Hotărârea nr. 139/2006

HOTARAREnr. 139 din 2006-06-01 HOTARIRE 139 din 01/06/2006 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 36/2005 REFERITOARE LA ACORDAREA UNOR GRATUITATI ANUMITOR CATEGORII DE CALATORI
HOT. 139 01/06/2006
HOTARIRE 139 din 01/06/2006

HOTARIRE    139 din 01/06/2006

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 36/2005 REFERITOARE LA ACORDAREA UNOR GRATUITATI ANUMITOR CATEGORII DE CALATORI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.36/2005 referitoare la acordarea unor gratuitati anumitor categorii de calatori

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Directiei Transporturi , Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2, lit. ,,d” si „s” si art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

             Art.1 Se aproba acordarea de gratuitati de 100% pe mijloacele de transport in comun apartinand Regiei Autonome de Transport Bucuresti, pentru toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil in Bucuresti, indiferent de cuantumul pensiei.

            Art.2 Beneficiarii prevazuti la art. 1 vor putea calatori pe mijloacele de transport in comun cu exceptia liniilor expres, in baza actului de identitate si a ultimului talon de pensie.

            Art.3 Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 36/2005 se abroga.

            Art.4   Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara .a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.139