Hotărârea nr. 148/2006

HOTARAREnr. 148 din 2006-06-01 HOTARIRE 148 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2005
HOTARIRE nr. 148 din 1/06/2006
HOTARIRE 148 din 01/06/2006

HOTARIRE    148 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului

bugetar pe anul 2005

 

            Analizand Raportul Primarului general;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de  Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale – art. 53 (1) si ale Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala - art. 38(2) lit.”d” si art. 68(1) lit.”e”;

            In temeiul prevederilor art. 38 (2) lit. „d” si art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Articol unic - Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2005, conform anexelor 1 - 12 ce fac parte integranta din prezenta Hotarare.

 

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.148

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole si subcapitole

RON

Hot. nr. ANEXA 1    '

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

0001

VENITURI

1.313.105.436

1.460.061.270

1.461.898.479

1.837.209

0102

IMPOZITUL PE PROFIT

500.000

1.415.000

1.504.585

89.585

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE

110.000

142.000

207.117

65.117

030203

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice

10.000

50.000

53.895

3.895

030230

Alte impozite si taxe de la populație

100.000

92.000

153.222

61.222

0402

TAXA PE TEREN

20.000

5.000

4.762

-238

0502

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA

PERSOANE JURIDICE

500.000

933.000

998.635

65.635

050201

Impozitul pe clădiri de la persoane juridice

300.000

700.000

751.962

51.962

050202

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

200.000

233.000

246.673

13.673

0802

ALTE IMPOZITE DIRECTE

5.500.000

3.650.000

4.258.409

608.409

080205

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice

2.500.000

1.600.000

1.863.194

263.194

080230

Alte incasari din impozite directe

3.000.000

2.050.000

2.395.215

345.215

1702

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

58.050.000

47.350.000

47.707.921

357.921

170203

Taxe si tarife pentru eliberare de licențe si autorizații de funcționare

55.000.000

46.300.000

46.550.941

250.941

170230

Alte incasari din impozite indirecte

3.050.000

1.050.000

1.156.980

106.980

2102

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE

16.535.000

14.510.000

16.135.839

1.625.839

06

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

15.500.000

14.000.000

15.671.328

1.671.328

210207

Venituri din incasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor si bolilor in sectorul vegetal-servicii publice de protecție a plantelor

5.000

0

0

0

210212

Varsaminte din disponibilitățile instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

20.000

0

0

0

210215

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

10.000

10.000

0

-10.000

210220

Venituri din prestări servicii

0

0

170

170

210230

Alte venituri de la instituțiile publice

1.000.000

500.000

464.341

-35.659

2202

DIVERSE VENITURI

74.501.000

97.327.000

98.866.843

1.539.843

220202

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

1.000

0

0

0

220203

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

Hot.

ANEXA 1

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

aplicate, potrivit dispozițiilor legale

2.000.000

1.500.000

1.480.681

-19.319

220205

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara

locala a anilor precedenti

12.000.000

49.150.000

49.273.657

123.657

22Q207

Venituri din concesiuni si închirieri

59.500.000

44.500.000

44.298.084

-201.916

2 Jl9

Venituri din dividende

500.000

1.037.000

3.421.971

2.384.971

220230

Incasari din alte surse

500.000

1.140.000

392.450

-747.550

3002

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

ALE STATULUI

3.050.000

4.350.000

5.645.897

1.295.897

300201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

instituțiilor publice

50.000

2.750.000

3.487.167

737.167

300203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din

fondurile statului

2.000.000

1.600.000

1.708.954

108.954

300204

Venituri din privatizare

1.000.000

0

449.776

449.776

3102

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

1.027.000.000

1.097.800.000

1.104.320.976

6.520.976

310201

Cote defalcate din impozitul pe venit

970.000.000

1.037.700.000

1.043.821.790

6.121.790

310203

Sume alocate de consiliul județean

pentru echilibrarea bugetelor locale

57.000.000

60.100.000

60.499.186

399.186

3202

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

50.000

50.000

0

-50.000

3302

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA

ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

117.003.436

166.540.310

166.217.115

-323.195

330201

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru instituțiile de

invatamant preuniversitar de stat,

crese, centrele județene si locale

de consultanta agricola, precum si

pentru susținerea sistemului de

protecție a copilului

213.800

60.340

60.340

0

330202

Sume defalcate din taxa pe valoare

adaugata pentru subvenționarea

energiei termice pentru populației

109.342.800

109.342.800

109.342.800

0

330203

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru retehnologizarea,

modernizarea si dezvoltarea siste-

melor centralizate de producere si

distribuție a energiei termice

0

49.600.000

49.556.546

-43.454

330205

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru susținerea sistemu-

lui de protecție a persoanelor cu


ANEXAI

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

handicap, cultura, culte si

echilibrarea bugetelor locale

7.006.700

7.079.800

6.861.086

-218.714

330206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru ajutor social si

• )

ajutor pentru incalzirea locuinței

cu lemne, cărbuni si combustibili

petrolieri

440.136

100.140

39.113

-61.027

330207

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea servicii-

lor comunitare de evidenta a persoa-

nelor

0

357.230

357.230

0

3702

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT

10.086.000

25.288.960

16.030.380

-9.258.580

370203

Subvenții primite de bugetele locale pentru

investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

0

15.788.960

9.665.375

-6.123.585

370215

Subvenții primite pentru finanțarea

acțiunilor privind reducerea riscului

seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuința

10.086.000

9.500.000

6.365.005

-3.134.995

4002

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

200.000

700.000

0

-700.000

400201

Donații si sponsorizări

200.000

700.000

0

-700.000

4802

VENITURI PROPRII

1.185.816.000

1.267.532.000

1.279.650.984

12.118.984

5002

CHELTUIELI-TOTAL

1.313.105.436

1.460.061.270

1.395.547.250

-64.514.020

f ?2

AUTOR1TATI PUBLICE

33.812.000

30.712.170

25.912.414

-4.799.756

510205

Autoritati executive

33.812.000

28.592.000

23.958.461

-4.633.539

510207

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

0

2.120.170

1.953.953

-166.217

5502

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

0

283.450

0

-283.450

550209

Politia Comunitara

0

283.450

0

-283.450

5702

INVATAMANT

17.000.000

3.200.000

1.551.451

-1.648.549

570202

Invatamant preșcolar

1.180.000

120.000

75.816

-44.184

570203

Invatamant primar si gimnazial

7.500.000

1.910.000

921.774

-988.226

570204

Invatamant liceal

5.760.000

610.000

286.557

-323.443

570208

Invatamant special

2.560.000

560.000

267.304

-292.696

5802

SANATATE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

580250

Alte instituții si acțiuni sanitare

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

5902

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVA SI DE TINERET

63.630.500

79.473.44(î

r7l#^Sfi37

-5.549.603

Hot. nr

ANEXAI

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

590203

590204

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale si județene

Muzee

5.041.000

8.700.000

6.292.600

11.104.833

6.261.325

9.790.986

-31.275

-1.313.847

590705

Teatre si instituții profesioniste de spectacole si concerte

38.465.500

47.197.207

44.035.086

-3.162.121

590206

Scoli populare de arta si meserii

93.000

171.500

171.231

-269

590210

590215

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

Culte religioase

239.000

4.742.500

225.250

4.815.600

199.153

4.596.886

-26.097

-218.714

590250

6002

600206

600209

Alte instituții si acțiuni privind

cultura, religia si activitatea sportiva

si de tineret

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI INDEMNIZAȚII

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

Ajutor social

6.349.500

6.266.136

3.200.000

440.136

9.666.450

6.426.140

3.200.000

100.140

8.869.170

4.732.107

3.197.427

39.112

-797.280

-1.694.033

-2.573

-61.028

600250

6302

Alte acțiuni privind asistenta sociala,

alocații, pensii, ajutoare si indemnizații

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

2.626.000

511.794.000

3.126.000

703.337.250

1.495.568

678.721.128

-1.630.432

-24.616.122

630203

Iluminat

60.000.000

60.800.000

60.800.000

0

630208

Locuințe

27.356.000

28.510.000

21.804.382

-6.705.618

T209

Alimentari cu apa si statii de pompare

5.700.000

5.280.000

3.317.840

-1.962.160

630210

Rețele, centrale si puncte termice

276.000.000

458.632.710

453.693.958

-4.938.752

630250

6402

Alte acțiuni privind dezvoltare publica si locuințe

MEDIU SI APE

142.738.000

6.440.000

150.114.540

10.790.000

139.104.948

5.126.481

-11.009.592

-5.663.519

640206

Salubritate

4.240.000

3.751.000

2.721.248

-1.029.752

640208

6702

Colectare si statii de epurare pentru ape uzate

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

2.200.000

3.076.800

7.039.000

2.793.340

2.405.233

2.747.765

-4.633.767

-45.575

670204

670213

6802

Combaterea dăunătorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protecție a plantelor

Centre județene si locale de consultanta agricola

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

2.863.000

213.800

622.047.000

2.733.000

60.340

572.303.250

2.687.425

-45.575

0

>17.839.046

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI/ PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

680207

Transportul in comun

389.000.000

338.850.000

337.194.261

-1.655.739

680212

Străzi

233.047.000

233.453.250

217.269.943

-16.183.307

7202

ALTE ACȚIUNI

9.539.000

13.079.000

11.255.128

-1.823.872

7^0,202

Centre militare

758.000

758.000

62.377

-695.623

k ,207

Protecție civila

1.985.000

1.635.000

1.270.923

-364.077

720250

Alte cheltuieli

6.796.000

10.686.000

9.921.828

-764.172

7602

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR

AFERENTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

760201

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

8802

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

SI ALTE CHELTUIELI

0

363.230

358.483

-4.747

880203

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul imprumuturilor

0

363.230

358.483

-4.747

9002

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

-495.728

900204

Rambursarea imprumuturilor externe pentru investiții

31.000.000

34.000.000

33.504.272

-495.728

9502

FONDURI DE REZERVA

5.000.000

0

0

0

950205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5.000.000

0

0

0

9802

EXCEDENT

0

0

66.351.229

66.351.229

980201

Excedent

0

0

66.351.229

66.351.229

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

5102

AUTORITATI PUBLICE

33.812.000

30.712.170

25.912.414

-4.799.756

01

A.CHELTUIELI CURENTE

28.112.000

25.632.170

22.649.106

-2.983.064

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.000.000

15.429.920

15.132.635

-297.285

10

Cheltuieli cu salariile

16.400.000

11.386.410

11.344.001

-42.409

n

5

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

3.623.640

2.514.740

2.376.449

-138.291

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

494.160

379.310

326.473

-52.837

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

1.149.800

837.060

830.786

-6.274

14

Deplasări, detasari, transferări

250.000

250.000

201.846

-48.154

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

82.400

62.400

53.080

-9.320

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.112.000

7.120.540

4.681.340

-2.439.200

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

3.313.600

4.115.600

2.537.767

-1.577.833

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

723.000

763.000

759.193

-3.807

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

135.000

216.000

142.891

-73.109

27

Reparații curente

792.600

335.140

219.864

-115.276

29

Cârti si publicații

100.450

93.450

73.230

-20.220

30

Alte cheltuieli

1.047.350

1.597.350

948.395

-648.955

34

SUBVENȚII

0

3.081.710

2.835.131

-246.579

/501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

0

3.081.710

2.835.131

-246.579

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

5.700.000

5.080.000

3.263.308

-1.816.692

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.700.000

5.080.000

3.263.308

-1.816.692

5502

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

0

283.450

0

-283.450

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

283.450

0

-283.450

34

SUBVENȚII

0

283.450

0

-283.450

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

0

283.450

0

-283.450

5702

INVATAMANT

17.000.000

3.200.000

1.551.451

-1.648.549

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

100.000

0

-100.000

38

TRANSFERURI

0

100.000

0

-100.000

40

Transferuri neconsolidabile

0

100.000

0

-100.000

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

17.000.000

3.100.000

1.551.451

-1.548.549

72

Investiții ale instituțiilor publice

17.000.000

3.100.000

1.551.451

-î.548.549

A,

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

5802

SANATATE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

21

Drepturi cu caracter social

2.000.000

1.800.000

1.749.980

-50.020

5902

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

63.630.500

79.473.440

73.923.837

-5.549.603

01

A.CHELTUIELI CURENTE

59.030.500

74.359.940

71.184.924

-3.175.016

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

3.253.000

3.309.390

3.291.916

-17.474

10

Cheltuieli cu salariile

2.442.857

2.467.710

2.456.132

-11.578

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

537.429

556.870

554.376

-2.494

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

73.286

72.390

70.070

-2.320

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

171.026

179.670

179.003

-667

14

Deplasări, detasari, transferări

3.974

430

430

0

in tara

3.974

430

430

0

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

24.428

32.320

31.905

-415

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.776.500

2.753.660

2.663.739

-89.921

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

444.000

406.000

382.606

-23.394

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112.000

300.000

271.900

-28.100

'26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

74.500

111.500

105.799

-5.701

27

Reparații curente

186.500

976.500

969.192

-7.308

29

Cârti si publicații

808.500

830.540

829.951

-589

30

Alte cheltuieli

151.000

129.120

104.291

-24.829

34

SUBVENȚII

49.258.500

63.481.290

60.632.383

-2.848.907

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

49.258.500

63.481.290

60.632.383

-2.848.907

38

TRANSFERURI

4.742.500

4.815.600

4.596.886

-218.714

40

Transferuri neconsolidabile

4.742.500

4.815.600

4.596.886

-218.714

70

B.CHELTUIELI DE-CAPITAL

4.600.000

5.113.500

2.738.913

-2.374.587

72

Investiții ale instituțiilor publice

4.600.000

5.113.500

2.738.913

-2.374.587

3002

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI INDEMNIZAȚII

6.266.136

6.426.140

4.732.107

-1.694.033

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.766.136

2.911.140

1.263.596

-1.647.544

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.118.000

680.760

612.897

-67.863

ANEXA 2

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

10

Cheltuieli cu salariile

760.760

497.680

454.697

-42.983

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

167.360

111.180

101.293

-9.887

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

22.823

15.440

14.110

-1.330

13

0

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

53.253

35.920

32.919

-3.001

14

Deplasări, detasari, transferări

110.000

18.000

7.578

-10.422

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

3.804

2.540

2.300

-240

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

508.000

530.240

287.221

-243.019

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

350.000

150.000

48.033

-101.967

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40.000

15.000

3.915

-11.085

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

60.000

20.000

3.996

-16.004

27

Reparații curente

12.000

223.000

147.909

-75.091

29

Cârti si publicații

6.000

6.000

2.438

-3.562

30

Alte cheltuieli

40.000

116.240

80.930

-35.310

38

TRANSFERURI

1.140.136

1.700.140

363.478

-1.336.662

40

Transferuri neconsolidabile

1.140.136

1.700.140

363.478

-1.336.662

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

3.500.000

3.515.000

3.468.511

-46.489

72

Investiții ale instituțiilor publice

3.500.000

3.515.000

3.468.511

-46.489

p02

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

511.794.000

703.337.250

678.721.128

-24.616.122

01

A.CHELTUIELI CURENTE

467.838.000

594.844.540

591.032.321

-3.812.219

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.520.600

4.207.600

3.928.789

-278.811

10

Cheltuieli cu salariile

3.342.500

3.128.200

2.914.880

-213.320

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

736.700

689.700

669.637

-20.063

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

100.400

97.400

90.658

-6.742

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

234.300

224.300

217.410

-6.890

14

Deplasări, detasari, transferări

90.000

47.000

18.605

-28.395

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

16.700

21.000

17.599

-3.401

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

95.227.400

97.090.400

96.679.140

-411.260

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

670.700

570.700

541.503

-29.197

25

Materiale si prestări de servicii

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

cu caracter funcțional

62.189.600

63.686.700

63.676.057

-10.643

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

67.000

67.000

34.095

-32.905

27

Reparații curente

1.561.600

1.545.000

1.461.575

-83.425

29

Cârti si publicații

15.000

15.000

11.175

-3.825

_>0

Alte cheltuieli

30.723.500

31.206.000

30.954.735

-251.265

34

SUBVENȚII

368.090.000

493.532.540

490.416.723

-3.115.817

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

98.090.000

105.832.540

102.741.654

-3.090.886

3503

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

270.000.000

387.700.000

387.675.069

-24.931

38

TRANSFERURI

0

14.000

7.669

-6.331

40

Transferuri neconsolidabile

0

14.000

7.669

-6.331

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

43.956.000

108.492.710

87.688.807

-20.803.903

72

Investiții ale instituțiilor publice

37.656.000

46.754.450

29.163.846

-17.590.604

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților si companiilor naționale si societăți comerciale cu capital majoritar de stat

6.300.000

61.738.260

58.524.961

-3.213.299

3402

MEDIU SI APE

6.440.000

10.790.000

5.126.481

-5.663.519

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.390.000

990.000

639.982

-350.018

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.390.000

990.000

639.982

-350.018

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

0

6.310

879

-5.431

po

Alte cheltuieli

1.390.000

983.690

639.103

-344.587

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

5.050.000

9.800.000

4.486.499

-5.313.501

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.050.000

9.800.000

4.486.499

-5.313.501

3702

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

3.076.800

2.793.340

2.747.765

-45.575

01

A.CHELTUIELI CURENTE

3.076.800

2.793.340

2.747.765

-45.575

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.099.300

615.499

603.380

-12.119

10

Cheltuieli cu salariile

820.800

457.062

456.920

-142

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

178.500

99.080

96.923

-2.157

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

24.775

13.460

12.099

-1.361

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

57.775

31.837

31.191

-646

14

Deplasări, detasari, transferări

13.338

11.240

4.039

-7.201

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

0

de munca si boli profesionale

4.JJ2,

2.820

2.208

-612

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1z9<A500

/Zrv

*£^77.841

2.144.385

-33.456

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

256.000

243.349

243.013

-336

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

1.402.800

1.620.554

1.620.295

-259

J26

Obiecte de inventar de mica valoare

■j

sau scurta durata si echipament

80.800

80.038

78.443

-1.595

27

Reparații curente

171.000

170.000

169.816

-184

29

Cârti si publicații

3.400

3.000

2.961

-39

30

Alte cheltuieli

63.500

60.900

29.857

-31.043

5802

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

622.047.000

572.303.250

554.464.204

-17.839.046

01

A.CHELTUIELI CURENTE

510.547.000

543.488.850

530.453.180

-13.035.670

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.961.000

4.930.930

4.681.779

-249.151

10

Cheltuieli cu salariile

4.499.000

3.743.540

3.557.341

-186.199

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

989.780

791.050

747.882

-43.168

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

134.970

113.310

107.609

-5.701

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

314.930

264.380

251.270

-13.110

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

22.320

18.650

17.677

-973

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

224.586.000

221.057.920

208.271.401

-12.786.519

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

560.000

288.980

271.193

-17.787

£5

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

16.700.000

8.434.063

6.697.663

-1.736.400

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

130.000

108.880

105.002

-3.878

27

Reparații curente

207.000.000

212.000.000

201.005.120

-10.994.880

29

Cârti si publicații

6.000

10.997

10.142

-855

30

Alte cheltuieli

190.000

215.000

182.281

-32.719

34

SUBVENȚII

280.000.000

317.500.000

317.500.000

0

3503

Subvenții pentru acoperirea

diferentelor de preț si tarif

280.000.000

317.500.000

317.500.000

0

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

111.500.000

28.814.400

24.011.024

-4.803.376

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.500.000

8.964.400

5.379.363

-3.585.037

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților

si companiilor naționale si societăți

comerciale cu capital majoritar de stat

106.00&99ff

S^T^LOOO

18.631.661

-1.218.339

7202

ALTE ACȚIUNI

9.5^000

__i9o^^o

11.255.128

-1.823.872

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

01

A.CHELTUIELI CURENTE

8.714.000

12.247.000

10.481.689

-1.765.311

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.695.000

1.254.500

1.048.642

-205.858

10

Cheltuieli cu salariile

1.247.900

915.400

799.450

-115.950

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

275.372

211.670

166.586

-45.084

^2

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

37.548

28.550

22.672

-5.878

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

87.892

69.390

54.470

-14.920

14

Deplasări, detasari, transferări

42.000

23.500

1.440

-22.060

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

4.288

5.990

4.024

-1.966

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.169.000

9.202.500

7.707.286

-1.495.214

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

486.400

486.400

211.313

-275.087

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

229.450

229.450

240.545

11.095

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

80.000

180.000

37.547

-142.453

27

Reparații curente

835.990

730.990

248.757

-482.233

29

Cârti si publicații

47.600

47.600

15.905

-31.695

30

Alte cheltuieli

4.489.560

7.528.060

6.953.219

-574.841

38

TRANSFERURI

850.000

1.790.000

1.725.761

-64.239

40

Transferuri neconsolidabile

850.000

1.790.000

1.725.761

-64.239

Vo

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

825.000

832.000

773.439

-58.561

72

Investiții ale instituțiilor publice

825.000

832.000

773.439

-58.561

7602

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR

EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR

AFERENTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

86

Rambursări de credite externe, plăti de dobânzi

si comisioane aferente acestora

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

3802

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

SI ALTE CHELTUIELI

0

363.230

358.483

-4.747

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

363.230

358.483

-4.747

49

DOBÂNZI

0

363.230

358.483

-4.747

50

Dobânzi aferente datoriei publice locale

0

363.230

358.483

-4.747

9002

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE

3i.0Qa=aa&

. 34.000.000

33.504.272

-495.728

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri si articole

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

-495.728

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

-495.728

87

Rambursare imprumuturi

31.000.000

34.000.000

33.504.272

-495.728

6502

FONDURI DE REZERVA

5.000.000

0

0

0

7 90

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

5.000.000

0

0

0

91

REZERVE

5.000.000

0

0

0

Hot. nr. ANEXA 3CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole si subcapitoleRON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARIZ PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

000109

VENITURI - TOTAL

34.898.524

28.948.524

11.476.189

-17.472.335

2109

VARSAMINTE DE LA

INSTITUȚIILE PUBLICE

34.898.524

28.948.524

11.476.189

-17.472.335

210920

Venituri din prestări de servicii

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

210930

Alte venituri de la instituțiile publice

1.076.000

1.076.000

1.155.878

79.878

5009

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

34.898.524

28.948.524

11.183.793

-17.764.731

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

550910

Corpurile gardienilor publici

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

863.482

-212.518

590907

Case de cultura

616.000

616.000

572.018

-43.982

590909

Universități populare

460.000

460.000

291.464

-168.536

9809

EXCEDENT

0

0

292.396

292.396

980900

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

292.396

292.396

980901

Excedent

0

0

292.396

292.396

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

01

A.CHELTUIELI CURENTE

32.332.524

26.832.524

10.290.283

-16.542.241

) 02

CHELTUIELI DE PERSONAL

29.523.323

24.523.323

9.638.886

-14.884.437

10

Cheltuieli cu salariile

20.744.017

16.744.017

6.616.627

-10.127.390

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

4.563.684

3.963.684

1.424.719

-2.538.965

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

622.321

342.321

193.949

-148.372

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

1.452.081

1.352.081

463.094

-888.987

14

Deplasări, detasari, transferări

37.500

27.500

1.512

-25.988

15

Tichete de masa

2.000.000

2.000.000

906.229

-1.093.771

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

103.720

93.720

32.756

-60.964

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.809.201

2.309.201

651.397

-1.657.804

24

Cheltuieli pentru întreținere si

gospodărie

682.000

482.000

175.126

-306.874

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

130.201

100.201

0

-100.201

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

1.600.000

1.400.000

354.487

-1.045.513

27

Reparații curente

0

-5.000

0

5.000

29

Cârti si publicații

25.000

20.000

4.858

-15.142

30

Alte cheltuieli

372.000

312.000

116.926

-195.074

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

1.490.000

1.040.000

30.028

-1.009.972

74

Investiții ale instituțiilor publice si

activitatilor autofinantate

1.490.000

1.040.000

30.028

-1.009.972

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

863.482

-212.518

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.031.000

1.031.000

858.552

-172.448

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

346.893

346.893

243.245

-103.648

10

Cheltuieli cu salariile

240.674

240.674

164.420

-76.254

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

50.088

50.088

35.302

-14.786

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

7.030

7.030

4.412.

618

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

sanatate

16.237

16.237

11.261

-4.976

14

Deplasări, detasari, transferări

3.600

3.600

510

-3.090

15

Tichete de masa

28.026

28.026

25.887

-2.139

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

1.238

1.238

1.453

215

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

684.107

684.107

615.307

-68.800

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

183.007

183.007

127.687

-55.320

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

17.000

17.000

14.969

-2.031

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

27.500

27.500

7.029

-20.471

27

Reparații curente

18.000

18.000

17.768

-232

29

Cârti si publicații

6.000

6.000

2.249

-3.751

30

Alte cheltuieli

432.600

432.600

445.605

13.005

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

45.000

45.000

4.930

-40.070

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

45.000

45.000

4.930

-40.070

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe capitole si subcapitole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

000109

VENITURI - TOTAL

34.898.524

28.948.524

11.476.189

-17.472.335

2109

VARSAMINTE DE LA

INSTITUȚIILE PUBLICE

34.898.524

28.948.524

11.476.189

-17.472.335

210920

Venituri din prestări de servicii

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

210930

Alte venituri de la instituțiile publice

1.076.000

1.076.000

1.155.878

79.878

5009

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

34.898.524

28.948.524

11.183.793

-17.764.731

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

550910

Corpurile gardienilor publici

33.822.524

27.872.524

10.320.311

-17.552.213

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

863.482

-212.518

590907

Case de cultura

616.000

616.000

572.018

-43.982

590909

Universități populare

460.000

460.000

291.464

-168.536

9809

EXCEDENT

0

0

292.396

292.396

980900

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

292.396

292.396

980901

Excedent

0

0

292.396

292.396

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

5103

AUTORITATI PUBLICE

0

3.641.310

2.857.345

-783.965

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

2.874.900

2.094.546

-780.354

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

0

813.230

774.525

-38.705

10

Cheltuieli cu salariile

0

609.140

595.485

-13.655

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

0

0

131.070

112.632

-18.438

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

0

17.580

15.782

-1.798

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

0

0

43.410

42.318

-1.092

14

Deplasări, detasari, transferări

0

8.390

5.194

-3.196

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

0

0

3.640

3.114

-526

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

0

2.061.670

1.320.021

-741.649

22

Hrana

0

6.430

7.405

975

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

0

0

246.000

129.600

-116.400

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

0

0

922.080

341.974

-580.106

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

0

0

165.500

148.372

-17.128

27

Reparații curente

0

535.660

520.228

-15.432

29

Cârti si publicații

0

8.000

2.973

-5.027

30

Alte cheltuieli

0

178.000

169.469

-8.531

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

766.410

762.799

-3.611

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

0

766.410

762.799

-3.611

5503

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0

5.500.000

585.336

-4.914.664

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

4.500.000

584.127

-3.915.873

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

0

4.000.000

560.935

-3.439.065

10

Cheltuieli cu salariile

0

3.000.000

424.915

-2.575.085

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

0

600.000

91.765

-508.235

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

0

280.000

12.400

-267.600

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

0

100.000

29.746

-70.254

14

Deplasări, detasari, transferări

0

10.000

0

-10.000

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

0

10.000

2.109

-7.891

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

0

500.000

23.192

-476.808

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

0

200.000

13.238

-186.762

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

0

30.000

0

-30.000

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

0

200.000

0

-200.000

27

Reparații curente

0

5.000

0

-5.000

29

Cârti si publicații

0

5.000

3.187

-1.813

30

Alte cheltuieli

0

60.000

6.767

-53.233

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

1.000.000

1.209

-998.791

74

Investiții ale instituțiilor publice si

activitatilor autofinantate

0

1.000.000

1.209

-998.791

5903

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

57.111.520

71.989.920

69.320.469

-2.669.451

01

A.CHELTUIELI CURENTE

52.171.520

64.163.340

62.754.020

-1.409.320

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.327.500

23.301.220

22.869.820

-431.400

10

Cheltuieli cu salariile

16.757.970

17.307.510

17.095.998

-211.512

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

3.686.752

3.913.570

3.776.343

-137.227

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

502.739

528.110

510.237

-17.873

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

1.173.058

1.267.280

1.231.760

-35.520

14

Deplasări, detasari, transferări

39.400

35.670

16.212

-19.458

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

167.581

249.080

239.270

-9.810

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

29.844.020

40.862.120

39.884.200

-97-7.920

Hot nr. W&f'&gtâ ANEXA 6

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

) A

B

1

2

3

4(3-2)

22

Hrana

200.000

477.510

478.760

1.250

23

Medicamente si materiale sanitare

14.000

9.920

9.920

0

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

5.458.500

5.923.340

5.813.936

-109.404

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

1.756.712

2.086.640

2.081.916

-4.724

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

1.903.000

1.917.610

1.834.945

-82.665

27

Reparații curente

1.527.000

4.965.950

4.685.341

-280.609

28

Reparații capitale

40.000

477.500

419.727

-57.773

29

Cârti si publicații

147.639

141.000

132.525

-8.475

30

Alte cheltuieli

18.797.169

24.862.650

24.427.130

-435.520

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

4.940.000

7.826.580

6.566.449

-1.260.131

74

Investiții ale instituțiilor publice si

activitatilor autofinantate

4.940.000

7.826.580

6.566.449

-1.260.131

6303

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICAȘI LOCUINȚE

104.956.000

117.198.540

113.305.380

-3.893.160

01

A.CHELTUIELI CURENTE

95.601.000

109.427.820

106.336.501

-3.091.319

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.997.000

20.192.790

19.775.603

-417.187

10

Cheltuieli cu salariile

17.249.440

15.094.750

14.849.778

-244.972

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

3.828.900

3.351.660

3.231.107

-120.553

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

518.450

471.790

452.760

-19.030

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

1.211.450

1.092.530

1.070.266

-22.264

14

Deplasări, detasari, transferări

102.500

98.840

92.619

-6.221

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

86.260

83.220

79.073

-4.147

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

72.604.000

89.235.030

86.560.898

-2.674.132

22

Hrana

2.620.000

1.380.000

1.377.958

-2.042

23

Medicamente si materiale sanitare

400.000

300.000

289.783

-10.217

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

7.650.000

14.015.000

13.782.2 nj

232.789

HOtnr..Z^0 ANEXA 6

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local pe capitole, titluri si articole

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

21.300.000

28.203.000

27.310.720

-892.280

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

4.500.000

3.000.000

2.966.201

-33.799

27

Reparații curente

15.887.000

19.180.000

18.769.466

-410.534

28

Reparații capitale

18.833.500

21.246.530

20.437.586

-808.944

29

Cârti si publicații

54.000

59.000

30.248

-28.752

30

Alte cheltuieli

1.359.500

1.851.500

1.596.725

-254.775

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

9.355.000

7.770.720

6.968.879

-801.841

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

9.355.000

7.770.720

6.968.879

-801.841

Hot nr.

ANEXA 7

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2005

Execuția cheltuielilor bugetului imprumuturilor externe pe capitole si subcapitole

RON

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

DIFERENTE

A

B

1

2

3

4(3-2)

5014

ÎMPRUMUTURI externe

501.897.197

262.888.390

129.764.711

-133.123.679

5114

AUTORITATI PUBLICE

8.100.000

17.600.000

1.561.017

-16.038.983

511405

Autoritati executive

8.100.000

17.600.000

1.561.017

-16.038.983

5714

INVATAMANT

226.237.200

19.050.000

4.274.839

-14.775.161

571402

Invatamant preșcolar

8.517.400

881.600

66.340

-815.260

571403

Invatamant primar si gimnazial

121.190.200

11.278.400

2.649.238

-8.629.162

571404

Invatamant liceal

60.260.200

3.606.800

974.592

-2.632.208

571408

Invatamant special

36.269.400

3.283.200

584.669

-2.698.531

5914

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

0

5.000.000

844.232

-4.155.768

591405

Teatre si instituții profesioniste de spectacole si concerte

0

5.000.000

844.232

-4.155.768

6014

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

0

4.000.000

3.999.923

-77

601406

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

0

4.000.000

3.999.923

-77

6314

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

150.041.359

65.293.530

24.598.383

-40.695.147

631410

Rețele, centrale si puncte termice

123.498.359

60.302.530

22.423.819

-37.878.711

631450

Alte acțiuni privind dezvoltarea publica si locuințe

26.543.000

4.991.000

2.174.564

-2.816.436

6814

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

117.518.638

151.944.860

94.486.317

-57.458.543

681407

Transport in comun

97.183.780

106.610.000

76.617.027

-29.992.973

681412

Străzi

20.334.858

45.334.860

17.869.290

-27.465.570