Hotărârea nr. 189/2006

HOTARAREnr. 189 din 2006-07-27 HOTARIRE 189 din 27/07/2006 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR IMOBILE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
HOTARIRE nr. 189 din 27/07/2006
HOTARIRE 189 din 27/07/2006

HOTARIRE    189 din 27/07/2006

PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR IMOBILE ADMINISTRATIEI LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  darea  in administrare a unor imobile Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, Raportul  Directiei Resurse Umane; 

            Vazand  Raportul Comisiei de Ecologie si Protectia Mediului si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea H.G. nr. 499/2006 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, prin Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti, in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Protocolul incheiat intre C.G.M.B., reprezentat de Primarul General  si Agentia Nationala pentru Sport;

            In temeiul art. 38 alin.1 alin.2 lit. „c”, alin.5 lit.”a” si alin.6 lit.”a” pct.6 si art. 46 alin.21 din Legea  nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba darea in administrarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti, serviciu public de interes local cu personalitate juridica in subordinea C.G.M.B., a imobilelor prevazute in anexa  care face parte integranta din prezenta  hotarare.  

            Art.2 - Personalul Complexului Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti, care deserveste imobilele date in administrare, va fi preluat de  Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti

            Art.3 - Primarul General, directiile de specialitate din cadrul PMB si Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 189

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa nr. 1


la H.C.G.M.B. nr. _ _^3__ _ din

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București, în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București

Nr. de inventar atribuit de M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea și adresa

imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

34.191

8.29.06

Stadionul

Național, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Statul roman, Agenția Naționala pentru

Sport, prin Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București

Municipiul București, Consiliul General al Municipiului

București

Suprafața totală = 79.334,35 mp

34.192

8.29.06

Teren 2 Metalul, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Statul roman,

Agenția Naționala pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București

Municipiul București, Consiliul General al Municipiului

București.

Suprafața totală = 17.665,07 mp

34.214

8.29.06

Cai de comunicație, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Statul roman,

Agenția Naționala pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București

Municipiul București, Consiliul General al Municipiului

București

Suprafața totală = 39.161,31 mp

34.214

8.29.06

Spații verzi, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2

Statul roman,

Agenția Naționala pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București

Municipiul București; Consiliul General al Municipiului

București

Suprafața totală = 12.204,70 mp