Hotărârea nr. 184/2006

HOTARAREnr. 184 din 2006-07-27 HOTARIRE 184 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUARE A BLOCURILOR V 53 A SI V 53 B DIN ANSAMBLUL VITAN-DUDESTI INCHEIAT INTRE MINISTERUL APARARII NATIONALE SI MUNICIPIUL BUCURESTI
HOTARIRE nr. 184 din 27/07/2006
HOTARIRE 184 din 27/07/2006

HOTARIRE    184 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRELUARE A BLOCURILOR V 53 A SI V 53 B DIN ANSAMBLUL VITAN-DUDESTI INCHEIAT INTRE MINISTERUL APARARII NATIONALE SI MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea protocolului de predare – preluare a blocurilor V53A si V53B din Ansamblul Vitan – Dudesti incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii;

            Vazand  Raportul Comisiei Patrimoniu si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de Protocolul nr.M5/31.01.1994 si adresa Ministerului Apararii Nationale nr.A/1088/03.02.2006;

            In temeiul art.38 alin.1, alin.2 lit.”c” si art.46, alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 - Se  aproba protocolul de predare – preluare a blocurilor V53A si V53B din Ansamblul Vitan – Dudesti incheiat intre Ministerul Apararii Nationale si Municipiul Bucuresti, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze protocolul de predare – preluare prevazut la art.1.

            Art.3 – Directia Administratie Publica si Directia de Investitii vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                            

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 184

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexat UOGMS ne &


MINISTERUL APARARII NAȚIONALE Nr............./..................2006

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Nr........,./.........2006


PROTOCOL DE PREDARE-PRIMIRE

încheiat intre:

Ministerul Apărării Naționale- Consiliul Suprem de Apararea Tarii,in calitate de PREDATOR

si

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, reprezentat prin Domnul ADRIEAN VIDEANU-Primar General, in calitate de PRIMITOR

Având in vedere: Protocolul M5/31.01.1994 si adresele Ministerului Apărării Naționale nr.A/7340/15.082005 si nr.A/1088/03.02.2006 prin care se solicita transmiterea unor obiective de investiții din proprietatea privata a statului si din administrarea Ministerului Apărării Naționale in proprietatea privata a Municipiului București si in administrarea Consiliului General al Municipiului București,

Se incheie prezentul protocol de predare-primire

ART.l Obiectul Protocolului:

Ministerul Apărării Naționale preda obiectivele de investitii-blocurile de locuințe V53A si V53B din Ansamblul Vitan-Dudesti identificate conform art.2 din prezentul protocol,iar

Municipiul București procedează la primirea acestor imobile.


ART 2 Date de identificare ale investițiilor:

Ansamblul Vitan-Dudesti.

Blocul V53A, cu 29 apartamente, avea la data Protocolului M5/31.01.1994, infrastructura executata in proporție de 30%.

Blocul V53B, cu 34 apartamente, avea la data Protocolului M5/31.01.1994, infrastructura executata in proporție de 20%.

Pentru aceste investiții, prin grija Ministerului Apărării Naționale s-au elaborate documentațiile faza SF, PT+DE, fara a fi incepute lucrările de execuție.

ART . 3. Patrimoniul MINISTERULUI APARARII NATONALE se diminuează prin predarea obiectivelor de investiții -blocurile V53A si V53Bdin Ansamblul Vitan-Dudesti,la data transmiterii, iar patrimoniul MUNICIPIULUI BUCUREȘTI se mărește corespunzător.

Prezentul Protocol s-a incheiat in 3 exemplare, unul pentru predator si doua pentru primitor.

PREDATOR

Ministerul Apărării Naționale

MINISTRU

TEODOR ATANASIU


PRIMITOR Municipiul București
3