Hotărârea nr. 17/2006

HOTARAREnr. 17 din 2006-01-26 HOTARIRE 17 din 26/01/2006 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU ANGAJAREA SI PROMOVAREA PERSONALULUI IN CADRUL INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA DIN SUBORDINEA C.G.M.B., CU EXCEPTIA CONDUCATORILOR ACESTORA
HOTARARE nr. 17 din 26/01/2006
HOTARIRE 17 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului in cadrul institutiilor publice de cultura din subordinea C.G.M.B., cu exceptia conducatorilor acestora

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane prin care se propune aprobarea Regulamentului privind organizarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului in cadrul institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia conducatorilor acestora;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor de conducere pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

In baza prevederilor „Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura”, aprobate prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.125/1999, in baza prevederilor art.30 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2005;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”i” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba Regulamentul privind organizarea concursurilor pentru angajarea si promovarea personalului din cadrul institutiilor publice de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia conducatorilor acestora, prezentat in anexa 1.

Institutiile publice de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt nominalizate in anexa nr.2.

Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Directia Resurse Umane si institutiile publice de cultura din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 17

ANEXA 1 LA HCGMB

nr. /din gjjo • Ol ■ <^£Cs £

REGULAMENT

privind organizarea concursurilor pentru angajarea și promovarea personalului în cadrul instituțiilor public; de cultură din subordinea    cu excepția conducătorilor acestora

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 Angajarea personalului pe posturi vacante (cu excepția celor de conducător, respe ctiv manager) în instituțiile publice de cultură din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și promovarea personalului din aceste instituții în aceiași f ancție, pe grade >au trepte profesionale superioare, sau în funcții superioare -se face prin concurs, dacă sunt mai n i alți candidați sau prin susținerea unui examen, în cazul unui singur candidat înscris.

Angajarea conducătorilor instituțiilor publice de cultură, respectiv t irector general sau director, după caz, în baza unui contract de management asimilat unui contract de munci , se reglementează prin O.G. nr. 26/2005 privind managementul instituțiilor publice de cultură.

Art. 2 Prin prezentul regulament se stabilesc condițiile și modalitățile de organiza c și desfășurare a concursuriior/examenelor, de determinare și avizare a rezultatelor, precum «i de stabilire a salariului de bază individual și a indemnizației de conducere individuale, după caz, pentru situațiile prevăzute la art.l.

Art. 3 în sensul prezentului regulament, prin conducător al instituției (managerul instituției) se înțelege directorul general/directorul, iar în subordinea acestuia din conduc ;rea instituției mai fac parte director general adjunct/directorul/directorul adjunct (tehnic, economic sau artistic) și contabilul șef, după caz.

Capitolul II

Organizarea concursului

A. în vederea angajării pe posturi vacante.

Art. 4 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante existente în st ițele de funcții aprobate pentru fiecare instituție se face la solicitarea instituț ilor de cultură din subordinea CGMB, funcție de necesitățile instituției și de alocațiile bugetare aprobate prin bugetul instituției pentru anul în curs.

Art. 5 Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director general adjunct/director/director adjunct, se face de către Primăria Municipiului București, în :aza metodologiei elaborate de Direcția Resurse Umane - PMB, cu avizul Diiecției Cultură se aprobă de Primarul General.

Această metodologie cuprinde:

componența comisiei de examinare;

-    tematica și bibliografia concursului;

-    modalitatea și criteriile de examinare;

informații privind înscrierea și participarea candidaților la concurs anunțul privind organizarea concursului; componența comisiei de contestații.

Art. 6 Scoaterea posturilor la concurs se face cu avizul de oportunitate al Direcției (iultură și avizul conform al Direcției Resurse Umane din cadrul

Pentru funcțiile de execuție si cele de conducere instituția va transmite Direcției Resurse Umane din cadrul P.M.B. solicitarea de scoatere a posturilor vacante la concurs, care ' i face demersurile pentru obținerea avizului de oportunitate al Direcției Cultură și, după caz, conform legislației în vigoare la data organizării concursului, aprobării Primarului General.

Art. 7 Posturile vacante se scot la concurs cu cel puțin 15 zile înairte de data desfigurării concursului.

Art. 8 Organizarea concursului este informație de interes public si se educe la cunoștință prin anunț, într-unul din următoarele moduri:

-    obligatoriu: prin afișare la sediul instituției și comunicare la Agenția pentru ocupare; forței de muncă ale sectoarelor municipiului București, conform prevederilor legale in vigoare;

-    facultativ: prin mass - media (publicarea într-un ziar central ori local, radio, televiiziu :e etc.)

în cazul posturilor din conducerea instituției (director general adjunct/director/director adjunct) anunțul se publică pe site-ul PMB - www.pmb.ro, se afișetză la sediul Piimăriei Municipiului București, la sediul Direcției Cultură din Piața Alexandru Lihovari nr.7 sec or 1, si la sediul instituției respective.

Art. 9 Tematica și bibliografia pentru posturile vacante scoase la concurs se întocmesc de către șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea pentru funcțiile de execuție și respectiv de către directorul, directorul adjunct sau contabilul șef, după caz, pentru funii iile de conducere ale compartimentelor pe care le coordonează, în colaborare cu șeful compartin untului resurse umane (sau persoana cu atribuții în domeniu) și se aprobă de către conducătorul instituției, nu mai târziu de data publicării anunțului.

Pentru directorul general adjunct/directorul/directorul adjunct al nstituției - ten atica și bibliografia se întocmesc de către Direcția Resurse Umane cu consultarea și avizul Direcției Cultură și al Direcției Buget, după caz, din cadrul Primăriei Municipiului București și re prezintă anexă la Metodologia de organizare a concursului pentru ocuparea postului de director general adjunct/director/director adjunct, care se aprobă de Primarul General.

Tematica și bibliografia pentru funcția de contabil șef se întocmesc de către cond icatorul instituției cu consultarea și avizul Direcției Resurse Umane, Direcției Cultură și Direcției luget.

Tematica împreună cu bibliografia în baza căreia a fost întocmită se vor pune la dispoziția candidaților la data publicării anunțului.

Art. 10 Anterior desfășurării concursului, angajatorul are obligația de a informa f ersoana care solicită angajarea sau promovarea cu privire la clauzele generale pe care intențione; ză să le înscrie în contractul de muncă sau să le modifice, după caz.

La solicitarea candidaților se pot pune la dispoziție fișele postu-ilor scoase la isncurs, întocmite conform anexei nr.3 la H.G.125/1999.

B. în vederea promovării personalului angajat în instituție.

Art. 11 Examenul sau concursul pentru promovarea în aceeași funcție pe un grad sau reaptă profesională superioară, sau funcție superioară pe alt post, pentru personal j1 angajat în instituție, se poate organiza după ce angajații au luat la cunoștință de rezultatele evaluării perform mțelor profesionale individuale anuale, respectiv după stabilirea punctajului definitiv, dar nunui după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, prevăzut la art.22 din E .G. nr. 125/199).

Promovarea poate deveni efectivă, în condițiile legii, numai în lin ita posturilor i acante existente în instituție, după expirarea termenului susmenționat, sau pe pc sturi devenite acante ulterior pe parcursul anului, după caz.

Art. 12 Organizarea examenului sau concursului, în vederea promovăi ii personalului angajat în instituție, se face potrivit art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 din prezentul regulament

Capitolul III

înscrierea candidaților la concurs sau examen și condițiile de participare

A. în vederea angajării pe posturi vacante

Art. 13 Persoanele din afara instituției, care candidează la concurs pe un post vacant, rebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-    să fie cetățean român (în anumite domenii de activitate, se pot aproba, de la caz k caz, în funcție de necesitate, angajarea unor specialiști străini, după obținerea avizelor necesae de la organele în drept, conform legislației în vigoare. Cetățenii străini și apatrizii pot fi anga.ați prin contract individual de muncă în baza permisului de muncă eliberat potrivit legii .).

-    să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcții, pentru care ar candida;

-    pentru anumite funcții, în cazul în care se consideră necesar, să susțină un test ps hologic înaintea participării la concurs și rezultatul acestuia să precizeze că este apt pentru a fi angajat.

Se pot prezenta la concursurile de ocupare a posturilor vacante și persoanele angajate în instituție, care îndeplinesc condițiile legale impuse pentru ocuparea postului respectiv și care, în urma evaluării profesionale anuale, au fost declarate promovabile.

Art. 14 Candidații înscriși la concurs, vor prezenta obligatoriu următo irele document! :

-    diploma de studii, buletinul de identitate sau cartea de identitate, în origina pentru conformitate (după care se returnează) și în copie (care rămân la dosar), c jrriculum vitae. precum și copie după carnetul de muncă, completat la zi;

-    recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ pentru ab i alvenții care se angajează pentru prima dată.

-    diverse atestate pentru practicarea unei anumite profesii/meserii (auc itor, expert con abil sau

contabil autorizat, inspector resurse umane etc.) sau avize necesare în cazul unor furicți potrivit specificului acestora, cum ar fi: aviz de la Direcția Audit Public Intern din cadrul PMd pentru funcția de economist cu atribuții de auditor, aviz de la poliție, pentru ocuparea postului di: paznic, cazier judiciar, pentru funcții de conducere și pentru funcții care au responsabilități Dgate de gestionarea unor bunuri materiale, aviz de la Brigada de pompieri, penru funcția de pompieri, etc.:    /

- alte documente pentru stabilirea drepturilor salariate, cum ar fi: ti1 lu științific de loctor, certificat de handicapat, brevet de revoluționar, decizii ale comisiilor de expertiză medicală, adeverințe privind vechimea în muncă în cazul în care nu s-au făcut înscriei i în carnetul de muncă etc., necesare, potrivit unor prevederi legale.

- certificatul medical din care să rezulte că cel în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea.

B. în vederea promovării personalului angajat în instituție

Art. 15 în limita posturilor vacante din instituție, persoanele angajate în institv ție pot promova în aceiași funcție pe grade sau trepte profesionale superioare sau în funcții sup; doare, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

-    punctajul realizat de angajat la evaluarea performanțelor profesionale individuale anui.e este maxim sau se situează peste limita maximă a punctajului postului ocupat;

-    punctajul realizat de angajat la evaluarea performanțelor profesionale individuale anu ile este cel puțin egal cu punctajul minim corespunzător postului vacant cu grad sau treaptă profe sîonală de nivel superior, ori funcție superioară, pe care angajatul urmează să fie promovat prin examen sau concurs;

Art. 16 înscrierea la concurs, atât în cazul angajării, cât și în cazul promovării, se face : e baza unei cereri adresată conducerii instituției, cu excepția celor care candidează pentru funcția de director general adjunct/director/director adjunct, la care înscrierea se fi.ee în. baza unei cereri adresate directorului executiv al Direcției Resurse Umane, prin grija acestei direcții urmâr d să fie întocmită metodologia de desfășurare a concursului care se supune aprobăiii Primarului G ineral.

Capitolul IV Comisiile de examinare

A - în vederea angajării pe posturi vacante

Art. 17 Comisia de examinare a candidaților înscriși la concurs sau examen, evând în componență un număr 3-5 membri, se stabilește de conducătorul instituției pentru ccuparea următoarelor posturi vacante :

-    șef serviciu, șef birou, șef secție, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, șef formație rnurcitori și alte funcții de conducere asimilate acestora;

-    funcții de execuție.

în cazul personalului din conducerea instituției (director general adjunct/ director/director adjunct) comisia de examinare se stabilește prin Metodologia de orga-izare a concursului, aprobată de Primarul General.

în cazul contabilului șef, comisia de examinare se stabilește de conducătorul instituției, cu consultarea și participarea reprezentanților direcțiilor de specialitate dir PMB.

Art. 18 Componența comisiei de examinare, potrivit art. 17, este prevăzută în anexele nr.lA,lBși IC la regulament.


-4-

Art. 19 Atribuțiile comisiei de examinare sunt următoarele:

-    verifică și analizează îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs prevăzute la art.13 și art.15, existența documentelor prevăzute la art.14 și art.16, precun și a condițiilor specifice postului specificate în anunț;

-    notează candidații cu note de la 1 la 10, la probele de concurs;

-    în funcție de notele obținute, stabilește candidatul reușit la concurs;

-    în funcție de cerințele postului, evaluează performanțele profesionale potențiale ale candi z ațului pe bază de calificative notate de la 1 la 5, în vederea determinării salarii lui de bază individual (conform art.27 din metodologia aprobată prin HG nr. 125/1999 ), pe care e consemnează în fișa de evaluare, la care se face referire la art.23 din prezentul regulament;

-    propune nivelul indemnizației de conducere, după caz;

-    secretarul comisiei răspunde de asigurarea condițiilor necesare desfășurării concursului, păstrează și pune la dispoziția membrilor comisiei documentele prevăzut; la art.14 și ari. 16 din prezentul regulament și verifică respectarea prevederilor legale, necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, informând comisia de examinare asupra necesității respingerii candidaților înscriși care nu îndeplinesc condițiile de participare.

B - în vederea promovării personalului angajat în instituție

Art. 20 Modalitatea de numire a comisiei de examinare, componența și ati ibuțiile acesteia sunt prevăzute la art. 17, art. 18 și art. 19 din prezentul regulament.

Capitolul V

Desfășurarea concursului

A - în vederea angajării pe posturi vacante

Art. 21 Examenul sau concursul constă în susținerea de către cindidat a unor probe de concurs, în prezența comisiei de examinare, dintre cele menționate mai jos:

-    probă scrisă;

-    probă orală sau interviu;

-    probă practică sau test specific postului.

Art. 22 Tipul probelor care vor fi susținute de candidați se stabilesc în prealabil de președintele comisiei de examinare cu consultarea membrilor conisiei, în funcție de caracteristicile postului.

Proba scrisă și proba orală sau interviul sunt obligatorii pentru angajarea pe posturile vacante din aparatul funcțional al instituției.

în cazul funcțiilor de muncitori calificați, necalificați sau de îngrijitoii (întreținere cuTțenie), probele obligatorii de concurs sunt proba practică și interviul.

în cazul funcțiilor de specialitate (artistice) probele de concurs sunt stabilite de conducătorul instituției.

Art. 23 Notarea candidaților se face de fiecare membru al comisiei de examinare cu note de la 1 la 10.

Sunt declarați reușiți candidații care au obținut, pentru fiecare probă cel puțin nota ' ’ - media tuturor notelor acordate de membrii comisiei, pentru funcțiile de execuție și cel puții nota 8 pentru funcțiile de conducere.

Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se : ace în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obținute de că:re candidați la ’ecare probă.

La medii generale egale, comisia de examinare va stabili candidatul reușit luând în considerare activitatea profesională anterioară, studii sau perfecționări pro iesionale suplin entare față de pregătirea de bază, etc.

Pe baza notelor obținute la probele de concurs, respectiv a notei fina e (media), comisia de examinare evaluează, în funcție de cerințele postului, performanțele profesionale indf’iduale potențiale ale candidaților, evaluare care se materializează în calificative ie la 1 la 5, dujti cum urmează:

1    = nesatisfăcător

2    = satisfăcător

3    = la nivelul standardelor de performanță stabilite pentru posti 1 scos la concur s

4    = bine

5    = foarte bine

Rezultatele evaluării se înscriu în fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale potențiale, conform modelului prevăzut în anexa 2 la regulament.

Punctajul total potențial obținut de candidat pentru a fi declarat reușit, trebuie să se situeze peste limita minimă a postului pe care acesta candidează.

Art. 24 Rezultatul concursului sau examenului, precum și alte elemente neceare, se consemnează într-un proces verbal semnat de toți membrii comisiei.

B - în vederea promovării personalului din instituție

Art. 25 Modalitatea de desfășurare a concursului sau examenului, probele de concurs, notarea candidaților, stabilirea punctajului pentru performanțele profesionale iind viduale potențiale și consemnarea rezultatelor concursului sunt cele prevăzute la art.21, 22, 23 ș 24 din prezentul regulament.

Capitolul VI

Avizarea rezultatelor concursului/examenului

A - în vederea angajării pe posturi vacante

Art. 26 Rezultatele concursului sau examenului pentru funcția de director general adjunct/ director/director adjunct se avizează de către Primarul General - confom fișei tip de avizare prevăzută în anexa nr. 3A la regulament.

Pentru funcția de contabil șef, rezultatele concursului sau examenu ui se avizează ;e către Direcția Resurse Umane, Direcția Buget și Direcția Cultură, confom fișei tip de avizare, prevăzute în anexa nr. 3B la regulament.

Pentru celelalte funcții, rezultatele concursului sau examenului se avizează, conform îșei tip de avizare prevăzută în anexa nr. 3C la regulament, de către Direcția Resurse Umane și Direcția Cultură.

Avizarea rezultatelor reprezintă formularea opiniei favorabile a direcțiilor de specialitate din PMB referitoare la organizarea și desfășurarea concursului/examenului re: pectiv.

Fișele tip de avizare (conform anexei 3B și 3C) în 2 exemplare, însoțite de documenUția de concurs, se înaintează de instituție spre avizare în termen de maxim 5 zi e de la data su sținerii concursului.

Documentația de concurs cuprinde:

-    adresa de înaintare;

-    anunțul concursului/examenului;

-    tematica și bibliografia;

-    dispoziția de formare a comisiei de examinare (1 ex. în copie)

-    procesul verbal al comisiei de examinare (1 ex. în copie)

-    fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale potențiale (1 ex. în copie)

La cerere, se vor prezenta și alte acte din dosarul personal al candidaților.

Art. 27 După avizarea rezultatelor concursului (în termen de maxim 5 zile de la primirea documentației) și comunicarea acestora către instituție, conform art. 26, acestea se afișează la sediul instituției, care a organizat concursul.

B - în vederea promovării angajaților din instituție

Art. 28 Modalitatea de avizare a examenului sau concursului de piomovare a cam idaților reușiți sunt cele prevăzute la art.26 și art.27 din prezentul regulament.

Capitolul VII Contestații

Art. 29 Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului sau examenului ț ot face contestații în termen de 3 zile de la afișare sau comunicare, după caz.

Contestațiile se depun la Compartimentul Resurse Umane din instituție sau la Direcția Resurse Umane din Primăria Municipiului București pentru examenele/co icursurile orgar izate de Primăria Municipiului București, respectiv pentru funcțiile de director general adjunct/ director/director adjunct.

Art. 30 Contestațiile se analizează și se soluționează de către o comisie numită de c ătre:

-    conducătorul instituției, pentru funcțiile de execuție și conducere din subordinea sa (cu excepția funcțiilor de director general adjunct/ director/director adjunct); se poate solicita participarea în con sia de soluționare a contestațiilor a unor reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din PMB

-    conducătorul instituției pentru funcția de contabil șef, acesta s ilicitând direcțiilor de specialitate din PMB desemnarea unor reprezentanți îr calitate de membri ai comisiei; de asemenea pot fi solicitați specialiști din insutuții cu profil de activitate similar.

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor este cea prevăzută în anexa nr. 4. Concluziile comisiei se comunică contestatarului în scris, în termen de maxim 3 ; ile de la

data depunerii contestației.

Art, 31 în cazul în care contestația este soluționată în favoarea persoanei care a clepus-o, concursul se consideră anulat și se organizează un alt concurs.

Capitolul VIII

Angajarea candidaților reușiți la concurs sau examen

Art. 32 Candidații declarați admiși la concurs sau examen se angaje iză sau sunt prc movați în alte funcții din cadrul instituției, după cum urmează:

- în funcții de conducere (director general adjunct/dirictor/director uljunct, contabil sef, șef serviciu, șef birou, șef compartiment, șef secție etc.), precum și în fui i iții de execuție, prin decizia conducătorului instituției.

Candidații declarați admiși la concurs sau examen vor fi angajați după expirarea ten Tenului de rezolvare a contestațiilor, dacă este cazul. Candidații cărora li s-a aprobat angajaria sunt obligați să se prezinte la post în termen de max. 15 zile calendaristice de la data 1 Jării la cunoștință. în cazul neprezentării la post in termenul stabilit, postul este declarat vacant jrmând să se organizeze un nou concurs sau să se comunice următoarei persoane declarată re.șită la concurs posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv, după caz.

La angajare sau promovare în funcții de conducere se poate stabili o perioadă de probă, conform legislației în vigoare.

Dacă la sfârșitul perioadei de probă persoana angajată sau promovată în furcție de conducere s-a dovedit corespunzătoare, angajarea sau promovarea în funcția respectivă va fi definitivată de la data începerii perioadei de probă, prin decizia conducătoi ului instituției, în situația în care la expirarea perioadei de probă persoana nu corespunde, sub raport proi esional, cerințelor postului, va fi trecută pe un post de execuție vacant, potrivit pregătirii și compe enței în cazul noilor angajați, sau în funcția de execuție avută anterior sau alta echivalentă, n cazul persoanelor promovate, sau după caz, i se desface contractul de muncă, ccnform Codului Muncii, postul redevenind vacant.

Art. 33 Funcțiile pentru care este necesară perioadă de probă, precum și durata acesteia, se stabilesc de conducătorul instituției, conform prevederilor legale în vigoare, și se mențio lează în deciziile de angajare, contractul individual de muncă sau actele adiționale la contractul imividual de muncă.

Art. 34 Angajarea personalului din instituțiile publice de spectacole și concerte pe perioadă determinată sau pe spectacol sau proiect se face potrivit prevederilor legilor speciale aplicabile (la data prezentei se aplică prevederile art. 16 din Legea 504/2004 potiivit căruia în situațiile prevăzute mai sus angajarea se poate face și în mod direct prin acordul păiților).

Capitolul IX

Promovarea persoanelor încadrate pe funcția de del utant precum și a celor care au absolvit studii de nivel suj erior

Art. 35 Promovarea persoanelor încadrate pe funcția de debutant, p recum si a celo • care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un po:t de nivel supirior, cu aprobarea Primarului General, prin susținerea unui examen organizat de instituție, cu re: pectarea legislației în vigoare, în cadrul căruia vor fi evaluate performanțele prosesionale individuale ale angajatului în vederea stabilirii salariului de bază.

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data tre ;erii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu rivel de studii iiferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 2 3% a salariului ie bază avut, conform prevederilor art. 7 din O.G. 9/2005.

Capitolul X Dispoziții finale

Art. 36 Responsabilitatea pentru respectarea prezentului regulamenl și pentru încad rarea în cheltuielile de personal aprobate revine instituției.

Art. 37 Denumirile direcțiilor de specialitate din aparatul PMB la care se face re ’erire în prezentul regulament se modifică corespunzător schimbării organigramei PMB.

Art. 38 Prezentul regulament a fost întocmit cu respectarea prevedei ilor Legii nr. 52 /2003 -Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 125/1999 privind aj robarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor prc fesionale indivi duale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituțiile pudice de cultură, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si a legilor speciale aplicabile domeniului culturii și se completează, d ipă caz, cu prevederile acestor acte normative.

Legile speciale aplicabile, la data prezentei, în instituțiile fublice de culliiră din subordinea C.G.M.B. sunt:

-    Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare;

Legea bibliotecilor nr.334/2002, republicată;

-    Legea muzeelor și colecțiilor publice nr.311/2003, cu aimpletările uite: ioare;

-    Legea nr.319/2003 privind statutul personalului de oercetare-dezvo tare, cu completările ulterioare;

Legea nr.292/2003 privind organizarea și funcționarea așezămintelor c i.lturale, cu completările ulterioare;

Legea nr.504/2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte

Art. 39 Prezentul regulament se modifică și se completează corespunzâtoi actelor normative apărute ulterior.

Componența comisiei de examinare

pentru ocuparea postului vacant de director general adjunct/director/director adjunct

Președinte: - Primarul General sau persoana delegată de către aces a Membri: a) în mod obligatoriu:

-    Conducătorul instituției;

-    Directorul Direcției Resurse Umane -    sau persoana delegată ce către

acesta;

-    Directorul Direcției Cultură - P.M.B., sau persoana delegată ie către acesta; b) Facultativ:

-    Reprezentant al Ministerului Culturii;

-    Reprezentant al Uniunii Teatrale din România - UNITER;

-    Specialiști ai unor instituții de cultură pe specific activi :ate (teatru, bil liotecă, muzeu, circ, așezământ cultural, cercetare etc.);

-    Reprezentant al Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale (pentru Casa de cultură “Friedrich Schiller”).

Secretar:

-    Reprezentant al Direcției Resurse Umane - P.M.B.

Componența comisiei de examinare pentru ocuparea postului vacant de contabil șef

Președinte: - Conducătorul instituției

Membri:

a)    în mod obligatoriu:

-    Directorul Direcției Buget P.M.B. sau persoana delegată de către acesta

-    Directorul Direcției Resurse Umane -P.M.B., sau persoana c elegată de către acesta;

-    Reprezentant al Direcției Cultură - P.M.B.

b)    Facultativ:

-    Alte persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției;

-    Specialiști pe probleme economice ai unor instituții de cultură cu specific activitate similar (teatru, bibliotecă, muzeu, circ, așezământ cultural etc.);

Secretar:

-    conducătorul compartimentului resurse umane din instituție sau perse ana cu atribuții în domeniul resurselor umane din instituție.

Componența comisiei de examinare pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institu :iei la funcțiile: șef serviciu, șef birou, șef secție, șef atelier, alte funcții de conducere asimilate acestora, funcții de execuție

Președinte: - Conducătorul instituției sau persoana delegată de acesta.

Membri:

a)    în mod obligatoriu:

-    Șeful ierarhic care coordonează compartimentul în care urmează să se facă angajarea pe postul vacant;

-    Șeful compartimentului în care urmează să se facă angajarea;

-    Personal de execuție cu grad sau treaptă superioară sau, după caz, funcția ;ea mai mare din compartimentul în care urmează să se facă angajarea pe postul vacant, după caz;

b)    Facultativ:

-    Specialiști din cadrul compartimentelor de specialitate ak P.M.B;

-    Specialiști din învățământul superior sau din instituții cen rale, de special tate din domeniul de activitate specific postului.

Secretar:

- Conducătorul compartimentului resurse umane sau persoana cu atribuții în domeniu, în cazul în care instituția nu are în structura organizatorică un co npartiment dist net.

FIȘĂ DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE POTENȚIALE

1.    Nume și prenume candidat: ...........................................

2.    Funcția și gradul profesional pentru postul vacant

scos la concurs (poziția din statul de funcții aprobat):.............................................

3.    Punctaje acordate pentru post conform fișei de evaluare a postului: - maxim:..................

-    mediu:...................

-    minim:...................

Pondere

Calificative (note acordate de la 1 la 5) de membrii comisiei

Evaluare

Punctaj pentru

Criterii de evaluare

criteriu

definitivă

criteriu

Președinte    Membru    Membru    Membru

Decizia comisiei:

(pondere criteriu x

1    2    3

calificativ final

calificativul final)

1. Gradul de îndeplinire a

50%

standardelor de performanță

2. Asumarea responsabilității

25%

3. Adaptarea la complexitatea

15%

muncii

4. Inițiativă și creativitate

10%

Punctaj potențial

total rezultat:............................

stitutiei    nrt 91 t9t din H.G. 125/1999


Notă: Fonderea criteriilor se poate mouinca, uupă piimui an uc apîîvaiv, în raport ob

COMISIA DE EXAMINARE:


Numele și prenumele


SemnăturaDIRECȚIA RESURSE UMANE Număr de înregistrare din registrul avize Nr....................din.......................

AVIZAT

PRIMAR GENERAL


FIȘĂDE AVIZARE A REZULTATELOR EXAMENULUI SAU CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN DATA

DE ...................... LA INSTITUȚIA................................................................................PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT

DE DIRECTOR GENERAL ADJUNCT/DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

Nr.

Numele și prenumele

Postul pentru care a

Poziția din

Punctajul postului

Nota

Punctaj

Rezultatul

Salariul de bază

Indemnizația

crt.

candidatului declarat

candidat

statul de

(minim-maxim)

finală

acordat conform

concursului

calculat potrivit

de conducere

admis

grad/treaptă

funcții

(media)

(media)

fișei de evaluare a

admis/ respins

punctajului

propusă

profesional(ă)

performanțelor profesionale

acordat

%

individuale potențiale

a ironT m nn i t» < a x Tr-1 v» A n V» J JA tvnjuivjL    ii'iij i

DIRECTOR EXECUTIVDIRECȚIA CULTURĂ- P.M.B. DIRECTOR EXECUTIV

'iTx

direcția resurse umane    Anexa nr. 3B

Număr de înregistrare din registrul avize Nr....................din.......................

AVIZAT

DIRECȚIA BUGET DIRECTOR EXECUTIV


AVIZAT

DIRECȚIA CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV


AVIZAT

DIRECȚIA RESURSE UMANE DIRECTOR EXECUTIV


FIȘĂ DE AVIZARE A REZULTATELOR EXAMENULUI SAU CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN DATA

DE ...................... LA INSTITUȚIA................................................................................PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

CONTABIL ȘEF DIN CONDUCEREA INSTITUȚIEI

DIRECTOR INSTITUȚIE


Nr.    Numele și prenumele

Postul pentru care a

Poziția din

Punctajul postului

Nota

Punctaj

Rezultatul

Salariul de bază

Indemnizația

crt. candidatului declarat admis

candidat

statul de

(minim-maxim)

finală

acordat conform

concursului

calculat potrivit

de conducere

grad/treaptă

funcții

(media)

(media)

fișei de evaluare a

admis/ respins

punctajului

propusă

profesional(ă)

performanțelor

acordat

%

profesionale individuale potențiale

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE AL INSTITUȚIEIdirecția resurse umane    Anexa nr. 3C

Număr de înregistrare din registrul avize Nr....................din.......................

AVIZAT

DIRECȚIA CULTURĂ DIRECTOR EXECUTIV


AVIZAT

DIRECȚIA RESURSE UMANE DIRECTOR EXECUTIV

FIȘĂDE AVIZARE (*) A REZULTATELOR EXAMENULUI SAU CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE ...................... LA INSTITUȚIA................................................................................

PREȘEDINTE COMISIE DE EXAMINARE DIRECTOR INS 111 U 1tb


COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE


ăl


Nr.    Numele și prenumele

Postul pentru care a

Poziția din

Punctajul postului

Nota

Punctaj

Rezultatul

Salariul de bază

Indemnizația

crt. candidatului declarat admis

candidat

statul de

(minim-maxim)

finală

acordat conform

concursului

calculat potrivit

de conducere

grad/treaptă

funcții

(media)

(media)

fișei de evaluare a

admis/ respins

punctajului

propusă

profesional(ă)

performanțelor

acordat

%

profesionale individuale potențiale

w

\ w

Se utilizează pentru funcțiile de conducere ale compartimentelor funcționale și de specialitate și pentru funcții de execuție.

An* xa nr.4

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor candidaților nemulțumiți de rezultatele concursului

A. Pentru funcțiile contabil șef:

-    Reprezentanți ai direcțiilor de specialitate din PMB (Direcția Buget, Direcția Cultură, Direcția Audit Public Intern, Direcția Resurse Umane, după caz);

-    Personal din conducere (director general adjunct/director/direc or adjunct), alkl decât cel care a făcut parte din comisia de examinare;

-    Specialiști din instituții cu profil de activitate similar, după caz;

-    Reprezentant al compartimentului resurse umane din instituție;

-    Conducătorul compartimentului juridic sau persoană cu atr buții în dome nu, din instituție.

B. Pentru funcțiile de conducere ale compartimentelor funcți anale și de spc c ialitate (servicii, secții, birouri etc.) din instituții

-    Personal din conducere (director general adjunct/director/director adjunct, conti fii șef), care coordonează activitatea compartimentului din care face parte personalul care a depus contestația (altul decât cel care a făcut parte din comisia de examinare);

-    Reprezentant al compartimentului resurse umane din instituție;

-    Conducătorul compartimentului juridic sau persoană cu atribuții în domeniu, din instituție;

-    Reprezentantul Direcției Cultură - P.M.B., după caz;

-    Reprezentantul Direcției Resurse Umane - P.M.B., după caz.

C. Pentru funcțiile de execuție ale compartimentelor funcțiirnale și de sp< cialitate (servicii, secții, birouri etc.) din instituții

-    Personal din conducere (director general adjunct/director/director adjunct, contabil șef), care coordonează activitatea compartimentului din care face parte personalul care a depus contestația (altul decât cel care a făcut parte din comisia de examinare);

-    Conducătorul compartimentului juridic sau persoană cu atiibuții în domuiiu, din instituție;

-    Reprezentant al compartimentului resurse umane din instituție.

la HCGMB nr


Anexa 2Instituții de cultură din subordinea Consiliului General al Municipiului București

1    .Teatrul de Comedie

2    .Teatrul de Revistă “Constantin Tănase”

3    .Teatrul C.l. Nottara

4    .Teatrul Evreiesc de Stat

5    .Teatrul Municipal “L.S. Bulandra”

6    .Teatrul Mic

7    .Teatrul Odeon

8    .Teatrul de Proiecte Culturale “ Theatrum Mundi”

9    .Teatrul Ion Creanga

10-Teatrul de Marionete și Păpuși “Țăndărică”

11.    Teatrul Excelsior

12.    Teatrul Masca

13.0pera Comică pentru Copii

14.    Teatrul Metropolitan al Tineretului București

15.    Circul Globus

16.    Centrul de Proiecte Culturale al municipiului București ArCUB

17.    Biblioteca Metropolitană București

18.    Muzeul Municipiului București

19.    Muzeul Național George Enescu

20.    Muzeul Național al Literaturii Române

21 .Centrul de Cultura Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștilor

22.Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

23.Institutul de Studii Orientale “Sergiu Al. George”

24.    Casa de Cultura “Friedrich Schiller”

25.    Universitatea Populară “loan I. Dalles”

26.    Școala Populară de Artă București

27.    Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare al Ml nicipiului Bucuiești