Hotărârea nr. 16/2006

HOTARAREnr. 16 din 2006-01-26 HOTARIRE 16 din 26/01/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIENTE MAJORE IN SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI SECTOR 1 SI 6"
HOTARARE nr. 16 din 26/01/2006
HOTARIRE 16 din 26/01/2006

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Bucuresti sector 1 si 6”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul art.38 alin.2 lit.”m” si art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore in servicii de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti sector 1 si 6” prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Directia Utilitati Publice, Directia Buget, Directia Financiar Contabilitate, Directia Investitii, Directia Managementul Creditelor Externe vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 16

Anexî nr.l

LaHCGMB. /£.../$#•:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

aferenti obiectivului de investiții “Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majoi e in servicii de alimentare cu apa si canalizare in municipiul București - sector 1 si 6 “,

Valoarea totala a investiției = 73.871.823 Euro (curs de referința 1«uro = 3,65 RO N ) Din care C+M = 52.115.180 Euro Din care TVA = 11.794.660 Euro

Capacitati:

Rețea de canalizare = 106,9 km Rețea de alimentare cu apa - 90,9 km Reabilitare sistem rutier = 274.933,60 mp

Cartier Baneasa :

-    alimentare cu apa 33.1 km

-    canalizare ape uzate menajere 28.91km

-    canalizare ape meteorice+ prelungire colector existent Dn 120cm 8.36 km

-    statie de pompare

-    reabilitare străzi si trotuare

Cartier Odăii:

-    alimentare cu apa 1.12 km

-    canalizare menajera 1.06 km

-    canalizare ape meteorice 1.25 km

Zona de Nord a municipiului București

-    alimentare cu apa 14.27 km

-    canalizare ape uzate menajere 0.615 km

-    canalizare ape meteorice 0.895 km

Cartier Straulesti:

-    alimentare cu apa : 12.07 km

-    canalizare ape uzate menajere 10.68 km


-    canalizare ape meteorice 10.91 km

Cartier Vatra Noua:

-    alimentare cu apa : 12.21 km

-    canalizare ape uzate menajere 9.63 km

Cartier Giulesti Sârbi:

-    alimentare cu apa principale : 10.29 km

-    rețea de distribuție 13.81 km

-    canalizare : 13.8 km

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bicuresti-primaria.ro

pag- 3


- drenaje 2.25 km

Prelungire colector Boanca L = 1.055 km

Cartier Chitila Triaj .

-    alimentare cu apa principale : 1,71 km

-    canalizare : 4.065 km

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 6.207.716 Euro ( fara TVA ) Anul H : 27.934.723 Euro ( fara TVA ) Anul m: 21.727.007 Euro (fara TVA) Anul IV : 6.207.716 Euro ( fara TVA)


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.buajresti-primaria.ro

pag- 4


3