Hotărârea nr. 133/2006

HOTARAREnr. 133 din 2006-06-01 HOTARIRE 133 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DISPECER PENTRU 24 PUNCTE TERMICE, ANSAMBLUL BERCENI - OLTENITA SI BERCENI - GIURGIU SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE
HOTARIRE nr. 133 din 1/06/2006
HOTARIRE 133 din 01/06/2006

HOTARIRE    133 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII DISPECER PENTRU 24  PUNCTE TERMICE, ANSAMBLUL BERCENI - OLTENITA SI BERCENI - GIURGIU SI INCLUDEREA ACESTUIA IN OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI COFINANTAT DIN CREDITE BEI SI BDCE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea  documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii Dispecer pentru 24  puncte termice, ansamblul Berceni-Oltenita si Berceni-Giurgiu si includerea acestuia in obiectivul de investitii Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiuluiBucuresti cofinantat din credite BEI si BDCE

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice, Directiei Managementul Creditelor Externe;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 40(1) din O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarilr si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 38(2) lit “d”, “f” si lit “m” si al art. 46(3) din Legea Administratiei PubliceLocale nr.215/2001

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 HOTARASTE:

 

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni-Oltenita si Berceni-Giurgiu ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Valoarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va inscrie in valoarea totala a obiectivului Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti dupa cum a fost avizata prin Acordul Ministerului Finantelor nr.1014/1997 si aprobata prin HCGMB nr.136/1998 si HG nr.674/1997.

Art. 3. Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face in conditiile acordului de imprumut cu Banca Europeana de Investitii ratificat prin Ordonanta Guvernului nr.22/1998 si a acordului de imprumut cu Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei ratificat prin Ordonata Guvernului nr.100/1998.

Art. 4. Directia Utilitati Publice, Directia Managementul Creditelor Externe si RADET vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr133

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA LA HCGMB nr.Z^L/.#/-.$?2006

Obiectivul de investiții: Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni Oltenița si Berceni-Giurgiu

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația după realizarea investiției

Valoarea totala a investiției cu TVA in preturi nivel 30.11.2005 ( 1 Euro=3,6549)

mii RON

Euro

1748,0

478.263

Din care C+M ( cu TVA)

mii RON mii Euro

177,452

48.552

Durata de realizare a investiției

luni

12

Costuri totale anuale de producție

Mii RON

123.123,71

122973,86

Volumul anual de energie termica facturata

Gcal/an

971.113

971.113

Valoarea anuala a amortismentelor

Mii RON

4502,84

4649,76

Durata de recuperare a investiției din profit net si amortismente

ani

5,85

2