Hotărârea nr. 183/2006

HOTARAREnr. 183 din 2006-07-27 HOTARIRE 183 din 27/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/ 2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE SRAZI"
HOTARIRE nr. 183 din 27/07/2006
HOTARIRE 183 din 27/07/2006

HOTARIRE    183 din 27/07/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/ 2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE SRAZI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O TA R A R E

privind modificarea anexei la Hotararii C.G.M.B. nr. 264/2000

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii  “ Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti-Reabilitare strazi “

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei ;

Vazand  Raportul Comisiei Economica, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2  lit. « b » si alin.4 lit. « d », art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

              Art. 1 - Se aproba modificarea anexei la Hotararea C.G.M.B. nr. 264/2000 privind aprobarea documentatiei tehnico–economice a obiectivului de investitii “Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti – Reabilitare strazi “, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

              Art. 2 - Finantarea proiectului este asigurata din creditul Bancii Europene de Investitii, din transferuri de la bugetul de stat si din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 183

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa la H.C.G.M.B. nr. A^.3../.^î.!??..2006

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai obiectivului de investiții

Modernizare străzi urbane in București - reabilitare străzi “

VALOAREA TOTALA ( inclusiv T.V.A. )

(in preturi Octombrie 2000 ; 1 Euro = 21.064 lei)

din care :

-    lucrări de construcții montaj

-    dobanda pe perioada execuției lucrărilor EȘALONAREA INVESTIȚIEI


ANULI


ANUL II


ANUL III


ANUL IV


MnLEI

MII LEI MII LEI

MIILEI

MII LEI MII LEI

MII LEI MII LEI

MII LEI MII LEI

MII LEI


91.236

76.023

5.650CAPACITATI

- suprafața construita ( 70 secțiuni de drum ) din care :

-    carosabil

-    trotuare

-    parcari si spatii verzi


M.P.

M.P.

M.P.

M.P.


1.912.158

1.347.573

490.855

73.730


DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


LUNI


40


Finanțarea obiectivului de investiții „ Modernizare străzi urbane in București - reabilitare străzi “ se face in condițiile Contractului de finanțare nr. 20882 dintre Romania, Banca Europeana de Investiții si Consiliul General al Municipiului București , semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la București la 19 decembrie 2000 , ratificat prin legea nr.489 din 01 octombrie 2001 modificata de Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr. 13 din 13 martie 2003 si a Acordului de împrumut Subsidiar încheiat la 13 decembrie 2002 intre Ministerul Finanțelor Publice , Consiliul General al Municipiului București si Regia de Distribuție a Ene^eț^Târâ^^Bucuresti , modificat prin Actele adiționale nr. 1/23.04.2003 , nr. 2/27.04.2QQ4 si nr./ '    “