Hotărârea nr. 15/2006

HOTARAREnr. 15 din 2006-01-26 HOTARIRE 15 din 26/01/2006 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ARTICOLUL UNIC DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 239/2005
HOT. 15 26/01/2006
HOTARIRE 15 din 26/01/2006

HOTARIRE     15 din 26/01/2006

PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ARTICOLUL UNIC DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 239/2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind prorogarea termenului prevazut la articolul unic din

Hotararea C.G.M.B. nr.239/2005

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Normelor – cadru 21.04 din 10.07.2003 privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori, a O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere si a Ordinului M.T.C.T nr.1987/2005 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si activitatilor conexe acestora;

In temeiul art.38(1) si (3) si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Termenul de valabilitate al licentelor de transport si de executie, de traseu si a caietelor de sarcini ale licentelor de traseu eliberate in conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.234/2000, astfel cum a fost stabilit prin Hotararea C.G.M.B. nr.239/2005, se proroga pana la data de 30 aprilie 2006.

Art.2 - Directia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 15