Hotărârea nr. 155/2006

HOTARAREnr. 155 din 2006-06-27 HOTARIRE 155 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI SPATIILOR DE LA PARTERUL SI SUBSOLUL IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1
HOT. 155 27/06/2006
HOTARIRE 155 din 27/06/2006

HOTARIRE    155 din 27/06/2006

PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI SPATIILOR DE LA PARTERUL SI SUBSOLUL IMOBILULUI SITUAT IN CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiilor de la parterul si subsolul imobilului situat in Calea Victoriei nr.33-35, sector 1

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei de Investitii si al Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”f” si „n”, art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba trecerea din domeniul privat in domeniul public al municipiului Bucuresti a spatiilor de la parterul si subsolul imobilului situat in Calea Victoriei nr.33-35, sector 1, in suprafata de 149,16 m.p. si 182,75 m.p. in vederea asigurarii functionalitatii teatrului conform proiectului nr.25.421/1 „Modernizare, reamenajare si supraetajare Teatrul de Revista Constantin Tanase”.

Art.2 - Incepand cu data prezentei hotarari, spatiile prevazute la art.1, se transmit din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Teatrului de Revista „Constantin Tanase”.

Art.3 - Schimbarea destinatiei spatiului asa cum a fost definit, duce la revocarea prezentei hotarari.

Art.4 - Orice prevederi contrare prezentei hotarari se abroga.

Art.5 - Directia de Investitii, Directia de Achizitii Concesionari si Contracte din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Teatrul de Revista Constantin Tanase, Administratia Fondului Imobiliar, I.C.R.A.L. Herastrau S.A., vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 155