Hotărârea nr. 185/2006

HOTARAREnr. 185 din 2006-07-27 HOTARIRE 185 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL ORASULUI RUSE (BULGARIA)
HOTARIRE nr. 185 din 27/07/2006
HOTARIRE 185 din 27/07/2006

HOTARIRE    185 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (ROMANIA) SI CONSILIUL ORASULUI RUSE (BULGARIA)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Orasului Ruse (Bulgaria)

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale;

Vazand  Raportul Comisiei pentru Relatii Internationale, Cooperare si Asociere cu alte Autoritati Publice si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe nr.H21/1634/12.06.2006;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.9 si art.46 alin.2, art.95 alin.(2), lit.“p” si alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) sa hotarasca cu privire la incheierea Acordului de Cooperare cu Consiliul Orasului Ruse din Bulgaria.

            Cooperarea va consta in schimb de experienta si colaborare pe teme ale administratiei publice locale, planificare urbana, transport public, salubritate, protectia sanatatii, mediu, schimburi comerciale, turism si locuri de recreere, etc.    

            Art.2 - Consiliul Local al Sectorului 1 va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                          

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 185

 

ACORD DE COOPERARE

între

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București din România și Consiliul Orașului Ruse din Bulgaria

Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București (România) și Consiliul Orașului Ruse (Bulgaria) denumite în continuare Părți

în dorința de a stabili și dezvolta ralații bilaterale de cooperare în domeniile social, economic, cultural și având în vedere prosperitatea și dezvoltarea susținută, în baza principiilor egalității și avantajului reciproc

Au convenit următoarele:

Art.l. Părțile vor contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie în beneficiul reciproc al cetățenilor celor două orașe.

Art. 2. Părțile vor promova schimbul de informații și experiența în scopul dezvoltării celor două orașe, în mod deosebit, în domeniul administrației publice locale, precum și în domeniul planificării urbane, transportului public, salubrității, protecției sănătății, mediului, bunăstării, schimburilor comerciale, turismului și locurilor de recreere.

Cooperarea în orice alt domeniu de activitate va fi discutată și va fi astfel stabilită să fie în beneficiul ambelor părți.

Art. 3. Părțile vor acorda o atenție deosebită luării de măsuri care să aibă ca scop păstrarea moștenirii culturale a celor două orașe.

Art. 4. Părțile vor sprijini și vor dezvolta colaborarea pe bazele unor programe specifice care se vor adopta de comun acord și vor fi elaborate în beneficiul reciproc al acestora.

Art. 5. Părțile vor încuraja stabilirea de parteneriate între asociații, organisme, universități și instituții specifice, în spiritul prezentului acord și vor avea ca obiectiv special derularea unor programe destinate tineretului.

Art. 6. Părțile se vor informa reciproc cu documente necesare pentru implementarea programelor de cooperare.

Art.7. Părțile vor facilita organizarea de vizite reciproce de specialiști și delegații considerate esențiale pentru transferul efectiv și eficient de idei, metode manageriale și informații necesare înțelegerii mai bune privind experiențele fiecăriu oraș.

Art. 8. Acordul se încheie pe o perioadă de 2 ani și va intra în vigoare la data semnării acestuia.

Semnat la    , la data de    , în două exemplare

originale, fiecare în limba română, în limba bulgară și engleză, toate textele fiind egal autentice.

i