Hotărârea nr. 147/2006

HOTARAREnr. 147 din 2006-06-01 HOTARIRE 147 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CARE SE REESALONEAZA OBLIGATIILE S.C. APA NOVA BUCURESTI SI SE MODIFICA PERIOADA DE EVALUARE PENTRU NIVELUL DE SERVICIU A7 - APA FACTURATA CA PROCENT DIN APA PRODUSA
HOTARIRE nr. 147 din 1/06/2006
HOTARIRE 147 din 01/06/2006

HOTARIRE    147 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CARE SE REESALONEAZA OBLIGATIILE S.C. APA NOVA BUCURESTI SI SE MODIFICA PERIOADA DE EVALUARE PENTRU NIVELUL DE SERVICIU A7 - APA FACTURATA CA PROCENT DIN APA PRODUSA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea actului aditional la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Bucuresti, prin care se reesaloneaza obligatiile S.C. APA NOVA Bucuresti si se modifica perioada de evaluare pentru Nivelul de Serviciu A7-Apa facturata ca procent din apa produsa

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Consilierilor generali si Raportul de specialitate  al Agentiei de Reglementare a nivelelor de servicii Apa-Canal a municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.1 si alin.2 lit.”g” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba incheierea actului aditional la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti incheiat in data de 29.03.2000, intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in calitate de concedent, si S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., in calitate de concesionar, privind evaluarea Nivelului de Serviciu A7-apa facturata ca procent din apa produsa.

                        Actul aditional este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Se imputerniceste Primarul General sa semneze pentru si in numele municipiului Bucuresti actul aditional prevazut la art.1.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.147

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa la HCGMB nr. ./.4//

ACT ADIȚIONAL

la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul București

Prezentul Act Adițional (denumit in continuare “Actul adițional”) la Contractul de Concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul București incheiat la data de 29.03.2000 intre Municipiul București si S.C. Apa Nova București S.A. (denumit in continuare “Contractul de Concesiune”) este incheiat astazi--------------------------------2006 intre:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, persoana juridica roamna de drept public, prin Consiliul General al Municipiului București, cu sediul in București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentat de Dl. Adrian Videanu, Primar General al Municipiului București, si

2. S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A., persoana juridica romana, cu sediul in București,-------------

-------------------------------------------, avand cod unic de inregistrare ---------------------------------------,

inmatriculata in registrul Comerțului sub nr. ---------------------------------------, reprezentata de Dl.

Andreas Baude, Director General

Avand in vedere:

•    Raportul Comisiei de Experti din data de 24 noiembrie 2005 privitor la procesul de mediere asupra Nivelului de Serviciu A7 — “Apa facturata ca procent din apa produsa”

•    Hotararea Consiliului General al Municipiului București din .------------------------------prin care

se aproba incheierea prezentului Act Adițional

Părțile convin modificarea unor prevederi din Contractul de Concesiune referitoare la perioada de evaluarea si Standardul Obectiv ale Nivelului de Serviciu A7 — “Apa facturata ca procent din apa produsa”, după cum urmeaza:

1. Perioada de evaluare

Tabelul A2 - Perioada de Evaluare Inițiala a Nivelului de Serviciu A7 — “Apa facturata ca procent din apa produsa” din Anexa A, Partea a III a - Nivelele Serviciilor din Caietul de Sarcini al Contractului de Concesiune se modifica si va avea următorul conținut:

Nivel de Serviciu

Perioada de Evaluare Inițiala

Calitatea apei potabile

2 luni

Presiune

Evaluarea nivelului de servicii existent cu 75 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate/Data Anterioara de Conformitate

Continuitatea

2 luni

Acoperire - apa

Evaluarea nivelului de servicii existent cu 75 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate/Data Anterioara de Conformitate

Timpul pentru a repara explozii

2 luni

Timpul pentru a furniza o

alimentare alternativa

2 luni

Apa facturata ca procent din apa produsa

1 an

Facturi emise pe baza contoarelor ca procent din totalul facturilor

2 luni

Calitatea apei efluentului

2 luni

Acoperire - canalizare

Evaluarea nivelului de servicii existent cu 75 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate/Data Anterioara de Conformitate

Timpul pentru a goli gurile de scurgere

2 luni

Timpul    pentru    a    elimina

infundarile

2 luni

Eliminarea inundării cu apa uzata

2 luni

Clienti contorizati ca % din total

Evaluarea nivelului de servicii existent cu 75 de zile inainte de Termenul Limita de Conformitate/Data Anterioara de Conformitate

Timp de furnizare de noi branșamente

3 luni

Timpul pentru a trata intrebarile legate de facturare

2 luni

Timpul    pentru    a    rezolva

reclamatiile    scrise,    intrebari

telefonice, vizite ale clientilor

2 luni

Timp pentru a efectua verificările privind exactitatea contoarelor

6 luni

Presiune si continuitate legate de NS privind apa industriala

2 luni

2. Reesalonarea obligațiilor privind Standardul Obiectiv al Nivelului de Serviciu A7 — “Apa facturata ca procent din apa produsa”

Prima parte a tabelului cuprinzând Standardul Obiectiv al Nivelului de Serviciu A7 — “Apa facturata ca procent din apa produsa” din Anexa A, Partea a III a - Nivelele Serviciilor, din Caietul de Sarcini al Contractului de Concesiune, se modifica si va avea următorul conținut:

NIVEL DE SERVICIU APA FACTURATA SI CONTORIZATA CA PROCENT DIN APA PRODUSA

STANDARD OBIECTIV

1. Valoarea de baza + 7%

La sfârșitul anului 10

2. Valoarea de baza + 16%

La sfârșitul anului 15

3. Valoarea de baza + 21%

La sfârșitul anului 20

4. Valoarea de baza + 23 %

La sfârșitul anului 25

NOTA

Nivelele de imbunatatire de mai sus se refera la proporția suplimentara de apa facturata, ca procent din totalul apei potabile produse.

Nivelul de baza, stabilit de Comisia de Experti prin Decizia din data de 24.11.2005, este de 51% in al cincilea an al Concesiunii.

Creșterile anuale pot fi modificate prin intelegere cu Autoritatea de Reglementare Tehnica in

cazul in care cele de mai sus sunt socotite a fi de neatins cind situația se verifica la acea data.

Obligațiile aferente nivelelor de imbunatatire de mai sus vor face obiectul unei analize daca si in momentul in care volumele facturate înregistrează valori sub curba cererii folosita de CE pentru aprobarea ultimei (pornind de la data acestui raport, 2005) solicitări de ExTA (Ajustare Extraordinara a Tarifului) datorita variației de la an la an a consumului pe cap de locuitor.

Daca RADET plătește toate facturile restante pana la data de astazi (estimate a fi in valoare de 10 mii. Euro) pana la 31 Martie 2006, valoarea pentru anul 10 va fi +9%. Celelate procente vor ramane neschimbate.

Prezentul Act Adițional a fost incheiat astazi--------------------------------------- la București in 2 (doua)

exemplare originale in limba romana si 2 (doua) exemplare originale in limba engleza. In caz de divergenta intre cele doua versiuni, varianta in limba romana va prevala.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

reprezentat de Dl. Adriean Videanu    reprezentata de Dl. Andreas Baude

in calitate de Primar General    in calitate de Director General