Hotărârea nr. 130/2006

HOTARAREnr. 130 din 2006-06-01 HOTARIRE 130 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU COMBATEREA EXCESULUI DE UMIDITATE A SOLULUI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE SECTORUL SITUAT INTRE LINIA DE CALE FERATA DE CENTURA SI LINIA DE CALE FERATA BUCURESTI CONSTANTA
HOT. 130 01/06/2006
HOTARIRE 130 din 01/06/2006

HOTARIRE    130 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA ELABORARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU COMBATEREA EXCESULUI DE UMIDITATE A SOLULUI IN ZONA DE NORD A MUNICIPIULUI BUCURESTI PE SECTORUL SITUAT INTRE LINIA DE CALE FERATA DE CENTURA SI LINIA DE CALE FERATA BUCURESTI CONSTANTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate pentru combaterea excesului de umiditate a solului in zona de nord a municipiului Bucuresti pe sectorul situat intre linia de cale ferata de centura si linia de cale ferata Bucuresti Constanta

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Consilierilor Generali si Raportul de specialitate al Directiei Utilitati Publice;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”c” si art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba elaborarea studiului de fezabilitate pentru combaterea excesului de umiditate a solului in zona de nord a municipiului Bucuresti pe sectorul situat intre linia de cale ferata de centura si linia de cale ferata Bucuresti Constanta.

            Art.2- Directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.130