Hotărârea nr. 138/2006

HOTARAREnr. 138 din 2006-06-01 HOTARIRE 138 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA ANULATA PARTIAL PRIN HCGMB NR. 132/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 7/2010> SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 174/2010 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 296/2010
HOTARARE nr. 138 din 1/06/2006
HOTARIRE 138 din 01/06/2006

HOTARIRE    138 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, statului de functii regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Gradina Zoologica

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Resurse Umane;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”e” si art.46 alin.1 si alin 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba organigrama si statul de functii pentru Administratia Gradina Zoologica conform anexelor 1 si 2.

                        Numarul total de posturi din structura organizatorica a Administratiei Gradina Zoologica este 151, din care 10 posturi de conducere si 141 posturi de executie.

            Art.2- Se aproba regulamentul de organizare si functionare pentru Administratia Gradina Zoologica, conform anexei 3.

            Art.3- Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4- Orice prevedere contrara prezentei hotarari se abroga.

            Art.5- Directia Administratie Publica, Directia Resurse Umane si Administratia Gradina Zoologica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.138

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ

ANEXA NR. 1 H.C.G.M.B. nr./&£ din


ORGANIGRAMA

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ .............;------

DIRECTOR

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN


CONTABIL ȘEF


SECȚIA ÎNGRIJIRE ANIMALE


BIROUL

VETERINAR


COMPARTIMENT"

SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA MUNCII


SERVICIUL

INVESTIȚII

ACHIZIȚII,

ADMINISTRATIV


OFICIUL CERCETARE, | EDUCAȚIE,

RELAȚII CU PUBLICUL


BIROUL RESURSE UMANE, JURIDIC


BIROUL

CONTABILITATE,

FINANCIAR


FORMAȚIA

ÎNGRIJITORI

ANIMALE


FORMAȚIA

ÎNTREȚINERE,

DOTĂRI


FORMAȚIA PAZĂ?

P.S.I.,

TRANSPORTURI


TOTAL PERSONAL:    151

Din care:

funcții de conducere    10

funcții de execuție    141


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE

Anexa nr. 2

laH.C.G.M.B. Nr.l?/.din MM -2CO6


STAT DE FUNCȚII


Nr crt

Func{ia

Funcția de conducere

Nivel Studii

Grad/

Treapta

profesională

Nr.

posturi

Anexa la O.G. Nr. 3/2006 în baza căreia se stabilește salariul de bază și indemnizația de conducere

CONDUCERE

1

Medic veterinar

Director

S

I

1

rv/7 - vi/i

2

economist

Contabil șef

S

specialist IA

1

V/l - VL/l

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

3-4

Auditor (economist)

s

IA

2

n

5

Auditor (jurist)

s

IA

1

n

SECȚIA ÎNGRIJIRE ANIMALE

6

Tehnician veterinar

Șef secție

M

IA

1

rv/7-vi/i

7

Tehnician veterinar

M

IA

1

rv/7

8

Tehnician veterinar

M

I

1

rv/7

9

Referent

M

IA

1

n

FORMAȚIA ÎNGRIJITORI ANIMALE

10

Muncitor calificat

Șef formație

fi

1

V/2- Vl/l

11-18

Muncitor calificat

n

8

V/2

19-27

Muncitor calificat

m

9

V/2

28-38

Muncitor calificat

IV

11

V/2

39-53

Muncitor calificat

V

15

V/2

54-63

Muncitor calificat

VI

10

V/2

64-72

Muncitor necalificat

9

V/2

BIROUL VETERINAR

73

Medic veterinar

Șef birou

S

primar

1

IV/7-Vl/l

74-75

Medic veterinar

S

I

2

IV/7

76-77

Tehnician veterinar

M

IA

2

IV/7

78

Tehnician veterinar

M

I

1

rv/7

79-80

Muncitor calificat

n

2

V/2

COMPARTIMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII

81 )*

Inspector de specialitate(medic med. mc.)

S

i )*

0,5

n

82

|    Referent    |

M

IA

1

n

SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV

83

inginer

Șef serviciu

S

specialist IA

1

V/l - VI/l

84

inginer

S

specialist IA

1

V/l - VI/l

85

Inspector de specialitate (inginer)

S

IA

1

n

86

Inspector de specialitate (economist)

S

IA

1

n

87

merceolog

M

IA

1

V/l

88

contabil

M

IA

1

V/l

89

Magaziner

M

I

1

V/2

90

Muncitor calificat

n

1

V/2

FORMAȚIA PAZĂ, P.S.I., TRANSPORTURI

91

Muncitor calificat

Șef formație

n

1

V/2- VI/l

92-97

Muncitor calificat

n

6

V/2

98-100

Muncitor calificat

V

3

V/2

101-106

Muncitor calificat

VI

6

V/2

FORMAȚIA ÎNTREȚINERE, DOTĂRI

107

Muncitor calificat

Șef formație

n

1

V/2- VI/l

108-115

Muncitor calificat

n

8

V/2

116-126

Muncitor calificat

în

11

V/2

127-128

Muncitor calificat

IV

2

V/2

129-130

Muncitor calificat

V

„2

V/2

131

Muncitor calificat

VI .

, 1

V/2

132-137

Muncitor necalificat

6

V/2

Pagina 1

Nr crt

Funcția

Funcția de conducere

Nivel Studii

Grad/

Treapta

profesională

Nr.

posturi

Anexa Ia O.G. Nr. 3/2006 in baza căreia se stabilește salariul de bază și indemnizația de conducere

OFICIUL CERCETARE, RELAȚII CU PUBLICUL

81 )*

Biolog

S

expert )*

0,5

rv/7

138

Biolog

s

n

1

rv/7

139

Referent

M

IA

1

n

BIROUL RESURSE UMANE, JURIDIC

140

Referent

Șef birou

M

IA

1

n-vi/i

141

Referent de specialitate

S

m

1

n

142

Consilier juridic

S

m

1

n

143

Referent

M

IA

1

n

BIROUL CONTABILITATE, FINANCIAR

144

Contabil

Șef birou

M

IA

1

V/l- VI/l

145-146

Contabil

M

IA

2

V/l

147

Referent

M

IA

1

n

148-151

Muncitor calificat

n

4

V/2

Notă: 1. Nivelul salariilor de bază și al indemnizațiilor de conducere pentru fiecare funcție este stabilit prin OG nr. 3/2006 precum și prin metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite și normele de evaluare a performanțelor profesionale individuale, și se modifică conform actelor normative apărute ulterior aprobării statului de funcții.

2.    Ordonatorul principal de credite poate aproba modificarea funcțiilor din stat, fără majorarea numărului total de posturi aprobat prin organigramă. Dacă numărul total de posturi aprobat prin organigramă nu se modifică, statul de funcții anual se aprobă de către ordonatorul principal de credite ;

3.    Denumirea funcției de muncitor calificat este cea care corespunde muncii efectiv prestate potrivit C.O.R.- Clasificării Ocupațiilor din România - (șofer, zugrav, mecanic, etc.), structura acestor funcții urmând a fi stabilită de către conducerea Administrației Grădinii Zoologice.

)* pe aceste posturi angajarea se face cu contract de muncă cu o fracțiune de jumătate de norma.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pagina 2

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ


REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI GRĂDINA ZOOLOGICĂ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Admininistratia Gradina Zoologica este instituție publica, sub autoritatea C.G.M.B. cu personalitate juridica, infiintata prin Hotararea CLMB nr 72 / 1992, 66 si 83-1993, furnizând servicii de agrement si cu scop instructiv-educativ, finanțata din venituri extrabugetare si din subvenții acordate din bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Sediul central al Administrației Gradina Zoologica este in București, str Vadul Moldovei, nr.4 sector 1, avand CONTUL nr.50104505375 deschis la Trezoreria Sectorului 1 si CODUL FISCAL nr.4505375.

Art.3 Patrimoniul Administrației Gradina Zoologica este stabilit pe baza protocolului incheiat la reorganizarea Direcției Domeniului Public si a procesului verbal incheiat de comisia stabilita prin Dispoziția Primarului General nr.422/22.09.1993, cu modificările ulterioare.

Art.4 Conducerea Administrației Gradina Zoologica este asigurata de un director - absolvent al facultății de medicină veterinară.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate al Administrației Gradina Zoologica il constituie administrarea, întreținerea in condiții corespunzătoare a colecțiilor de animale sălbatice, in scopul conservării faunei si prezentarea acestora publicului vizitator in scop instructiv-educativ, activitatile de deservire, transport, reparații, intretinere utilaje, dotări si clădiri administrative, precum si alte activitati de comerț și agrement organizate in incinta grădinii zoologice.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII

A. Atribuțiile generale ale Administrației Gradina Zoologica

Art.6. In vederea realizării obiectului sau de activitate, Administrația Gradina Zoologica are următoarele atribuții pe ansamblul unitatii:

-asigura expunerea speciilor pe care le deține, creând acestora condițiile de viata necesare;

-achiziționează cele mai reprezentative specii de animale sălbatice;

-efectuează cercetări legate de menținerea si întreținerea animalelor sălbatice in captivitate;

-asigura intretinerea colecțiilor de animale, creând cele mai bune condiții de viata in cadrul unui sistem de expunere cât mai adecvat din punct de vedere estetic si științific;

-contribuie la conservarea speciilor de animale sălbatice periclitate; -promovează activitati de educație in rândul publicului;

-activeaza in cadrul Federației Grădinilor Zoologice si Acvariilor din

Romania, inclusiv prin activitati metodologice cu instituții similare din tara;

-colaborează cu grădini zoologice din alte tari si organisme intenationale (Asociația Europeana a Grădinilor Zoologice si Acvariilor, etc) la alcătuirea colecțiilor de animale, inclusiv reproducere, schimburi, achiziții , înstrăinări de animale, ținând cont de reglementările interne si internaționale;

-elaborează norme de consum pentru speciile deținute;

-asigura pastrarea integrității, protejarea si valorificarea patrimoniului public încredințat, stimulează si determina utilizarea eficienta a resurselor umane si financiare de care dispune;

-    In vederea realizării de venituri extrabugetare in afara veniturilor provenite din taxe de intrare, poate organiza activitati care sa contribuie la agrementul si distracția vizitatorilor cum ar fi: plimbări cu ponei, cu trasurica, precum și comercializarea diferitelor tipuri de produse: animale vii provenite din reproducerea in captivitate a speciilor deținute (păsări, pești, etc) si alte tipuri de produse care promovează imaginea unei grădini zoologice (jucării, cârti si reviste in domeniu, tricouri imprimate, alte suveniruri);

-    desfășoară activitati de transport persoane pentru proprii angajați și la solicitarea instituțiilor de învățământ, pentru grupuri organizate de vizitatori;

-creeaza, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București, noi bunuri proprietate publica din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal si, după caz, dezafectează asemenea bunuri cu asigurarea resurselor financiare, in condițiile legii;

-întocmește si inainteaza Ordonatorului principal de credite proiectul

-asigura elaborarea normelor metodologice tehnice si financiare in domeniul activitatii specifce serviciilor, valorificării si întreținerii bunurilor din patrimoniu, precum si in celelalte domenii care fac obiectul de activitate;

-    valorifica către alti beneficiari si către alte grădini zoologice, capacitatile ramase disponibile (surplusul de animale sălbatice rezultate prin reproducere, etc.) după asigurarea serviciilor publice aferente instituției, la tarife stabilite pe criterii economice si din veniturile astfel obținute isi acopera parțial cheltuielile de întreținere a patrimoniului in administrare;

-realizează achiziții de mașini, utilaje si instalații pentru modernizarea si imbunatatirea activitatilor si serviciilor prestate, in condițiile stabilite de legislația in vigoare;

-urmărește si verifica realizarea lucrărilor de investiții, întreținere dotări si reparații din patrimoniul public si din cel privat din administrare; examinează si propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii finanțării, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

-    analizeaza si propune spre aprobare ordonatorului principal de credite listele lucrărilor de investiții, asigura avizarea documentației tehnico -economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigura condițiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții;

-stabilește si răspunde de aplicarea masurilor privind protecția mediului inconjurator precum si protecția si securitatea muncii;

-asigura cooperarea cu alte instituții publice științifice si de protecția mediului, regii si societăți comerciale din tara si cu firme din străinătate;

-organizează in conformitate cu prevederile legale in vigoare programe de formare profesionala, respectiv cursuri de calificare pentru meseriile îngrijitor animale, muncitor DDD, finalizate prin certificate de calificare cu recunoaștere naționala;

-    angajeaza prin biroul de resurse umane personal de conducere și execuție, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, a statului de funcții, in limita bugetului aprobat;

In contextul de mai sus, Administrația Gradina Zoologica va stabili tarife pe criterii economice in beneficiul instituției, pe care le va supune spre aprobare ordonatorului principal de credite.

In același scop poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute (aflate in folosința sa ) in incinta , precum si contracte de asociere pentru activitati ca cele sus menționate, inclusiv pentru transport elevi, care prezintă interes comun in legătură cu scopul instructiv educativ al publicului si de agrement.

Contractele de inchiriere sau asociere vor fi încheiate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea spatiilor (terenurilor) din incinta, potrivit cerințelor si in beneficiul instituției.

B.Atributiile directorului

Art.7. Directorul Administrației Grădinii Zoologice isi desfasoara activitatea pe baza actelor normative in vigoare.

Art.8. Directorul Administrației Grădinii Zologice conduce activitatea curenta a acesteia, resprezinta Administrația Grădinii Zoologice in relațiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice precum si cu persoane fizice, in limitele de competenta stabilite prin Dispoziții ale Primarului General al Municipiului București si Hotarari ale Consiliului General al Municipiului București.

Art.9. în exercitarea atribuțiilor sale, directorul Administrației Grădinii Zoologice îndeplinește funcția de ordonator tertiar de credite.

Art.10. în exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii, note de serviciu, avize si instrucțiuni privind desfasurarea activitatii specifice.

Art.11. Directorul Administrației Grădinii Zoologice are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

-    conduce si coordonează întreaga activitate a Administrației Grădinii Zoologice;

-    aproba regulamentul intern al instituției;

-    răspunde de organizarea activitatii privind securitatea si sanatatea muncii, conform prevederilor legale in vigoare;

-    aproba deplasarea in tara si in străinătate a personalului angajat;

-    stabilește delegările de atribuții pe trepte ierarhice si compartimente in cadrul instituției, pe baza structurii organizatorice, a ROF-ului și a Regulamentului intern;

-    asigura îndeplinirea condițiilor legale privind încadrarea si eliberarea din funcție a personalului;

-    aproba acordarea drepturilor materiale pentru angajați, in condițiile

legii;

-    aproba programarea concediilor de odihna anuale pentru salariati;

-    aproba fisele de post si rapoartele de evaluare a performantelor individuale anuale;

-    propune masuri organizatorice, administrative sau disciplinare pentru buna desfășurare a activitatii instituției;

-    stabilește si aplica sancțiuni disciplinare, conform legislației muncii in vigoare;

-    răspunde de administrarea legala si eficienta a întregului patrimoniu;

-    fundamentează si propune planul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, amenajarea, întreținerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului, pe care il supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;-fundamentează si propune planul de investiții si reparații capitale si il supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

-    coordonează, urmărește si verifica activitatile de investiții, întreținere, reparații curente si capitale a tururor dotărilor din patrimoniul instituției, de modernizări;

-    propune spre aprobare documentația tehnica necesara obținerii avizelor și autorizațiilor necesare, in conformitate cu prevederile legale;

-    aproba încheierea contractelor pentru derularea activitatii curente cu terti agenti economici, in limita alocațiilor bugetare;

-    coordonează activitatea privind auditul intern;

-    dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale si servcii;

-    fundamentează si propune proiectul de organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare si le supune spre aprobare

C.G.M.B.;

-    organizează activitatea de formare si perfecționare profesionala a salariatilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul noutatiilor ce intervin in obiectul de activitate al administrației;

-    răspunde de aplicarea legalității privind salarizarea personalului din unitate, in limita fondurilor bugetare aprobate;

-    urmărește creșterea calitatii prestațiilor si produselor realizate;

-    emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unitatii;

Pe perioada absentarii din unitate a directorului, atribuțiile funcției de director sunt preluate de o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de către director prin decizie scrisă.

Art.12. Atribuțiile compartimentelor care compun structura de organizare a administrației:

1.Compartimentul Audit public intern

- certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara ale instituției publice, prin verificarea legalității, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certiticarea se face înaintea aprobării de către canducatorul instituției publice, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara;


‘J


-    examinarea legalității, regularității si conformității operațiunilor; identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si pe aceste baze propunerea de masuri si soluții pentru recuperarea pagubelor si sancționarea celor vinovati, după caz;

-    supravegherea regularității sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control a îndeplinirii deciziilor;

-evaluarea economicității, eficacității, eficientei cu care sistemele de conducere si execuție existente in cadrul instituției publice ori la nivelul unui program /proiect finanțat din fonduri publice, utilizează resursele financiare, umane si materiale, pentru indeplinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

-    identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor asttel de sisteme, a unor programe /proiecte sau a unor operațiuni, si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru

~ diminuarea riscurilor, după caz.

w    - executa si alte sarcini transmise de Directorul Administrației Grădinii

Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

2. Secția îngrijire animale

-asigura indrumarea tehnica de specialitate sub aspectul condițiilor ecologice, de zoo-igiena, reproducere, contentie, amenajari ambientale;

-    tine evidenta mișcării de efective prin procese verbale de natalitate, maturitate, mortalitate, schimb, achiziție, donație;

-asigura zilnic hranirea si igiena animalelor;

-    executa diverse lucrări gospodărești;

-    colaborează cu instituțiile de profil similar, cu grădini zoologice din tara si străinătate, societăți de protecție a animalelor, societăți ornitologice, etc.;

-    organizează si controlează activitatea îngrijitorilor de animale;

-    propune necesarul de materiale de uz gospodăresc, protecția muncii, obiecte de inventar si alte materiale si obiecte ce sunt necesare întreținerii sectoarelor de animale si il inainteaza serviciului achiziții;

-    tine evidenta animalelor, mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, cărților din biblioteca:

-    face parte din comisia de recepție pentru achiziția materialelor si accesoriilor de uz zootehnic;

-    emite note de comanda pentru repararea si amenajarea spatiilor destinate animalelor, cat si a celorlalte clădiri si utilaje ce se afla in cadrul

secției;

-sesizează conducerea administrației cu privire la locurile de munca cu risc iminent de producere a unor accidente;

- executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

3. Biroul veterinar

-exercita atribuții de specialitate in domeniul activitatilor sanitar-veterinare, vaccinări, intervenții chirurgicale, controlul alimentelor, acțiunilor profilactive si curative, examenelor de laborator, operațiunilor de deratizare, dezinfectie, dezinsectie (DDD) si răspunde de executarea acestora in fata conducerii administrației si reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare a Municipiului București;

-    supraveghează si participa la acțiunile de contentie si manipulare a animalelor;

-    întocmește, in cazul apariției unor zoonoze, planul de masuri antiepizootice, răspunzând direct de aplicarea acestuia;

-    răspunde de efectuarea necropsiilor in cazul mortalitatii animalelor;

-    stabilește diagnosticul prezumtiv, iar in cazuri de nevoie apeleaza la institute de specialitate pentru stabilirea acestuia;

-    participa la instruirea, calificarea personalului din instituție in meseriile de îngrijitor animale sălbatice si muncitor calificat D.D.D.;

-    tine evidenta stricta a foilor de observații, a vaccinărilor, a condicii de tratamente, a proceselor verbale de dezinfectie;

-    răspunde de obținerea autorizației sanitar veterinare de funcționare a instituției și a cabinetului veterinar;

-    supraveghează animalele in timpul perioadei de carantina si întocmește foile de observații periodice;

-    răspunde de modui de depozitare si utilizare a medicamentelor si substanțelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare in vigoare;

-colaborează cu instituțiile si laboratoarele de profil veterinar, Ministerul Agriculturii, Agenția Sanitar Veterinara, Direcția Sanitar Veterinara a Municipiului București, Laboratorul Veterinar Central de diagnostic, Laboratorul pentru Controlul Alimentelor si Furajelor de Origine Animala, Laboratorul pentru Medicamente de Uz Veterinar;

-reprezintă instituția in relațiile de colaborare sau de alta natura, in limita competentelor acordate de conducătorul unitatii;

-colaborează cu Secția îngrijire Animale si cu Oficiul Cercetare, Educație, Relații cu Publicul pentru creareag&woentinerea unui mediu de viata

corespunzător a animalelor ce trăiesc in captivitate;

-Stabilește necesarul de medicamente, animale, alimente, materiale si instrumentar sanitar-veterinar in scopul tratării animalelor si fundamentează propunerilor privind întreținerea habitatului animalelor;

-verifica pe linie sanitar-veterinara produsele de origine animala precum si furajele pentru a stabili daca acestea corespund calitativ pentru a fi administrate in consum;

-    face parte din comisia de recepție alimente, medicamente, materiale si instrumentar sanitar - veterinar, precum si la lucrările de reparații - investiții executate in scopul modernizării habitalului si condițiilor de expunere ale exemplarelor din colecție:

-    stabilește impreuna cu compartimentul de sanatate si securitate a muncii locurile de munca la care, potrivit legii, se acorda sporuri pentru condiții periculoase, nocive, etc., de încadrare in grupa II de munca, program redus de lucru si schimbarea locurilor de munca pe baza avizelor medicale;

-    executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

4. Compartiment sanatatea si securitatea muncii

-controlează locurile de munca , aplicarea cu strictete a normelor privind protecția muncii, in conformitate cu precizările Inspectoratului Teritorial de Munca;

-    răspunde de asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale;

-întocmește impreuna cu celelalte compartimente propunerile privind fondurile necesare pe linia de protecția muncii, urmărește si răspunde de folosirea acestora;

-    răspunde de analiza evoluției si cauzelor accidentelor de munca si îmbolnăvirilor profesionale, întocmind programe de masuri;

-    răspunde de asigurarea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire preofesională la locurile de muncă precum și de reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă, prin identificarea, împreună cu medicul de medicina muncii, a factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire prefesională pe fiecare loc de muncă;

-    răspunde de întocmirea „fișelor de expunere la riscuri profesionale” pentru fiecare loc de muncă;

-    elaborează instrucțiuni proprii de aplicare a normelor de protecție a muncii, în funcție de particularitățile procesului de muncă;

-    răspunde de instruirea și informarea personalului în probleme de protecție a muncii;

-    gestionează fișele individuale de instructajele protecție a muncii;

X r —--- X

-    răspunde de realizarea documentației necesare obținerii autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;

-    stabilește măsurile tehnice, sanitare și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător condițiilor de muncă și factorilor de mediu;

-    răspunde de elaborarea instrucțiunilor proprii în domeniul securității si sanatatii in munca pe baza reglementărilor specifice emise de către organele de specialitate abilitate;

-    asigură efectuarea controlului medical periodic pentru angajatii instituției;

-    verifica si vizeaza certificatele medicale prezentate de angajați;

-    răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la sanatatea in munca;

-    stabilește atribuțiile și răspunderile ce revin salariaților în domeniul protecției muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;

-    asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite;

-    informează de indata directorul de apariția unui accident de muncă, participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora ;

-    se preocupă de asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților (afișe, pliante, filme, etc.);

-    întocmește anual necesarul de echipamente individuale de protecție, echipamente individuale de lucru și materiale igienico- sanitare;

-    participă la ședințele Comitetului de securitate și sănătate în muncă ;

-întocmește anual programul de protecție a muncii;

- executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

5, Serviciul investiții, achiziții, administrativ

-    întocmește notele de fundamentare care stau la baza propunerilor bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investiții ale instituției;

-    intocmeste si propune programul anual al achizițiilor publice pentru instituție;

-    stabilește corespondenta produselor, serviciilor si lucrărilor cu sistemul de grupare si codificare utilizat in C.P.S.A.;

-    estimează valoarea, fara TVA, a fiecărui contract de furnizare de lucrări sau de servicii, cuprins in programul anual al achizițiilor publice;

-    intocmeste si înaintează, pentru determinarea bugetului de venituri si cheltuieli, lista investițiilor;

-    propune realizarea de lucrări (amenajari) specifice grădinii zoologice;

-    propune, in baza legii si cu respectarea prevederilor legale specifice,

propunere;

-    urmărește si verifica etapele procedurii de achiziție;

-    întocmește DEPO (documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei) si o supune spre aprobare directorului instituției;

-    înaintează directorului instituției propuneri de constituire a comisiei de evaluare oferte si de recepție pentru achiziția de produse, lucrări si servicii si atribuirea contractelor;

-    are reprezentanți în comisia de licitații sau de evaluare a ofertelor si in comisiile de recepție;

-    întocmește si supune spre avizare contractele de furnizare de servicii sau lucrări, conform legislației in vigoare;

-    urmărește derularea contractelor, vizeaza situațiile de lucrări si inainteaza spre decontare;

-    convoacă comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

-    întocmește procesele verbale de lucrări, servicii, produse și le aduce la cunoștința conducerii;

-    estimează anual necesarul de produse si servicii cu caracter de regularitate;

-    întocmește si pastreaza dosarul achiziției publice;

-    verifică corectitudinea aplicării procedurii de achiziție si aduce la cunoștința directorului instituției orice nerespectare a legislației in vigoare;

-    răspunde de utilizarea si întreținerea raționala a clădirilor, instalațiilor aflate in administrarea instituției;

-    răspunde de baza auto din dotare; in acest sens, efectuează grafice pentru asigurarea transporturilor necesare, in vederea eficientizarii acestora;

-    verifica si centralizează consumul de carburanți pe tip de autovehicul;

-    execută mici lucrări de întreținere curentă (tâmplărie, vopsitorii, zugrăveli, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

-    propune si verifică aprovizionarea cu materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor in regie proprie;

-    asigura desfasurarea in bune condiții a inventarierii patrimoniului;

-    verifica stocurile de materiale din magazie, așezarea acestora pe tip de produs, precum si distribuirea pe secții;

-    coordonează si răspunde de activitatea de intretinere si curățenie a birourilor, aleilor si spatiilor verzi din gradina zoologica;

-    contribuie la efectuarea manipulării materialelor si depozitarea furajelor;

-    intervine operativ in cazul unor avarii;

-    verifică programul de paza al obiectivelor din incinta instituției;

-    verifică îndeplinirea tuturor obligațiilor stabilite de lege pentru organizarea pazei in incinta obiectivelor;

-    răspunde de dotarea secțiilor cu mijloace si instalații PSI si de buna funcționare a acestora;

a mijloacelor PSI;

-    participa la activitatea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, indeplinind si alte obligații prevăzute de lege in acest domeniu;

-    răspunde de aplicarea si respectarea regulilor stabilite de conducerea instituției, vizând accesul si circulația persoanelor in incinta grădinii;

-    elaborează programul de paza a obiectivelor si bunurilor administrației, Stabilește modul de efectuare a acestora, precum si necesarul de amenajari, instalații si mijloace tehnice de paza si alarmare;

-    certifica realitatea cheltuielilor administrative (telefoane, abonamente, utilitati);

-    asigura intretinerea spatiilor verzi si a arbuștilor in incinta administrației;

-    asigura intretinerea curățeniei in incinta si zonele limitrofe, inclusiv in zilele de sarbatoare;

-    răspunde de respectarea si aplicarea regulilor stabilite de conducerea instituției vizând accesul si circulația personalului propriu si a celui din afara;

- folosește mijloacele de transport din dotare pentru asigurarea transporturilor de persoane, pentru aprovizionare de furaje, pentru aprovizionarea cu alte materiale necesare;

-    executa si alte sarcini transmise de directorul A.G.Z. sau rezultate din actele normative in vigoare.

6. Oficiul cercetare, educație, relații cu publicul

-    exercita activitatea de informare si cercetare privind intretinerea animalelor in captivitate;

-întocmește dietele animalelor sub raport calitativ si cantitativ, ținând cont de specie, varsta, anotimp, sex, gestație si de alti factori care influențează apetitul fiecărui animal:

-    asigura întocmirea fiselor biologice ale animalelor din colecție;

-    elaborează programe proprii de cercetare etologica si genetica, le supune aprobării conducerii unitatii si răspunde de aplicarea acestora;

initiaza programe cu instituții de invatamant preuniversitar si universitar (in vederea realizării lucrărilor de diploma, doctorat, etc) si participa la instruirea practica a elevilor si studenților;

-    furnizează informații cu privire la creșterea animalelor in captivitate;

-    initiaza si derulează programe de sponsorizare a Administrației Grădinii Zoologice;

-    stabilește necesarul de materiale si produse biologice, cârti de specialitate, materiale de informare si educaționale;

-    reprezintă instituția in relațiile de colaborare cu grădini zoologice din tara, cu membri ai Federației Grădinilor zoologice si acvariilor din Romania,

cu societăți ornitologice, herpetologice sau de alt profil, cu institute de invatamant, instituții cu profil similar, mass-media, cu organisme europene si internaționale de protecție a animalelor, in limita competentelor acordate de conducătorul unitatii;

-    stabilește componenta grupurilor de expunere, compatibilitatea teritoriala si biologica a animalelor;

-    prezintă conducerii instituției propuneri pentru îmbogățirea colecției de animale;

-    prezintă conducerii instituției propuneri de îmbogățire a amplasamentelor, de îmbogățire ambientala, de modernizare si inscripționare cu date biologice si arii de răspândire:

-    supraveghează din punct de vedere biologic realizarea mediului ambiant al animalelor captive;

-    realizează proiecte pentru educarea publicului prin programe adecvate, panouri tematice, prelegeri educaționale, etc:

-    executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

7. Biroul resurse umane, juridic

a. Activitatea de resurse umane

-    in baza necesarului de personal aprobat, asigura recrutarea si selecția personalului, prin concurs organizat in conformitate cu prevederile regulamentului privind angajarea si promovarea personalului din cadrul instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;

-    întocmește proiectele de decizii privind încadrarea in munca si răspunde de întocmirea contractelor de munca conform legislației in vigoare, cu respectarea drepturilor si obligațiilor ce decurg din acestea;

-    efectuează lucrări privind evidenta si mișcarea personalului, eliberează legitimațiile de serviciu si adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajați;

-    asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de compartimente si aprobate de conducerea administrației;

-    răspunde de completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

-    asigura elaborarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale, in condițiile legii;

- colaborează la elaborarea programelor privind necesitatea perfecționării pregătirii profesionale a personalului pe nivele de studii, specialități, funcții si meserii, in raport de cerințele actuale si de perspectiva ale administrației, in colaborare cu Direcția de specialitate a Primăriei Municipiului București;

-    in limita competentelor acordate, colaborează la organizarea cursurilor de calificare de scurta durata, fara scoatere din producție, cu Direcția de specialitate a Primăriei Municipiului București si cu avizul Inspectoratului Teritorial de Munca;

b. Activitatea de salarizare si organizare a muncii

-    asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii, referitoare la unitățile bugetare, in raport de criteriile si fisele de evaluare a performantelor profesionale individuale întocmite de șefii structurilor organizatorice si in limita creditelor bugetare aprobate;

-    întocmește si prezintă spre aprobare, conform legii, statul de funcții si de personal in concordanta cu organigrama si numărul de posturi aprobate;

-    întocmește propuneri privind personalul care poate beneficia de salariul de merit, in funcție de rezultatele obținute in munca, si le inainteaza spre aprobare directorului instituției;

-    întocmește propuneri privind avansarea in trepte, grade profesionale si funcții si asigura secretariatul comisiei de examinare a personalului;

-    stabilește, împreuna cu compartimentul de sanatate si securitatea muncii, locurile de munca si meseriile cu condiții vatamatoare, nocive, etc. la care se acorda sporuri;

-    fundamentează fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli;

-    administrează, in colaborare cu compartimentul financiar, fondul de salarizare aprobat pentru acoperirea tuturor drepturilor de salarizare prevăzute;

-    tine evidenta numerica pe funcții, trepte, grade profesionale a personalului tehnic, economic, administrativ si de alta specialitate, a muncitorilor pe meserii si trepte profesionale;

-    participa împreuna cu serviciile tehnice de specialitate la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale pe total administrație, in concordanta cu programele de producție si prestație;

-    stabilește in cadrul contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare: salariul de baza, indemnizația de conducere, salariu de merit, sporuri la salariul de baza;

-    urmărește încadrarea in numărul mediu de personal aprobat prin organigrama si răspunde de intocmirea si comunicarea datelor statistice

privind munca si salarizarea;

-    elaborează proiectul Regulamentului de organizare si funcționare in concordanta cu organigrama aprobata;

-    elaborează proiectul Regulamentului de Ordine Interioara in concordanta cu legislația muncii in vigoare si il supune spre aprobare conducerii unitatii;

c.    Activitatea de secretariat-arhiva

-    răspunde de primirea, înregistrarea, repartizarea si predarea corespondentei, precum si de expedierea acesteia la destinatari după rezolvare, cu respectarea întocmai a prevederilor legale;

-    înregistrează si pastreaza dispozițiile primite de la forul tutelar, deciziile emise de conducerea unitatii; asigura multiplicarea si difuzarea acestora la compartimentele interesate;

-    răspunde de evidenta, selecționarea, pastrarea si casarea documentelor create si deținute in arhiva unitatii:

-    respecta indicativul termenelorde păstrare a documentelor, precum si nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si a celorlalte documente din unitate;

-    asigura activitatea de secretariat a conducerii unitatii si a compartimentelor din cadrul acesteia;

-    răspunde de dactilografierea, multiplicarea si difuzarea, după caz, a lucrărilor efectuate in cadrui compartimentelor, asigura funcționarea mijloacelor de comunicare din dotare;

-    răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor si sigiliilor;

d.    Activitatea juridica

-    reprezintă interesele administrației in fata instanțelor judecătorești, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penala, notariatelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanele fizice pe baza delegației data de conducerea administrației;

-    ia masuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apararea si conservarea patrimoniului din administrare, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizand cauzele care generaza infracțiuni sau litigii;

-    in masurile necesare pentru recuperarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii;

-    avizeaza asupra legalității contractele economice, contractele de munca, deciziile de încetare a raporturilor de munca, deciziile de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror masuri care sunt in măsură sa angajeze răspunderea patrimoniala a administrației ori

sa aduca atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

-    avizeaza proiecte de decizii ale conducătorului unitatii, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter normativ care sunt in legătură cu atribuțiile si activitatea administrației;

-    tine evidenta actelor normative;

Biroul resurse umane, juridic executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare.

8. Atribuțiile contabilului sef

Contabilul sef are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

-    răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

-asigura întocmirea actelor justitificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor;

-    asigura evidențierea corecta a rezultatelor activitatii economico-financiare;

-asigura verificarea tuturor operațiunilor avute cu alte instituții sau societăți comerciale;

-    asigura corectarea înregistrărilor eronate in evidentele contabile, precum si inlaturarea greșelilor din balanțe, bilanțuri sau diverse situații;

-    asigura respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, @ stabilirea si virarea acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale,

bugetul asigurărilor de sanatate, fonduri speciale, etc, in mod complet si la termenele fixate, a impozitelor, taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale;

-    asigura urmărirea si executarea la timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiune;

-    la masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

-    asigura întocmirea corecta si in termen a documentelor cu privire la depunerile si plățile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

-    controlează utilizarea conform dispozițiilor legale a fondurilor destinate plătii salariilor si altor drepturi de personal;-    verifica si semnează actele in baza carora se fac incasari si plăti, contracte economice, documente contabile pe baza carora se fac înregistrările, precum si situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetara, bilanțurile contabile, etc;

-    urmărește primirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documentele însoțitoare;

-    asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează cheltuieli, in general sau din care deriva direct sau indirect angajamente de a elibera mărfuri sau alte valori:

-    asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efcturarea de cheltuieli, in general sau din care deriva direct sau indirect, angajamente de plăti;

-    asigura evidențierea corecta si pe categorii a veniturilor incasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinațiile legale;

-    exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-    răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a activitatii administrative;

-    răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

-    întocmește lucrările referitoare la proiectul propriu de venituri si cheltuieli si asigura eficienta in utilizarea fondurilor, urmărind justa dimensionare a cheltuielilor bugetare, creșterea eficientei in utilizarea fondurilor;

-    răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare;

-    răspunde de raportarea lunara la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B., a modului in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

-    răspunde de întocmirea si transmiterea către ordonatorul principal de credite a raportului explicativ, a dărilor de seama si a bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale;

-    controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si bănești, in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei;

-    urmărește circulația documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia;

-    asigura casarea si pastrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

-    face propuneri pentru comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurarea a activității acestora, luând masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale;-    răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legale;

-    participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice;

-    răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmirea fiselor posturilor pentru personalul din subordine precum si de starea disciplinara;

-    executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Grădinii Zoologice sau rezultate din actele normative in vigoare;

9. Biroul contabilitate, financiar

a. Activitatea contabila

-    răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

-asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori, decontări, investițiile, cheltuielile bugetare si veniturile;

-    asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale si ia toate masurile legale pentru recuperarea pagubelor aduse administrației;

-    organizează inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale ale administrației si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii;

-    întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

-    întocmește trimestrial si anual bilanțul contabil si coordonează intocmirea raportului explicativ la acestea;

-    prezintă spre aprobare conducerii administrației bilanțul contabil si raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul-verbal de analiza;

-    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept;

-    sesizează Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B., asupra cazurilor in care conducerea administrației nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii muteriale si recuperarea pagubelor sau in cazul unorfapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului;

-    participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate;

-    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea administrației sau rezultate din actele normative in vigoare.

b.Activitatea financiara

-    urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul de star sau local;

-    urmărește efectuarea plăților de investiții pe măsură deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute in lista de investiții, cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare:

-    analizeaza împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației, modul de realizare a planului de investiții si masurile necesare pentru realizarea acestuia;

-    efectuează calcule de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza carora întocmește proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre;

-    întocmește lunar propunerile de necesar de fonduri;

-    ia masurile necesare, împreuna cu celelalte compartimente, pentru ca administrația sa-si desfasoare activitatea astfel incat cheltuielile sa nu depaseasca prevederile din buget;

-    asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin Creditele bugetare aprobate;

-    răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru prevenirea formarii de noi imobilizări;

-    imobilizează rezervele existente si răspunde de rezultatele financiare ale administrației;

-    asigura si răspunde de efectuarea corecta a calculului privind drepurile bănești ale salariatilor, a reținerilor din salarii si a obligațiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările sociale si alte fonduri speciale;

-    răspunde de aplicarea întocmai a preturilor, tarifelor si taxelor stabilite de conducerea unitatii si aprobate de ordonatorul principal de credite;

-    întocmesc documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

-    asigura fondurile necesare, in limita creditelor aprobate realizării planului de investiții;

-    asigura respectarea încadrării in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atat cantitativ, cat si valoric, pe obiective de investiții;-    asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si de investiții;

-    asigura plata la termen a sumelor care constituie obligația administrației fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fonduri speciale si alte obligații fata de terti;

-    tine evidenta veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificatiei bugetare, si raportează la sfârșitul lunii veniturile incasate si virate la bugetul de stat si local:

-    intocmeste lunar execuția bugetara si o inainteaza la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul

-    participa la lucrările de intocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual;

-    analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilanț si stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico-financiare;

-    răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilita ca urmare a controalelor financiar-gestionare, efectuate de organele in drept;

C. Activitatea de control financiar preventiv

-    exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare;

-    răspunde direct de realizarea la un nivel corespunzător de calitate a atribuțiilor instituției stabilite in concordanta cu propria misiune, in condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

-    asigura protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzurilor sau fraudei;

-    efectuează controale inopinante a serviciilor unde se vehiculează mijloace bănești sau materiale si intocmeste procese verbale de constatare:

-    verifica reclamatiile si sesizările cu privire la aspectele negative privind gestionarea valorilor materiale si bănești;

-    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea administrației sau rezultate din actele normative in vigoare.

D. Activitatea de casierie

-    eliberează publicului vizitator bilete de intrare si de agrement, bilete cu tarif special, contracost;

-    vinde ilustrate, pliante si materiale informative specifice obiectului de activitate;

-    depune zilnic la casieria unitatii veniturile obținute prin vanzarea biletelor de intrare pe baza borderourilor intocmite corect;-    răspunde de corectitudinea întocmirii borderourilor privind veniturile obținute din vanzarea biletelor de intrare;

-    indeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea administrației sau rezultate din actele normative in vigoare.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.13. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare se modifica si se completează ori de cate ori intervin modificări in legislație sau in structura organizatorica a administrației.

'7