Hotărârea nr. 131/2006

HOTARAREnr. 131 din 2006-06-01 HOTARIRE 131 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE INTRE MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A LUCRARILOR DE ARTA MONUMENTALA: PLACA COMEMORATIVA " EUROPA PATRIMONIU COMUN" SI ANSAMBLUL MONUMENTAL "IULIU MANIU - STATUIA "IULIU MANIU" SI LUCRAREA "COPAC"
HOTARIRE nr. 131 din 1/06/2006
HOTARIRE 131 din 01/06/2006

HOTARIRE    131 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE PREDARE-PRIMIRE INTRE MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR SI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A LUCRARILOR DE ARTA MONUMENTALA: PLACA COMEMORATIVA " EUROPA PATRIMONIU COMUN" SI ANSAMBLUL MONUMENTAL "IULIU MANIU - STATUIA "IULIU MANIU" SI LUCRAREA "COPAC"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Protocolului de predare-primire intre Ministerul Culturii si Cultelor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a lucrarilor de arta monumentala: Placa comemorativa “Europa Patrimoniu Comunsi Ansamblul monumental „ „Iuliu Maniu” – statuiaIuliu Maniusi lucrarea „Copac”

 

         Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Cultura din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti;

         Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

         In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 388/2001 privind trecerea unor lucrari de arta monumentala din domeniul public al statului in domeniul public al municipiului Bucuresti;

         In temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 lit.”f”, art.46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

Art.1 – Se aproba Protocolul de predare-primire intre Ministerului Culturii si Cultelor si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a lucrarilor de arta monumentala: Placa comemorativa “Europa Patrimoniu Comunsi Ansamblul monumental „ „Iuliu Maniu” – statuiaIuliu Maniusi lucrarea „Copac”, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2- Bunurile prevazute la art.1 trec in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Art.3 –  Primarul General, prin directiile de specialitate, si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.131

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normativ

Ministerul Culturii și Cultelor

Nr.......din............2006


Consiliul General al Municipiului București Nr/j/.din^/. .<S£.2OO6

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

încheiat între:

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR cu sediul în Șos. Kiseleff nr.30, București, telefon/fax 224 37 23/224 25 10, cod fiscal 4192821, reprezentat prin domnul ADRIAN IORGULESCU - ministru și doamna ALBERTINA NĂSTASE - directorul Direcției Buget, Finanțe, Dezvoltare, în calitate de PREDĂTOR

Și

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, telefon 305 55 00, cod fiscal 4267117, reprezentat prin domnul ADRIEAN VIDEANU - Primar General al Municipiului București, în calitate de PRIMITOR

Părțile cunoscând prevederile legale în domeniu convin asupra încheierii prezentului

PROTOCOL DE PREDARE - PRIMIRE

Art.l. Baza legală

Protocolul de predare - primire se întocmește ținând cont de dispozițiile următoarelor acte normative:

H.G.R. privind trecerea unor lucrări de artă monumentală din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București nr. 388/1


Art.2. Obiectul Protocolului: predarea - primirea lucrărilor de artă monumentală Placa Comemorativă “Europa Patrimoniu Comun” și Ansamblul monumental “ Iu,iu Maniu” - Statuia Iuliu Maniu și lucrarea Copac trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic.

Art.3. Datele de identificare ale lucrărilor de artă monumentală care se transmit din domeniul public al statului în domeniul public al Municipiului București sunt următoarele:

Nr. crt.

Denumirea lucrării de artă monumentală

Caracteristicile

lucrării

Dimensiunile

lucrării

Amplasamentul

lucrării

Valoarea    de

inventar (RON)

1.

Placa

comemorativă

Europa

Patrimoniu

Comun

-    granit

-    inscripționată

în scopul inaugurării acțiunii

Europa - un

Patrimoniu

Comun

900mm/

600mm

Parcul Atheneului Român

1.000

2.

Ansamblul

monumental

Iuliu Maniu -statuia    Iuliu

Maniu

-    autor: Mircea Corneliu

Spătaru

-    bronz

7m/2,5m/2m

Scuarul    dintre

Calea Victoriei și str.    Revoluției

(Piața Revoluției)

198.523,6492

3.

Ansamblul

monumental

Iuliu Maniu -lucrarea Copac.

4m/8m/9m

Art. 4. Dispoziții finale

Patrimoniul Ministerului Culturii și Cultelor se diminuează cu valoarea de inventar a lucrărilor de artă monumentală la data transmiterii, iar patrimoniul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic, se mărește corespunzător cu valoarea primită.

Prezentul Protocol s-a încheiat în 3 exemplare, unul pentru predător și două pentru primitor.

PREDATOR,    PRIMITOR,

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR    CONSILIUL GENERAL


prin    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

prin

MINISTRU    PRIMAR GENERAL

ADRIAN IORGULESCU


ADRIEAN VIDEANU


DIRECȚIA BUGET, FINANȚE, DEZVOLTARE Director

AMINISTRAȚIA MONUMENTELOR ȘI PATRIMONIULUI TURISTIC

Director


Albertina Năstase

Florin Necula

DIRECȚIA CULTURĂ Director executiv,

Marius Păuniță

DIRECȚIA JURIDIC, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS Director Executiv

Adrian Iordache

DIRECȚIA BUGET Director Executiv

Dumitru Buzdugă