Hotărârea nr. 135/2006

HOTARAREnr. 135 din 2006-06-01 HOTARIRE 135 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNIC-O-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 10 (SC. 1 SI 2) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 122, SECTOR 6, BUCURESTI
HOTARIRE nr. 135 din 1/06/2006
HOTARIRE 135 din 01/06/2006

HOTARIRE    135 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNIC-O-ECONOMICE (STUDIU DE FEZABILITATE) PENTRU BLOCUL 10 (SC. 1 SI 2) CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DESISULUI, STR. CETATEA DE BALTA NR. 122, SECTOR 6, BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (studiul de fezabilitate) pentru blocul 10

 (sc. 1 si 2) cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Desisului , strada Cetatea de Balta nr. 122, sector 6, Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul comun de specialitate al Directiei  de Investitii si Directiei Buget;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr.909/04.05.2006 si avizul Inspectoratului de Stat in Constructii  nr.2001/30.03.2006;

            In temeiul art.38 (2), lit. “m” si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1-Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) pentru blocul 10 (sc. 1 si 2) cu lucrarile exterioare aferente din ansamblul Desisului, strada Cetatea de Balta nr. 122, sector 6, Bucuresti, avand indicatorii tehnico-economici prevazuti in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se realizeaza din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Blocul de locuinte va avea destinatia de locuinte sociale.

            Art.4- Directia de Investitii si Directia Buget vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.135

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa la Hotararea CGMB nr. Jcfo /Ol- Qb ■■&>()£>

Caracteristici principale si indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Bloc de locuințe sociale 10 cu lucrările exterioare aferente din ansamblul Desișului

1.    Ordonatorul principal de credite: Primarul General al Municipiului București;

2.    Investitor: Primăria Municipiului București;

3.    Beneficiar: Primăria Municipiului București;

4.    Proiectant: S.C. Metroul S.A.;

5.    Faza : Studiul de fezabilitate;

6.    Indicatorii tehnico-economici ai investiției:

1EURO3,4814 lei(curs 01.03. 2006)

Indicatorul

U.M.

Valoare conform deviz general la faza SF (preturi luna martie 2006)

6.1. Valoarea totala a investiției/ C+M Inclusiv T.V.A.

din care:

locuințe - total / C+M.

RON

RON

RON

RON

5.642.191

4.655.748

4.985.592

4.078.286

lucrări exterioare /total C+M

RON

RON

656.599

577.462

6.2. Eșalonarea investiției - total/C+M anul I

RON

RON

1.833.712

1.513.118

anul II

RON

RON

2.821.096

2.327.874

- anul III

RON

RON

987.383

814.756

6.3. Capacitati

arie construit desfasurata

mp.

2600

nr. apartamente sociale

ap-

28

- regim de inaltime

S+P+4 etaje

6.4. Durata de realizare a investiției

luni

24

7. Finanțarea investiției: integral din fonduri tedfiȘ^țufui Consiliului General al Municipiului București