Hotărârea nr. 165/2006

HOTARAREnr. 165 din 2006-07-06 HOTARIRE 165 din 06/07/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 99/06.04.2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A. MODIFICA ART. 1 AL H.C.G.M.B. NR. 99/2000
HOT. 165 06/07/2006
HOTARIRE 165 din 06/07/2006

DISPOZITIE    165 din 06/07/2006

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 99/06.04.2000 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "PRIMCOM" S.A.

MODIFICA ART. 1 AL H.C.G.M.B. NR. 99/2000

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.99/06.04.2000 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale „PRIMCOM” S.A.

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directiei de Investitii si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, referitor la cererea Societatii Comerciale „PRIMCOM” S.A., precum si Hotararea C.G.M.B. nr.99/06.04.2000;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991 modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997, nr.468/1998 si nr.1541/23.09.2004 precum si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat,

In temeiul prevederilor art.38(1), (2) lit.”f”, (3) si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Alineatul 1 al articolului unic al Hotararii C.G.M.B. nr.99/2000 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru suprafata totala de 3550,43 m.p. – cota parte indiviza, terenuri aferente constructiilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale „PRIMCOM” S.A. la data infiintarii, identificate potrivit tabelului anexa la hotarare.

Art.2 – Celelalte  prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.99/06.04.2000 raman neschimbate.

Art.2 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.165