Hotărârea nr. 146/2006

HOTARAREnr. 146 din 2006-06-01 HOTARIRE 146 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE CU S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA S.A. SI IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE RESPECTIVUL CONTRACT DE INCHIRIERE
HOTARIRE nr. 146 din 1/06/2006
HOTARIRE 146 din 01/06/2006

HOTARIRE    146 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE INCHIRIERE CU S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL BUCURESTI BANEASA S.A. SI IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA NEGOCIEZE SI SA SEMNEZE RESPECTIVUL CONTRACT DE INCHIRIERE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind aprobarea contractului cadru de inchiriere cu S.N. Aeroportul International Bucuresti Baneasa SA si imputernicirea Primarului General al Municipiului Bucuresti sa negocieze si sa semneze respectivul contract de inchiriere

 

            Avand in vedere in vedere Expunerea de motive a Consilierilor generali si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza lit.”f” din OUG nr.60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 38 alin.1 si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba contractul cadru de inchiriere intre Municipiul Bucuresti, in calitate de chirias si S.N. Aeroportul International Baneasa S.A., in calitate de proprietar, pentru un teren in suprafata de aproximativ 3000 m.p. situat in incinta institutiei respective.

                       Contractul cadru este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Se imputerniceste Primarul General sa negocieze si sa semneze contractul de inchiriere prevazut la art.1.

            Art.3- Forma finala a contractului cadru prevazut la art.1 va fi supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

           Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

  

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.146

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa

La HCGMB nr ,#£././J

Contractul Cadru de închiriere cu S.N. Aeroportul International București Baneasa SA

1.    PĂRȚILE CONTRACTANTE :

1.1. Municipiul București prin Primarul General, cu sediul in București, bdul

Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr..........,

CUI............., cont..................., Banca...................., deschis la..............,

reprezentata legal prin........................................ numita in continuare PMB

1.2 S.N. Aeroportul International București Baneasa SA cu sediul in București, Sos.Bucuresti- Ploiești, nr.40, sector 1, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/10649/1998, CUI3026110, atribut fiscal R, cont RO26 BRDE 441S V252 2591

4410, deschis la BRD- Carol, reprezentata legal prin.............. Director General si

.............Director Economic, numita in continuare AIBB-AV

2.    OBIECTUL CONTRACTULUI:

2.1    Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de către MB de la AIBB-AV a unui teren identificat conform anexei nr. 1, cu o suprafața de cca 3000 mp, in scopul executării lucrărilor de canalizare, in vederea realizării obiectivului "Ameliorarea zonei suburbane de nord a municipiului București"

2.2    Predarea- primirea terenului inchiriat se va realiza prin Proces Verbal de predare-primire, Proces verbal care se va semna in termen de 5 zile de la semnarea contractului, si constituie anexa 2, la contract si parte integranta a acestuia.

3.    VALOAREA CONTRACTULUI:

3.1    Chiria pentru terenul de la art.2.1 este de 2,5 euro/ mp/luna ( fara TVA), platibili in lei la cursul BNR din ziua efectuării plătii.

4.    MODALITATI DE PLATA :

4.1    AIBB-AV va factura in primele .. zile ale lunii chiria pentru luna respectiva, in lei, la cursul BNR din ziua facturării.

4.2    PMB va achita contravaloarea facturilor in primele 10 zile de la emiterea acestora.

5.    OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:

5.1 Obligațiile AIBB-AV :

a. sa predea PMB terenul inchiriat conform anexelorT si~2 la prezentul contract;

b. sa controleze, cu instiintarea prealabila a PMB, modul in care este folosit terenul inchiriat si sa intervină in cazul in care se constata nereguli in exploatare ;

5.2 Obligațiile MB :

a.    sa obțină pe propria cheltuiala si răspundere toate avizele si autorizațiile necesare desfășurării activitatii sale pe terenul inchiriat, inclusiv avizul Autorității Aeronautice Civile Romane ;

b.    sa folosească terenul numai in scopul menționat in prezentul contract;

c.    sa folosească terenul inchiriat ca un bun proprietar, evitând degradarea acestuia;

d.    sa ingradeasca terenul inchiriat pe cheltuiala sa ;

e.    sa asigure paza terenului inchiriat;

f.    sa evite împiedicarea sau tulburarea folosinței, in bune conditiuni a celorlalți chiriasi/proprietari vecini, prin orice activitate neconforma cu destinația spatiilor închiriate sau acțiuni contrare ordinii si liniștii publice, precum si

y    normelor de conviețuire sociala ;

g.    sa respecte si sa aplice prevederile legale in problemele de PSI, protecția mediului, privind protecția atmosferei si reglementările referitoare la reducerea nivelului de zgomot, a apelor, solului si subsolului, precum si regimul deșeurilor de orice tip ;

h.    sa efectueze plățile către AIBB-AV conform art.4.2

i.    sa respecte prevederile avizului AACR.

6.    PENALITATI:

6.1    Pentru neplata la timp a obligațiilor către AIBB-AV penalitățile suportate de PMB vor fi de 0,01% pe zi de intarziere calculata la valoarea debitului datorat.

6.2    Totalul penalităților pentru intarziere si a daunelor interese prevăzute la art.6.1 si

8.4 poate depăși cuantumul sumei asupra careia simt calculate.

6.3    Neplata obligațiilor către AIBB-AV pe o perioada mai mare de 60 zile duce automat la rezilierea de plin drept a contractului.

7.    DURATA CONTRACTULUI:

7.1 Contractul este valabil pe o perioada de 4,5 luni, cu incepere de la data inceperii lucrărilor.

8. CAZURI DE MODIFICARE, SUSPENDARE SI ÎNCETARE A

CONTRACTULUI:

8.1    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul expres si scris al ambelor parti sub forma unui act adițional.

8.2    Prezentul contract se suspenda de plin drept in toate cazurile de forța majora care impun acest lucru, pe cel mult durata limita a cazurilor de forța majora prevăzută in prezentul contract

8.3    Prezentul contract inceteaza inainte de termen fara efectele penalizatoare prevăzute la art.8.4 in unul din următoarele cazuri:

■ Prelungirea peste durata limita a cazului de forța majora ce a determinat suspendarea contractului, daca părțile nu incheie un acord prin care convin prelungirea duratei limita a cazului de forța majora;■    Acordul pârtilor exprimat prin act adițional de incetare a contractului;

8.4    Prezentul contract se reziliaza de plin drept cu efecte penalizatoare, in unul din următoarele cazuri:

■    Nerespectare obligațiilor contractuale prevăzute la art.5.2 o perioada mai mare de 60 zile

8.5    In caz de reziliere a contractului părțile nu vor fi exonerate de obligațiile si răspunderile rezultate din acest contract, asumate pana la data efectiva a rezilierii.

8.6    ..clauzelor prezentului contract, la inițiativa oricăreia din parti, notificata celeilalte parti cu cel puțin 15 zile inainte de data preconizata pentru negocieri

8.7    In caz de cesiune a contractului aceasta trebuie sa fie notificata AIBB -AV si acceptata de aceasta printr-un act adițional la prezentul contract.

9.    FORȚA MAJORA :

9.1    Forța majora apara de rasundere partea care o invoca.

9.2    Prin forța majora se inteleg toate evenimentele si/sau împrejurările independente de voința pârtii care o invoca, imprevizibile si de neinlaturat si care, survenind după încheierea contractului, împiedica sau întârzie total sau parțial indeplinirea obligațiilor din prezentul contract.

9.3    Partea care invoca forța majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in cel mult 10 zile, prin telex, fax sau scrisoare, existenta si data de incepere a evenimentului sau imprej urării care cauzeaza neexecutarea misiunii, considerate drept forța majora.

9.4    După încetarea evenimentului de forța majora, părțile vor hotari de comun acord asupra masurilor necesare de aplicat pentru reluarea derulării contractului.

9.5    Forța majora nu va exonera nici una din parti de obligațiile si răspunderile rezultate din acest contract, asumate pana la apariția acesteia.

9.6    Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, părțile au dreptul sa-si notifice încetarea, de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din ele sa pretindă daune interese.

10.    CONFIDENȚIALITATE :

10.1    Fiecare parte se angajeaza sa păstreze confidențialitatea stricta asupra prevederilor prezentului contract.

11.    LITIGII:

11.1    Litigiile de orice fel aparate in derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabila.

11.2    In situațiile in care prevederile punctului 11.1 devin inaplicabile, competenta soluționării litigiilor revine instanțelor judecătorești.

Prezentul contract a fost încheiat in 2 exemplare originaler, cate unul pentru fiecare parte.

Ambele exemplare au aceeași valoare juridica.

AIBB-AV