Hotărârea nr. 128/2006

HOTARAREnr. 128 din 2006-06-01 HOTARIRE 128 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENURILE PROPRIETATEA SC ISROM GRUP CONSTRUCT S.R.L. IN SUPRAFATE TOTALA DE 2683,01 M.P. SITUATE IN ZONA B-DUL ALEXANDRU OBREGIA/ ALEEA TERASEI, SECTOR 4, SI UN TERENIN SUPRAFATA DE 2682,92 M.P. SITUAT IN ACEEASI ZONA, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 128 din 1/06/2006
HOTARIRE 128 din 01/06/2006

HOTARIRE    128 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENURILE PROPRIETATEA SC ISROM GRUP CONSTRUCT S.R.L. IN SUPRAFATE TOTALA DE 2683,01 M.P. SITUATE IN ZONA B-DUL ALEXANDRU OBREGIA/ ALEEA TERASEI, SECTOR 4, SI UN TERENIN SUPRAFATA DE 2682,92 M.P. SITUAT IN ACEEASI ZONA, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea schimbului de proprietati intre terenurile  proprietatea  SC ISROM GRUP CONSTRUCT S.R.L. in suprafata totala de 2683,01 m.p. situate in zona B-dul Alexandru Obregia/Aleea Terasei, sector 4,  si un teren in suprafata de 2682,92 m.p. situat in aceeasi zona, apartinand  municipiului Bucuresti

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate  al Directiei  Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

Tinand seama de Declaratia notariala autentificata sub nr.  nr.116/20.01.2006 la Biroul Notarului Public Florina Dobre, prin care numitul Shenav Zeev in calitate de administrator al S.C ISROM GRUP CONSTRUCT  S.R.L. declara pe proprie raspundere ca se angajeaza sa suporte toate cheltuielile necesare pentru devierea retelelor, conform avizului de urbanism nr.25/1/02.11.2005 eliberat de P.M.B.;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al  Municipiului Bucuresti ;

In temeiul  art.38(1) si (2) lit.”f ” si art.46(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 -  Se aproba trecerea terenului in suprafata de 2682,92 mp situat in Bdul.Alexandru Obregia, sector 4, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.2 – Se  aproba schimbul de proprietati intre terenul in suprafata totala de 2683,01 m.p. proprietatea SC ISROM GRUP CONSTRUCT S.R.L.   situate in  zona B-dul Alexandru Obregia/Aleea Terasei, sector 4 si terenul in suprafata de 2682,92 m.p. prevazut la art.1.

          Art.3 Terenurile prevazute la art.1 si art.2  se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

          Art.4 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.128

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE i SCARA 1 : 500    Mf&V?/y4 ,/Z0

(intravilan)

JUDEȚUL: MUNICIPIUL BUCUREȘTI NUMELE SI PRENUMELE PROPRIETAR'.!! U'

TERITORIUL ADM. SECTOR 4 COD SIRUTA:    179-178

Constantin Ileana Rodica ADRESA: B-dul. UpiFtW. 57

bl. E4, sc. 3^71 sector 3. BuCdrest^; - 5 *

Netta Arta’&lvra^r"


ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE : BD. Alexandru Obregia nr 15B Pearcela 11


ADRESA: Str. Drurtful Daberef' nr. 69


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL CORPULUI DE PROPRIETATE

SCARA 1 : 500    2&oSg

(intravilan)    '

JUDEȚUL: MUNICIPIUL BUCUREȘTI    NUMELE SI PRENUMELE PROPRIETARUL LT '


TERITORIUL ADM. SECTOR 4 COD SIRUTA. Î73-176 ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE •

Aleea Terasei, nr.5A Pearcela 17

NUMĂRUL CADASTRAL PROVIZORIU . AL CORPULUI DE PROPRIETATE

Constantin Ileana RodTa AuRESA 6-QUi UfîtT-i. iii. o,

bl. E4, sc4£’ap. 71 ? T sector 3, E)youYeșU-- . U,,

Netta Aiăâ.SiR?^?- 'Ar: ADRESA: Str. DrumuLDaberei, nr. 63.

bl, TD-43. et. Wap-63,


SCARA 1:400

Unilalea admiiiixlraliv-lcritorială SEC I OR 4 COD SIRUTA 179 178 Adresa corpului de proprietate Aleea TERASEI nr. 6 A, Sector 4 Parcela 19 LOT i    //

Nr.cadaslrat al corpului de proprietate......

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Numste și pfeaumeie propâstarEO; SC iSRCi: GAL? CONS7-OCT SR_

Sediul

SPLAIUL INDEPENDENTEI sr. 2G , Sc. 1, ct.l, ap. 1, Sector 3*Sfe «iwW' ” tUBUC,TATE «OB.UARA Numele si prenumele executantului ing. Aurica Marian


SUPRAFAȚA DE TEREN PENTRU SCHIMBPct

X(m)

Y(m)

1

557938.487

332349.021

2

557900.960

332318.951

3

557948.151

332258.036

4

557957.069

332265.068

5

557943.949

332279.935

6

557947.463

332282.892

7

557938.872

332293.516

8

557938.994

332294.942

9

557953.691

332307.027

10

557957.496

332306.814

11

557961.421

332302.013

12

557962.098

332301.243

13

557964.050

332302.785

14

557965.147

332302.738

15

557973.256

332293.119

16

557978.949

332297.599

S = 2682.92 mpCE:<7'fPl|CAC iți;/

a tJToj; i^AbLfc Seria Bg/r 2689 Caidgoria

...mi . m&ksm

>-..>■)/ /? !k |r>Q-/$? CX/-^ mar\an , ,, _; c,

■ V O


./78nd|5ș»scc-"

| „ 3$&K Î '.


//0r/20/0Si&0<S
,/ ®    &-33®

81.S3 78.00 7832 '

enȚ^nt -schimbfW

H-U—

X(my

\ VVm)

■' 1

55793^.487

S33\?49.021

2

557900.960

-*332^8.9^

3

557948.151

33225^)036,

4

557957.069

-33^65.06^

5

557943. Ș49

.3X279x035

557947.4<$g;

'$32286.892

£7

557938-376

33^293.516

8

5579§8f994

$32294.942.

9C

55X53.9®!) i

3832307^02?

, w

^5795^8?,

332306.814

-332Ș0Z3tt3~

"1'2'

T^yAfâ.uyB

■3323U1.2fi<

13^

^7B64.050

332302.785

K

557965.147

332302.738

557973.256

332293-.W'

^6

557978.949

332297.599

S = 26$