Hotărârea nr. 156/2006

HOTARAREnr. 156 din 2006-06-27 HOTARIRE 156 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI.
HOTARIRE nr. 156 din 27/06/2006
HOTARIRE 156 din 27/06/2006

HOTARIRE    156 din 27/06/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei  Resurse Umane;

Luand in considerare avizul Inspectoratului National pentru Evidenta a Persoanelor nr.393484/21.03.2006 si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.879/18.05.2006 ;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu O.G. nr.84/2001, privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare si art.3 din metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, anexa la H.G. nr.2104/2004;

In temeiul prevederilor art.38(1) si (2) lit.”e” si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, conform anexelor 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Personalul Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti, care isi desfasoara activitatea in conditii vatamatoare, beneficiaza de un spor in cuantum de 10% din salariul de baza, precum si de 3 zile de concediu de odihna suplimentar in fiecare an calendaristic.

Art.3 - Prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.255/2004 se modifica in mod corespunzator.

Art.4 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Directia Generala de Evidenta a Persoanelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 156

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIAnexa nr.2 la H.C.G.M.B. nr.

DIRECȚIA GENERALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI STAT DE FUNCȚII PE ANUL 2006

Nr.

crt.

Compartiment

Funcția de execuție

Grad/treapta

Nivel

Studii

Număr

Posturi

Funcția de Conducere

Anexa la O.G. 2/2006

sau

Anexa la O.G. 3/2006

Conducere

1

1

inspector

superior 1

Clasa I

1

Director executiv

IVa si IVb (B+C)

la O.G. 2/2006

DIRECȚIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

26

2

inspector

superior 1

Clasa 1

i

Director executiv adjunct

IVa si IVb (B+C)

la O.G. 2/2006

Serviciul analiza, indrumare, control

12

3

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

4-9

10

11

"1X3

inspector

inspector

inspector

referent

referent

superior 2 principal I debutant superior 2 debutant

Clasa I

Clasa I

Clasa I

Clasa III

Clasa III

6

1

1

2

1

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

\ o"

Serviciul actualizare - valorificare baza date

13

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C)

la O.G. 2/2006

referent de specialitate referent referent

superior 1 superior 2 superior 3

Clasa II

Clasa III

Clasa III

1

10

1

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

DIRECȚIA DE STARE CIVILA

28

28

inspector

superior 1

Clasa I

1

Director executiv adjunct

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

Serviciul indrumare si control stare civila

8

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C)

29

consilier juridic

superior 1

Clasa 1

1

la O.G. 2/2006

30

consilier juridic

superior 1

Clasa I

1

31

inspector

superior 1

Clasa I

1

32

inspector

principal 2

Clasa I

1

IVa, IVb(B) la

33-34

referent

superior 1

Clasa III

2

O.G. 2/2006

35

referent

superior 2

Clasa III

1

36

referent

debutant

Clasa III

1

Compartimentul mențiuni de stare civila

IQ

37

inspector

superior 1

Clasa I

1

38

referent

superior 1

Clasa III

1

IVa, IVb(B) la

39-44

referent

superior 2

Clasa III

6

O.G. 2/2006

45

referent

superior 3

Clasa III

1

46

referent de specialitate

debutant

Clasa II

1

Serviciul schimbări de

nume, transcrieri, reconstituiri, dispense

9

47

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C)

la O.G. 2/2006

48

consilier juridic

superior 2

Clasa I

1

49

inspector

superior 2

Clasa I

1

IVa, IVb(B) la

50-51

inspector

principal 2

Clasa III

2

52

referent

superior 1

Clasa III

1

O.G. 2/2006

53-54

referent

superior 2

Clasa III

2

55

referent

debutant

1

Compartimentul informatica

5

Ț§6^7^

inspector

superior 1

Clasa I

2

Dî^. «•

7^

inspector

debutant

Clasa I

1

IVa, IVb(B) la

cA

referent

superior 1

Clasa III

1

O.G. 2/2006

ui Kzâ

1

referent

superior 2

Clasa III

1

o 1 \x^

$ej*viciul resurse umane, protecția muncii

8

w,, \-

V.Xt X v? .>' >-

î ^K7 ,

*J

s /

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

y

T^    -«ft“

inspector

superior 1

Clasa I

1

63-64

inspector

superior 2

Clasa I

2

IVa, IVb(B) la

65

inspector

principal 1

Clasa I

1

O.G. 2/2006

66-67

referent

superior 2

Clasa III

2

68

referent

superior 3

Clasa III

1

Compartimentul juridic

4

69-70

71-72

consilier juridic consilier juridic

superior 1 principal 3

Clasa I

Clasa I

2

2

IVa, IVb(B) la

O.G. 2/2006

Serviciul relații publice

8

73

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

74-76

77

78

79

80

inspector

inspector

referent

referent

referent

superior 2 principal 2 superior 1 superior 2 principal 3

Clasa I

Clasa I

Clasa III

Clasa III

Clasa III

3

1

1

1

1

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

Compartimentul audit

3

81-83

auditor

superior 1

Clasa I

3

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

Compartimentul investiții, achiziții

3

84

85

86

inspector

inspector

inspector

superior 1 superior 2 debutant

Clasa I

Clasa I

Clasa I

1

1

1

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

Serviciul administrativ

11

87

referent

IA

M

1

Sef serviciu

Ila, Ilb si VI/la, VI/lblaO.G. 3/2006

88-90

referent

IA

M

3

Ila, Ilb la O.G. 3/2006

X o

1 u * u

magaziner

arhivar

arhivar

muncitor calificat(sofer) muncitor calificat(electrician)

I

I

II

I

I

M

M

M

1

1

1

3

1

V/2a, V/2b la O.G. 3/2006

sgg)4

zh

/ Ci Contabil sef

'z ■

inspector

superior 1

Clasa I

1

Contabil Sef

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

Serviciul contabilitate

8

99

inspector

superior 1

Clasa I

1

Sef serviciu

IVa si IVb (B+C) la O.G. 2/2006

100

101

102

103-104

105-106

inspector

inspector

inspector

referent

referent

superior 1 superior 2 principal 2 principal 3 debutant

Clasa 1

Clasa I

Clasa I

Clasa III

Clasa III

1

1

1

2

2

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

Compartimentul financiar

4

107

108

109-110

inspector

referent

referent

principal 1 superior 1 superior 2

Clasa I

Clasa III

Clasa III

1

1

2

IVa, IVb(B) la O.G. 2/2006

TOTAL: 110 POSTURI

NOTĂ

Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit conform O.G nr. 2/2006 pentru funcționarii publici si, in temeiul O.G. nr. 3/2006 pentru personalul contractual, si se modifica in conformitate cu actele normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an, prin dispoziția ordonatorului de credite, conform art. 8 din O.G nr.2/2006 pentru funcționarii publici, respectiv, art. 10 din O.G nr.3/2006 pentru personalul contractual.

In cadrul numărului total de posturi aprobat, transformările vor fi aprobate de Primarul General al Municipiului București.

In cazul in care organigrama si numărul de personal aprobate prin HCGMB nu se modifica, statul de funcții anual va fi aprobat prin dispoziție Primarului General al Municipiului București.

Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENTUL

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este organizata in subordinea Consiliului General al Municipiului București si este instituție publica de interes municipal cu personalitate juridica, constituita in temeiul art. 6 din O.G. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, in temeiul O.U.G. nr. 50/2004, precum si in temeiul H.C.G.M.B. nr. 255/2004.

2. - (1) - Scopul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București este acela de a exercita competentele ce ii sunt conferite prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor, in sistem de ghișeu unic.

- (2) - Activitatea serviciului public comunitar se desfasoara in interesul persoanei si al comunității, in sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

3. - (1) - In vederea indeplinirii atribuțiilor, Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor este constituita, potrivit prevederilor art. 6 alin (2) din O.G. nr. 84/2001, prin reorganizarea Serviciului de Stare Civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului București si a Sectorului Evidenta Populației din cadrul Serviciului Independent de Evidenta Informatizata a Persoanei al Municipiului București.

- (2) - Direcția Generala de Evid direcții, servicii si compartimente informatica, juridic, financiar, costa publice, administrativ, audit si feyior are in structura organizatorica enta a persoanelor, stare civila, e umane si protecția muncii, relații i, qpnform prevederilor art. 2 dinmetodologia privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, aprobate prin H.G. 2104/2004, cu modificariela si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) - Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul sectoarelor Municipiului București.

-(2) -Activitatea serviciului este coordonata de Secretarul General al Municipiului București.

Art. 5. - (1) - Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor este condusa de un Director Executiv numit si eliberat din funcție prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului București, in condițiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobata prin H.G. nr. 2104/2004.

-    (2) - Directorul Executiv are obligația de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor care intra in sfera sa de competenta, răspunzând in fata Secretarului General al Municipiului București pentru neajunsurile constatate in activitatea direcției.

Art. 6. In îndeplinirea prerogativelor cu care este investita Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei, ale Ministerului Administrației si Internelor si dezvolta relații de colaborare cu autoritatile publice, societăți, agenti economici, precum si cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative in vigoare.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 7. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor are următoarea structura organizatorica:

7.1. Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor

-    Director Executiv

7.2. Direcția de Evidenta a Persoanelor - constituita din următoarele structuri: Director Executiv adjunct

-    Serviciul Analiza, îndrumare si Control

-    Serviciul Actualizare-Valorificare Baza Date

7.3. Direcția de Stare Civila- constituita din următoarele structuri: Director Executiv adjunct


-    Serviciul îndrumare si Control

-    Compartimentul Mențiuni de

-    Serviciul Schimbări de Nume

7.4. Contabil Sef- cu următoarele structuri in subordine:

-    Serviciul Contabilitate

-    Compartimentul Financiar

7.5. Compartimente funcționale aflate in subordinea directa a Directorului Executiv:

-    Serviciul Resurse Umane, Protecția Muncii

-    Serviciul Relații Publice

-    Compartimentul Informatica

-    Compartimentul Juridic

-    Compartimentul Audit

-    Compartimentul Investiții, Achiziții

-    Serviciul Administrativ

Art. 8. Activitatea desfasurata de către structurile Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in vederea atingerii obiectivelor propuse are la baza relații de autoritate (ierarhice, funcționale), relații de cooperare, de coordonare si de control, potrivit atribuțiilor pentru fiecare compartiment in parte.

Art. 9. - (1) - Relațiile de autoritate ierahice se stabilesc intre conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si structurile subordonate acesteia, in scopul organizării, menținerii si perfecționării stării de funcționalitate a sistemului. Același tip de relații se stabilesc intre șefii serviciilor si personalul subordonat acestora.

- (2) - In cadrul compartimentelor in care nu sunt prevăzute funcții de conducere se stabilesc relații de autoritate funcționale intre personalul cu funcția cea mai mare si restul personalului acestor structuri, in vederea indrumarii si imbinarii in mod unitar, in conformitate cu scopurile si obiectivele propuse, a activitatii acestora si a echilibrării sarcinilor si asigurării unitatii de acțiune in îndeplinirea obiectivelor.

Art. 10. Intre structurile Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București se stabilesc relații de cooperare, pentru îndeplinirea sarcinilor specifice si in vederea integrării obiectivelor in ansamblul atribuțiilor direcției.

CAPITOLUL HI

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 11. Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București are următoarele atribuții principale:

11.1. Actualizează, utilizează si valorifica Registrul de Evidenta a Persoanelor al Municipiului București;

11.2. Furnizează, in cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populației, date necesare pentru actualizarea Registruluj^srtjeflal^le evidenta a persoanelor;


11.3. Coordonează si controlează metod evidenta a persoanelor ale sectoarelor

rviciilor publice comunitare de uresti;


Pag. 3


ti)


11.4. Controlează modul de gestionare si de întocmire a registrelor de stare civila si a listelor electorale permanente;

11.5.    Asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cărților de identitate si a cărților de alegator;

11.6.    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale in domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

11.7.    Gestionează resursele materiale si de dotare necesare activitatii proprii;

11.8.    Tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul 2, si efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primite;

11.9.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de Consiliul General al Municipiului București, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE DIRECTORULUI EXECUTIV SI ALE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE AFLATE IN SUBORDINE DIRECTA

Art. 12. Conducerea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București se asigura de către Directorul Executiv numit prin Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 50/2005.

Art. 13. -(1)- Directorul Executiv reprezintă Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in relațiile cu cetățenii, conducătorii instituțiilor publice din cadrul municipalității, din cadrul Prefecturii, conducătorii compartimentelor funcționale din cadrul Ministerului Administrației si Internelor, ori cu instituțiile si organismele din afara sistemului Ministerului Administrației si Internelor, potrivit competentelor legale;

-    (2) - In aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum si a ordinelor si instrucțiunilor, Directorul Executiv emite decizii obligatorii pentru tot personalul din subordine;

-    (3) - In condițiile legii si ale reglementarilor specifice, Directorul Executiv poate delega atribuții din competenta sa personalului din subordine.

Art. 14. Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

14.1


14.2

14.3


Conduce si coordonează întreaga activitate a Direcției Generale de Evidenta a

Persoanelor; coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul sectoarelor Municipiului București.


Răspunde de administrarea legala si Fundamentează si propune spre.

București proiectul de buget al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

14.4.    Aproba încheierea contractelor pentru derularea activitatii curente cu terti agenti economici, in limita competentelor acordate;

14.5.    Elaborează proiectul de organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare si le supune spre aprobare C.G.M.B. conform reglementarilor legale;

14.6.    Aproba Regulamentul Intern si aplicarea Normelor de Protecție si Securitate a Muncii.

14.7.    Coordonează activitatea de personal, putând dispune si transformarea posturilor in cadrul aceluiași număr de posturi, prevăzut pentru fiecare compartiment, cu neafectarea bugetului de venituri si cheltuieli de personal; asigura respectarea disciplinei muncii si îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției.

14.8.    Asigura aplicarea reglementarilor in vigoare si a dispozițiilor Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire la activitatea de perfecționare a pregătirii profesionale a personalului;

14.9.    Verifica recuperarea pagubelor aduse instituției.

14.10.    Dispune orice alte masuri privind activitatea curenta a instituției, in condițiile legii, ale hotărârilor Consiliului General si dispozițiilor Primarului General.

14.11.    In perioada in care din motive obiective Directorul Executiv nu este prezent in instituție, atribuțiile postului sunt preluate de unul din directorii executivi adjuncti.

14.12.    In condițiile legii si ale reglementarilor specifice, Directorul Executiv poate delega atribuții din competenta sa personalului din subordine.

14.13.    Directorul Executiv răspunde in fata Consiliului General al Municipiului București, de intreaga activitate pe care o desfasoara, potrivit fisei postului.

14.14.    Directorul Executiv coordonează direct următoarele compartimente funcționale, fiecare dintre ele avand atribuții specifice.

Art. 15. COMPARTIMENTUL INFORMATICA

15.1. Asigura calitatea prelucrării informatice a datelor, efectuate de serviciile locale precum si respectarea termenelor in care sunt prelucrate comunicările de stare civila;

15.2. Desfasoara activitati de studii si documentare tehnica (informatica), in scopul cunoașterii celor mai noi tehnologii in domeniul informatic si a posibilităților de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic propriu;


15.3. Colaborează cu specialiștii structurilq comune ale Ministerului Administr datelor in conformitate cu prevede^

15.4.    Asigura tehnoredactarea, in format electronic, a situațiilor statistice, analizelor periodice intocmite de structurile serviciului ce urmeaza a fi transmise Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, periodic;

15.5.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate si secrete de serviciu;

15.6.    Executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare;

15.7.    Trimestrial, modifica parola fiecărui utilizator din cadrul Direcției de Evidenta a Persoanelor si transmite noile parole, in plic sigilat, la Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București;

15.8.    Trimestrial, transmite la Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București starea tehnicii de calcul;

15.9.    Semestrial, verifica la Serviciul Nomenclatura Urbana din cadrul Primăriei Municipiului București, prin comparație, nomenclatorul arterelor de circulație. Toate modificările vor fi comunicate imediat la Serviciului pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București;

15.10.    Derulează activitati de administrare si exploatare a sistemelor informatice din cadrul D.G.E.P.-M.B.;

15.11.    Asigura implementarea suportului tehnic pentru sistemele informatice aflate in administrare, constând in echipamente, sisteme de operare, programe de aplicație, rețea locala de comunicații;

15.12.    Tine in actualitate evidenta echipamentelor, suportilor de informații si documentației tehnice din dotare.

15.13.    Pune in aplicare reglementările privind confidențialitatea si protecția datelor referitoare la persoane.

15.14.    Desfasoara activitati de analiza si inainteaza propuneri in vederea dezvoltării funcțiilor Sistemului National Informatic pentru Evidenta Persoanelor;

15.15.    Participa la elaborarea programelor proprii logistice anuale de dotare.

15.16.    Implementează module informatice si norme metodologice, puse la dispoziție de Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor București prin Serviciul pentru Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor al Municipiului București;

15.17.    Monitorizează exploatarea sistemelor informatice proprii si a rețelei locale de comunicații;

15.18. îndeplinește si alte atribuții in dorr direcției, in cadrul legal sau care deci


ART. 16. SERVICIUL RESURSE UMANEjtivitate, dispuse de conducerea maative in vigoare.


ig.616.1.    Coordonează si asigura activitatile privind recrutarea, selecția, formarea, incadrarea, pregătirea continua, evaluarea, promovarea in cariera, motivarea, recompensarea, sancționarea, precum si evidenta si prelucrarea automata a datelor referitoare la funcționarii publici si personalul contractual din structura serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

16.2.    Executa activitati de verificare a sesizărilor si reclamatiilor privind conduita la locul de munca a personalului direcției;

16.3.    Participa la constituirea Comisiei de disciplina din cadrul D.G.E.P. - M.B. si asigura secretariatul acesteia;

16.4.    întocmește si gestionează documentele de personal (dosarele profesionale/de personal, fisele de post, carnetele de munca etc.) si emite documentele de legitimare pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul direcției;

16.5.    întocmește si trimite autoritatilor competente documentația necesara in vederea pensionarii personalului, in condițiile legii;

16.6.    Eliberează, la cererea persoanelor si instituțiilor, adeverințe si alte documente prin care se atesta anumite situații ce rezulta din evidentele pe care le deține;

16.7.    Asigura, potrivit reglementarilor in vigoare, acordarea concediilor de odihna, medicale, de studii, fara plata sau a învoirilor;

16.8.    Asigura respectarea legalității cu privire la acordarea drepturilor personalului (sporuri, indemnizații de conducere, alte drepturi de personal);

16.9.    Primește si pastreaza declarațiile de avere si de interese pentru funcționarii publici ai direcției;

16.10.    Participa la controale si verificări privind acordarea drepturilor personalului, inspecția muncii si alte probleme de personal;

16.11.    Inainteaza conducerii Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor propuneri referitoare la organizarea si desfasurarea concursurilor pentru incadrarea pe posturi vacante de polițiști, in statul “M” si detașarea acestora la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;

16.12.    Tine evidenta polițiștilor detasati si informează conducerea Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor cu privire la modificările intervenite in situația acestora, lunar sau ori de cate ori este nevoie;

16.13.    Asigura îndeplinirea formalităților privind incadrarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici, respectiv a raporturilor de munca ale personalului contractual din cadrul D.G.E.P. - M.B.;

16.14.    Participa la elaborarea proiectulor d Organizare si Funcționare a D.G.E.P.


de funcții si Regulament de Regulamentul Intern; nte si pentru avansarea


16.15. Organizează concursuri pentru personalului conform legii;


16.16.    întocmește anual pentru întreg personalul direcției rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale si fisele de evaluare;

16.17.    Analizează utilizarea forței de munca si propune masuri, asigura necesarul de personal corespunzător volumului de lucrări si cerințelor de munca in limita numărului de personal aprobat si a fondului de salarii;

16.18.    Asigura întocmirea, completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca;

16.19.    Asigura si răspunde de aplicarea prevederilor legislației funcționarilor publici si a legislației pentru personalul contractual;

16.20.    Răspunde si se preocupa permanent de respectarea disciplinei muncii si respectarea programului de munca;

16.21.    Inainteaza conducerii Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor propuneri, privind sancționarea disciplinara a polițiștilor;

16.22.    Asigura, împreuna cu celelalte structuri ale direcției, proiectarea si coordonarea aplicării politicilor si strategiilor de specializare si perfecționare a pregătirii personalului si propune masuri de optimizare a proceselor si activitatilor specifice in scopul îndeplinirii standardelor de performanta cerute;

16.23.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

16.24.    Controlează aplicarea cu strictete a normelor privind protecția muncii in concordanta cu Legea nr. 90/1996, republicata;

16.25.    Asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale; urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare a D.G.E.P. - M.B. din punct de vedere al protecției muncii;

16.26.    Răspunde de instruirea si examinarea salariatilor cu atribuții in domeniul protecției muncii;

16.27.    întocmește, pentru activitatea proprie, programele de lucru si graficele de control anuale, trimestriale si lunare;

16.28.    Informează operativ conducerea instituției asupra accidentelor de munca produse in unitate;

16.29.    Asigura evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesionala ia locurile de munca si reevaluează riscurile ori de cate ori sunt modificate condițiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcatui programul anual de protecție a muncii; evaluarea riscurilor presupujngjdgntificarea factorilor de risc de accidentare si îmbolnăvire profesionala si stabjH^aNhiĂQțfcîhîi de risc de accidentare si îmbolnăvire profesionala si stabilirea niveluli/fl^tsc^es^e^te munca si unitate;

16.30.    Controlează, pe baza programului de    Ioturi

)e de munca, in scopul

prevenirii accidentelor de munca si imbolnâytnlor w^^mpnalQ^

16.31.    Verifica anual, sau ori de cate ori este nevoie, daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoarele proprii abilitate si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

16.32.    Centralizează foile colective de prezenta a personalului la nivelul D.G.E.P. - M.B.;

16.33.    Asigura instruirea si informarea personalului in probleme de protecție a muncii, atat prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de munca si periodic), cat si prin cursuri de perfecționare;

16.34.    Participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;

16.35.    Colaborează cu serviciul medical pentru cunoașterea la zi a situației imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de munca pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesionala si propune masurile de securitate corespunzătoare;

16.36.    Colaborează cu serviciul medical in fundamentarea programului de masuri de protecție a muncii;

16.37.    Monitorizează starea de sanatate a angajatilor prin:

-    examene medicale la angajarea in munca;

-    control medical periodic;

-    examen medical la reluarea activitatii.

16.38.    îndruma activitatea de reabilitare profesionala, reconversia profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sau după afecțiuni cronice;

16.39.    Comunica existenta riscului de îmbolnăvire profesionala către toti factorii implicați in procesul muncii, daca este cazul;

16.40.    Consiliază angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca;

16.41.    Participa la sistemul informațional național privind accidentele de munca si bolile profesionale;

16.42.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 17. COMPARTIMENTUL JURIDIC

17.1. întocmește sau participa la întocmirea proiectelor de acte normative cu caracter intern ce au legătură cu activitatea serviciului;


17.2. Urmărește eficienta aplicării reglem propuneri pentru perfecționarea lor, care reglementează relațiile sociale


17.3.    Avizează, pentru legalitate, actele normative cu caracter individual emise de Directorul Executiv al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

17.4.    Reprezintă si apara interesele direcției in fata instanțelor judecătorești si a altor organe jurisdictionale, ori de cate ori Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București figurează ca parte in diverse dosare date spre soluționare, potrivit legii, instituțiilor competente.

17.5.    Participa la negocierea si avizeaza, potrivit legii, contractele, precum si actele incheiate de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, care angajeaza răspunderea juridica a acesteia;

17.6.    Urmărește si analizeaza modul de soluționare si respectarea termenelor legale de rezolvare in domeniul petițiilor adresate direcției, privind aspecte ce fac obiectul activitatii acesteia;

17.7.    Verifica modul in care se aplica dispozițiile legale cu privire la apararea secretului de stat si de serviciu, modul de manipulare si de păstrare a documentelor secrete; asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate;

17.8.    Asigura consultanta, asistenta si reprezentarea instituției in favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale salariatilor D.G.E.P. - M.B. in raporturile lor cu autoritatile publice, instituțiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana ori străină;

17.9.    Asigura avizarea si contrasem narea actelor cu caracter juridic in condițiile legii;

17.10.    Acorda asistenta juridica comisiei de disciplina;

17.11.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 18. SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

18.1.    Primește petițiile cetatenilor(cereri, reclamatii, sugestii etc.) si le inregistreaza pe tipuri de probleme;

18.2.    Clasifica documente pe tipuri de probleme;

18.3.    Verifica documentația cetățenilor conform bazei de date existenta la nivelul direcției si daca aceasta este completa, o inregistreaza. Daca documentația este incompleta, aceasta este returnata petentului in vederea completării;

18.4.    Reactualizează, la solicitările compartimentelor Direcției Generale de Evidenta a

Persoanelor a Municipiului București si cu avizul Directorului Executiv, baza de date existenta la nivelul direcției, privin    tip de


petitie;


18.5. La depunerea documentației are conține: nr. de inregistrare, data, n


care poate fi contactat pentru eventuale completări si nelămuriri in legătură cu cele solicitate;

18.6.    Informează referitor la stadiul unei lucrări si solicita lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.7.    Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București lucrările centralizate;

18.8.    Primește si eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.9.    Aduce la cunoștința conducerii propunerile, sesizările si constatările cetățenilor privind buna desfășurare a activitatii;

18.10.    Urmărește soluționarea si redactarea, in termenul legal, a răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, către petenti;

18.11.    întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București pe care il inainteaza Directorului Executiv;

18.12.    Furnizează cetățenilor, verbal, informații de interes public legate de activitatea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.13.    Pune la dispoziția cetățenilor, in vederea consultării, documente ce conțin informații de interes public legate de domeniul evidentei persoanelor si care intra in competenta Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.14.    Solicita de la compartimentele de specialitate din cadrul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme neclare ridicate de cetateni la ghișeul de informații;

18.15.    Oferă cetățenilor care telefonează, informații de interes public, in măsură in care acestea sunt de competenta Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si pot fi furnizate telefonic;

18.16.    In cazul in care informația de interes public solicitata se acorda la cerere, indruma cetățenii către Registratura Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.17.    Răspunde solicitărilor de informații de interes public venite pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.18. Organizează inscrierea in audienta adjuncti ai Direcției Generale de Evi


18.19. Pregătește materialele pentru au<j|ie^l Executiv si la Directorii Executivi Seimelor a Municipiului București; e pe cererile depuse si inregistrate;

li |

ft


18.20. Participa la audiente si intocmeste procesul verbal;

18.21.

18.22.

18.23.

18.24

18.25

18.26

18.27

18.28

18.29

18.30

18.31

18.32

18.33

18.34,


Comunica răspunsurile către cetateni in termenele stabilite de prevederile legale in vigoare;

Urmărește soluționarea solicitărilor adresate de către petenti in timpul audientei si intocmeste un raport privind rezolvarea acestora;

Colaborează cu compartimentele de specialitate ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si cu reprezentanți ai mass-media acreditați la Primăria Municipiului București;

Redactează comunicate de presa;

Analizează si evalueaza modul in care se reflecta acțiunile intreprinse de către Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București in presa;

Furnizează ziariștilor, prompt si complet, orice informație de interes public care privește activitatea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

întocmește lucrări de specialitate (analize si sinteze);

Organizează conferințele de presa ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

Informează in timp util si asigura accesul ziariștilor la activitatile si acțiunile de interes public organizate de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

Organizează si intretine relația cu mass-media si cu opinia publica in general;

întreține relații cu organele guvernamentale, comisiile parlamantare, partidele politice si organizațiile apolitice, in vederea informării corecte a acestora despre activitatea si problemele Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, precum si a realizării unei atitudini favorabile fata de indeplinirea funcțiilor acesteia;

Intretine relații profesionale amiabile cu structurile corespunzătoare din alte organizații similare romanești si străine;

Informează, ori de cate ori este necesar, Directorul Executiv asupra aspectelor referitoare la imaginea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si dinamica acesteia si se ocupa de gestionarea mediatica a crizelor ce pot afecta imaginea instituției si/sau a Directorului;

Organizează culegerea, prelucrarea, analizarea, stocarea si difuzarea informațiilor


ce apar in mass-media interna si internatio Direcției Generale de Evidenta a Perso banei de date in colaborare cu mass-m


18.35.    Difuzează ziariștilor dosare de presa legate de evenimente sau activitati ale Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

18.36.    Analizează evoluția imaginii Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București, utilizând si sondaje sociologice contractate cu instituții specializate;

18.37.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 19. COMPARTIMENTUL AUDIT

19.1.    Examinează legalitatea, regularitatea si conformitatea operaționala a documentelor emise de Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București si propune masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor produse instituției si sancționarea celor vinovati, după caz;

19.2.    Supraveghează, planifica, programează, organizează, coordonează urmărirea si controlul indeplinirii deciziilor;

19.3.    Evalueaza eficienta utilizării resurselor financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

19.4.    Sprijină indeplinirea obiectivelor instituției publice printr-o abordare sistematica si metodica prin care se evalueaza si se imbunatateste eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării;

19.5.    Asigura obiectivitatea si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si activitatile direcției.

19.6.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 20. COMPARTIMENTUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII

20.1.    Organizează licitații publice, negocieri directe, cereri de oferte pentru achiziții de bunuri, servicii de lucrări conform O.U.G. 60/2001 si Legii 212/2002 (inclusiv consolidări de imobile) necesare desfășurării activitatilor tuturor compartimentelor din cadrul D.G.E.P.-M.B.;

20.2.    Propune Directorului Executiv spre aprobare componenta comisiilor de evaluare bunuri, lucrări si servicii ce vor constitui obiectul unei achiziții publice;

20.3.    Asigura intocmirea documentației de participare la procedurile de achiziții pe baza caietului de sarcini, precum si a documentației primite de la compartimentele din cadrul D.G.E.P.-M.B., care solicita demararea procedurilor;

20.4. Asigura intocmirea formalităților de vanzarea documentației;


20.5. Asigura cu fundamentare intocmirea “Pf->gr;

20.6.    Asigura primirea, inregistrarea si pastrarea ofertelor;

20.7.    Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor si a proceselor verbale de atribuire;

20.8.    Asigura comunicarea scrisa a rezultatelor procedurilor către ofertanti;

20.9.    Asigura inregistrarea contestațiilor si comunicarea acestora către ministere, ofertantii implicați in procedura si către comisia de evaluare;

20.10.    Transmite răspunsurile la contestații;

20.11.    Asigura returnarea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție;

20.12.    Asigura incheierea contractelor cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii si lucrări, precum si transmiterea acestora pentru urmărire compartimentelor de specialitate, dar si compartimentelor beneficiare(solicitante);

20.13.    Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante si rezultatele acestora;

20.14.    Asigura intocmirea si supunerea aprobării C.G.M.B. a proiectului de hotarare pentru aprobarea organizării licitației;

20.15.    Asigura intocmirea caietului de sarcini si a documentației de participare la licitație;

20.16.    Asigura intocmirea formalităților de publicitate pentru licitație si vanzarea caietului de sarcini;

20.17.    Asigura intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor si a proceselor verbale de adjudecare;

20.18.    Asigura incheierea contractelor cu câștigătorii licitațiilor de concesionari si transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

20.19.    Asigura urmărirea clauzelor contractelor de asociere/colaborare incheiate conform legislației in vigoare;

20.20.    Asigura intocmirea de acte adiționale la contractele de concesionare, asociere/colaborare;

20.21. Asigura gestionarea bazei de date cu privire la toate contractele intocmite in cadrul compartimentului;

20.22. îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.


Art. 21. SERVICIUL ADMINISTRATIV

21.1.    Răspunde de utilizarea raționala a imobiletor ș/fi

A i

21.2.    Răspunde de modul de gospodărire a sediul

21.3.    Răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, apei, hârtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ-gospodaresc;

21.4.    Organizează si asigura efectuarea curățeniei in birouri si celelalte incaperi si spatii aferente imobilelor administrative si grupurilor sociale;

21.5.    Participa la intocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare referitor la cheltuielile administrativ-gospodaresti, cat si de asigurare a materialelor de intretinere, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou pentru direcție;

21.6.    Răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si servicii;

21.7.    Asigura, conform legii, contractarea serviciilor pentru curățenia si intretinerea sediului in care isi desfasoara activitatea salariatii instituției si pentru intretinerea si repararea parcului auto, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si imobilelor din patrimoniul sau administrarea Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

21.8.    Tine evidenta ștampilelor si sigiliilor din dotare si verifica modul de folosire a acestora;

21.9.    Asigura materialele necesare bunei desfășurări a activitatii instituției;

21.10.    Gestionează si actualizeaza banca de date privind fondul imobiliar administrat;

21.11.    Răspunde de intretinerea si reparația mijloacelor fixe din dotare;

21.12.    Asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din direcție;

21.13.    Obține avizele si autorizațiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevăzute de lege;

21.14.    întocmește si actualizeaza permanent lista cu substanțe pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

21.15.    Elaborează instrucțiunile de aparare impotiva incendiilor si Stabilește sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;

21.16.    Verifica faptul ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in instituție, primesc, cunosc si respecta instrucțiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;

21.17. Stabilește responsabilii in cadrul compartimentelor din direcție cu atribuții privind punerea in aplicare, controlul si snpravpghefea masurilor de aparare impotriva incendiilor;


21.18. Asigura mijloacele tehnice corespunzi de incendiu, precum si condițiile de pr< de incendiu, profilul activitatii si mărime


21.19.    Asigura întocmirea planurilor de intervenție si condițiile pentru ca acestea sa fie operaționale in orice moment;

21.20.    Asigura contactele, intelegerile, angajamentele, convențiile si planurile necesare corelării, in caz de incendiu, a acțiunii forțelor si mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari si cu cele ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permită accesul acestora in instituție in scop de recunoaștere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate;

21.21.    Asigura si pune in mod gratuit la dispoziția forțelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecție individuala, substanțele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordării primului ajutor;

21.22.    Propune prevederea fondurilor necesare realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor si asigura, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;

21.23.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare

CAPITOLUL V

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Art. 22 - ATRIBUȚII GENERALE

22.1.    Actualizează Registrul de evidenta a persoanelor al municipiului București, utilizează si valorifica Registrul național de evidenta a persoanelor;

22.2.    Furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidenta a populației, datele necesare pentru actualizarea Registrului național de evidenta a persoanelor;

22.3.    Coordonează si controlează metodologic activitatea de evidenta a persoanelor a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ale sectoarelor Municipiului București;

22.4.    Controlează modul de gestionare si de întocmire a listelor electorale permanente;

22.5.    Asigura emiterea cărților de identitate si a cărților de alegator;

22.6.    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

22.7


.7. îndeplinește si alte atribuții in domeniul direcției, in cadrul legal sau care decurg d


^-actiiqtate, dispuse de conducerea ive in vigoare.


Art. 23. SERVICIUL ANALIZA, ÎNDRUMARE SI Coi•ag. 16


23.1. Coordonează si controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de sector privind eliberarea actelor de identitate, precum si a altor documente in sistem ghișeu unic;

23.2.    Coordonează organizarea, funcționarea, conservarea si exploatarea evidentelor manuale, deținute de serviciile publice comunitare de sector, in conformitate cu prevederile legale, ordinele si instrucțiunile care reglementează acest domeniu;

23.3.    Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfasurata de serviciile de sector, in scopul identificării cauzelor sau condițiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identitati false, pentru prevenirea acestor situații;

23.4.    Monitorizează calitatea informațiilor cu care este actualizat Registrul național de evidenta a populației si formulează propuneri in vederea optimizării aplicațiilor informatice;

23.5.    Asigura soluționarea, in termenul legal, a petițiilor cetățenilor, inclusiv a celor referitoare la activitatea si comportarea personalului direcției;

23.6.    Tine legătură cu șefii serviciilor publice de sector de evidenta a persoanelor, pentru cunoașterea nemijlocita a stadiului si modului de realizare a sarcinilor si atribuțiilor ce le revin;

23.7.    Pe baza concluziilor rezultate din activitatea serviciilor de sector, formulează propuneri pentru imbunatatirea muncii, completarea si modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

23.8.    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații, in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu;


23.9.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

23.10.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

23.11.    Desemnează un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru incadrarea posturilor vacante din specialitatea evidenta persoanelor;

23.12.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

23.13.    Monitorizează si controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul

asigurării protecției datelor referitoare la persoana;

23.14. Centralizează si transmite Inpectoratului National pentru Evidenta Persoanelor situațiile statistice si rapoartele de analizac&^privesc activitatea de evidenta a persoanelor desfasurata la nivelul Municipwf^Rjdu/fetL


23.15.    Controlează modul de gestionare si d


23.16.    Coordonează si urmărește activitatea

23.17. îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 24. SERVICIUL ACTUALIZARE - VALORIFICARE BAZA DATE

24.1.    Actualizează Registrul de Evidenta a Persoanelor al Municipiului București;

24.2.    Comunica date referitoare la persoane fizice, solicitate de instituțiile cu atribuții in domeniul apararii, siguranței naționale si ordinii publice, justiție, de administrațiile financiare, de agenții economici, precum si la cererea persoanelor fizice si juridice, in temeiul legii;

24.3.    Colaborează cu structurile subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor

de Date privind Evidenta Persoanelor, ale Direcției Generale de Pașapoarte, ale Direcției Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum si in scopul optimizării activitatii specifice;

24.4.    Asigura soluționarea petițiilor pe probleme specifice;

24.5.    Formulează propuneri pentru imbunatatirea muncii, completarea si modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;

24.6.    Participă, atunci când este cazul, la controalele metodologice privind activitatea de soluționare a cererilor de eliberare a cărților de identitate de către serviciile publice comunitare de sector;

24.7.    Primește cererile si documentele necesare, preia imaginile cetățenilor, actualizeaza baza de date cu informațiile referitoare la persoana, generează lotul de producție, actualizeaza baza de date cu raportul de producție si cu data inmanarii; eliberează acte de identitate si cârti de alegator, pentru rezolvarea unor situații deosebite, pentru testarea si cunoașterea aplicațiilor ori urmărirea modului de funcționare a tehnicii din dotare;

24.8.    Colaborează cu autoritati ale administrației publice locale, cu atribuții pe linia intocmirii si eliberării documentelor de identitate, mișcării populației si evidentei acesteia;

24.9.    Efectuează verificările solicitate cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor si au fost reținute sau arestate, suspecte sau prinse in flagrant, victime ale unor accidente sau infracțiuni, readmise etc.;

24.10.    Efectuează verificări cu privire la persoană în dosarele de schimbare de nume sau de transcriere a certificatelor de stare civilă procurate din străinătate;

24.11.    Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Politiei Romane

ori cu alte structuri ale Ministerului AdminsJsatiaUsi Internelor, pentru realizarea atribuțiilor comune;    W A

24.12.    Primește loturile de producție a cartiler <±e ijfe|Sitate\si de alegator de la serviciile publice de evidenta persoanelor ale s^topre^^J 6 tei te preda Serviciului pentru

administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor al Municipiului București;

24.13.    Ridica cărțile de identitate si de alegator de la Serviciul pentru administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor al Municipiului București si le preda serviciilor publice de evidenta persoanelor ale sectoarelor 1-6.

24.14.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerilor de informații clasificate;

24.15.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

24.16.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI DE STARE CIVILA

Art. 25. ATRIBUȚII GENERALE

25.1.    îndruma si controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, întreaga activitate de stare civila din Municipiul București;

25.2.    Urmărește modul de rezolvare a deficientelor consemnate in procesul-verbal avand ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civila;

25.3.    Efectuează controale tematice, precum si verificări periodice privind gestiunea certificatelor de stare civila la sectoarele 1-6;

25.4. întocmește situațiile statistice periodice, precum si analizele semestriale, privind volumul activitatii de stare civila din București, pe care le inainteaza Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

25.5.    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila greșit completate si anulate, trimise de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

25.6.    Asigura prezenta unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civila, la schimbarea din funcție a ofițerilor de stare civila sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civila trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;

25.7.    întocmește si expediază intreaga corespondenta de stare civila;

25.8


25.9


, întocmește referate cu concluziile rezultate in urma verificărilor si investigațiilor efectuate in dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativa si face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului General spre aprobare;

Verifica modul de intocmire de către s^iortfo-mLihl^^oanunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare civip o^MOte\dinVstrainatate si le inainteaza Inspectoratului National pentru Evident®bPbi"9^^^r spre/aprobare;

25.10. Avizează cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila;

25.11.    Colaborează cu serviciile de politie judiciara si criminalistica pentru clarificarea situației persoanelor cu identitate necunoscuta;

25.12.    Organizează instruirea ofițerilor de stare civila pentru perfecționarea pregătirii profesionale atat din aparatul propriu, cat si de la sectoare, pentru clarificarea tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care reglementează regimul actelor si faptelor de stare civila;

25.13.    Desemnează un reprezentant care sa participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate in domeniul stării civile din primarii;

25.14.    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații, in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu;

25.15.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

25.16.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate.

25.17.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 26. SERVICIUL ÎNDRUMARE SI CONTROL STARE CIVILA

26.1.    întocmește graficul de control anual privind controlul asupra activitatii desfășurate de serviciile de stare civila ale primăriilor sectoarelor 1-6 ;

26.2.    îndruma si controlează conform Metodologiei nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, intreaga activitate de stare civila din municipiul București, prin confruntarea actelor de stare civila cu documentele primare care au stat la baza intocmirii lor;

26.3.    Verifica sentințele judecătorești precum si modul in care acestea au fost inscrise pe actele de stare civila (divorțuri, tagada paternitatii, stabilirea filiației, încuviințarea purtării numelui, contestarea recunoașterii de filiație, rectificări, anulari, completări, adopții, desfacerea adopțiilor, anulari de adopții, schimbări de nume din străinătate);

26.4.    Verifica declarațiile de recunoaștere a filiației;

26.5.    Verifica deciziile de schimbare de nume pe cale administrativa, modul de inscriere a acestora pe actele de stare civila ;

26.6.    Verifica comunicările emise de Parchet sau organele de politie privind identificarea cadavrelor neidentificate ;

26.7.    Verifica modul de inscriere a mentiuniJ4^refyi^ftjj^a actelor de stare civila ca

urmare a căsătoriei, decesului, div6rtîk]C^cjxJ?Ăterii, tagadei paternitatii, încuviințarea purtării numelui, schimbași df    ftaldr administrativa stabilirii de

filiație, adopției, etc ;    1X^1    I /

26.8.    Verifica modul de înscriere a mențiunilor privind cetatenia romana (renunțări, retrageri, redobândiri, acordări).

26.9.    Verifica asigurarea securității certificatelor de stare civila la primăriile sectoarelor 1-6, gestionarea si eliberarea certificatelor de stare civila prin confruntarea actelor si cererilor cu registrele desfasuratoare de certificate de stare civila ;

26.10.    Urmărește lista certificatelor de stare civila dispărute in alb de la alte primarii;

26.11.    Verifica corespondenta înregistrata, modul acesteia de soluționare in termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

26.12.    Verifica modul de păstrare a registrelor de stare civila si a opiselor alfabetice pentru nașteri, casatorii, decese precum si a celorlalte documente primare si lucrări de stare civila ;

26.13.    Verifica modul de atribuire a codurilor numerice personale si întocmește formalitățile de rectificare a C.N.P. atribuite greșit;

26.14.    Verifica intocmirea si completarea opiselor alfabetice de naștere, căsătorie, deces si urmărește înaintarea in termen a exemplarului II la Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București;

26.15.lntocmeste procese-verbale de control de fond, de gestiune si tematice si Stabilește masuri pentru îndreptarea erorilor, urmărește modul de aducere la îndeplinire a sarcinilor lasate cu termene precise de rezolvare ;

26.16.Participa la predare-preluarea gestiunii de stare civila, la schimbarea din funcție a ofițerilor de stare civila, sau când, din diferite motive, ofițerul de stare civila trebuie înlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile ;

26.17.Sesizeaza D.G.P.M.B. si participa la verificările si cercetările ce se efectuează in cazul dispariției unor documente de stare civila cu regim special;

26.18.    Centralizează si întocmește situațiile statistice precum si sintezele ce conțin activitatile desfășurate lunar, trimestrial si anual de către serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

26.19.    întocmește pentru sectoarele 1-6 necesarul de registre de naștere, căsătorie, deces, de certificate de stare civila si de cerneala speciala pentru anul următor pe care il comunica I.N.E.P ;

26.20.    întocmește necesarul de materiale auxiliare pentru sectoarele 1-6 si pentru Direcția de Stare Civila a D.G.E.P. - M.B. (opise, formulare tipizate);

26.21.    Ridica si distribuie sectoarelor 1-6 comanda de materiale (registre, certificate cerneala speciala) de la depozitul I.N primire ;


26.22.Organizeaza instruirea ofițerilor de profesionale a acestora ;

26.23.    Primește si distribuie sectoarelor 1-6 listele de coduri numerice precalculate (C.N.P.) si controlează modul de atribuire, gestionare si inscriere a codurilor in actele de stare civila ;

26.24.    Asigura protecția datelor si informațiilor gestionate si dispune masuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate ;

26.25.    Comunica Serviciului Contabilitate suma estimata necesara achiziționării de materiale de stare civila, pentru anul următor;

26.26.    Primește, verifica si distruge certificatele de stare civila greșit completate si anulate, trimise de serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;

26.27.    întocmește si expediază corespondenta privind activitatea de indrumare si control;

26.28.    Desemnează un reprezentant care sa participe la concursurile pentru incadrarea

personalului de specialitate in domeniul stării civile din primarii ;

26.29.    Asigura colaborarea si schimbul permanent de informații in scopul realizării operative si de calitate a atribuțiilor de serviciu ;

26.30.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

26.31.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;

26.32.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 27. COMPARTIMENTUL MENȚIUNI DE STARE CIVILA

27.1.    întocmește si expediază extrase pentru uzul organelor de stat in drept a le solicita ;

27.2.    Efectuează verificări in arhiva de stare civila ;

27.3. înregistrează comunicările de mențiuni primite de la primăriile sectoarelor 1-6 ;

27.4.    Claseaza comunicările de mențiuni la filele din registre in ordinea anilor, faptelor de

stare civila produse, precum si a sectoarelor;

27.5.    înscrie pe actele de stare civila mențiunile de stare civila ;

27.6. Scade lucrările in registrul de intrare-iesire si le claseaza in arhiva proprie ;

27.7. întocmește referat de restituire a comunicărilor de mențiuni ce nu pot fi aplicate pe acte din diverse motive, expediază lucrarea la sectorul care a comunicat-o in vederea intocmirii unei mențiuni corecte ;


27.8. înregistrează in registrul special comunicării^' (renunțări, redobândiri, acordări, retrageri) pentru Evidenta Persoanelor, claseaza la( fii mențiunile respective pe actele de stare civila, completează datele in formularul tip de comunicare de mențiune si o inainteaza la ex.l al registrului de stare civila (sectoarele 1-6);

cetatenia romana spectoratul National i operează


Pi


27.9.    Verifica telefonic actele de stare civila, la solicitarea organelor de politie din București

si din tara, cat si din oficiu ;

27.10.    Informează, furnizează relații de stare civila publicului care se adreseaza direct compartimentului;

27.11.    înregistrează corespondenta sosita din străinătate, verifica, intocmeste extrase pentru uzul organelor de stat si le inainteaza la I.N.E.P ;

27.12.    Primește procesele-verbale de predare-primire a registrelor si opiselor de stare civila ex.ll, le înregistrează in registratura proprie si le claseaza ;

27.13.    Aranjeaza si ordonează registrele si opisele pe sectoare, pe fapte, pe ani si pe număr de act;

27.14.    Etichetează registrele si opisele alfabetice ;

27.15.    Tine evidenta registrelor de stare civila, completând periodic registrul de inventar;

27.16.    Se îngrijește de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori distruse - parțial sau total - după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor inscrise ;

27.17.    Inventariază registrele si opisele ex.ll al căror termen de păstrare a expirat in vederea predării acestora la Arhivele Naționale ;

27.18.    Preda registrele ex.ll la Arhivele Naționale după expirarea termenului legal de păstrare de 100 ani;

27.19.    Oferă informații de specialitate, in cadrul programului de relații cu publicul;

27.20.    Primește, pastreaza si gestionează registrele si opisele de stare civila ex.ll de la sectoarele 1-6, asigurând securitatea si conservarea acestor documente.

27.21.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 28. SERVICIUL SCHIMBĂRI DE NUME, TRANSCRIERI, RECONSTITUIRI DISPENSE

28.1.    Verifica modul de intocmire de către serviciile publice comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare la I.N.E.P. spre aprobare ;


28.2.    întocmește referate cu concluziile i efectuate in dosarele de schimbare

face propuneri motivate de aprobare sau respingere a cererii pe care le prezintă Primarului General spre aprobare ;

28.3.    Elaborează proiectul de dispoziție de schimbare de nume in vederea semnării de către Primarul General;

28.4.    Comunica sectoarelor 1-6 dispozițiile de schimbare de nume ;

28.5.    Avizează cererile de reconstituire si intocmire ulterioara a actelor de stare civila ;

28.6.    Primește dosarele de dispensa de varsta si grad de rudenie, le analizeaza si întocmește un referat de acordare sau respingere a dispensei;

28.7.    Elaborează proiectul de dispoziție de acordare a dispensei de varsta sau grad de rudenie in vederea semnării de către Primarul General;

28.8.    Oferă informații de specialitate in cadrul programului de relații cu publicul;

28.9.    Rezolva corespondenta privind activitatea serviciului;

28.10.    Asigura constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

28.11.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

CAPITOLUL VII

ATRIBUȚIILE CONTABILULUI SEF SI ALE COMPARTIMENTELOR AFLATE IN SUBORDINE DIRECTA

Art. 29. ATRIBUȚIILE CONTABILULUI SEF

29.1.    Răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

29.2.    Asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale;

29.3.    Asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate, in funcție de natura documentelor;

29.4.    Asigura evidențierea corecta a rezultatelor economico-financiare;

29.5.    Asigura verificarea tuturor operațiunilor avute cu alte instituții sau societăți comerciale;


29.6.    Asigura corectarea inregistrarilor eronate j

inlaturarea erorilor din balanțele de plata, bila

/

29.7.    Asigura respectarea obligațiilor ce deriva din virarea acestora către bugetul de stat, buge^yl

:er fiscal, stabilirea si le, bugetul

Pa


asigurărilor de sanatate, fonduri speciale, etc., in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale;

29.8. Asigura urmărirea si executarea la timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiuni;

29.9.    la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau bănești;

29.10.    Asigura intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

29.11.    Controlează utilizarea conform dipozitiilor legale a fondurilor destinate plătii salariilor si a altor drepturi de personal;

29.12.    Verifica si semnează actele in baza carora se fac incasarile si plățile, contracte economice, documentele contabile pe baza carora se fac inregistrarile, precum si situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetara, bilanțurile contabile, etc.;

29.13.    Urmărește la timp extrasele de cont si le verifica pe acestea si documentele însoțitoare;

29.14.    Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli, in general sau din care deriva direct sau indirect angajamente de plăti;

29.15.    Asigura evidențierea corecta si pe categorii, a veniturilor încasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinațiile legale;

29.16.    Exercita controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate din casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

29.17.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a activitatii administrației;

29.18.    Răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

29.19.    Răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

29.20. Răspunde de raportarea lunara la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul privind modul in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

29.21. Răspunde de intocmirea si transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seama sj^Jaiiaqțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare lunare, potgj#^Hfe^d^ter legale;


29.22. Controlează si ia masuri pentru buna

tate a bunurilor materiale risfipei;


si bănești, in scopul prevenirii distrugerilor

29.23.    Urmărește circulația documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

29.24.    Asigura clasarea si pastrarea in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile;

29.25.    Face propuneri privind comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acesteia, luând masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale;

29.26.    Răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

29.27.    Răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si întocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine, precum si de starea disciplinara;

29.28.    Executa controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale;

29.29.    Organizează inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale ale direcției si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii.

29.30.    Analizează sistemul informațional existent in cadrul serviciului;

29.31.    Analizează activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si Stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiare;

29.32.    Elaborează bugetul anual, centralizând propunerile compartimentelor din cadrul D.G.E.P.-M.B.;

29.33.    Planifica investițiile, precum si modul de rambursare a creditelor angajate de D.G.E.P.-M.B. conform datelor furnizate de Serviciul Contabilitate, Compartimentul Financiar si de Compartimentul Investiții, Achiziții;

29.34.    Urmărește eficienta folosirii fondurilor alocate de la buget pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;

29.35.    Urmărește cheltuielile si, prin aceasta corectează continuu bugetul D.G.E.P.-M.B. si previne angajarea acestuia in lucrări fara acoperire financiara;

29.36.    Analizează nivelul cheltuielilor, ținând cont de prioritățile de investii, dotări si achiziții ale D.G.E.P.-M.B.;

29.37.    Vizeaza lunar lista de cheltuieli, intocmita de Serviciul Contabilitate si de Compartimentul Financiar;

29.38.    întocmește lucrări de raportare periodica, cu privire la situația financiar-contabila a D.G.E.P.-M.B.;


29.39. Colaborează cu celelalte compartimen pentru aducerea la îndeplinire a atribu Organizare si Funcționare;

29.40. îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 30. SERVICIUL CONTABILITATE

30.1.    Răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

30.2.    Asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori si alte decontări, investițiile, cheltuielile bugetare si veniturile;

30.3.    Asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale si ia toate masurile legale pentru recuperarea pagubelor produse direcției;

30.4.    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

30.5.    întocmește trimestrial si anual, bilanț contabil, si coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;

30.6.    Prezintă spre aprobare conducerii direcției, bilanțul contabil si raportul explicativ; participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul-verbal de analiza;

30.7.    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar gestionare efectuate de organele in drept;

30.8.    Participa la organizarea si perfecționarea sistemului informațional; aplica masurile de raționalizare si multiplicare a lucrărilor de evidenta contabila, de mecanizare si automatizare a datelor;

30.9.    Organizează si exercita controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor din direcție;

30.10.    Sesizează direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B. asupra cazurilor in care conducerea direcției nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii materiale si recuperarea pagubelor sau in cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;

30.11.    Urmărește permanent stocurile de valori materiale si ia masuri de reducere a stocurilor supranormative, fara mișcare si disponibile;

30.12.    Participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate;

30.13.    Asigura prelucrarea automata a datelor conform documentelor tehnice de exploatare;


30.14. Editează rapoartele si listele de contri stocuri, evidenta mijloacelor fixe;

30.15.    Urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul de stat sau local;

30.16.    Analizează impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul direcției, modul de realizare a planului de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestora;

30.17.    Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora intocmeste proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre;

30.18.    întocmește lunar propunerile de necesar de fonduri;

30.19.    la masurile necesare, impreuna cu celelalte compartimente funcționale, ca direcția sa-si desfasoare activitatea, astfel incat cheltuielile de producție si circulație sa nu depaseasca prevederile de la buget;

30.20.    Asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele bugetare aprobate;

30.21.    Răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru prevenirea formarii de noi imobilizări;

30.22.    Mobilizează rezervele existente si răspunde pentru rezervele financiare ale direcției;

30.23.    Asigura si răspunde de efectuarea corecta a calculului privind drepturile bănești ale salariatilor, a reținerilor din salarii si a obligațiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările sociale si alte fonduri speciale;

30.24.    Analizează circuitul documentelor si face propuneri de imbunatatire a acestuia;

30.25.    întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

30.26.    Asigura fondurile necesare, in limita creditelor aprobate, realizării planului de investiții;

30.27.    Asigura respectarea încadrării in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;

30.28.    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investiții;

30.29.    la masurile corespunzătoare pentru încasarea intr-un termen cat mai scurt a contravalorii serviciilor prestate, precum si a chiriilor pentru spatiile inchiriate de către D.G.E.P.-M.B.;


30.30.    Tine evidenta veniturilor încasate pe bugetare si raportează la sfârșitul lunii, si local;

30.31.    întocmește lunar execuția bugetara si inainteaza la direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București;

30.32.    Participa la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

30.33.    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

30.34.    Exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare.

30.35.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

Art. 31. COMPARTIMENTUL FINANCIAR

31.1.    Asigura si răspunde de efectuarea corecta si la timp a calculului si plătii salariilor si celorlalte drepturi de personal;

31.2.    Răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;

31.3.    Asigura respectarea încadrării in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;

31.4.    Asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si investiții;

31.5.    Asigura plata la termen a sumelor care constituie obligația direcției fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fonduri speciale si alte obligații fata de terti;

31.6.    îndeplinește si alte atribuții in domeniul sau de activitate, dispuse de conducerea direcției, in cadrul legal sau care decurg din actele normative in vigoare.

CAPITOUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. - (1) - Atribuțiile întregului personal al Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor sunt prevăzute in fisele posturilor.

- (2) - Pe baza extraselor din prezentul regulament, șefii structurilor subordonate Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București intocmesc fisele posturilor pentru toate funcțiile din structura, care vor fi aprobate de Directorul Executiv.

Art. 33. Personalul Direcției Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului București va fi constituit din funcționari publicj99»sL^gersonal contractual, conform reglementarilor in vigoare.


Art. 34. Personalul Direcției Generale de Ev, este obligat sa cunoască si s

nelpr a Municipiului București prevederile prezentului