Hotărârea nr. 163/2006

HOTARAREnr. 163 din 2006-07-06 HOTARIRE 163 din 06/07/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT IN B-DUL VASILE MILEA F.N., SECTOR 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
HOTARIRE nr. 163 din 6/07/2006
HOTARIRE 163 din 06/07/2006

HOTARIRE    163 din 06/07/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT IN B-DUL VASILE MILEA F.N., SECTOR 6, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6, IN VEDEREA REALIZARII UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti situat in B-dul.Vasile Milea f.n., sector 6, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in vederea realizarii unor obiective de interes public

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38(2) lit.”f”, art.46 alin.2, art.95 alin.2  lit.”f” si alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba transmiterea terenului situat in Bucuresti, B-dul.Vasile Milea f.n., sector 6, in suprafata de 11.382 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, in vederea realizarii unor obiective de interes public.

Terenul se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Schimbarea destinatiei terenului sau neinceperea lucrarilor de investitii in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,  atrage revocarea de drept a prezentei hotarari.

Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Consiliul Local sector 6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.163t,-*. SJL, -^•fiif~,r6E~RÎÂ~13-1/.

I * i tsw? f / i Teren sp ^J, N\s! jTi !\T U T I


*~~-------—„ ■—^ -~~—    . - -jg^g!ar»fcgB»'—•:- &*» ^■■'■e-e'Țvif:': '-jliLii. ‘te- wgg?«.~»^8g^« ^t-.-jawfr'.gEF'^

j; *7X?    W^W''

, --Ă

----- -----------—./}>?;• l-, ’    •-’TȚ    .1 ’.<•, •' »•'>£>«.w:'?***- - îi»7o ’    •. •»

ttl ? W    n;? -. 1373 A :’ ■, ■ :    ___A- . -r f" --o--k^-r

/«'■^■tA'.    ..>^.z . i -x n^    ■■■    r    UpAMP, rtf.


/ *'°

vjy\ \ "■■    1

\ Vy. V •    '!


F îl l"î|'° . I lLJ\ \ f    '''"7%%—

J :! ».• u'"»—!!'/' //o l'vfkwfcl