Hotărârea nr. 188/2006

HOTARAREnr. 188 din 2006-07-27 HOTARIRE 188 din 27/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN VEDEREA REALIZARII DE PARCAJE SUPRATERANE
HOTARIRE nr. 188 din 27/07/2006
HOTARIRE 188 din 27/07/2006

HOTARIRE    188 din 27/07/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 IN VEDEREA REALIZARII DE PARCAJE SUPRATERANE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  transmiterea unor terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti, situate pe raza administrativ teritoriala a sectorului 6, in administrarea Consiliului Local al sectorului 6 in vederea realizarii de parcaje supraterane

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al  Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand  Raportul Comisiei Patrimoniu si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin.2 lit. „c”, art.55 alin.2 lit.”f”, alin.3 si art. 46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Se aproba transmiterea terenurilor prevazute in tabelul ce constituie anexa 1 la prezenta hotarare, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 6 in scopul realizarii unor parcaje supraterane.

            Art.2 – Terenurile se identifica potrivit planurilor topografice scara 1:2000, prevazute in anexele 2 – 6.

            Art.3 – Anexele 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4 – In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii sau terenurile nu sunt folosite conform destinatiei pentru care au fost transmise in administrare, prezenta  hotarare se revoca de drept.

            Art.5 – Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul sectorului 6 prin directiile de specialitate, precum si Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 188

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA Icv HC^riî) AU

TABEL CU TERENURI TRANSMISE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL

SECTORULUI 6


NR.CRT.

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

Bdul. Iuliu Maniu /str.Preciziei, sector 6

1800 mp

2

Intr.Drumul Taberei/Intr.Gheorghe Caranda, sector 6

4100 mp

o

J

Aleea Romancierilor/Str.Sandulesti, sector 6

5400 mp

4

Calea Giulesti, sector 6

1500 mp

5

Str.Valea Calugareasca /Drumul Taberei, sector 6

3700 mp

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-Drimaria.ro

Pag 3


fj4/


cr


-țsz^i”'1

■i


4-s—


¥*??•■


X.
Dtp, carburant'


Stafie pompare


mage2i e


H i

L_

A

•r 6m

* >trj

J    i

’-îa/s fraiart termice i


<3 |


' Ă/x-/' / SC-- hasteR șa:

: ••


VZxx


ÎNTREPRIND ERț / TUREC MtCAN


~Z1 .


* t Â~


IK

J *£-n


Hală

probe


I,


?4


.♦P


-»4


-sol


llellerTD


(Ț)


II


rac


X \ . ® '

S.C. AEROT EH S.A .BUC......|wțl' " y ■


y    Co^oS T


JLOlț


c/ Hilrit'e.maff-ui X c st. PACt;


•4M9

«0- U.W.ĂA 4A


X


» Mi I

• -~s

I ssi

1 ”>«38


-i


ZII
X^r-U f Z1 ■    £-?i-

.- î Oo «• ’»

i «X

4 4 •< «h ,< O *•. *


M £T“LzOf*

M- î -K.


\1&

•j . «>»î?

'*•*3 B