Hotărârea nr. 159/2006

HOTARAREnr. 159 din 2006-07-06 HOTARIRE 159 din 06/07/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL TRASEU PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN BASARAB
HOT. 159 06/07/2006
HOTARIRE 159 din 06/07/2006

HOTARIRE    159 din 06/07/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL TRASEU PASAJ DENIVELAT SUPRATERAN BASARAB

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Traseu Pasaj Denivelat Suprateran Basarab

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti;

Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

Hotararii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit.”f”, lit.”k” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Se aproba Planul Urbanistic Zonal - Traseu Pasaj Denivelat Suprateran Basarab, sector 1 si 6.

Art. 2 - Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art. 3 - Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art. 4  - Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.5 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 06.07.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 06.07.2006

Nr.159