Hotărârea nr. 145/2006

HOTARAREnr. 145 din 2006-06-01 HOTARIRE 145 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONELE CAPIDAVA, PETRICANI, PLUMBUITA SI ION CREANGA DIN SECTORUL 2" ANEXA SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 321/2008 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 335/2009
HOTARARE nr. 145 din 1/06/2006
HOTARIRE 145 din 01/06/2006

HOTARIRE    145 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONELE CAPIDAVA, PETRICANI, PLUMBUITA SI ION CREANGA DIN SECTORUL 2"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare, zonele Capidava, Petricani, Plumbuita si Ion Creanga din sectorul 2"

  

      Avand in vedere Expunerea de Motive a Consilierilor generali si Raportul de Specialitate  al  Directiei  Utilitati   Publice ;

      Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.40 (1) din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale;

      In baza lit.c, art.26 din OG.nr.32 / 2002 privind serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare,   cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.38(2) lit.d, f, si m si art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia "Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuinte "Henri Coanda", sectorul 1" in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul local, credite interne/externe in conditiile asigurarii fondurilor necesare investitiei si a respectarii clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti privind nivelele de servicii si a clauzei 5.2 din Anexa IV a Caietului de Sarcini privind tariful.

Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prvederile prezentei hotarari.

 

           Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.145

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa /

La HCGMB rnMtytfa)£

Indicatorii tehnico-economici

privind "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, precum si a drumurilor aferente ansamblului de locuințe "Henri Coanda", sectorul 1"

lEuro = 3,5305RON (31.05.2006)

Capacitati:

Alimentare cu apa :

Lungime rețea = 10.411 ml

Rețea canalizare :

Colector Dn lOOcm = 1.690 ml Rețea canalizare menajera = 10.000 ml Rețea de canalizare pluviala = 9.500 ml

Drumuri:

Carosabil = 74.200 mp Statii RATB = 380 mp Parcaje = 8.500 mp Trotuare = 58.300 mp

Total = 141.380 mp

TOTAL INVESTIȚIE : 59.088.132,04 RON din care C+M    52.693.086,73RON

Durata investiției: 18 luni

Eșalonarea investiției:

Anul I:    39.392.088,02 RON / 35.128.724,48 RON

Anul II:    19.696.044,01 RON / 17.564.362,24 RON