Hotărârea nr. 170/2006

HOTARAREnr. 170 din 2006-07-06 HOTARIRE 170 din 06/07/2006 PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 271/2002 A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE
HOT. 170 06/07/2006
HOTARIRE 170 din 06/07/2006

HOTARIRE    170 din 06/07/2006

PRIVIND EXCLUDEREA DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI DE SERVICII APROBATE PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 271/2002 A SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE AFLATE IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii aprobate prin Hotararea C.G.M.B nr.271/2002 a spatiilor cu alta destinatie aflate in administrarea Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Invatamant;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”f” si alin.3, art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba excluderea din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii aprobate prin Hotararea C.G.M.B nr.271/2002 a spatiilor cu alta destinatie aflate in administrarea Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane.

Art.2 - Comisiile pentru aplicarea Legii nr.550/2002 din cadrul Primariilor sectoarelor 1-6 si Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.170