Hotărârea nr. 190/2006

HOTARAREnr. 190 din 2006-07-27 HOTARIRE 190 din 27/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 105/2005 REFERITOARE LA ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 50 DE TRAMVAIE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOTARIRE nr. 190 din 27/07/2006
HOTARIRE 190 din 27/07/2006

HOTARIRE    190 din 27/07/2006

PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 105/2005 REFERITOARE LA ACHIZITIONAREA DE CATRE REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI A UNUI NUMAR DE 50 DE TRAMVAIE PENTRU REABILITAREA TRANSPORTULUI URBAN DE CALATORI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Primar General

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCGMB nr.105/2005 referitoare la achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 50 de tramvaie pentru reabilitarea transportului urban de calatori din municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei si al Directiei Buget;

            Vazand  Raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii CGMB nr.180/1997 privind „Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva, pana in anul 2010”;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”d” alin.6 lit.”a” pct.14 si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Art.1 al Hotararii CGMB nr.105/2005 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

            „Se aproba achizitionarea de catre Regia Autonoma de Transport Bucuresti a unui numar de 100 de tramvaie, in cadrul unui program multianual pe o perioada de 3 ani, incepand cu anul 2006.”

            Art.2 - Celelalte prevederi ale Hotararii CGMB nr.105/2005 raman neschimbate.

            Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si R.A.T.B. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

           

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 190