Hotărârea nr. 171/2006

HOTARAREnr. 171 din 2006-07-06 HOTARIRE 171 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ODEON, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA CU PERSONALITATE JURIDICA DIN SUBORDINEA C.G.M.B. ABROGA H.C.G.M.B. NR. 178/1999
HOTARIRE nr. 171 din 6/07/2006
HOTARIRE 171 din 06/07/2006

HOTARIRE    171 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI ODEON, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA CU PERSONALITATE JURIDICA DIN SUBORDINEA C.G.M.B.

ABROGA H.C.G.M.B. NR. 178/1999

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului Odeon, institutie publica de cultura cu personalitate juridica

din subordinea C.G.M.B.

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit. «e» si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                              

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba organigrama, numarul total de 178 posturi, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Teatrului Odeon, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea C.G.M.B. nr.178/1999 privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului Odeon.

Art.3 – Directia Resurse Umane si Teatrul Odeon vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.171

Consiliul General al Municipiului București


Anexa nr. 1 la

Hotărârea nr.


TOTAL POSTURI din care:

POSTURI DE CONDUCEREAnexa nr. 2 la HCGMB nr. f4~l I &(.->■ O ¥ > 2006


Stat de funcții al Teatrului Odeon pe anul 2006

A. Funcții de execuție

«    I

Nrcrt

Funcția de execuție

1 1

Nivel

studii

Grad/treaptă

Profesională

Nr posturi

Anexa la OG 3 Z 2006

în baza căreia se stabilește salariul de bază *)

1

Regizor artistic

S

IA

1

IV/2

2

Regizor artistic

S

1

1

IV/2

3-10

Actor

s

IA

8

IV/2

11-45

Actor

s

1

35

IV/2

46-50

Actor

s

II

5

IV/2

51-52

Actor

s

III

2

IV/2

53-54

Pictor scenograf

s

1

2

IV/2

55

Pictor scenograf

s

II

1

IV/2

56

Consultant artistic

s

IA

1

IV/2

57-59

Consultant artistic

s

1

3

IV/2

60

Regizor scena

s

1

1

IV/2

61-62

Secretar literar

s

1

2

IV/2

63

Sufleur teatru

s

1

1

IV/2

64-65

Maestru lumini sunet

-

1

2

IV/2

66-67

Sufleur teatru

-

1

2

IV/2

68-69

Regizor scena

M

1

2

IV/2

70

Controlor bilete

M,G

-

1

IV/2

71-74

Garderobier

M,G

-

4

IV/2

75-79

Plasator

M,G

5

IV/2

80-120

Muncitor calificat

1

41

IV/2

121-122

Muncitor calificat

II

2

IV/2

Nr crt

Funcția de execuție

1 1

Nivel

studii

Grad/treaptă

Profesională

Nr posturi

Anexa la OG 3 Z 2006

în baza căreia se stabilește salariul de bază *)

123-125

Muncitor calificat

III

3

IV/2

126

Referent

S

1

1

IV/2

127

Referent

SSD

1

1

IV/2

128

Referent

SSD

II

1

IV/2

129

Referent

M

IA

1

IV/2

130

Referent

M

1

1

IV/2

131-135

Economist

S

specialist IA

5

V/1

136

Inginer

S

specialist IA

1

V /1

137

Economist

S

1

1

V/1

138

Referent

S

1

1

V/1

139

Consilier juridic

S

IA

1

V/1

140

Merceolog

M

IA

1

V/1

141-142

Contabil

M

IA

2

V/1

143-148

Referent

M

IA

6

V/1

149

Referent

M

1

1

V/1

150

Casier

M

1

1

V / 2

151

Magaziner

M

1

1

V/2

152

Magaziner

M,G

II

1

V/2

153

Sef formație pompieri

-

-

1

V/2

154-161

Pompier

1

8

V/2

162-168

Paznic

1

7

V/2

169

Paznic

II

1

V/2

170-171

'ngrijitor

1

2

V/2

172

Maistru

1

1

V/2

173-176

Muncitor calificat

II

4

V/2

177-178

Muncitor calificat

III

2

V/2

Total

—J

178

-c-


B. Funcții de conducere

Nrcrt

Funcția de conducere

Indemnizația maximă de conducere

(procent din salariul de baza)

Nr

posturi

Anexa la OG 3 / 2006

în baza căreia se stabilește indemnizația de conducere

Director

50%

1

VI/1

Director adjunct

40%

2

VI /1

Contabil sef

40%

1

VI/1

Sef secție

30%

2

VI/1

Sef serviciu

30%

1

VI/1

Sef birou

25%

3

VI/1

Sef formație

15%

2

VI/1

Total

12

Notă: Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza OG 3 / 2006, a metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum si pe baza Hotaririlor privind creșterile salariale si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an prin dispoziția conducerii, conform art. 10 alin. 1,2,3,4,5 din OG nr. 3 / 2006.

Pentru conducătorii instituției, acordarea salariului de merit si a celorlalte drepturi de natura salariala se aproba de Primarul General.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex. muncitor întreținere, conducător auto, zidar, electrician, mecanic auto, etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către Teatrul Odeon.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salariale aferente se încadrează în sumele alocate prin bugetul instituției la "Titlul I - cheltuieli de personal", subdiviziunea cheltuieli cu salariile.

Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform organigramei și numărul de posturi aprobat (respectând normele de constituire aprobate): birou - min. 3 posturi, din care 1 post de conducere; serviciu - min. 6 posturi, din care 1 post de conducere, se va face prin dispoziția Primarului General.

In cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de personal aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba anual prin dispoziția Primarului General.

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de Primarul General.

*) pentru luna ianuarie se utilizează anexele IV / 2, V /1, V / 2, VI /1, pentru lunile februarie - august se utilizează anexele IV / 2a, V / 1a, V / 2a, VI / 1a iar pentru lunile septembrie -decembrie se utilizează anexele IV / 2b, V / 1b, V / 2b, VI / 1b.

Anexă la statul de funcții cu transformările de posturi vacante pe anul 2006

2005    2006

Poz în stat

Funcția

Gr/tr

prof

Nr post

Poz în stat

Funcția

Gr/tr

prof

Nr post

Observații

71

Regizor scena (M)

I

1

60

Regizor scena (S)

I

1

46-47

Actor (S)

II

2

165-166

Paznic

I

2

123-124

Muncitor

II

2

167-168

Paznic

I

2

141

Referent (S)

I

1

137

Eonomist

I

1

întocmit,

Anexa nr.3 la


Hotărârea nr

TEATRUL ODEON

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE

CUPRINS:

Cap. I    Dispoziții generale

Cap. II    Obiectul de activitate

Cap. III    Structura organizatorica

Cap. IV    Atribuții generale ale instituției

Cap. V    Atribuțiile si competentele conducerii

executive si ale organelor de conducere consultativa ale instituției

Cap. VI    Atribuțiile compartimentelor prevăzute in

structura organizatorica a instutiei

Cap. VII    Dispoziții finale


TEATRUL ODEON

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A TEATRULUI ODEON

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1 TEATRUL ODEON, este o instituție publica de cultura de repertoriu (conform prevederilor Legii 504/2004) cu personalitate juridica.

TEATRUL ODEON se afla in subordinea Consiliului General al Municipiului București, in conformitate cu HG nr. 442 din 1994, republicata.

Art. 2 TEATRUL ODEON are sediul administrativ in București, Calea Victoriei, nr. 40-42, sector 1, cod fiscal 4316031, cont IBAN R039TREZ7015010XXX000314 deschis la Trezoreria sector 1. De asemenea are in administrare imobilul din București, Calea Giulesti, nr. 16, sect. 6.

Art. 3 TEATRUL ODEON este finanțat de la bugetul Consiliului General al Municipiului București, din veniturile pe care le realizează din încasările provenite din vânzări de bilete, tarife spectacole etc., precum și din sponsorizări provenite de la persoane juridice și fizice, după caz.

Art. 4TEATRUL ODEON este organizat și funcționează conform legislației în vigoare și a prevederilor prezentului regulament; activitatea de specialitate a instituției este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură iar în celelalte domenii (economic, personal etc.) de direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primăriei Municipiului București.

De asemenea, instituția aplică normele și normativele elaborate în domeniul culturii de Ministerul Culturii, asigurând aplicarea strategiei în acest domeniu pentru afirmarea creativității în toate formele sale, pentru protejarea și promovarea tradițiilor și identității culturale, pe principiul autonomiei culturii și artei și al libertății de creație.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 5TEATRUL ODEON este instituție profesionistă de spectacole, care produce si prezintă spectacole de teatru din dramaturgia naționala, universala, in scopul promovării actului de cultura si al educației publicului spectator.

Spectacolele sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni.

TEATRUL ODEON actioneaza permanent pentru producerea si prezentarea de spectacole si manifestări de inalta tinuta artistica precum si pentru aplicarea unui mecanism economico-financiar in scopul creșterii pe toate caile a veniturilor proprii si a reducerii subvenției primite de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bj


TEATRUL ODEON are relații artistice, economice, juridicei    are cu alte

instituții artistice in vederea realizării unor spectacole si turnee in

Manifestările de mai sus se prezintă la sediul teatrului, precum si in cadrul unor deplasări in tara si străinătate.

CAPITOLUL III Structura organizatorica

Art. 6 Structura organizatorica a TEATRULUI ODEON concretizata in organigrama, se intocmeste de către instituție cu consultarea direcțiilor de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului București si se aproba de către Consiliul General al Municipiului București.

Structura oganizatorica a instituției cuprinde:

A.    - Conducerea instituției formata din:

-    Conducerea executiva - Director

-    Director adjunct (artistic)

-    Director adjunct (economic)

-    Contabil sef

-    Organele de conducere consultativa - Consiliul de Administrație

- Consiliul Artistic

B.    - Aparatul de specialitate    - Compartiment secretariat literar

-    Secția artistica (fara funcție de conducere)

-    Secția scena, regie tehnica

-    Serviciul organizare spectacole

C.    - Aparatul funcțional    - Biroul resurse umane, salarizare, contencios

-    Compartiment protecția muncii

-    Secția producție

-    Biroul administrativ

-    Biroul financiar - contabil

-    Compartiment aprovizionare

Art. 7 Coordonarea compartimentelor de la punctele B și C de către funcțiile prevăzute la punctul A(conducerea executiva) este stabilită prin organigramă.

Art. 8 Structura organizatorică a TEATRULUI ODEON și numărul de personal se stabilesc la propunerea acestuia prin organigramă și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București. Organigrama poate fi modificată cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București.

Art. 9 Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform Organigramei și numărului de posturi aprobat, se face prin Statul de ftmcții care se aprobă în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Atribuții generale ale instituției

Art. 10 In vederea realizării obiectului de activitate, TEATRUL ODEON are următoarele atribuții:

A. In activitatea de specialitate:    N Z

stabilește repertoriul propriu, respectiv un portq^Ejf^A^eSe pe baza unor proiecte culturale imediate si de perspectiva pe principiul libffllalni^^^btiâ Amor criterii specifice de valoare si selecție, urmărind introducerea in circuitul cultural municipal a operelor si prestațiilor artistice valoroase autohtone si străine;

asigura pregătirea, până la premiera, a spectacolelor incluse in repertoriul propriu, respectiv regia artistica si regia tehnica;

prezintă publicului spectator spectacolele din repertoriul propriu;

aduce la cunoștința publicului spectacolele ce urmeaza a fi prezentate prin

diverse metode de popularizare: afisaj, reclame, inclusiv mass-media, difuzare programe, vinderea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori in instituții, scoli, institute, agenti economici;

asigura elementele de decor, costume, peruci, etc, fie prin mijloace proprii, fie prin achiziționarea din afara instituției;

asigura activitatile specifice in sala de spectacol: difuzare programe, indrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, pastrarea hainelor publicului spectator in spatii special amenajate in timpul spectacolului, ambianta adecvata in holuri etc;

prin activitatea sectorului tehnic de producție și scenă se asigură realizarea tehnică în ateliere a montărilor, întreținerea costumelor și decorurilor în spectacolele existente ca și activitatea de întreținere a sediului și a celorlalte locuri unde se desfășoară munca. De asemenea, se asigură realizarea tehnică de scenă a spectacolelor, a repetițiilor și a altor manifestări cultural artistice.

intretine relații de colaborare cu alte instituții de cultura in vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiența;

desfasoara si alte activitati in domeniul activitatii culturale specifice, in funcție de cerințele organelor coordonatoare, Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București si Ministerul Culturii si Cultelor, precum si in funcție de priorități;

B. în activitatea funcționala

asigura, in conformitate cu prevederile legii, pastrarea, integritatea, protejarea si valorificarea patimoniului public incredintat si utilizarea eficienta a acestuia;

intocmeste propuneri pentru bugetul anual de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia de către Consiliului General al Municipiului București asigura execuția acestuia prin folosirea eficienta a fondurilor alocate de la bugetul local sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale si curente, pe care le include in bugetul de venituri si cheltuieli propus, iar după aprobarea acestora asigura condițiile necesare derulării la termenele stabilite sau executarea lucrărilor si realizarea achizițiilor respective pentru diversele dotări, in vederea modernizării activitatii in raport cu obiectivele artistice si de perspectiva pe care instituția si le propune;

intocmeste anual bilanțul contabil, pe care il prezintă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, subvenția ramasa neconsumata la finele anului varsându-se la buget, după caz;

asigura, potrivit prevederilor legale, administrarea si gospodărirea imobilelor din administrare pentru desfasurarea activitatii funcționale si a celei de spectacol sau activitatii de baza, după caz;

prin activitățile sectorului funcțional și de deservire__s£asigură existența, funcționarea și conservarea bazei materiale cu ajutorul căreia    activitatea de

creație artistică, de întocmire și realizare a planului de activi renumerare, de aprovizionare, de organizare a activității, realimuncă și de executarea

planurilor financiare și a evidențelor contabile și statistice precum și stricta respectare a disciplinei financiare; se asigură angajarea, salarizarea, promovarea și selecționarea personalului, respectarea legalității;

după caz, poate incheia contracte de inchiriere pentru spatiile deținute, cu aprobarea Direcției Cultura in vederea obținerii de venituri suplimentare, precum si contracte de asociere pentru activitati care prezintă interes comun, in legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției,cu respectarea prevederilor legale in domeniu;

raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice si prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente si documentații potrivit reglementarilor legale;

desfasoara si alte activitati, in funcție de cerințele organelor coordonatoare, Primăria Municipiului București, Consiliul General al Municipiului București si Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul teritorial de Munca etc in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;

CAPITOLUL V

Atribuțiile si competentele conducerii executive si ale organelor de conducere consultativa ale instituției

A. Conducerea executiva

Art. 11 Conducerea executiva (director, director adjunct artistic, director adjunct economic, contabil sef) are obligația de a aduce la indeplinire toate atribuțiile instituției prevăzute la art. 10 cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, astfel:

Principalele atribuții ale directorului:

Directorul teatrului, numit in condițiile prevederilor legale in vigoare, asigura conducerea curenta a instituției și aduce la îndeplinire programele culturale asumate și cele stabilite prin hotărârile Consiliul General al Municipiului București si dispozițiile primarului Municipiului București, astfel:

-    este ordonatorul terțiar de credite al instituției;

-    răspunde de elaborarea si fundamentare proiectului de repertoriu anual (pe stagiune) si de perspectiva in spiritul cerințelor educative ale societății noastre;

-    asigura intocmirea materialelor de analiza privind imbunatatirea laturii calitative a activitatii artistice;

-    dispune ordinea de punere in scena a spectacolelor si datele premierei;

-    desemneza regizorul artistic pentru fiecare manifestare artistica sau spectacol al teatrului; pe baza propunerilor acestuia, desemnează si aproba distribuțiile, precum si colaboratorii ce urmeaza a fi contractați in baza Legii 8/1996;

-    fixeaza condițiile de contractare cu titularii drepturilor de autor si a drepturilor conexe in limitele permise de reglementările in vigoare;

-    stabilește participarea instituției cu spectacolele din repertoriu la festivaluri, in turnee si deplasări, în țară și străinătate;

-    ia masuri pentru menținerea calitatii reprezentațiilor, buna organiza^e-^Tpuncii, asigurarea

eficientei economice a activitatii, crearea condițiilor corespunzatoa^^munda ^entru intreg personalul teatrului;    \

-    informează Primarul general, compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului București și comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București, cu privire la măsurile inițiate pentru buna desfășurare a activității instituției și la derularea unor programe culturale;

-    reprezintă teatrul in raporturile cu persoanele fizice si juridice in fata organelor jurisdictionale, putând da imputemicire de reprezentare in acest sens si altor persoane, cu excepția angajarii cheltuielilor materiale si bănești pe care, potrivit legii, le poate face numai personal;

-    coordonează activitatea șefilor de compartimente din cadrul instituției;

-    stabilește periodic persoanele care exercita controlul artistic al spectacolelor, controlul intern si ia masurile necesare pe baza sesizărilor acestora;

-    asigura informarea operativa a membrilor Consiliului de Administrație asupra desfășurării activitatii teatrului, a principlelor probleme rezolvate si a masurilor adoptate;

-asigura nemijocit contacte in vederea promovării teatrului cu organizații, fundații, instituții de teatru din tara si străinătate pentru mijlocirea unor contracte si schimburi intre instituții din tara si străinătate;

-    răspunde de organizarea protecției, securității si medicinei muncii;

-    organizează audientele, primirea si rezolvarea cererilor si sesizărilor.

-    indeplineste si alte atribuții stabilite prin actele normative in vigoare;

-    asigura aplicarea masurilor aprobate privind integritatea patrimoniului teatrului si recuperarea pagubelor aduse patrimoniului public;

-    răspunde de organizarea controlului financiar preventiv, controlului intern si a inventarieirii patrimoniului unitarii;

-    aproba compensarea cantitativa a lipsurilor si plusurilor constatate la inventariere, potrivit normelor legale; stabilește termene de efectuare a inventarierii patrimoniale anuale;

-    aproba, in limita prevederilor bugetare, orice devize de cheltuieli, precum si cheltuielile efective;

-    decide componenta comisiilor de recepție, inventariere, casare si declasare;

-    aprobă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, devizele de cheltuieli pentru proiectele culturale angajate;

-    propune spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare întocmit în baza Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliul General al Municipiului București,

-    aprobă Regulamentul intern al instituției;

-    propune incadrarea, detașarea in interesul serviciului pentru personalul artistic si de specialitate artistica, prelungirea, incetarea sau desfacerea contractelor de munca ale personalului respectiv;

-    stabilește, pe baza structurii organizatorice, modul de lucru si colaborare intre compartimentele de munca si funcții; organizează controlul indeplinirii sarcinilor si urmărește aplicarea masurilor aprobate;

-    incadreaza si eliberează din funcție personalul artistic si de execuție din teatru in condițiile legii;

-    aproba împreuna cu Consiliul de administrație acordarea condițiilor grele de munca si a altor drepturi morale si materile ale salariatilor;


-    aprobă programarea concediilor de odihnă anuale, pe compartimente

-    aproba participarea salariatilor la cursuri de calificare si perfectionan

-    aprobă fișele de post și rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale pentru șefii de compartimente, personalul artistic și personalul de execuție al instituției;

-    distribuie corespondența instituției compartimentelor de specialitate sau persoanelor autorizate, după caz, spre analiză și propuneri de rezolvare;

-    organizează si supraveghează indeplinirea sarcinilor prevăzute in fisa postului pentru personalul aflat in subordine, stabilind limitele si răspunderile;

-    răspunde de organizarea si controlul corectei aplicări a executării dispozițiilor si atribuțiilor prevăzute in prezentul regulament precum si a regulamentului intern;

-    hotărăște sancțiunile necesare menținerii disciplinei pentru abaterile săvârșite de membrii colectivului teatrului, aratate de cei in drept prin rapoarte, pe baza avizelor compartimentelor, cu respectarea regulamentului intern si a legislației in vigoare;

-    completează fisele de evaluare a posturilor pentru șefii de compatimente, personalul artistic si personalul care, potrivit statului de funcții, este direct subordonat;

-    organizează si urmărește aducerea la cunoștința salariatilor a fiselor posturilor;

-    emite decizii, note si alte acte cu caracter intern, organizează și urmărește modul de aducere la cunoștința salariaților a măsurilor și deciziilor luate cu privire la organizarea și funcționarea instituției;

în realizarea activității curente, directorul este ajutat de directorii adjunct! și de contabilul șef.

în perioada absentării din instituție sau când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director sunt preluate de directorul adjunct sau de altă persoană numită de acesta sau de Primarul General, după caz.

Directorul coordonează direct si răspunde de activitatea următoarelor compartimente si persoane:

1.    Birou resurse umane, salarizare, contencios

2.    Compartimentul protecția muncii

Directorul asigura întrunirea periodica a Consiliului de administrație si a Consiliul artistic.

Principalele atribuții ale directorului adjunct (artistic):

-    urmărește si controlează modul în care sunt indeplinite sarcinile de serviciu de către personalul din subordine;

-    urmărește modul de realizare, din punct de vedere tehnic, a proiectelor si programelor culturale propuse (la sediu, în turnee in tara si stainatate);

-    urmărește calitatea tehnica a spectacolelor din repertoriu, precum si realizarea activitatii de perspectiva a instituției;

Directorul adjunct artistic coordonează direct si răspunde de activitatea următoarelor compartimente:

1    Secția artistica

2    Compartiment secretariat literar

3    Secția scena, regie tehnica

4    Serviciul organizare spectacole

Principalele atribuții ale directorului adjunct (economic):


Atribuțiile tehnico-organizatoricc ale instituției, realizarea si materiale cu ajutorul careia se desfasoara intreaga activitate a teatrul permanenta in sarcina directorului adjunct, care răspunde de toate problemele economico-gospodaresti, astfel:

-    în exercitarea atribuțiilor sale răspunde de gestionarea veniturilor, de orice natura, ale instituției semnând orice document care angajeaza instituția in toate domeniile cu excepția celor legate de drepturile de autor, drepturile conexe drepturilor de autor, în limita cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al instituției, cu respectarea legislației în vigoare, prin delegare de competenta;

-    îndeplinește atribuțiile directorului în absenta acestuia ;

-    asigura pastrarea integrității, protejarea si valorificarea patrimoniului instituției;

-    se preocupa de reabilitarea patrimoniului instituției, făcând propuneri de reparații curente sau reparații capitale necesare;

-    coordonează activitatea compartimentelor din subordinea sa si, în mod nemijlocit, activitatea șefilor acestor compartimente;

-    în determinarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituției, face propuneri pentru necesarul de cheltuieli ale compartimentelor din subordine;

-    propune, în limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat al instituției, cheltuielile de capital de natura dotărilor independente;

-    coordonează si avizeaza procedurile privind selecțiile de oferte si licitațiile pentru achiziții publice;

-    controlează modul de aplicare si executare a dispozițiilor si atribuțiilor prevăzute în Regulamentul intern pentru compartimentele din subordine;

-    propune prelungirea contractelor de munca si avizeaza angajarea colaboratorilor tehnici;

-    întocmește si respectiv aproba fisele posturilor si fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale pentru personalul din subordine;

-    propune masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activitatii compartimentelor din subordine;

-    organizează si urmărește modul de aducere la cunoștința salariatilor din subordine a masurilor si deciziilor luate cu privire la organizarea si funcționarea instituției;

-    analizeaza, avizeaza sau aproba, după caz, cererile personalului din subordine;

-    se sesizează cu privire la disfunctionalitatile aparute în activitatea instituției; solicita în acest sens, note explicative șefilor compartimentelor subordonate si persoanelor direct implicate;

-    propune sancțiuni disciplinare si materiale pentru personalul din subordine, conform legislației muncii în vigoare;

-    în exercitarea atribuțiilor sale, emite note de serviciu adresate personalului din subordine, avize si instrucțiuni privind desfasurarea activitatii specifice compartimentelor din subordine;

Directorul adjunct coordonează direct si răspunde de activitatea următoarelor compartimente:

1.    Secția producție

2.    Biroul administrativ (inclusiv activitatea persoanelor cu atribuții in domeniul PSI)


Principalele atribuții ale contabilului sef:

-    coordonează si controlează activitatea financiar- contabila a teatrului, răspunzând alaturi de director pentru buna gospodărire si folosire a tuturor mijloacelor materiale si financiare ale instituției si respectarea prevederilor legale in adoptarea hotărârilor de orice fel;

-    stabilește organizarea si funcționarea compartimentului financiar-contabil dând indicații privind circuitul lucrărilor conform dispozițiilor legale in vigoare si a dispozițiilor regulamentului intern;

-    răspunde si in cadrul Consiliului de Administrație de respectarea normelor legale in domeniul sau de activitate si are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiente maxime, inainte de luarea deciziilor;

-    colaborează cu directorul instituției la pastrarea, asigurarea si conservarea patrimoniului;

-    răspunde de luarea masurilor privind integritatea patrimoniului unitatii si recuperarea pagubelor in caz de producere a acestora;

-    răspunde de respectarea normelor legale în domeniul său de activitate și are obligația de a acționa ferm pentru obținerea unei eficiențe maxime în gestionarea fondurilor publice;

-    răspunde de înregistrarea cronologica, sistematica si corecta, de prelucrare, raportare si pastrarea informațiilor privind situația patrimoniului si rezultatele obținute;

-    exercita de drept controlul financiar-preventiv propriu in scopul folosirii cu maxim de eficienta a rezervelor materiale si bănești, a întăririi ordinei si mânuirea fondurilor si creșterea răspunderii tuturor factorilor de decizie din teatru;

-    in exercitarea atributiunilor sale, privind viza de control financiar preventiv propriu, contabilul sef răspunde de:

-    respectarea prevederilor cuprinse in Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea cheltuielilor;

-    incadrarea documentelor justificative in Cadrul general al proiectelor de operațiuni supuse controlului financiar preventiv propriu;

-    organizează pastrarea, manipularea si folosirea formularelor cu regim special;

-    cere sancționarea celor vinovati de nerespectarea instrucțiunilor sau dispozițiilor date pe linie financiar-contabila;

-    stabilește răspunderea materiala si disciplinara a acelora care au cauzat pagube din lipsuri sau fraude, intocmind actele necesare, ori prin incalcarea regulilor de disciplina contabila si cere, după caz, deferirea lor organelor de urmărire penala, instanțelor judecătorești prin consilierul juridic, in termenele prevăzute de dispozitiunile in vigoare;

-    asigura îndeplinirea in conformitate cu dispozitiunile legale in vigoare a obligațiunilor teatrului către bugetele asigurărilor sociale, asigurări sociale de sanatate, șomajului;

-    răspunde impreuna cu directorul adjunct de inventarierea bunurilor aparținând teatrului in conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite făcând parte din comisia centrala de inventariere anuala;

-    participa ca membru in comisiile de evaluare a performantelor profesionaleindividuale anuale ale personalului din compartimentul financiar-contabilitate;

-    participa in comisiile de examinare constituite pentru angajarea pe post a personalului cu atribuții de gestiune;

-    avizeaza incadrarea gestionarilor, organizează instruirea personala sau in colectiv a acestora, stabilind garanțiile in limitele legale si propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea gestiunii de către alte persoane din colectivul teatrului;


-    face propuneri pentru imbunatatirea activitatii economice a unitatii cu corespunzătoare;

-    analizeaza cheltuielile si propune masuri in colaborare cu celelalte compartimente pentru reducerea continua a acestora;

-    propune trecerea pe cheltuieli a pierderilor, daunelor produse de calamitati sau a altor prejudicii aduse teatrului potrivit dispozitiunilor legale in cazul in care acestea nu s-au produs cu vinovăție;

-    verifica deconturile din deplasări si turnee, atât sub aspect formal cât si de fond si in general a tuturor actelor de cheltuieli privind activitatea respectiva;

-    intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii si propunerile de rectificare corespunzătoare pentru cheltuieli curente si cheltuieli de capital;

-    intocmeste si transmite la Primăria Municipiului București - Direcția Buget situațiile financiare trimestriale;

-    intocmeste lunar contul de execuție a bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza datelor din evidenta contabila si stabilește necesarul subvenției pentru luna următoare;

-    se preocupa de creșterea eficientei economice a activitatii financiare a unitatii, de cunoașterea, respectarea si aplicarea tuturor legilor si actelor normative;

Contabilul sef coordonează direct si răspunde de activitatea compartimentelor:

1.    Biroul financiar-contabil

2.    Compartimentul aprovizionare.

B. Consiliul de Administrație

Art. 12 Componenta consiliului de administrație se stabilește prin decizie de către directorul instituției.

Art. 13 Consiliul de Administrație este un organ de conducere consultativ, având in componenta 3-7 membri:

-    membri conducerii executive

-    consilierul juridic

-    reprezentant al Primăriei Municipiului București din cadrul direcțiilor de specialitate (Direcția Cultura)

-    alti specialiști din cadrul instituției, după caz.

-    Secretar

Principalele atribut» ale Consiliului de Administrație sunt:

-    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor departamentelor instituției care aduc la indeplinire proiectele culturale si activitatile artistice prevăzute in repertoriu;

-    dezbate execuția bugetului de venituri si cheltuieli in raport de prioritățile de moment si cele de perspectiva ale actului cultural sau științific;

-    dezbate problematica legata de derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice si aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc;

-    dezbate problemele organizatorice din activitatea curenta;

-    propune structura organizatorica si structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane, acordarea sporului pentru condiții grele de munca;

-    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instituției;


Dezbaterile Consiliului de administrație se concretizează in concluzii respectarea legislației in vigoare, in prezenta a cel puțin 2 treimi din majorității simple si se vor consemna in procesul-verbal. Procesul-verbal va cuprinde discuțiile purtate, opiniile exprimate si hotărârile adoptate .

Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul de administrație se intruneste trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la

propunerea directorului.

Activitatea membrilor consiliului de administrație nu este retribuita.

C. Consiliul artistic

Art. 14 Componenta consiliului artistic se stabilește prin decizia directorului.

Art. 15 Consiliul artistic este un organ de conducere consultativa, având in componenta 5-11 membri:

-    directorul si directorul adjunct artistic care coordonează activitatea artistica si activitatea tehnica de realizare a spectacolelor;

-    secretari literari sau muzicali;

-    șefi ai compartimentelor de specialitate;

-    reprezentanți ai personalului de specialite din instituție, după caz;

-    reprezentanți ai Primăriei Municipiului București din cadrul direcților de specialitate (Direcția Cultura), după caz;

-    alte personalități artistice din instituție si din afara instituției, inclusiv din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor;

Principalele atribuții ale consiliului artistic sunt:

-    dezbate proiectele culturale, activitatile artistice din domeniul de activitate specific ce se desfasoara in instituție, inclusiv cele dispuse de către Primăria Municipiului București, după caz dezbate repetoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;

-    dezbate, la nevoie unele aspecte legate de regia artistica si tehnica a unor spectacole de teatru;

-    dezbate probleme legate de stimularea si exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativitatii si talentului pe principiul libertății de creație, al primodialitatii valorii;

-    dezbate alte probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate.

Dezbaterile Consiliului artistic se concretizează in concluzii sau propuneri cu respectarea legislației in vigoare, care se adopta in prezenta a cel puțin 2 treimi din membri, cu votul majorității simple.

Acestea nu au caracter obligatoriu pentru conducerea executiva a instituției.

Consiliul artistic se intruneste ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului, la cererea expresa a unor realizatori de spectacole, creatori, etc.

CAPITOLUL VI

Art. 16 Atribuțiile compatimentelor prevăzute in structura organizatorica a instituției

Compartimentul secretariat literar

-    studiază, analizeaza, selectează si propune piese din patrim

contemporan al culturii si literaturii române si universale;    X°

-    traduce materialele documentare necesare pieselor ce vor fi puse în-    obținerea drepturilor de reprezentare a pieselor selectate;

-    intocmirea referatelor privind contractarea si achitarea onorariilor cuvenite colaboratorilor teatrului precum si cele legate de promovarea pieselor din repertoriul teatrului;

-    asigurarea activitatii de protocol a teatrului;

Secția artistica

Secția artistica, impreuna cu compartimentele de scena, asigura realizarea obiectului Teatrului Odeon, care constituie activitatea lui fundamentala.

Actorii reprezintă elementul de baza, veriga principala a spectacolului, prin intermediul carora se realizează ideile autorilor si viziunea regizorilor artistici.

Ei au menirea sa sprijine activitatea creatoare a teatrului, incadrându-se perfect in munca si disciplina colectivului de creație artistica, primind orice rol li se incredinteaza, depunând toata conștiinciozitatea si măiestria personala pentru realizarea lui.

Actorii contribuie prin intreaga lor activitate la consolidarea disciplinei artistice si la respectarea normelor etice.

Secția scena, regie tehnica

Cuprinde 2 formații de muncitori cu sef formație si 2 formații muncitori fara sef formație:

-    asigura scena sub aspectul organizării in timp si spațiu pentru repetiții, spectacole si alte manifestări artistice;

-    asigura masurile necesare si răspunde de pregătirea si desfasurarea din punct de vedere tehnic a spectacolelor, conform indicațiilor regizorului artistic si ale scenografului;

-    executa toate operațiile de montare si demontare ale tuturor elementelor ce compun decorul spectacolelor, in conformitate cu cerințele regizorale si scenografice;

-    planifica si tine evidenta activitatii de scena;

-    asigura condițiile tehnice, funcționale a tuturor instalațiilor de scena;

-    executa lucrări de iluminare a spectacolului pe tablouri si acte;

-    asigura executarea înregistrărilor de sunet sincron;

-    pastreaza in bune condiții obiectele necesare spectacolelor, ca si transportul lor;

Serviciul organizare spectacole

-    răspunde de organizarea spectacolelor teatrului din punct de vedere al difuzării si vânzării biletelor, al popularizării spectacolelor;

-    răspunde in timpul turneelor de obținerea autorizațiilor necesare, de buna organizare a cazarii, transporturilor, a repetițiilor;

-    prezintă propuneri in legătură cu repertoriul saptamânal.

Birou resurse umane, salarizare, contencios - asigura:

-    activitatea de personal (organizare concursuri, angajari, incheieri/desfaceri contracte de munca, cârti de munca, concedii de odihna, pensionari, convenții civile), de organizare si salarizare (proiecte organigrame, state de funcții, scheme de incadrare, evaluare posturi, evaluare performante profesional

stabilire salarii), activitatea financiara legata de personal;    X

-    asistenta juridica si reprezentarea instituției in fata instanțelor judecate-    avizarea din punct de vedere juridic a tuturor deciziilor emise de conducere si veghează asupra respectării legalității actelor cu caracter juridic in legătură cu activitatea instituției;

redactează actele cu caracter juridic referitoare la apararea si intregirea patrimoniului instituției;

-    participa in instanțele judecătorești la rezolvarea litigiilor de munca, sau de alta natura.

Biroul financiar-contabil

- asigura sub coordonarea directa a contabilului sef derularea activitatii financiar-contabile a instituției privind: bugetul de venituri si cheltuieli, bilanțul contabil, evidenta contabila sintetica si analitica pe conturi, evidenta materialelor, mijloacelor fixe si a tuturor valorilor patrimoniale din instituție, gestionarea corecta a mijloacelor bănești, reducerea stocurilor supranormative.

Compartimentul aprovizionare

-    face propuneri pentru intocmirea proiectului planului de aprovizionare cu necesarul aferent producției;

Secția producție

-    răspunde de efectuarea la timp si in bune condiții a activitatii de producție a teatrului, realizata in atelierele teatrului sau de către terti;

-    intocmeste si calculează devizele pe baza schitelor elaborate de pictorul scenograf si aprobate de conducerea instituției;

Biroul administrativ

- asigura administrarea si intretinerea imobilului, intretienrea tuturor instalațiilor de apa, căldură, lumina, se ocupa de curățenie si reparații, asigura paza permanenta a instituției precum si ordinea in timpul reprezentării spectacolelor, se ocupa de prevenirea incendiilor in conformitate cu cerințele prevăzute de lege, asigura aprovizionarea tehnico-materiala si necesarul de autovehicule.

Compartiment protecția muncii

-    fundamentează deciziile privind securitatea muncii;

-    asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de munca, precum si reevaluare riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de munca, propunând si masurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de protecție a muncii;

-    controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

-    asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecție a muncii prin cele trei forme de instructaje: introductiv general, la locul de munca si periodic;

-    fundamentează programul de masuri de protecție a muncii;

-    efectuează instructajele trimestriale si completează fisele de protecția muncii;

-    se ocupa de luarea avizelor de protecția muncii pentru meseriile caremhc^ avize;


-    participa la spectacole pentru a prelua eventualele probleme ce apar si a le remedia in timp util;

-    respecta masurile si deciziile luate cu privire la organizarea si funcționarea instituției;

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 17 TEATRUL ODEON face parte din patrimoniul Primăriei Municipiului București.

Art 18 Patrimoniul instituției este format din totalitatea mijloacelor bănești, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, așa cum sunt reflectate în evidențele financiar-contabile.

Art. 19 Salarizarea personalului instituției se face în conformitate cu prevederile HG nr. 281/1993 privind salarizarea personalului din unitățile bugetare, ale Legii 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, ale OUG. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, ale O.G. nr. 3/2006 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 și se modifică conform actelor normative apărute ulterior aprobării prezentului regulament.

Personalul instituției beneficiază de salarii de merit, de alte sporuri, adaosuri sau drepturi de natură salarială, în conformitate cu legislația în vigoare.

Angajarea personalului este prerogativa Directorului instituției, conform actelor normative în vigoare și în raport cu necesitățile Teatrului Odeon.

In afara obligațiilor de serviciu consemnate în fișa postului, în vederea bunei desfășurări a activității teatrului, angajaților li se pot trasa și alte sarcini, pe cale ierarhică.

Art. 20 Litigiile de orice fel ale instituției sunt de competența instanțelor judecătorești potrivit legii, în situația în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă.

Art. 21 Prezentul Regulament se completează cu prevederile Legii 504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte și se modifică sau se completează după caz, cu celelalte reglementări în vigoare sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobări acestuia.