Hotărârea nr. 172/2006

HOTARAREnr. 172 din 2006-07-06 HOTARIRE 172 din 06/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 207/2005, PRIVIND "APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"
HOT. 172 06/07/2006
HOTARIRE 172 din 06/07/2006

HOTARIRE    172 din 06/07/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 207/2005, PRIVIND "APROBAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

 

privind modificarea Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005, privind “aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public privat al Municipiului Bucuresti si a documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Achizitii, Concesionra si Contracte;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, modificata si completata;

In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”f”, “g”, “h” si art. 46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 - Se aproba introducerea unui nou indice de utilizare (U) in cadrul Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005, privind “aprobarea metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public privat al Municipiului Bucuresti si a documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”, modificata si completata prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.286/2005, dupa cum urmeaza:

U = 0,85 pentru constructiile de utilitate publica sau de protectie sociala ce vor fi realizate pe raza municipiului Bucuresti, indiferent de zona, de catre  Primaria Municipiului Bucuresti si Primariile sectoarelor 1-6, in asociere cu alti investitori (persoane fizice/juridice).

Art.2 - Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.53/2006 se abroga.

Art.3 - Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.207/2005 raman neschimbate.

Art.4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Primariile sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr. 172