Hotărârea nr. 143/2006

HOTARAREnr. 143 din 2006-06-01 HOTARIRE 143 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONA ALEXANDRIEI DIN SECTORUL 5"
HOTARIRE nr. 143 din 1/06/2006
HOTARIRE 143 din 01/06/2006

HOTARIRE    143 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTITIA "REABILITAREA ZONELOR URBANE CU DEFICIT MAJOR IN RETELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, ZONA ALEXANDRIEI DIN SECTORUL 5"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HO T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare, zona Alexandriei din sectorul 5"

  

Avand in vedere Expunerea de Motive a Consilierilor generali si Raportul de  specialitate  al  Directiei  Utilitati   Publice ;

Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.40 (1) din OUG nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza art.26 lit.c. din OG. nr.32 / 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(2) lit.m si art. 46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in retele publice de alimentare cu apa si canalizare, zona Alexadriei din sectorul 5" in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Finantarea investitiei se va face din alocatii de la bugetul local, credite interne/externe in conditiile asigurarii fondurilor necesare investitiei si a respectarii clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Bucuresti privind nivelele de servicii si a clauzei 5.2 din Anexa IV a Caietului de Sarcini privind tariful.

Art.3- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prvederile prezentei hotarari.

 

           Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.143

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa

La HCGMB nr.Il&l./»P.G-.&OG


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in rețele publice de alimentare cu apa si canalizare, zona Alexandriei din sectorul 5"

Valoarea totala a investiției: 206.491.000 RON Din care C + M :    179.558.000 RON

Capacitati:

Alimentare cu apa:

Conducta de transport apa potabila = 4.500 ml Conducte de serviciu = 27.643 ml

Canalizare:

Colector ape uzate = 5.690 ml

Colector ape pluviale = 7.409 ml

Canale de serviciu = 27.574 ml

Canale pluviale = 27.100 ml

Durata de realizare a investiției:    24 luni

Eșalonarea investiției:

AnulI :    103.245.500 RON/ 103.245.500 RON

Anul II: 89.779.000 RON / 89.779.000 RON