Hotărârea nr. 173/2006

HOTARAREnr. 173 din 2006-07-06 HOTARIRE 173 din 06/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3900 M.P., SITUAT IN SOS. PIPERA NR. 55, SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ SUPRATERAN SOS. PIPERA-TUNARI"
HOT. 173 06/07/2006
HOTARIRE 173 din 06/07/2006

HOTARIRE    173 din 06/07/2006

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3900 M.P., SITUAT IN SOS. PIPERA NR. 55, SECTOR 2, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PASAJ SUPRATERAN SOS. PIPERA-TUNARI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea terenului in suprafata de 3900 mp., situat in Sos.Pipera nr.55, sector 2, in administrarea Consiliului Local al sectorului 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii «Pasaj suprateran Sos. Pipera – Tunari»

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit. “f”, art.46(2) si art.95(2) lit.”f” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba transmiterea terenului situat in Sos Pipera nr.55, sector 2, in suprafata de 3900 mp., din administrarea RATB in administrarea Consiliului local al sectorului 2, in vederea realizarii obiectivului de investitii „Pasaj suprateran Sos.Pipera – Tunari”.

Terenul se identifica conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – In situatia in care in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei nu s-au inceput lucrarile de investitii prezenta hotarare se revoca de drept.

Art.3 – Primarul General al Municipiului Bucuresti si Primarul sectorului 2 prin directiile de specialitate, RATB precum si Consiliul local al sectorului 2 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.173

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative