Hotărârea nr. 149/2006

HOTARAREnr. 149 din 2006-06-01 HOTARIRE 149 din 01/06/2006 PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ART. 1 DIN HCGMB NR. 15/2006
HOT. 149 01/06/2006
HOTARIRE 149 din 01/06/2006

HOTARIRE    149 din 01/06/2006

PRIVIND PROROGAREA TERMENULUI PREVAZUT LA ART. 1 DIN HCGMB NR. 15/2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind prorogarea termenului

prevazut la art. 1 din HCGMB nr. 15 / 2006

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor Normelor-cadru 21.04 din 10.07.2003 privind organizarea si functionarea serviciilor regulate de transport public local de calatori, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere si a Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1987/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora;

            Tinand cont de prevederile art. 6 din HCGMB 87/2006 privind aprobarea programului de transport public local si a regulamentului-cadru de delegare a serviciului public de transport local de persoane pe trasee secundare;

            In temeiul art. 38 (3) si art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 HOTARASTE:

 

            Art. 1. Termenul de valabilitate al licentelor de transport si de executie, de traseu si a caietelor de sarcini ale licentelor de traseu eliberate in conformitate cu prevederile HCGMB nr. 234/2000, astfel cum a fost stabilit prin HCGMB nr. 15/26.01.2006, se proroga pana la data semnarii contractelor de delegare al serviciului de transport public local de persoane pe trasee secundare, dar nu mai tarziu de data de 31 iulie 2006.

            Art. 2. Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr. 149