Hotărârea nr. 151/2006

HOTARAREnr. 151 din 2006-06-27 HOTARIRE 151 din 27/06/2006 PRIVIND APROBAREA "DELIMITARII SPATIULUI PUBLIC AFERENT DIAMETRALEI N-S, ETAPA 1, PE TRONSONUL - BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN" IN CADRUL IN CADRUL "P.U.Z." DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN - B.P. HASDEU - URANUS - CALEA RAHOVEI. SUSPENDATA PANA LA SOLUTIONAREA IREVOCABILA A DOSARULUI NR. 52450/3/2010, PRIN DECIZIA CIVILA PRONUNTATA DE INSTANTA CURTII DE APEL - SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 22382/3/2011 ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1619/01.02.2013, PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL CLUJ-SECTIA MIXTA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, IN DOSARUL NR. 5256/117/2011, RAMASA IREVOCABILA PRIN DECIZIA CIVILA NR. 9867/17.10.2013 A CURTII DE APEL CLUJ
HOTARARE nr. 151 din 27/06/2006
HOTARIRE 151 din 27/06/2006

HOTARIRE    151 din 27/06/2006

PRIVIND APROBAREA "DELIMITARII SPATIULUI PUBLIC AFERENT DIAMETRALEI N-S, ETAPA 1, PE TRONSONUL - BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN" IN CADRUL IN CADRUL "P.U.Z." DUBLAREA DIAMETRALEI N-S PE TRONSONUL BUZESTI - BERZEI - VASILE PARVAN - B.P. HASDEU - URANUS - CALEA RAHOVEI.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea “Delimitarii spatiului public aferent Diametralei N-S, etapa 1, pe tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan” in cadrul “P.U.Z. “Dublarea Diametralei N-S pe Tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan – B.P.Hasdeu – Uranus – Calea Rahovei”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei, al Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si al Centrului de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand Avizul obtinut de la Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – DUAT, cu nr.16/3/14.06.2006 si Avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei cu nr.3897/22.06.2006;

Tinand seama de prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

Ordinului MTCT nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

Ordinului MTCT nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Hotararii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.

In temeiul prevederilor art. 38 (2), lit.”f”, lit.”k” si art.46(2) din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art. 1 - Se aproba “Delimitarea spatiului public aferent Diametralei N-S, etapa 1, pe tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan” in cadrul “P.U.Z. “Dublarea Diametralei N-S pe Tronsonul Buzesti – Berzei – Vasile Parvan – B.P.Hasdeu – Uranus – Calea Rahovei”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 – Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

Art. 3 - Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Centrul de Planificare Urbana si Metropolitana Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 27.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 27.06.2006

Nr. 151

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

“DELIMITAREA SPAȚIULUI PUBLIC PE TRONSONUL STR. BUZESTI -


aferent diametralei NORD-SUD STR. VASILE PARVAN”, IN CADRUL
ANEXA la HCGMB NR.Zt2/W


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI , Aparatul Permanent al C.G.M.B., etaj 3, cam. 2
Către,

-    PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

- D-lui Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu

-    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

-D-lui Tudor Toma

-    DIRECȚIA URBANISM

-    DIRECȚIA TRANSPORTURI, DRUMURI, SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI

-    DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

-    DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Vă informăm că prin Sentința civilă nr. 1619 din data de 01.02.2013(anexată în copie) pronunțată de către Tribunalul Cluj - Secția Mixtă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 5256/117/2011, rămasă irevocabilă prin Decizia civilă nr. 9867/17.10.2013 ( neredactată Ia data prezentei adrese) a Curții de Apel Cluj, instanța de judecată a admis cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantele Asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu și Asociația pentru Protecția și Documentarea Patrimoniului PRO DO MO și a hotărât anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27,06,2006 privind aprobarea “ Delimitării spațiului public aferent Diametralei N — S, etapa 1, pe tronsortlil Buzesti - Berzei — Vasile Parvan” în cadrul “ P.U.Z. 11 Dublarea Diametralei M - S pe Tronsonul Buzesti - Berzei — Vasile Parvan - B.P. Ifasdeu

-    Uranus -Calea Rahovei ”,

DIRECTOR


CUTIV