Hotărârea nr. 154/2006

HOTARAREnr. 154 din 2006-06-27 HOTARIRE 154 din 27/06/2006 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL "CITIES"
HOTARIRE nr. 154 din 27/06/2006
HOTARIRE 154 din 27/06/2006

HOTARIRE    154 din 27/06/2006

PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA PROIECTUL "CITIES"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind participarea Municipiului Bucuresti la Proiectul „CITIES”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei Juridic, Contencios, Legislatie si al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.11, art.38(2) lit.”x” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba participarea  Municipiului Bucuresti, prin Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti, la Proiectul „CITIES”, in calitate de membru cu drepturi depline, conform Protocolului anexat care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti sa semneze pentru si in numele Municipiului Bucuresti Protocolul prevazut la art.1.

Art.3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 154

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

etaj: 1, cam. 118

tel.: 305 55 36; 305 55 00 int. 1118 fax: 305 55 78

e-mail: relatii.internationale@bucuresti-primaria.ro«Xțj

V

UKAS

MMMT-MOJI

001


SMC certificai ISO 9001:2000SMM certificat IS014001 :2004


Primăria Municipiului București

Anexa la    fir.


TRADUCERE

PROIECT

ACORD DE COOPERARE ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ȘI FUNDAȚIA METROPOLI PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR PROYECTO-CITIES ÎN

BUCUREȘTI

PĂRȚILE:

Părțile prezentului Acord sunt:

1.    Primăria Municipiului București reprezentată prin Domnul ADRIEAN VIDEANU în calitate de Primar General al Municipiului București

2.    Fundația Metropoli reprezentată prin Dr. ALFONSO VERGA, Președinte al Fundației Metropoli

Este recunoscut faptul că ambele părți au capacitate legală pentru a încheia acest acord, în calitate de reprezentanți ai respectivelor lor instituții.

ÎMPREUNĂ STATUEAZĂ CĂ:

1.    Municipiul București este capitala și cel mai mare oraș al României. Municipiul București reprezintă centrul Regiunii București-Ilfov, regiunea cea mai dezvoltată din punct de vedere economic a țării. O dată cu iminenta aderare a României la Uniunea Europeana în ianuarie 2007, Municipiul București va avea de întâmpinat numeroase oportunități dar și provocări importante. în consecință, Primăria Municipiului București are printre obiectivele majore propria ei poziționare pentru a face față noilor realități urbane și economice.

2.    Fundația Metropoli este o organizație internațională, cu sediul în Spania, care dorește să contribuie, dintr-o perspectivă globală, la inovarea și dezvoltarea orașelor și regiunilor. Aparține generației de instituții intelectuale esențiale dedicate creării și diseminării de cunoștințe în vederea construirii unui viitor durabil. Fundația Metropoli dorește să fie un catalizator pentru schimbările pozitive și durabile ale orașelor noastre în peisajul secolului XXL

Din anul 1998, Fundația Metropli a fost conducătorul inițiativei Proyecto CITIES, o investigare asupra inovării urbane, a avanț^^șr.£ornpetiționale și a factorilor de succes în

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

secolul XXI pe cinci continente. Fundația Metropoli derulează de asemenea programe variate precum CITIES Lab , CITIES Art, Summit-ul Primarilor, Premiul CITIES pentru Excelență și Parteneriate pentru tinerii profesioniști în planificare.

Fundația Metropoli, cu sediul în Madrid (Spania), Avenida de Bruselas 28, Alcobendas 28018 este înscrisă în Registrul Fundațiilor Culturale al Ministerului Educației și Culturii la nr.455. Entitatea s-a constituit pe data de 12 februarie 1997, la nr. 603 din protocolul notarial al notarului Gabriel Baleriola Lucas, și recunoscută prin Ordinul Ministrului (BOE 29-3-97) din data de 12 martie 1997.

3. Luând în considerare hotărârea municipalității București pentru a se poziționa, pentru a obține avantaje din noile realități globale și pentru a derula un proiect unic, de anvergură, bazat pe inovare, durabilitate și integrare urbană precum și pe realitatea de zi cu zi cu care se confruntă locuitorii, Fundația Metropoli și-a exprimat dorința de colaborare cu Primăria Municipiului București pentru atingerea acestor obiective.

PROYECTO CITIES

Inițiativa Proyecto CITIES a prins contur în anul 1997, în cadrul Universității din Pennsylvania, Departamentul pentru planificare urbană și regională, ca răspuns la provocările comune cu care se confruntă orașele lumii, în noua economie globală.

Proyecto CITIES este un efort comun localizat în 20 de orașe de pe cinci continente. Obiectivul de bază este reprezentat de identificarea “Grupului de Excelență” și a avantajelor competitive ale fiecărui oraș, și prezentarea principalelor inovări urbane pe care le dezvoltă, în special pe acelea cu impact asupra formei fizice și structurii orașului și a regiunii metropolitane. Prin intermediul Proyecto CITIES, s-a constituit o „Rețea de Excelență” globală care încurajează inovarea și schimbul de experiență dintre orașele participante.

Diferitele orașe ale lumii fac față provocărilor majore ale noului secol. Aceste provocări pot ține de mediu, pot fi culturale, economice, tehnice, politice sau pot ține de dezvoltarea comunității. Proyecto CITIES caută să contribuie la întărirea capacității acestor orașe de a face față acestor provocări prin intermediul inovării urbane. Este posibil ca într-adevăr, capacitatea de a inova să fie unul dintre principalele avantaje competitive.

ORAȘELE PARTICIPANTE

Orașele care participă în cadrul Proyecto CITIES se află în numeroase țări, având diferite nivele de dezvoltare. Ceea ce au în comun este faptul că sunt unice sau inovatoare în ceea ce privește structura urbană, în modul în care abordează problemele, sau în politicile pe care Ie dezvoltă.

Proyecto CTIES este conceput astfel încât orașele participante să fie parteneri reali în cadrul procesului, implicând diferite grupuri - politice, economice, tehnice, academice și societatea civilă -care au cele mai directe cunoștințe în ceea ce privește orașul lor. Succesul proiectului implică participarea devotată a autorităților locale, a comunității de afaceri, a universităților și a societății civile.

- împărtășesc dorința de a coopera cu orașe similare din întreaga lume pentru a atinge nivele mai înalte de excelență.

PARTENERI

Proyecto CITIES este o inițiativă comună a fundației Metropoli și a unui anumit număr de instituții internaționale.

Eisenhower Fellowship (EF)

Școala de Design, Universitatea din Pennsylvania (PennDesign)

Societatea Internațională de Planificare urbană și regională (ISOCARP)

Institutul arab de dezvoltare urbană (AUDI)

Urban Land Institute (ULI)

University City Science Center (UCSC)

International Advisors Council (IAC), un grup de 50 de lideri, academicieni și experți în urbanism în acord cu cele arătate mai sus, se vor aduce la îndeplinire următoarele:

OBIECTIV:

Obiectivul prezentului Acord este cooperarea dintre Primăria Municipiului București și Fundația Metropoli cu scopul de a dezvolta următoarele activități Proyecto CITIES:

1.    Aplicarea metodei de cercetare Proyecto CITES pentru a dezvolta Cercetarea de bază asupra Municipiului București și a zonei metropolitane

2.    Folosirea rezultatelor Cercetării de bază pentru identificarea Oportunităților și a Proiectelor strategice

3.    Să asiste dezvoltarea acestor Proiecte Strategice

OBLIGAȚII:

UNU. în scopul atingeri obiectivului statuat, Primăria Municipiului București, prin semnarea prezentului Acord, se angajează:

1.    Să ofere sprijin politic oficial pentru participarea Municipiului București în cadrul Proyecto CITIES și să nominalizeze o persoană responsabilă de coordonarea participării Primăriei Municipiului București în cadrul Proyecto CITIES.

2.    Să ofere sprijin suplimentar, consultanță din partea experților și a echipelor tehnice ale autorităților din domeniul planificării urbane, să pună la dispoziție contribuția realizată de studiile anterioare, cartografie, statistică și alte materiale.

3.    Să ajute la identificarea și contactarea membrilor Forumului orășenesc. Forumul orășenesc cuprinde grupul reprezentativ al conducătorilor din instituțiile publice, private și civice care vor fi invitați să răspundă Chestionarului City-Forum și ne va ajuta să identificăm oportunitățile, Grupurile de excelență și Proiectele strategice.

DOI. în ceea ce o privește, Fundația Metropoli, prin semnarea prezentului Acord, se angajează la următoarele:

1.    Cercetare de bază: conducerea și coordonarea cercetării de bază în cadrul Grupului de excelență. Aceasta include conceperea și administrarea Chestionarului City-Forum; introducerea de date computerizate și analiza răspunsurilor; generarea unui sistem omogen de cartografiere de bază pentru diferite orașe ; investigarea structurii urbane și accesibilitatea relațională; calcularea indicatorilor de diagnostic; definirea preliminară a Grupului de excelență; compararea și analiza contrastivă a rezultatelor.

2.    Identificarea Proiectelor Strategice: utilizarea datelor găsite în urma cercetării de bază pentru a descoperi viitoarea orientare a Municipiului București și a regiunii sale, luând în considerare idiosincrasiile și componentele de excelență în ansamblu și în ansamblul inter-relațional global pentru a identifica sau inventa Proiectele strategice care ar putea ajuta municipiul București să devină mai competitiv și mai atractiv.

3.    Publicarea: Fundația Metropoli va edita descoperirile făcute în cadrul Proyecto CITIES și Proiectele strategice ce au fost identificate.

4.    Fundația Metropoli se angajează să studieze, împreună cu Primăria Municipiului București, posibilitățile de a întreprinde Proiecte Strategice și Oportunitățile identificate de-a lungul procesului și să atragă investitorii care s-ar putea implica și investi în aceste proiecte pentru Municipiul București.

5.    Fundația Metropoli va deveni Partener pentru aceste inițiative. Aceasta va permite Primăriei Municipiului București să aibă cel mai larg acces la rețeaua internațională de instituții ce iau parte în cadrul Proyecto CITIES.

6.    Costul activităților de cercetare incluse în acest acord va fi suportat de către Fundația Metropoli. Fundația Metropoli își rezervă dreptul de a găsi sponsorii potriviți din cadrul rețelei sale internaționale pentru acest tip de activități.

Conținutul prezentului Acord a fost ratificat și semnat de către toate părțile și s-a încheiat la data și locul mai sus indicate,

Primar General al Municipiului București ADRIEAN VIDEANU

Președinte, Fundația Metropoli ALFONSO VEGARA

Traducere realizată de Gabriela Varia Consilier DRI


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România;


pag. 4