Hotărârea nr. 13/2006

HOTARAREnr. 13 din 2006-01-26 HOTARIRE 13 din 26/01/2006 PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "MODERNIZAREA RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 13 26/01/2006
HOTARIRE 13 din 26/01/2006

HOTARIRE     13 din 26/01/2006

PRIVIND SUPLIMENTAREA VALORII INVESTITIEI "MODERNIZAREA RETELEI DE TRAMVAI IN ZONA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind suplimentarea valorii investitiei „Modernizarea retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate comun al Directiei Transport, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei si al Directiei Buget;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand cont de Hotararea C.G.M.B. nr.180/1997 privind „Strategia de dezvoltare a transportului public de suprafata din Bucuresti pana in anul 2000 si in perspectiva pana in anul 2010”;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale si ale O.U.G. nr.60/2001 privind achizitiile publice;

In temeiul art. 38(1) si (2) lit.”m” si art.46 (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba suplimentarea valorii obiectivului de investitii „Modernizarea infrastructurii retelei de tramvai in zona de sud-vest a municipiului Bucuresti cu 9.727.499 EURO respectiv de la 126.000.000 EURO la 135.727.499 EURO, valoare necesara modernizarii a 105,583 km cale simpla.

Art.2 - Finantarea se asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 26.01.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 26.01.2006

Nr. 13