Hotărârea nr. 182/2006

HOTARAREnr. 182 din 2006-07-27 HOTARIRE 182 din 27/07/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI "AMENAJARE TERMINAL MULTIMODAL SFANTA VINERI "
HOTARIRE nr. 182 din 27/07/2006
HOTARIRE 182 din 27/07/2006

HOTARIRE    182 din 27/07/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI "AMENAJARE TERMINAL MULTIMODAL SFANTA VINERI "

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

,, Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri “

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei ;

Vazand  Raportul Comisiei Economica, Buget, Finante si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 al Ordonantei de Urgenta nr. 45/2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2  lit. « b » si alin.4 lit. « d », art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

               Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

               Art. 2 - Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de  27.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

                                          

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 182

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului

“ Amenajare terminal multimodal Sfanta Vineri “

1.


VALOAREA TOTALA (inclusiv T.V.A.)


din care :

lucrări de construcții montaj


8.796.664 Euro - 32.251.209 RON

8.171.466 Euro - 29.959.046 RON


2.


(1 € = 3,6663 RON)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL 1 din care C+M


8.796.664 Euro - 32.251.209 RON 8.171.466 Euro - 29.959.046 RON


3. CAPACITATI


-    Lungime reabilitata

-    Lățime carosabil

-    Suprafața carosabil

-    Lungime linie tramvai

-    Lățime ampriza linie tramvai

-    Lungime rețea de contact

-    Număr peroane

-    Durata de realizare a investiției


0,845 km.

21,00 m.

17.745 mp

0,500 km cale dubla 7,00 m

1,400 km cale simpla 8 bucăți 12 luni