Hotărârea nr. 150/2006

HOTARAREnr. 150 din 2006-06-09 HOTARIRE 150 din 09/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII "LINIE DE METROU GARA DE NORD - AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA" ABROGATA PRIN HCGMB NR. 292/2007
HOTARARE nr. 150 din 9/06/2006
HOTARIRE 150 din 09/06/2006

HOTARIRE    150 din 09/06/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL DE INVESTITII "LINIE DE METROU GARA DE NORD - AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

            privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor  tehico-economici pentru proiectul de investitii  " Linie de metrou Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda "

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.40 (1) din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art 38  (2) lit  "m"  si al art. 46  (3) din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de investitii " Linie de metrou Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda ", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare

            Art.2- Finantarea proiectului " Linie de metrou Gara de Nord – Aeroportul International Henri Coanda" se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau/si credite externe.

            Art. 3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 09.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 09.06.2006

Nr.150

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Caracteristici principale

- Denumirea obiectivului de investiții:


Lungime traseu:

-    Număr de statii:

-    Faza de proiectare:

-    Proiectant:

-    Ordonatorul principal de credite:

-    Beneficiar:

' - Amplasamentul:


LINIA DE METROU GARA DE NORD - 1 MAI -OTOPENI (LEGĂTURĂ REȚELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA)

13,9km

14 + depou

STUDIU DE FEZABILITATE

S.C. METROUL S.A.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Municipiul București si Orașul Otopeni, județul Ilfov

Indicatori tehnico-economici

Valoarea totala a investiției [EURO, fara TVA]:

764.630.008

din care

- C+M [EURO, fara TVA]:

569.912.511

- Utilaje si echipamente [EURO, fara TVA]:

114.031.148

Eșalonarea valorica:

Anul

VALOAREA

INVESTIȚIEI

(EURO fara TVA)

AnulI

23.921.501.00

Anul II

78.604.707.06

Anul HI

131.007.845.10

Anul IV

131.007.845.10

Anul V

207.410.983.14

Anul VI

113.540.132.42

Anul VII

79.136.994.38

Total

764.630.008,00

Capacitate

Lungime construita:

13939m

Lungime de exploatare:

13794m

- Număr de statii:

14

Depou:

1

Stațiile vor fi conformate pentru protecția civila.

Capacitatea maxima capabila.

50.000 calatori/h

Trenuri (âvagoane):

7

Viteza tehnica maxima:

80km/h

Viteza comerciala:

36km/h

..

Locuri de munca nou create (maxim):

523

- Durata de realizare a investiției:

7a ni

- NOTA DE PREZENTARE -

1. - Date generale

Denumirea obiectivului de investiții: LINIA DE METROU GARA DE NORD - 1 MAI -OTOPENI (LEGĂTURĂ REȚELEI DE METROU CU AEROPORTUL INTERNATIONAL HENRI COANDA)

-    Faza de proiectare STUDIU DE FEZABILITATE Proiectant: S.C. METROUL S.A.

Ordonatorul principal de credite: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

-    Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Valoarea investiției: conform cap.3.2

Surse de finanțare: Credite externe, buget local si buget de stat Amplasamentul: Municipiul București si Orașul Otopeni, județul Ilfov

2. - Necesitatea si oportunitatea investitei

2.1. - Necesitatea investiției:

Imbunatatirea legăturii centrului orașului București cu aeroporturile;

Asigurarea unui transport de buna calitate pentru rezidenti, formând un coridor intre centrul Bucurestiului si aeroporturile care deservesc orașul;

Scăderea traficului rutier si a numărului de accidente rutiere ;

-    Imbunatatirea condițiilor de mediu, prin scăderea zgomotului si a poluării;

-    Revitalizarea activitatilor socio-economice in centrul orașului si stimularea dezvoltării suburbiilor din zona de Nord;

Sprijin in promovarea zonelor rezidențiale intre Aeroportul Aurel Vlaicu (Baneasa) si orașul Otopeni.

2.2. - Oportunitatea investiției:

Proiectul este prevăzut in .

•    «Calendarul de aplicare a masurilor si acțiunilor pentru indeplinirea prevederilor programului de guvernare 2005-2008 » :

-    cap. 17 - Politica in domeniul transporturilor,

-    Obiectivul : 1.1 - Alinierea sistemului național de transport feroviar la sistemul european Măsură 1.7 - Reabilitarea si modernizarea metroului București

Acțiunea 1.7.10 - Legătură rețelei actuale de metrou cu Aeroporturile Internationale Henri Coanda, București si Aurel Vlaicu, București

•    Planul de Urbanism General al Municipiului București

3. - Soluțiile tehnico- economice propuse in studiu:

3.1. - Soluțiile tehnice:

Pentru realizarea proiectului LAHC (Legătură rețelei de metrou a Bucurestiului cu Aeroportul Henri Coanda) s-a ales următorul traseu executat integral in subteran:

Sensul dus spre Aeroportul Henri Coanda se desprinde cu traseul din galeria de metrou existenta Bucegi - Pod Constanta DINTR-0 PLECARE DEJA CONFORMATĂ SI IN CURS DE EXECUȚIE;

Pentru sensul intors de la Aeroportul Henri Coanda desprinderea va fi făcută in fata statiei 1 Mai (Chibrit) prin demontarea unei porțiuni din tunelul existent si introducerea unui macaz de racord;

După subtraversarea caii ferate București -Constanta traseul se inscrie paralel cu acesta pe marginea cartierului Pajura;

In continuare traseul propus subtraverseaza din nou calea ferata București - Constanta inainte de pasajul rutier Poligrafiei, se inscrie paralel cu Bulevardul Poligrafiei pe partea spre Centrul Expozitional.

-    Aliniamentul de mai sus se racordează la aliniamentul soselei București - Ploiești, intre Piața Presei Libere si Fantana Miorița.

-    intre Fantana Miorița - Gara Baneasa si Pod Baneasa traseul se inscrie in partea stanga ieșire din oraș, subtraversand Lacul Baneasa in amonte de Podul Baneasa.

-    Intre Podul Baneasa si Bulevardul Aeroportului traseul trece pe sub carosabilul din stanga in dreapta sensului de ieșire din oraș PARALEL CU VIITORUL PASAJ RUTIER SUBTERAN DIN DREPTUL BULEVARDULUI AEROPORTULUI;

Intre Bulevardul Aeroportului pana la Pod Otopeni - (Linia de Centura CF) traseul este jumelat viitoarei MODERNIZĂRI A DN 1 (in curs de execuție);

-    După traversarea Liniei de Centura CF si intrarea in orașul Otopeni traseul se inscrie pe DN1 pana la limita de Nord a pistei Aeroportului Henri Coanda;

In continuare traseul se inscrie pe teritoriul Aeroportului Henri Coanda paralel cu intrarea auto principala;

Aliniamentul final al traseului se afla amplasat in fata Parcării (paralel cu aceasta) supraterane de la Otopeni - Sosire.

Pentru buna funcționare a LAHC ce va fi exploatata pe traseul Gara de Nord 2 - 1 Mai - Aeroport Henri Coanda, trebuie executate lucrări de imbunatatire a accesului in Statia de metrou Gara de Nord 2 (existenta) din Statia CF Gara de Nord si invers, astfel:

-    accesul suplimentar spre Bd. Dinicu Golescu;

-    doua accese directe din Statia CF Gara de Nord.


Pag.2'3


STATII

0. 1 Mai (Chibrit) - existenta

1. Pajura

2. Expoziției

3. Gara Baneasa

4. Cartier Baneasa

5. Aeroport Aurel Vlaicu

6. Baneasa Institut

7. Baneasa Meteo (A.N.M.H.)

8. Privighetorilor

9. Padina

10. Centura Otopeni

11. Otopeni-Sud

12. Otopeni-Centru

13. Otopeni-Nord

14. Aeroport Henri Coanda

Depou Otopeni

Elementele constructive caracteristice:

1.

Traseu - statie de plecare

Statia de metrou

1 Mai (existenta)

2.

Tehnologie de execuție

subteran integral

'y

J.

Lungime construita [m]

13939

4.

Lungime exploatare [m]

13794

5.

Număr statii

14

6.

Lungime statii subteran[m]

2020

7.

Lungime totala (echivalent cale dubla) [m]

15334

8.

Lungime tunele fir simplu [m]

22625

9.

Lungime galerii (exclusiv Parcare Otopeni) [m]

1759.5

10.

Lungime parcare Otopeni [m]

302

11.

Linie legătură CF [m]

525

3.2. - Soluții economice:

S-a întocmit DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI si s-a realizat analiza economico-fmanciara. In tabelul următor sunt prezentați principalii indicatori financiari:

Nr.

crt

Denumirea

lb

1.

Valoarea totala [EURO, fara TVA]

764.630.008

2.

din care: C+M [EURO, fara TVA]

569.912.511

3.

COST SPECIFIC [[EURO, fara TVA]/km traseu]

51.842.313

4.

Rata interna de rentabilitate [%]

9,88

5.

Valoarea neta actualizata [EURO]

121.970.318

6.

Raportul Beneficiu/Cost[-]

1,11

Din punct de vedere economico-financiar, soluția studiata este fezabila.

Ținând cont de următoarele:

1.    Asigurarea legăturii directe a Aeroporturilor cu Gara principala a orașului București;

2.    Prin transbordare in complexul de linii de la Statia Gara de Nord, se poate ajunge in toata reteua de metrou a Bucurestiului;

3.    Creșterea eficientei Racordului 2 al Magistralei 4 de metrou (Gara de Nord 2 - 1 Mai);

4.    Traseul poate fi continuat pe penetrarea Buzesti - Berzei pana la Uranus - Șoseaua Viilor -Progresul;

5.    Traseul este in totalitate in subteran, impactul la suprafața fiind neglijabil in timpul exploatării (accese in statii) si minim pe timpul execuției lucrărilor ;

6.    Posibilitatea realizării Statiei Cartier Baneasa;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI SI S.C. METROUL S.A. PROPUN SPRE AVIZARE SOLUȚIA - Traseu integral subteran Statia 1 Mai (existenta) - Statia Otopeni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

se va realiza din fonduri de la bugetul local, bugetul de stat si credite externe garantate de statul roman.

4. - Anexe

schema traseului;

Avizul Consiliului Tehnico-Economic al MTCT - 7/12 din 16.02.2006. - Avizul CTE/PMB - din 07.06.2006.

5"