Hotărârea nr. 132/2006

HOTARAREnr. 132 din 2006-06-01 HOTARIRE 132 din 01/06/2006 PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 10-12, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERENELOR
HOTARIRE nr. 132 din 1/06/2006
HOTARIRE 132 din 01/06/2006

HOTARIRE    132 din 01/06/2006

PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI SITUAT IN BDUL NICOLAE GRIGORESCU NR. 10-12, SECTOR 3 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERENELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind trecerea imobilului situat in B-dul. Nicolae Grigorescu nr.10-12, sector 3 din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al sectorului 3 in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de cererea Ministerului Administratiei si Internelor nr.455963/31.03.2006;

            In baza prevederilor art.9 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”fsi „g” si art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba trecerea imobilului compus din teren in suprafata de 1705,36 m.p. si constructie P+1 in suprafata de 520 m.p., situat in Bucuresti, B-dul. Nicolae Grigorescu nr.10-12, sector 3 din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului Local al sectorului 3 in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Directiile de specialitate din Primaria Municipiului Bucuresti, Primaria sectorului 3 si Ministerul Administratiei si Internelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.132

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

'ÎÎCM


A'fb

S54-


rj 77.7.7 75-22


72*7


7® /Z •


7^5/


'TS-^5


e'

O \

~    \ O4a87Î

\O\?    %.*^o    e

16 32


ț/


țwfifx


©2^31


7SS8\


VKX\


L JS*


Atelier e


o 7S&0


\ O 7^54


X a 50-96LZ c7


/e 7£&


tCD


\75SA


76«


7-97    /7£J5o


O654 <>


7&76


CENTRUL MILITAR SECTOR 3


JtW


7?7-


7337


z\.


Parcaj


V7585


VfcP


7S?B\ \0


INSTITUȚIE


^Lz


7^2/^


o?SâC


,\2£<!


«A*


«7J7C


■>%£«


•>7538 \    \7577

6    T5.65

sroofe

TS8^


\753S


T0


^7600' VS88


, 25.75. {.753?


7588 1


>25.45


.75^2

AZ55?


Anexa la HOSnS Nr. /3Z (

&/C& 2&QZ


\7S-90 ■73^\


7599\ m 75.79 1

jflViS.95 ' --,7552


. WZțjZ 7552


i ni

AeD \    »75

\ ?


\

^7589 \ ț\


Nr.

CRT.

X(m)

Y(m)

1

561276.54

337456.64

2

291.75

401.03

3

260.73

392.55

4

24837

436.11

5

270.47

454.91

Suprafața    =2705.36 m.p.


1,388. \Z5 73


75.51 \


© 0 ° 74 54

o b


7A4f °H -75 78^

£®lfz2^ Jiîâî


°o7J® 2$2 o


) 75S7


\ ’Z<


7&5S .75.58 .    75*3*4$


7o^    ' fț)\;


& 50.90 Ă,?    ©

75.97 \


u    UB9 \

■\


NOTA /:- pe suprafața delimitată de punctele 1-2-3-4-5 se gaseste o construcție tip A (P+l)

(cealalta jumătate a construcției este ocupata de Centrul Militar Sector 3 ) si o construcție anexa -Ghena ;

accesul se face comun cu CM din Bl Mic. Grigorescu prin curtea liceului; t^pIC -SCE1

-'W.C>0.2o0jS