Hotărârea nr. 127/2006

HOTARAREnr. 127 din 2006-06-01 HOTARIRE 127 din 01/06/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOT. 127 01/06/2006
HOTARIRE 127 din 01/06/2006

HOTARIRE    127 din 01/06/2006

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate Municipiului Bucuresti pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat

 

            Avand  in  vedere  Expunerea  de  motive  a  Primarului General  si  Raportul Directiei Buget;     Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003  privind finantele publice locale  si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

            Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 1/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

            In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d”, art.46(3) si art.95(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1 - Suma de 9.158 mii lei  cu care se suplimenteaza alocatiile de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobata Municipiului Bucuresti prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006  pentru finantarea cheltuielilor de personal din  institutiile de invatamant preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele Sectoarelor, astfel:

·        Sector 1 :     1.321 mii lei;

·        Sector 2 :     3.356 mii lei;

·        Sector 3 :     1.623  mii lei;

·        Sector 4 :     1.157  mii lei;

·        Sector 5:         832  mii lei;

·        Sector 6:         869  mii lei.

Suma repartizata Sectorului 2 include si necesarul de cheltuieli de personal  aferente Centrului de Resurse si de Asistenta Educationala al Municipiului Bucuresti.

Art.2  - Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 vor introduce in bugetele proprii influentele corespunzatoare potrivit prezentei Hotarari.

Art.3 - Prezenta Hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1 – 6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor  Sectoarelor 1 - 6.

 

Aceasta Hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.127