Hotărârea nr. 136/2006

HOTARAREnr. 136 din 2006-06-01 HOTARIRE 136 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 11 (SC. 3 SI 4) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 124, SECTOR 6, BUCURESTI
HOTARIRE nr. 136 din 1/06/2006
HOTARIRE 136 din 01/06/2006

HOTARIRE    136 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 11 (SC. 3 SI 4) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 124, SECTOR 6, BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (studiul de fezabilitate) pentru blocul 11

 (sc. 3 si 4) cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Desisului , strada Cetatea de Balta nr. 124, sector 6, Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei  de Investitii si Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.910/04.05.2006 si avizul Inspectoratului de Stat in Constructii  nr.1667/30.03.2006;

            In temeiul art.38 (2), lit. “m”si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1-Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) pentru blocul 11 (sc. 13 si 4) cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Desisului, strada Cetatea de Balta nr. 124, sector 6, Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se realizeaza din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Blocul de locuinte va avea destinatia de locuinte sociale.

            Art.4- Directia de Investitii si Directia Buget vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.136

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa la Hotararea CGMB nr. /3£.    &&

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Bloc de locuințe sociale 11 sc 3 si 4” cu lucrările exterioare aferente din ansamblul Desișului

1.    Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului București;

2.    Investitor: Primăria Municipiului București;

3.    Beneficiar: Primăria Municipiului București;

4.    Proiectant: S.C. Metroul S.A.;

5.    Faza : Studiul de fezabilitate;

6.    Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1EURO=3,4814 lei(curs 01,03. 2006)

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general la faza SF (preturi luna martie 2006)

6.1. Valoarea totala a investiției/ C+M

RON

6.347.768

Inclusiv T. V.A.

RON

5.282.241

din care:

locuințe - total / C+M.

RON

5.579.662

RON

4.605.966

lucrări exterioare /total C+M

RON

768.106

RON

676.275

6.2. Eșalonarea investiției - total/C+M

anul I

RON

2.063.025

RON

1.716.728

anul II

RON

3.173.884

RON

2.641.120

- anul III

RON

1.110.859

RON

924.393

6.3. Capacitati

arie construit desfasurata

mp.

2960

ap.

- nr. apartamente sociale

24

- regim de inaltime

S+P+4 etaje

6.4. Durata de realizare a investiției

luni

^iit

7. Finanțarea investiției: integral din fondurile bugetului QonsiXu+ufcGeneral'^ Municipiului București.    *    *    f+KC-'. f

3.