Hotărârea nr. 134/2006

HOTARAREnr. 134 din 2006-06-01 HOTARIRE 134 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RETEA DE TERMOFICARE 2 DN 800 CALEA FLOREASCA, CAMIN CS 12 DINAMO-CAMIN STAVILAR" SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE
HOTARIRE nr. 134 din 1/06/2006
HOTARIRE 134 din 01/06/2006

HOTARIRE    134 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZARE RETEA DE TERMOFICARE 2 DN 800 CALEA FLOREASCA, CAMIN CS 12 DINAMO-CAMIN STAVILAR" SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

            privind aprobarea documentatiei tehnico-economice  pentru obiectivul

de investitii Modernizare retea termoficare 2 Dn 800 Calea Floreasca, Camin CS 12 Dinamocamin STAVILAR  si includerea acestuia in obiectivul de investitii Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului  Bucuresti cofinantat din credite BEI si BDCE

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul comun de specialitate  al Directiei  Utilitati Publice si al  Directiei Managementul Creditelor Externe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.40 (1) din OUG nr.45/2003 ;

            In temeiul art 38  (2) lit "d","f" si lit "m"  si al art. 46  (3) din Legea  nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a  obiectivului de investitii   Modernizare retea termoficare 2 Dn 800 Calea Floreasca, Camin CS 12 Dinamocamin STAVILAR ai carei indicatori tehnico-economici   sunt prezentati in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Valoarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va inscrie  in valoarea totala a obiectivului  Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului  Bucuresti dupa cum a fost avizata prin Acordul Ministerului Finantelor nr. 1014/1997 si aprobata prin HCGMB nr. 136/1998 si HG nr. 674/1997.

            Art.3- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face in conditiile acordului de imprumut cu Banca Europeana de Investitii ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/1998 si a acordului de imprumut cu Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 100/1998.

            Art.4- Directia Utilitati Publice si RADET vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.134

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr./?.^./<?Z^2006

Obiectivul de investiții: Modernizare rețea termoficare 2 Dn 800 Calea Floreasca Cămin CS12 Dinamo - cămin STAVILAR

sO

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON cu TVA

27.228.000

23.895.000

2

Surse de finanțare

BEI

BDCE

Buget stat

Buget local

RADET

490.252

10.088.686

10.581.809

850.097

5.217.158

3

Capacitati

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

63,93 iama

4,14 vara 2001,5

63,93 iama

4,14 vara 2263,5

4

Durata de realizare a lucrărilor

luni

10

5

Durata normala de funcționare

ani

30-50

6

Venituri anuale

RON

53.460.184

53.460.184

7

Costuri anuale totale

RON

52.676.885

52.197.867

8

Volum anual de energie termica

Gcal/an

301.269

301.269

9

Costul energiei termice

RON/Gcal

174,85

173,26

10

Profit net anual

RON

657.971

1.060.346

11

Rata profitului

%

1,25

2,03

12

Valoarea anuala a amortismentelor

RON/an

309.088

13

Termenul de recuperare a investiției

ani

32,16

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

1.335.153

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1

4

Rata interna de rentabilitate

%

\    9,76

>7