Hotărârea nr. 153/2006

HOTARAREnr. 153 din 2006-06-27 HOTARIRE 153 din 27/06/2006 PRIVIND RAPORTAREA DE CATRE PRIMARIILE SECTOARELOR 1 - 6, A DATELOR REFERITOARE LA BUGETELE PROPRII
HOT. 153 27/06/2006
HOTARIRE 153 din 27/06/2006

HOTARIRE    153 din 27/06/2006

PRIVIND RAPORTAREA DE CATRE PRIMARIILE SECTOARELOR 1 - 6, A DATELOR REFERITOARE LA BUGETELE PROPRII

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind raportarea de catre Primariile Sectoarelor 1-6 a datelor referitoare la bugetele proprii

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Buget;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” , 46(1) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Primariile sectoarelor 1-6, prin primari, vor transmite la Primaria Municipiului Bucuresti:

a)       un exemplar din documentatiile privind intocmirea, executarea si raportarea executiei bugetului propriu prevazute de O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale si Normele, Precizarile elaborate de Ministerul Finantelor Publice in structura, pe formularele si la termenele prevazute de reglementarile specifice in vigoare, odata cu depunerea acestora la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;

b)      orice alte date, informatii, documentatii cu privire la bugetele proprii, in structura si la termenele stabilite de Primarul General.

Art.2 - Primariile sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 153