Hotărârea nr. 166/2006

HOTARAREnr. 166 din 2006-07-06 HOTARIRE 166 din 06/07/2006 PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 75/2001 REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A. SE ABROGA POZ. 1 DIN ANEXA H.C.G.M.B. NR. 75/2001
HOT. 166 06/07/2006
HOTARIRE 166 din 06/07/2006

HOTARIRE    166 din 06/07/2006

PRIVIND MODIFICAREA HCGMB NR. 75/2001 REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE

SE ABROGA POZ. 1 DIN ANEXA H.C.G.M.B. NR. 75/2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea HCGMB nr.75/2001 referitoare la eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul

Societatii Comerciale ”PRIMCOM” S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directiei de Investitii si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala „PRIMCOM” S.A in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997, nr.468/1998 precum si prin Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat,

In temeiul prevederilor art.46 alin.1 si alin.2 lit.”f” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Alineatul 1 al articolului unic al HCGMB nr.75/2001 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru suprafata totala de 31,44 de mp., cota parte indiviza, terenuri aferente constructiilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale ”PRIMCOM” S.A., la data infiintarii, identificate potrivit tabelului anexa la prezenta hotarare”

Art.2 - Se abroga pozitia numarul 1 din tabelul anexa la H.C.G.M.B. nr.75/2001.

Art.3 - Celelalte prevederi ale HCGMB nr.75/2001 raman neschimbate.

Art.4 - Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.166