Hotărârea nr. 167/2006

HOTARAREnr. 167 din 2006-07-06 HOTARIRE 167 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIULUI DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL V34B CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL VITAN DUDESTI
HOTARIRE nr. 167 din 6/07/2006
HOTARIRE 167 din 06/07/2006

HOTARIRE    167 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIULUI DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL V34B CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL VITAN DUDESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (studiului de fezabilitate) pentru blocul V34B cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Vitan Dudesti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei de Investitii si Directiei Buget;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

In baza avizului Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.900/21.03.2006 si al avizului Inspectoratului de Stat in Constructii nr.1340/08.03.2006;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit. «m» si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) pentru obiectivul de investitii „Bloc de locuinte V34B si lucrarile exterioare aferente din ansamblul Vitan Dudesti” avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fonduri alocate din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.         

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.167

Anexa la Hotararea CGMB nr. |

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Bloc de locuințe

V34 B cu lucrările exterioare aferente din ansamblul Vitan Dudesti

1.    Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului București;

2.    Investitor: Primăria Municipiului București;

3.    Beneficiar: Primăria Municipiului București;

4.    Proiectant: S.C. Proiect București S.A.;

5.    Faza: Studiul de fezabilitate;

6.    Indicatorii tehnico-economici ai investiției:1EURO=3,6632 lei(curs dec.

2005)

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general ia faza SF (preturi luna dec. 2005)

6.1. Valoarea totala a investiției/ C+M Inclusiv T.V. A.

din care:

-    locuințe - total / C+M.

-    lucrări exterioare /total C+M

RON

RON

RON

RON

RON

RON

5.458.465

4.611.029

5.324.932

4.498.234

133.533

112.795

6.2. Eșalonarea investiției - total/C+M

-    anul I

-    anul II

RON

RON

RON

RON

2729233

2305515

2729232

2305514

6.3. Capacitati

-    arie construit desfasurata

-    nr. apartamente sociale

-    regim de inaltime

mp.

ap-

3228,69

35

S+P+8 etaje

6.4. Durata de realizare a investiției

luni

24

7. Finanțarea investiției: din bugetul CGMB

3.