Hotărârea nr. 152/2006

HOTARAREnr. 152 din 2006-06-27 ANULATA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 1937/22.09.2008 A CURTII DE APEL BUCURESTI, IN DOSARUL NR. 21535/3/2007, RAMASA DEFINITIVA SI IREVOCABILA PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA ORLANDO"
HOTARARE nr. 152 din 27/06/2006
HOTARARE nr. 152 din 27/06/2006

HOTARIRE    152 din 27/06/2006

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE "STRADA ORLANDO"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de „Strada Orlando

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala.

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.2 lit.”d” din O.G. nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

In temeiul art.38(1) si (2)  lit.”u” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se aproba revenirea la denumirea de „Strada Orlando” pentru artera de circulatie denumita in prezent „Strada Gina Patrichi”.

Artera incepe din Calea Victoriei si se termina in B-dul Lascar Catargiu, sector 1 si se identifica conform planului anexat (sc.1:2000) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 152

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

NOTA INFORMATIVA
Către,

CENTRUL DE CALCUL AL C.G.M.B. Str.Regina Elisabeta nr.16, etj.3, București

Prin prezenta, va aducem la cunoștința, ca prin Decizia civila nr. 1937/22.09.2008 a Curții de Apel București, in dosarul nr.21535/3/2007, ramasa definitiva si irevocabila, instanța anuleaza HCGMB nr. 152/27.06.2006 privind atribuirea denumirii de « Strada Orlando ».

Va rugam sa operați in evidenta.

Cu stima,

/ DIRECTOR EXECUTIV


Consilier juridic

IVANCU IONEL