Hotărârea nr. 129/2006

HOTARAREnr. 129 din 2006-06-01 HOTARIRE 129 din 01/06/2006 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. 224/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ISI INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 130/2011
HOTARARE nr. 129 din 1/06/2006
HOTARIRE 129 din 01/06/2006

HOTARIRE    129 din 01/06/2006

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. 224/2005 PRIVIND PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE SI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind modificarea anexei 1 la Hotararea C.G.M.B. 224/2005 privind procedura de editare, publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Asistenta Tehnica si Juridica a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Tinand seama de prevederile O.G. nr.75/2003 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de editare a Monitoarelor Oficiale ale unitatilor administrative teritoriale aprobata prin Legea nr.534/2003 ;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.69/2005 privind infiintarea Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti, prin externalizarea Directiei de Redactare si  Editare a Monitorului Oficial din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si a Hotararii C.G.M.B. nr.127/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti ;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.  i  si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba modificarea anexei 1 la Hotararea C.G.M.B. 224/2005 privind procedura de editare, publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Editarea, publicarea si difuzarea Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti va fi asigurata de institutia ” Monitorul Oficial al Municipiului Bucuresti ”.

            Art.3- Hotararea C.G.M.B. nr.224/2005 privind procedura de editare, publicare si difuzare a Monitorului Oficial al Municipiului Bucuresti se modifica si se completeaza in mod corespunzator prezentei hotarari.

            Art.4- Directiile de specialitate din Primaria Municipiului Bucuresti si InstitutiaMonitorul Oficial al Municipiului Bucuresti ” vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.129

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Air:    AAAhAA tiAAAAGp!-A A'' : < ;•■ •'    ' X; A'.AA^’’1 ■■A'O?:'V;.< .’p-f, ,,.■ ; ■' J-- •< INv-, ■: - .' ' ili'î

ANEXA LA HOTARAREA C. G.M.B NR/?#...^ && ?&&&

PROCEDURA DE EDITARE, PUBLICARE ȘI DIFUZARE A MONITORULUI OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Capitolul I. - Dispoziții generale

Ari, 1, ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ este publicația oficială care are ca obiect de activitate producția editorială, tipografică și de difuzare a actelor și documentelor emise sau adoptate de autoritățile administrației publice locale, prefect și serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale.

Art,2, Activitatea de producție editorială a “Monitorului Oficial al Municipiului București’ se realizează de către instituția ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’, instituție publica cu personalitate juridica aflată in subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Ar 1.3. în ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ se voi publica:

a)    hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritățile administrației publice a municipiului București și a sectoarelor municipiului București, cu respectarea prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b)    ordinele cu caracter normativ ale prefectului;

c)    acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, precum și, dacă este cazul, ale ministerelor sau altor autorități și instituții publice, care au aplicabilitate în Municipiul București;

d)    documente și informații de interes public, cu excepția celor a căror publicitate se face, potrivit legii, prin alte mijloace;

eț dedarâii privind politica administrativ teritorială si alte asemenea declarării; f) anunțuri diverse, anunțuri de intenție, anunțuri de participare și anunțuri de

atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace.

'    •'>    '■    !.■ C ■■'    5; .    ■ ,'•? O«,B.iCV >    ■-•,■•■ i-'!W. I, .C ■ C'- f ■-•ri--Si ■"//- ■•!•.- t'<: ', S'O r    ii/S/j, ;.-.V u'    ;

fiecare pagina fură a se suprapune pe text. Acestea se vor transmite instituției Monitorul Oficial al Municipiului București, atât în copie certificată, cât si pe suport magnetic, emitentii fiind direct răspunzători de legalitatea celor transmise.

(2)    - Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ adoptafe/emise de autoritățile administrației publice locale a Municipiului București si a sectoarelor Municipiului București, ordinele cu caracter normativ ale prefectului, acte ale serviciilor pubEce descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, precum si, daca este cazul, ale ministerelor si ale altor autoritati si instituții publice care au aplicabilitate în Municipiul București se transmit, atat in copie certificata, cat si pe suport magnetic, instituției Monitorul Oficial al Municipiului București spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Municipiului București.

(3)    - Emitentii transmit declarațiile privind politica administrativ teritorială si alte asemenea declarații, documentele și informațiile de interes public instituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’,atat pe suport de hârtie prin. aplicarea ștampilei emitentului pe fiecare pagina rara a se suprapune pe text, cat și pe suport magnetic,

(4)    - Emitentii vor transmite anunțurile de intenție, anunțurile de participare și atribuire a contractelor de achiziții pubEce, cu excepția, celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace, atat pe suport de hârtie prin apucarea ștampilei emitentului pe fiecare pagina fara a se suprapune pe text, cât și pe suport magnetic.

(5)    - Evidența actelor primite spre publicare se ține mtr-un registru special si sortate pe categorii de acte si indosariate.

(6)    - După verificarea actelor, întreaga documentație va fi prezentară Directorului General al instituției Monitorul Oficial al Municipiului București.' Acesta va aviza împreuna cu Secretarul General al Municipiului București sumarul pentru publicarea si transmiterea pentru tipărire a ‘Monitorului Oficial al Muncipiului București’.

ArL5 (1) Autoritățile emitente au obEgatia de a comunica neîntârziat în scris Monitorului Oficial al Municipiului București datele, informațiile și precizările solicitate de instituție necesare îndeplinirii cerințelor de publicare,

(2)    Emitentii au obligația de a înainta spre publicare actele cu caracter normativ public instituției ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ in termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3)    Conținutul actului ce urmează a fi publicat nu poate fi modificat, sub sancțiunea nulității.

(4)    Dacă instituția va sesiza greșeli si/sau omisiuni, modificarea se va putea face de comun acord cu emitentul actului, cu obEgatia emitentului de a prezenta noul act cu modificările realizate. Daca instituția va sesiza greseE si/sau. omisiuni

după verificarea suportului magnetic cu copia certificata, aceasta va modifica de comun acord cu emitentul.

(5) Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către emitentii care au solicitat publicarea printr-o adresa transmisa Directorului General al instituției Monitorul Oficial al Municipiului București si avizata de Secretarul General al Municipiului București.

Art, 6 (I) Finanțarea cheltuielile curente și de capital ale instituției Monitorul Oficial al Municipiului București se asigură din venituri proprii si suvenîii din bugetul local.

Costul anual al abonamentului ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ tipărit este : partea I + partea a-II-a - 1.265 lei plus 9% TVA, partea a-III-a -1.250 lei plus 9%TVA.

Costul anual al abonamentului ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ pe suport electronic este :

-    350 lei plus 9% TVA partea I + partea a-II-a si 335 lei plus 9% TVA partea a-III-a pentru un utilizator,

-    945 lei plus 9% TVA partea I + partea a-II-a si 905 lei plus 9% TVA partea a-III-a pentru trei utilizatori,

-    1400 lei plus 9% TVA partea I + partea a-II-a si 1340 lei plus 9% TVA parte a a-III-a pentru cinci utilizatori.

Costul anual al accesului pe pagina web a ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ este :

-    1500 lei plus 9% TVA pentru un utilizator,

-    4050 lei plus 9% TVA pentru trei utilizatori,

-    6000 lei plus 9% TVA pentru cinci utilizatori.

Costul unei pagini xerox sau prinț este 0.2 lei plus 9% TVA.

(2)    Instituția Monitorul Oficial al Municipiului București aplica cota de 9% TVA datorită codurilor ISSN 1583-1159, obținute de la “Centrul National de Numerotare Standardizata ISBN - ISSN - CIP”, din data de 21.02.2006.

(3)    Actele cu caracter normativ, declarațiile de politica administrativ teritoriala, documentele, informațiile de interes public vor fi editate și publicate în ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ contra cost, respectiv 4 lei plus 9% TVA / pagina, urmând ca instituția emitentă să vireze costurile efectuate în contul Monitorului Oficial al Municipiului București deschis la Trezoreria Sectorului 3.

(4) Aiiunturi diverse, anunțuri de intenție, anunțuri de participare si anunțuri de atribuire a contractelor de achiziții publice, cu excepția celor a căror publicitate se face potrivit legii, prin alte mijloace, vor fi editate și publicate în ‘Monitorul Oficial al Municipiului București’ contra cost, respectiv 50 lei plus 9% TVA / pagina si 25 lei plus 9% TVA / 1/2 pagina.

(5)    Actele administrative emise/adoptate de Primarul General al Municipiului București și Consiliul General al Municipiului, precum și declarațiile privind politica administrativ-teritoriala, alte asemenea declarații, documente, informații de interes public ale Primarului General al Municipiului București și Consiliului General al Municipiului, vor fi editate si publicate în Monitorul Oficial al Municipiului București, cu titlu gratuit.

(6)    Cheltuielile de publicare a actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administrației publice locale ale Municipiului București vor fi suportate din bugetele locale, iar cheltuielile de publicare a actelor emise de prefect, de serviciile publice descentralizate, de ministere sau alte autoritari si instituții publice vor fi suportate din bugetele acestora.

Capitolul III. Modalități de difuzare ale ‘Monitorului Oficial al Municipiului

București’

Arti 7 (1) Instituția ‘Monitorul Oficial al Municipiului București ‘ va distribui Monitorul Oficial al Municipiului București către abonați si/sau in funcție de volum va apela, in condițiile legii, la o unitate/soeietate specializata de difuzare.

(2)    Stabilirea unitatii/societatii specializate, pentru difuzarea si contractarea abonărilor Monitorului Oficial al Municipiului București , se va face de către instituția ‘Monitorul Oficial al Municipiului București\ potrivit O.U.G nr. 60/2001 privind achizițiile publice, modificată și completată, HG nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001 modificata si completata.

(3)    Cantitatea minima de abonamente contractate si difuzate de unitatea /societatea specializata va fi de 200 abonamente pentru Partea I si Partea a-II-a la Monitorul Oficial al Municipiului București iar pentru Partea a-III-a va fi de 200 abonamente. In acest caz, pentru Partea I si a-II-a, tariful minimal va fi 1.005 lei plus 9%TVA si maximal 1.100 lei plus 9%TVĂ iar pentru Partea a-III-a tariful minimal va fi 995 lei plus 9%TVA si maximal 1.086 Iei plus 9%TVA.

Capitolul IV. Dispoziții finale

Art 8. Stabilirea unității specializate pentru tipărirea ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’ se va face potrivit O.U.G nr. 60/2001 privind achizițiile publice, modificată și completată, HG nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr.60/2001 modificata si completata.<■>.    G — / UVOOGoG.iG:    L...U,' l'-'O ■■'■ V •    : V,', ifl, Vc.: V u    '■..

Art 9 Instituția are obligația de a ține evidența monitoarelor, deschizând un registru în acest sens și va arhiva toate monitoarele oficiale ale Municipiului București,

Art, 10 (1) Instituția va face publicitate in Municipiul București în sensul determinării persoanelor fizice și juridice de a publica in ‘Monitorul Oficial al Municipiului București.’.

(2) Pentru transparenta decizionala instituția Monitorul Oficial al Municipiului București va face public prin mijloace specifice, respectiv prin pagina web proprie, biroul de presa al Primăriei Municipiului București, agenții de presa si prin afișarea la sediu intr-un spațiu accesibil publicului, cuprinsul publicației Monitorului Oficial al Municipiului București si prin alte mijloace de mfbmiare locale, naționale sau internaționale. Pentru a asigura transparenta decizionala in cadrul autoritarilor administrației publice centrale si locale se impune o colaborare ritmica si constanta cu instituția Monitorul Oficial al Municipiului București, necesara pentru a spori gradul de responsabilitate a administrației publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative,

(3)    Emitentilor actelor li se va transmite în mod gratuit un exemplar al ‘Monitorului Oficial al Municipiului București’. Instituția Monitorul Oficial al Municipiului București va distribui, in mod gratuit, un număr de maxim 110 exemplare ale Monitorului Oficial al Municipiului București, consilierilor generali ai Municipiului București, Primarului General al Municipiului București, Viceprimarilor ai Municipiului București, Secretarului General al Municipiului București, Prefectului Municipiului București, Primarilor sectoarelor Municipiului București, precum si consiliilor județene din tara, pe baza de reciprocitate.

țiȘ£5?ÎL


(4)    Orice persoana fizica sau juridica care solicita un act, document sau orice informație publicate in Monitorul Oficial al Municipiului București, care implica realizarea de copii, va completa o cerere tip, iar costul serviciilor va fi suportat de solicitant.