Hotărârea nr. 181/2006

HOTARAREnr. 181 din 2006-07-27 HOTARIRE 181 din 27/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
HOTARIRE nr. 181 din 27/07/2006
HOTARIRE 181 din 27/07/2006

HOTARIRE    181 din 27/07/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SECTOR DE DRUM DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unui sector de drum din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

Vazand  Raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.9 alin.2 si art.12 alin.1 si alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit. « c », alin.5 lit. « a » si  art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti si din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unui sector de drum, cu datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Sectorul de drum prevazut la alin.1 va avea incadrarea functionala de drum national si va avea indicativul DN 1.

            Art.2 – Patrimoniul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si patrimoniul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se diminueaza, respectiv, se majoreaza in mod corespunzator cu valoarea sectorului de drum transmis.

Art.3 – Predarea – preluarea sectorului de drum prevazut la art.1 se va face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a actului normativ aprobat de Guvernul Romaniei in conditiile legii.

            Art.4 - Hotararea C.G.M.B. nr.114/04.05.2006 se abroga.

            Art.5 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la  indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.07.2007.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.07.2006

Nr. 181

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


DATELE DE IDENTIFICARE


ANEXA RC<qî*Y& nr.


LA M/-2ooG>


a sectorului de drum, care se preia din domeniul public al Municipiului București si din administrarea Consiliului General al Municipiului București, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului si care se incadreaza ca drum național

Nr.

crt.

Denumirea sectorului de drum

Persoana de la care se transmite

Persoana la care se transmite in administrare

Lungimea totala (km)

Indicativ

vechi

0

1

2

3

4

5

1

Aparținând Sos.Bucuresti-Ploiesti (cuprins intre intersecția Sos. Bucuresti-Ploiesti cu strada C-tin Dobrogeanu Gherea/Elena Vacarescu si strada Ion lonescu de la Brad/Bd. Aerogării)

Consiliul General al Municipiului București

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor si Turismului

0,420

Strada Sos. Buc.-Ploiesti

Indicativ

nou

DN1