Hotărârea nr. 140/2006

HOTARAREnr. 140 din 2006-06-01 HOTARIRE 140 din 01/06/2006 PRIVIND IMPUTERNICIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A. IN VEDEREA VOTULUI PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CATRE S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A.
HOT. 140 01/06/2006
HOTARIRE 140 din 01/06/2006

HOTARIRE    140 din 01/06/2006

PRIVIND IMPUTERNICIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A. IN VEDEREA VOTULUI PENTRU ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CATRE S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI - REBU S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind imputernicirea reprezentantilor  Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A. in vederea votului pentru achizitionarea unui teren de catre S.C. RER Ecologic Service Bucuresti-REBU S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de H.C.G.M.B. nr.143/2004 privind desemnarea reprezentantilor CGMB in Consiliul de Administratie  si in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. REBU S.A.;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”j  si art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se imputernicesc reprezentantii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. RER Ecologic Service Bucuresti- REBU S.A., in vederea votului pentru achizitionarea, in conditiile legii, a unui teren de catre S.C. RER Ecologic Service Bucuresti- REBU S.A.

            Art.2- Terenul va fi destinat realizarii unei statii de sortare a deseurilor si transferarii garajelor auto proprii din intravilanul municipiului Bucuresti.

            Art.3- Achizitia terenului de catre S.C. RER Ecologic Service Bucuresti- REBU S.A se va efectua fara angajarea de sume din bugetul municipiului Bucuresti.

            Art.4- Reprezentantii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. RER Ecologic Service Bucuresti- REBU S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.140