Hotărârea nr. 175/2006

HOTARAREnr. 175 din 2006-07-06 HOTARIRE 175 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI FINANTAREA LUCRARII DE INVESTITII "PASAJUL MARASESTI - CANALIZARE APE PLUVIALE LA EVENIMENTE PLUVIOMETRICE DEOSEBITE"
HOTARIRE nr. 175 din 6/07/2006
HOTARIRE 175 din 06/07/2006

HOTARIRE    175 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI FINANTAREA LUCRARII DE INVESTITII "PASAJUL MARASESTI - CANALIZARE APE PLUVIALE LA EVENIMENTE PLUVIOMETRICE DEOSEBITE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarii de investitii „Pasajul Marasesti-canalizare ape pluviale la evenimente pluviometrice deosebite”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38 lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica pentru lucrarea de investitii “Pasajul Marasesti – canalizare ape pluviale la evenimente pluviometrice deosebite”, precum si indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea investitiei se va realiza din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 - Dupa asigurarea finantarii, Primarul General va pune in aplicare masurile prevazute de lege pentru realizarea in cel mai scurt timp posibil a lucrarii de investitii prevazute la art.1, iar bunurile publice astfel realizate vor fi transferate in concesiunea ANB, in conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune dintre Municipiul Bucuresti si SC APA NOVA SA, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apa si canalizare pentru municipiul Bucuresti.

Art.4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.175

LaHCGMB nrJ/2/.

privind aprobarea documentației tehnico-economice si finanțarea lucrării de investiții "Pasajul Marasesti - canalizare ape pluviale la evenimente pluviometrice

deosebite"

INDICATORI TEHNICO-ECONOWIICI

(canalizare)

Nr

crt.

Denumirea indicatorului

UM

Situația propusa

1

Valoarea totala:

RON

4297540

din care C+M

RON

3903409

2

Eșalonarea

investiției:    Anul I

(INV/C+M)

RON

4297540/3903409

3

Capacitati (extinderi)

km

0.514

4

Durata de realizare a investiției

luni

9

5

Volum anual de apa canalizata: a) capacitate totala    b) volum

defluent (pluvial)    c)

volum defluent (transportat)

mc/an

mc/an    mc/an

332256000

11352960

320903040

6

Investiție specifica

RON/mc/an

0.378

7

Durata de viata

ani

80