Hotărârea nr. 161/2006

HOTARAREnr. 161 din 2006-07-06 HOTARIRE 161 din 06/07/2006 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "REGULARIZAREA TRASEULUI BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU, INTRE STR. CEDRILOR SI CALEA RAHOVEI"
HOTARIRE nr. 161 din 6/07/2006
HOTARIRE 161 din 06/07/2006

HOTARIRE    161 din 06/07/2006

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII DE INTERES LOCAL "REGULARIZAREA TRASEULUI BULEVARDULUI TUDOR VLADIMIRESCU, INTRE STR. CEDRILOR SI CALEA RAHOVEI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind declararea de utilitate publica a lucrarii de interes local 

Regularizarea traseului bulevardului Tudor Vladimirescu, intre str. Cedrilor si Calea Rahovei”

 

Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei Transporturi Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si al Secretariatului Comisiei de Cercetare Prealabila in vederea Declararii de utilitate publica a lucrarilor de interes local cu privire la lucrarea - modernizarea traseului Bulevardului Tudor Vladimirescu - intre strada Cedrilor si calea Rahovei, intocmit in baza pe Procesului Verbal nr. 14 / 683 / 117 / 25.03.2005, care consemneaza rezultatul cercetarii prealabile, efectuata de comisia numita prin Dispozitia Primarului General nr. 683/2005;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile art. 7, alin. 1 si art.8 din Legea 33/1994, si ale art. 23 cap.III din H.G.R. 583/19941994 de aprobarea a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national sau de interes local;

In temeiul art. 38 alin.1 si alin.3 si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se declara de utilitate publica lucrarea de interes localRegularizarea traseului bulevardului Tudor Vladimirescu, intre str. Cedrilor si Calea Rahovei”, conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Expropriatorul este Municipiul Bucuresti .

Art.3 Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, la sediul Consiliului Local Sector 5 si notificare catre persoanele fizice si juridice  afectate de lucrare.

Art.4  Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.161

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

P r o j e c t

BUCUREȘTI
ftrtedBttsesB u.Va* Ateundrt4 • WCSSI • BuseaU * Rcmafe-CUI: 1571CC5 Tflt-MCei-21253J0; Fan402l-312MM; E-Me2: oScsâpbjc: htlpmw^b-»

Director General, ec. Constantin Dragări

Sef Departament: ing. C. Pana&escu Sef proiect: ing. R. Costea Sef proiect complex: ing. R. Costea întocmitor: C-tin Popa


REVIZII


Mrxn

Descrierea reviziei

Semnătură

Data

APROBĂRI

Hun

Descrierea

Semnătură

Data

-Âne/ a la P

nr. AGI,

tCâMB□»«« Modernizare Bd. TudorViadimirescu


Proiectant generat S.C. PROIECT BUCUREȘTI SA Benefici*    Primăria Mm. București


^SSraT

1:1000


Plan situație exproprieri

Planșa 1


REABILITARE DRUMURI URBANE PACHETUL IV

B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU

intre Calea 13 Septembrie si Calea Rahovei


Proiect nr. 2S.634/ad.1/2005 Faza:P.T.+D£. Septembrie 2005


_ BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI d, T. D. S. C.

PLAN DE SITUAȚIE

. DRUMURI

3

Seara IrtOQO

Tip

Număr

Planșa 1/i

înlocuiește planșa nr.

D

0*1

Revizia 0