Hotărârea nr. 126/2006

HOTARAREnr. 126 din 2006-06-01 HOTARIRE 126 din 01/06/2006 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005
HOTARIRE nr. 126 din 1/06/2006
HOTARIRE 126 din 01/06/2006

HOTARIRE    126 din 01/06/2006

PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea situatiilor financiare centralizate ale

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2005

 

            Analizand Raportul Primarului General;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile  art. 53 (4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata prin Legea nr. 108/2004 si ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata ;

            In temeiul prevederilor art. 38(2) lit. “d” si art. 46(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba situatiile financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2005, conform anexelor 1 - 17 ce fac parte integranta din prezenta Hotarare.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.06.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.06.2006

Nr.126

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hotararea nr.

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Consiliului General al Municipiului București pe anul 2005

- Lista anexelor -


Nr. anexei la Hot.

Nr. anexei corespunzătoare din situațiile financiare *)

Denumire anexa

1.

-

Bilanț contabil

2.

7

Situația privind execuția veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

3.1-3.6

8.1-8.6

Situația privind execuția cheltuielilor bugetare angajate, pe surse (alocații bugetare, venituri proprii si subvenții de la bugetul local, venituri proprii, imprumuturi externe, fonduri externe nerambursabile, fonduri evidențiate in afara bugetului local)

4.

10a

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii

5.

10b

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

6.

12

Contul de execuție a bugetului local

7.

12a

Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale

8.1-8.6

14

Detalierea cheltuielilor, pe surse (buget local, venituri proprii si subvenții de la bugetul local, venituri proprii, imprumuturi externe, fonduri externe nerambursabile, fonduri evidențiate in afara bugetului local)

9.

-

Situația numărului mediu de salariati pentru care se raportează cheltuieli cu salariile

10.

15

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

11.

17

Situația activelor fixe

12.1-12.5

18

Situația creanțelor si datoriilor, pe surse (total, alocații bugetare, venituri proprii, fonduri speciale, alte surse)

13.1-13.2

20

Plăti restante, pe surse (total, alocații bugetare)

14.

29

Contul de execuție a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale

15.

30

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe

16.

31

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile

17.

32

Contul de execuție a veniturilor si cheltuielilor evidențiate in afara bugetului local

si depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetara la 31.12.2 ^/^rob'atâ prin \ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 95/24.01.2006.    j f \f

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. nr. ANEXAI


BILANȚ CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31.12.2005


RON

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

A

B

1

2

01100

01101

A. ACTIV

ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR Active fixe si terenuri (ct.01-05)

805.293.136

386.269.851

991.736.707

468.005.474

01102

Participatii la capitalul social (ct.03)

12.334.949

14.392.094

01103

Obiecte de inventar (ct.602+603+604)

20.108.265

26.486.633

01105

Active fixe necorporale (ct.02-04)

9.049.818

15.185.990

01106

Active fixe in curs (ct.06)

377.530.253

467.666.516

01110

B. MIJLOACE BĂNEȘTI, DECONTĂRI, CHELTUIELI SI

0

0

01111

MATERIALE

2. Mijloacele bugetului local

789.023.984

99.440.832

2.673.304.232

92.749.960

01112

2.1 Disponibilitățile bugetului local

99.440.832

92.749.960

01116

Disponibil din fondul de rulment al bugetului

0

0

01125

local (ct. 102.01)

Decontări din împrumuturi pentru investiții

89.241.333

0

92.749.960

0

01140

(ct.214)

3. Bugetele instituțiilor

10.199.499

689.583.152

0

2.580.554.272

01141

3.1 Disponibilități bănești

34.004.761

1.733.152.582

01142

Disponibilități ale instituției publice

19.611.656

1.709.186.535

01144

Disponibil pentru procurarea valutei la

0

0

01145

instituțiile publice (ct. 105.01)

Disponibil pentru sume de mandat si sume

25.177

0

247.472

0

011451

in depozit (ct. 110)

Disponibil din sume colectate pentru bugetele

1.422.914

0

2.156.101

0

011454

locale (ct. 111)

Disponibil din imprumuturi pentru investiții

0

0

394.478

0

01148

(ct.115)

Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor

0

0

1.691.062.711

0

01149

încasate in valuta (ct.118)

Disponibil al instituției publice finanțate din

399.285

0

196.077

0

01150

venituri proprii (ct.120)

Disponibil in valuta din credite externe

1.934.084

0

996.382

0

01160

guvernamentale (ct.121)

Disponibilități din mijloace cu destinație

15.830.196

0

14.133.314

0

01161

speciala

Disponibil din fonduri cu destinație speciala

14.393.105

0

23.966.047

0

01164

si de redistribuire (ct. 119.01)

Disponibil din depozite speciale constituite

527.413

0

634.148

0

pentru construcții de locuințe (ct.172)

10.009.776

17.846.241

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. nr. .tâfys&tâ ANEXAI


BILANȚ CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31.12.2005


RON

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

A

B

1

2

01165

Disponibil al fondului de risc (ct.175)

3.855.916

5.420.379

011694

Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitățile administrativ-teritoriale si instituțiile sau serviciile publice din subordine (ct.182)

0

0

0

0

0

0

0

65.279

01190

3.2 Mijloace bănești si alte valori

1.632.130

2.256.054

01191

Casa (ct. 13)

0

35.349

01192

Acreditive (ct. 150)

178.222

181.767

01193

Alte valori (ct. 159)

1.453.908

2.038.938

01200

3.3 Decontări si debitori

647.029.603

835.844.393

01205

Debitori (ct.220)

498.689.193

603.830.567

01207

Clienti (ct.225)

148.224.022

231.830.268

01208

T.V.A. de recuperat (ct.232.34)

116.388

143.813

01209

T.V.A. neexigibila (ct.232.35)

0

39.745

01260

3.5 Materiale

6.916.658

9.301.243

01261

Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01)

189.725

193.119

01262

Materiale de intretinere si gospodărie (ct.600.02)

1.467.762

1.607.603

01263

Alimente si furaje (ct.600.03)

283.346

252.775

01264

Materiale cu caracter funcțional (ct.600.04)

1.269.803

1.639.389

01265

Alte materiale (ct.600.09)

1.889.617

1.937.340

01268

Materiale si utilaje pentru investiții (ct.600.15)

2.308

2.308

01269

Materiale in prelucrare (ct.601)

787.851

1.761.340

01272

Animale si păsări (ct.610+611)

749.255

1.532.439

01273

Produse (ct.620)

276.991

374.930

01280

TOTAL ACTIV

1.594.317.120

3.665.040.939

01300

A. PASIV

FONDURI

0

182.949.607

0

194.829.634

01303

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.308)

0

0

147.452.772

0

0

151.007.671

01304

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.309)

0

0

2.934.778

0

0

2.934.778

01306

Fondul obiectelor de inventar (ct.311)

20.108.265

26.486.633

01307

Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313)

0

12.334.949

0

14.392.094

01308

Fondul activelor fixe necorporale (ct.312)

118.843

8.458

01310

B. VENITURI, FINANȚĂRI DE LA BUGET, DECONTĂRI SI

0

0

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. nr. ANEXAI

BILANȚ CONTABIL ÎNCHEIAT LA 31.12.2005

RON

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

SOLD LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI

A

B

1

2

ALTE SURSE

1.411.367.513

3.470.211.305

01311

2. Sursele bugetului local

112.222.077

1.864.552.805

01314

împrumuturi pentru investiții (ct.205)

10.199.499

1.750.209.785

01317

Fondul de rulment (ct.339)

102.022.578

114.343.020

01340

3. Bugetele instituțiilor

1.299.145.436

1.605.658.500

01341

3.1 Finanțarea instituțiilor

604.932.973

699.091.469

01350

Finanțare de la buget privind anii precedenti

0

0

si alte surse (ct.702)

496.058.306

573.266.630

01352

Finanțare din credite externe garantate

0

0

de stat (ct.707)

108.874.667

125.824.839

01370

3.2 Venituri

34.655.664

51.710.658

01371

Veniturile proprii ale instituției publice

0

0

(ct.520)

9.032.880

0

01374

Venituri din anii precedenti si alte surse

0

0

(ct.528)

25.622.784

51.710.658

01390

3.3 Decontări, creditori si alte surse

645.203.194

831.028.932

01391

Alte decontări (ct.213)

7.229

34.651

01393

Decontări cu salariatii (ct.230)

1.334.714

172.142

01394

Creditori (ct.231)

2.109.159

2.954.583

01395

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

12.990.056

14.009.181

01396

T.V.A. de plata (ct.232.33)

684.675

711.564

01397

T.V.A. neexigibila (ct.232.35)

6.860.317

6.159.378

01398

Decontări privind asigurările sociale (ct.233)

1.912.151

100.150

01399

Furnizori (ct.234)

4.936.765

5.817.767

01400

Decontări privind contribuția pentru bugetul

0

0

asigurărilor pentru șomaj (ct.235)

151.782

7.970

01403

Venituri in avans (ct.530)

193.310

172.580

01404

Venituri de realizat (ct.531)

614.023.036

800.888.966

01420

3.4 Mijloace cu destinație speciala si credite bancare

14.353.605

23.827.441

01421

Mijloace cu destinație speciala

14.353.605

23.827.441

01422

Fonduri cu destinație speciala (ct.337)

145.772

226.619

01425

Fondul pentru construcții de locuințe (ct.372)

9.990.720

18.101.527

01426

Fondul de risc (ct.375)

3.855.916

5.420.379

01436

Fonduri externe nerambursabile (ct.382)

361.197

78.916

01460

TOTAL PASIV

1.594.317.120

3.665.040.939

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Incasari realizate


SITUAȚIA

privind execuția veniturilor bugetelor locale la 31.12.2005


RON

DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE

VENITURI

TOTALE

Venituri proprii

Sume

defalcate din

TVA pentru institutiife de invatamant preuniversitar de stat, crese, centre județene si locale de

consultanta

agricola

Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

Sume defalcate din TVA pentru retehnofogizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului

centralizat de producere si distribuție a energiei termice

Sume

defalcate

din TVA pentru drumurile județene si comunale

Sume

defalcate din

TVA pentru susținerea sistemului de protecție

a

persoanelor cu handicap, cultura, culte si

echilibrarea

bugetelor

locale

Sume

defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social sl ajutor pentru incalzirea

locuinței cu lemne, cărbuni, si

combustibili

petrolieri

Sume defalcate din TVA

pentru

finanțarea

serviciilor

comunitare

de evidenta a populației

Alte

venituri

TOTAL

din care:

Cote

defalcate

din

impozitul pe salarii

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate de consiliul județean

pentru

echilibrarea

bugetelor

locale

01

4802

3202

310201

310203

330201

330202

330203

330204

33020S

330206

330207

1.461.898.479

1.279.650.984

0

1.043.821.790

60.499.186

60.340

109.342.800

49.556.546

0

6.861.086

39.113

357.230

16.030.380

1.461.898.479

1.279.650.984

0

1.043.821.790

60.499.186

60.340

109.342.800

49.556.546

0

6.861.066

39.113

357.230

16.030.380

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.461.898.479

1.279.650.984

0

1.043.821.790

60.499.186

60.340

109.342.800

49.556.546

0

6.861.086

39.113

357.230

16.030.380

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Plăti efectuate

SITUAȚIA

privind execuția cheltuielilor bugetelor locale la 31.12.2005

RON

DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE

CHELTUIELI

TOTALE

din care: (pe titluri de cheltuieli)

din care: (pe capitole de cheltuieli)

Cheltuieli

de

personal

Cheltuieli materiale si servicii

Subvenții si transferuri

Cheltuieli de capital

Alte

cheltuieli

Autoritati

publice

Invatamant

Cultura

Asistenta

sociala

Servicii si

dezvoltare publica si locuințe

Mediu si ape

Transporturi si telecomunicații

Alte

cheltuieli

5002

02

20

34+38

70

5102

5702

5902

8002

6302

6402

6802

1.395.547.250

29.300.038

324.824.474

878.078.031

127.981.952

35.362.755

25.912.414

1.551.451

73.923.837

4.732.107

678.721.128

5.126.481

554.464.204

51.115.628

1.395.547.250

29.300.038

324.824.474

878.078.031

127.981.952

35.362.755

25.912.414

1.551.451

73.923.837

4.732.107

678.721.128

5.126.481

554.464.204

51.115.628

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1,395.547.250

29.300.038

324.824.474

878.078.031

127.981.952

35.362.755

25.912.414

1.551.451

73.923.837

4.732.107

678.721.128

5.126.481

554.464.204

51.115.628

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120,

119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5002

CHELTUIELI-TOTAL

1.378.473.010

1.364.442.396

14.030.614

1.319.216.208

7.680.218

1.311.535.990

1.318.390.628

825.580

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.259.813.660

1.246.382.131

13.431.529

1.233.386.606

2.804.657

1.230.581.949

1.232.561.026

825.580

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

30.428.599

30.179.448

249.151

29.514.985

1.349.331

28.165.654

29.300.038

214.947

20

CHELTUIELI MATERIALE'SI SERVICII

342.723.101

330.026.774

12.696.327

324.992.518

68.674

324.923.844

324.824.474

168.044

34

SUBVENȚII

877.878.990

877.392.939

486.051

871.826.826

1.386.652

870.440.174

871.384.237

442.589

38

TRANSFERURI

8.419.740

8.419.740

0

6.693.794

0

6.693.794

6.693.794

0

49

DOBÂNZI

363.230

363.230

0

358.483

0

358.483

358.483

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

83.159.350

82.560.265

599.085

50.825.330

4.875.561

45.949.769

50.825.330

0

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

35.500.000

35.500.000

0

35.004.272

0

35.004.272

35.004.272

0

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

35.500.000

35.500.000

0

35.004.272

0

35.004.272

35.004.272

0

5102

AUTORITATI PUBLICE

30.712.170

30.545.953

166.217

25.973.243

973.794

24.999.449

25.912.414

60.829

01

A.CHELTUIELI CURENTE

25.632.170

25.465.953

166.217

22.709.935

971.223

21.738.712

22.649.106

60.829

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

15.429.920

15.429.920

0

15.193.464

906.671

14.286.793

15.132.635

60.829

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

7.120.540

7.120.540

0

4.681.340

64.552

4.616.788

4.681.340

0

34

SUBVENȚII

3.081.710

2.915.493

166.217

2.835.131

0

2.835.131

2.835.131

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.080.000

5.080.000

0

3.263.308

2.571

3.260.737

3.263.308

0

5502

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

283.450

283.450

0

0

0

0

0

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

283.450

283.450

0

0

0

0

0

0

34

SUBVENȚII

283.450

283.450

0

0

0

0

0

0

5702

INVATAMANT

3.200.000

3.200.000

0

1.551.451

0

1.551.451

1.551.451

0

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (cL 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120,

119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

01

A.CHELTUIELI CURENTE

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

38

TRANSFERURI

100.000

100.000

0

0

0

0

0

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.100.000

3.100.000

0

1.551.451

0

1.551.451

1.551.451

0

5802

SANATATE

1.800.000

1.749.980

'50.020

1.749.980

0

1.749.980

'    1.749.980

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.800.000

1.749.980

50.020

1.749.980

0

1.749.980

1.749.980

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.800.000

1.749.980

50.020

1.749.980

0

1.749.980

1.749.980

0

5902

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVA SI DE TINERET

79.473.440

79.153.606

319.834

73.958.829

292.273

73.666.556

73.923.837

34.992

01

A.CHELTUIELI CURENTE

74.359.940

74.040.106

319.834

71.219.916

292.273

70.927.643

71.184.924

34.992

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

3.309.390

3.309.390

0

3.291.916

0

3.291.916

3.291.916

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.753.660

2.753.660

0

2.670.728

0

2.670.728

2.663.739

6.989

34

SUBVENȚII

63.481.290

63.161.456

319.834

60.660.386

292.273

60.368.113

60.632.383

28.003

38

TRANSFERURI

4.815.600

4.815.600

0

4.596.886

0

4.596.886

4.596.886

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.113.500

5.113.500

0

2.738.913

0

2.738.913

2.738.913

0

5002

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI INDEMNIZAȚII

6.426.140

6.426.140

0

4.732.107

25.054

4.707.053

4.732.107

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.911.140

2.911.140

0

1.263.596

25.054

1.238.542

1.263.596

0

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

680.760

680.760

0

612.897

25.054

587.843

612.897

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

530.240

530.240

0

287.221

0

287.221

287.221

0

38

TRANSFERURI

1.700.140

1.700.140

0

363.478

0

363.478

363.478

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.515.000

3.515.000

0

3.468.511

0

3.468.511

3.468.511

0

5302

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

641.598.990

641.462.222

136.768

620.673.876

2.961.895

617.711.981

620.196.167

477.709

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct 700,120,

119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

01

A.CHELTUIELI CURENTE

594.844.540

594.844.540

0

591.510.030

1.295.849

590.214.181

591.032.321

477.709

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.207.600

4.207.600

0

3.991.912

199.846

3.792.066

3.928.789

63.123

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

97.090.400

97.090.400

0

96.679.140

1.624

96.677.516

96.679.140

0

34

SUBVENȚII

493.532.540

493.532.540

0

490.831.309

1.094.379

489.736.930

490.416.723

414.586

38

TRANSFERURI

14.000

14.000

0

7.669

0

7.669

7.669

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

46.754.450

46.617.682

136.768

29.163.846

1.666.046

27.497.800

29.163.846

0

5402

MEDIU SI APE

10.790.000

10.769.495

20.505

5.126.481

0

5.126.481

5.126.481

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

990.000

969.495

20.505

639.982

0

639.982

639.982

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

990.000

969.495

20.505

639.982

0

639.982

639.982

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.800.000

9.800.000

0

4.486.499

0

4.486.499

4.486.499

0

3702

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

2.793.340

2.793.340

0

2.748.103

24.178

2.723.925

2.747.765

338

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.793.340

2.793.340

0

2.748.103

24.178

2.723.925

2.747.765

338

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

615.499

615.499

0

603.380

23.853

579.527

603.380

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.177.841

2.177.841

0

2.144.723

325

2.144.398

2.144.385

338

3802

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

552.453.250

539.115.980

13.337.270

535.993.260

3.370.264

532.622.996

535.832.543

160.717

01

A.CHELTUIELI CURENTE

543.488.850

530.613.897

12.874.953

530.613.897

163.320

530.450.577

530.453.180

160.717

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.930.930

4.681.779

249.151

4.681.779

161.147

4.520.632

4.681.779

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

221.057.920

208.432.118

12.625.802

208.432.118

2.173

208.429.945

208.271.401

160.717

34

SUBVENȚII

317.500.000

317.500.000

0

317.500.000

0

317.500.000

317.500.000

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.964.400

8.502.083

462.317

5.379.363

3.206.944

2.172.419

5.379.363

0

7202

ALTE ACȚIUNI

13.079.000

13.079.000

0

11.346.123

32.760

11.313.363

11.255.128

90.995

01

A.CHELTUIELI CURENTE

12.247.000

12.247.000

0

10.572.684

32.760

10.539.924

10.481.689

90.995

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE LA 31.12.2005 (alocații bugetare)RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.254.500

1.254.500

0

1.139.637

32.760

1.106.877

1.048.642

90.995

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

9.202.500

9.202.500

0

7.707.286

0

7.707.286

7.707.286

0

38

TRANSFERURI

1.790.000

1.790.000

0

1.725.761

0

1.725.761

1.725.761

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

832.000

832.000

0

773.439

0

773.439

773.439

0

7602

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR

EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR

AFERENTE

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

3802

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

SI ALTE CHELTUIELI

363.230

363.230

0

358.483

0

358.483

358.483

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

363.230

363.230

0

358.483

0

358.483

358.483

0

49

DOBÂNZI

363.230

363.230

0

358.483

0

358.483

358.483

0

3002

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE

34.000.000

34.000.000

0

33.504.272

0

33.504.272

33.504.272

0

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

34.000.000

34.000.000

0

33.504.272

0

33.504.272

33.504.272

0

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

34.000.000

34.000.000

0

33.504.272

0

33.504.272

33.504.272

0

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120,

119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct 960)

din care:

Sold la începutul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5003

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

198.329.770

197.874.682

455.088

186.372.630

1.223.699

185.148.931

186.068.530

304.100

01

A.CHELTUIELI CURENTE

180.966.060

180.616.144

349.916

172.071.821

1.223.699

170.848.122

171.769.194

302.627

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

48.307.240

48.252.998

54.242

44.117.919

1.185.990

42.931.929

43.980.883

137.036

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

132.658.820

132.363.146

295.674

127.953.902

37.709

127.916.193

127.788.311

165.591

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.363.710

17.258.538

105.172

14.300.809

0

14.300.809

14.299.336

1.473

5103

AUTORITATI PUBLICE

3.641.310

3.475.093

166.217

2.857.345

0

2.857.345

2.857.345

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.874.900

2.712.193

162.707

2.094.546

0

2.094.546

2.094.546

0

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

813.230

774.954

38.276

774.525

0

774.525

774.525

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.061.670

1.937.239

124.431

1.320.021

0

1.320.021

1.320.021

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

766.410

762.900

3.510

762.799

0

762.799

762.799

0

5503

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.500.000

5.500.000

0

587.295

0

587.295

585.336

1.959

01

A.CHELTUIELI CURENTE

4.500.000

4.500.000

0

586.086

0

586.086

584.127

1.959

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.000.000

4.000.000

0

562.894

0

562.894

560.935

1.959

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

500.000

500.000

0

23.192

0

23.192

23.192

0

34

SUBVENȚII

283.450

283.450

0

0

0

0

0

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000

1.000.000

0

1.209

0

1.209

1.209

0

5903

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA


CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE LA 31.12.2005

(instituții publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local)


RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

SI DE TINERET

71.989.920

71.701.049

288.871

69.149.356

55.563

69.093.793

69.320.469

-171:113

01

A.CHELTUIELI CURENTE

64.163.340

63.976.131

187.209

62.581.434

55.563

62.525.871

62.754.020

-172.586

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

23.301.220

23.285.254

15.966

22.859.489

25.298

22.834.191

22.869.820

-10.331

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

40.862.120

40.690.877

171.243

39.721.945

30.265

39.691.680

39.884.200

-162.255

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.826.580

7.724.918

101.662

6.567.922

0

6.567.922

6.566.449

1.473

6303

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

117.198.540

117.198.540

0

113.778.634

1.168.136

112.610.498

113.305.380

473.254

01

A.CHELTUIELI CURENTE

109.427.820

109.427.820

0

106.809.755

1.168.136

105.641.619

106.336.501

473.254

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

20.192.790

20.192.790

0

19.921.011

1.160.692

18.760.319

19.775.603

145.408

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

89.235.030

89.235.030

0

86.888.744

7.444

86.881.300

86.560.898

327.846

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.770.720

7.770.720

0

6.968.879

0

6.968.879

6.968.879

0
RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5009

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

28.948.524

28.948.524

0

11.179.441

11.495

11.167.946

11.183.793

-4.352

01 .

A.CHELTUIELI CURENTE

27.863.524

27.863.524

0

11.144.483

11.495

11.132.988

11.148.835

-4.352

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

24.870.216

24.870.216

0

9.888.937

11.495

9.877.442

9.882.131

6.806

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.993.308

2.993.308

0

1.255.546

0

1.255.546

1.266.704

-11.158

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.085.000

1.085.000

0

34.958

0

34.958

34.958

0

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

27.872.524

27.872.524

0

10.320.311

2.434

10.317.877

10.320.311

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

26.832.524

26.832.524

0

10.290.283

2.434

10.287.849

10.290.283

0

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

24.523.323

24.523.323

0

9.638.886

2.434

9.636.452

9.638.886

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.309.201

2.309.201

0

651.397

0

651.397

651.397

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.040.000

1.040.000

0

30.028

0

30.028

30.028

0

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

0

859.130

9.061

850.069

863.482

-4.352

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.031.000

1.031.000

0

854.200

9.061

845.139

858.552

-4.352

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

346.893

346.893

0

250.051

9.061

240.990

243.245

6.806

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

684.107

684.107

0

604.149

0

604.149

615.307

-11.158

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

45.000

45.000

0

4.930

0

4.930

4.930

0

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct. 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5014

ÎMPRUMUTURI externe

143.792.900

143.792.900

0

39.780.750

0

39.780.750

39.780.750

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

143.792.900

143.792.900

0

39.780.750

0

39.780.750

39.780.750

0

5114

AUTORITATI PUBLICE

17.600.000

17.600.000

0

1.561.017

0

1.561.017

1.561.017

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17.600.000

17.600.000

0

1.561.017

0

1.561.017

1.561.017

0

5714

INVATAMANT

19.050.000

19.050.000

0

4.274.839

0

4.274.839

4.274.839

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

19.050.000

19.050.000

0

4.274.839

0

4.274.839

4.274.839

0

5914

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

5.000.000

5.000.000

0

844.232

0

844.232

844.232

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.000.000

5.000.000

0

844.232

0

844.232

844.232

0

6014

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

4.000.000

4.000.000

0

3.999.923

0

3.999.923

3.999.923

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.000.000

4.000.000

0

3.999.923

0

3.999.923

3.999.923

0

6314

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

49.998.040

49.998.040

0

10.464.233

0

10.464.233

10.464.233

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

49.998.040

49.998.040

0

10.464.233

0

10.464.233

10.464.233

0

6814

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

48.144.860

48.144.860

0

18.636.506

0

18.636.506

18.636.506

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.144.860

48.144.860

0

18.636.506

0

18.636.506

18.636.506

0

RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct. 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5030

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

438.266

438.266

0

250.315

0

250.315

250.315

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

390.000

390.000

0

250.315

0

250.315

250.315

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

390.000

390.000

0

250.315

0

250.315

250.315

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.266

48.266

0

0

0

0

0

0

6430

MEDIU SI APE

390.000

390.000

0

250.315

0

250.315

250.315

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

390.000

390.000

0

250.315

0

250.315

250.315

0

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

390.000

390.000

0

250.315

0

250.315

250.315

0

6830

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

48.000

48.000

0

0

0

0

0

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

48.000

48.000

0

0

0

0

0

0

7230

ALTE ACȚIUNI

266

266

0

0

0

0

0

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

266

266

0

0

0

0

0

0

SITUAȚIA PRIVIND EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETARE ANGAJATE LA 31.12.2005

(instituții publice finanțate din fonduri evidențiate in afara bugetului local)RON

Cod

Denumire indicatori

Credite bugetare aprobate (ct. 940)

Angajamente bugetare (ct 950)

Credite

bugetare

disponibile

Angajamente legale

Plăti aferente angajamentelor legale (din ct. 700,120, 119, etc)

Angajamente legale de plătit

TOTAL (ct 960)

din care:

Sold la inceputul anului

Angajamente

curente

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8(col4-7)

5031

CHELTUIELI -TOTAL

27.850.000

27.850.000

0

12.650.886

0

12.650.886

12.649.788

1.098

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.850.000

27.850.000

0

12.650.886

0

12.650.886

12.649.788

1.098

6331

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

27.200.000

27.200.000

0

12.477.676

0

12.477.676

12.476.578

• 1.098

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

27.200.000

27.200.000

0

12.477.676

0

12.477.676

12.476.578

1.098

6431

MEDIU SI APE

650.000

650.000

0

173.210

0

173.210

173.210

0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

650.000

650.000

0

173.210

0

173.210

173.210

0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2005
COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARIZ PLĂTI

A

B

1

2

3

000109

VENITURI-TOTAL

34.898.524

28.948.524

11.476.189

2109

VARSAMINTE DE LA

INSTITUȚIILE PUBLICE

34.898.524

28.948.524

11.476.189

210920

Venituri din prestări de servicii

33.822.524

27.872.524

10.320.311

210930

Alte venituri de la instituțiile publice

1.076.000

1.076.000

1.155.878

5009

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

34.898.524

28.948.524

11.183.793

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.822.524

27.872.524

10.320.311

550910

Corpurile gardienilor publici

33.822.524

27.872.524

10.320.311

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

863.482

590907

Case de cultura

616.000

616.000

572.018

590909

Universități populare

460.000

460.000

291.464

9809

EXCEDENT

0

0

292.396

980900

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

292.396

980901

Excedent

0

0

292.396

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI ȘUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARIZ PLĂTI

A

B

1

2

3

000103

VENITURI - TOTAL

162.067.520

198.329.770

186.910.061

2103

VARSAMINTE DE LA

INSTITUȚIILE PUBLICE

14.719.020

25.510.940

20.457.825

210330

Alte venituri de la instituțiile publice

14.719.020

25.510.940

20.457.825

3803

SUBVENȚII DE LA BUGET PRIMITE

DE INSTITUȚIILE PUBLICE

147.348.500

172.678.990

166.209.168

380302

Subvenții de la bugetele locale

147.348.500

172.678.990

166.209.168

4003

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

0

139.840

243.068

400301

Donații si sponsorizări

0

139.840

243.068

5003

SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII

162.067.520

198.329.770

186.068.530

5103

AUTORITATI PUBLICE

0

3.641.310

2.857.345

510305

Autoritati executive

0

1.520.919

903.171

510307

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

0

2.120.391

1.954.174

5503

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0

5.500.000

585.336

550350

Alte instituții si acțiuni privind ordinea publica si siguranța naționala

0

5.500.000

585.336

5903

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

57.111.520

71.989.920

69.320.469

590304

Muzee

9.950.000

12.341.723

11.093.548

590305

Teatre si instituții profesioniste de spectacole si concerte

40.321.500

49.726.657

49.109.567

590306

Scoli populare de arta

515.020

498.790

460.784

590350

Alte instituții si acțiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret

6.325.000

9.422.750

8.656.570

6303

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

104.956.000

117.198.540

113.305.380

630350

Alte acțiuni privind dezvoltarea publica si locuințe

104.956.000

117.198.540

113.305.380

9803

EXCEDENT

0

0

841.531

980300

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

841.531

980301

Excedent

0

0

841.531

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI 1 PLĂTI

A

B

1

2

3

0001

VENITURI

1.313.105.436

1.460.061.270

1.461.898.479

0102

IMPOZITUL PE PROFIT

500.000

1.415.000

1.504.585

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE

110.000

142.000

207.117

030203

Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de

persoane fizice

10.000

50.000

53.895

030230

Alte impozite si taxe de la populație

100.000

92.000

153.222

0402

TAXA PE TEREN

20.000

5.000

4.762

0502

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA

PERSOANE JURIDICE

500.000

933.000

998.635

050201

Impozitul pe clădiri de la persoane

juridice

300.000

700.000

751.962

050202

Impozitul pe terenuri de la persoane

juridice

200.000

233.000

246.673

0802

ALTE IMPOZITE DIRECTE

5.500.000

3.650.000

4.258.409

080205

Taxa asupra mijloacelor de transport

deținute de persoane juridice

2.500.000

1.600.000

1.863.194

080230

Alte incasari din impozite directe

3.000.000

2.050.000

2.395.215

1702

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

58.050.000

47.350.000

47.707.921

170203

Taxe si tarife pentru eliberare de licențe

si autorizații de funcționare

55.000.000

46.300.000

46.550.941

170230

Alte incasari din impozite indirecte

3.050.000

1.050.000

1.156.980

2102

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE

16.535.000

14.510.000

16.135.839

" 10206

Alte venituri privind circulația pe

drumurile publice

15.500.000

14.000.000

15.671.328

210207

Venituri din încasarea contravalorii

lucrărilor de combatere a dăunătorilor

si bolilor in sectorul vegetal-servicii

publice de protecție a plantelor

5.000

0

0

210212

Varsaminte din disponibilitățile instituțiilor

publice si activitatilor autofinantate

20.000

0

0

210215

Taxe din activitati cadastrale si

agricultura

10.000

10.000

0

210220

Venituri din prestări servicii

0

0

170

210230

Alte venituri de la instituțiile publice

1.000.000

500.000

464.341

2202

DIVERSE VENITURI

74.501.000

97.327.000

98.866.843

220202

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

1.000

0

0

220203

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate, potrivit dispozițiilor legale

2.000.000

1.500.000

^=====MâP-681

rs

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

A

B

1

2

3

220205

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara locala a anilor precedenti

12.000.000

49.150.000

49.273.657

220207

Venituri din concesiuni si inchirieri

59.500.000

44.500.000

44.298.084

220219

Venituri din dividende

500.000

1.037.000

3.421.971

' 0230

Incasari din alte surse

500.000

1.140.000

392.450

3002

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

ALE STATULUI

3.050.000

4.350.000

5.645.897

300201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

50.000

2.750.000

3.487.167

300203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

2.000.000

1.600.000

1.708.954

300204

Venituri din privatizare

1.000.000

0

449.776

3102

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

1.027.000.000

1.097.800.000

1.104.320.976

310201

Cote defalcate din impozitul pe venit

970.000.000

1.037.700.000

1.043.821.790

310203

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

57.000.000

60.100.000

60.499.186

3202

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

50.000

50.000

0

3302

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA

ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE

117.003.436

166.540.310

166.217.115

330201

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele județene si locale de consultanta agricola, precum si pentru susținerea sistemului de protecție a copilului

213.800

60.340

60.340

330202

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru subvenționarea energiei termice pentru populației

109.342.800

109.342.800

109.342.800

330203

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuție a energiei termice

0

49.600.000

49.556.546

330205

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale

7.006.700

7.079.800

6.861.086

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

A

B

1

2

3

330206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru ajutor social si

ajutor pentru încălzirea locuinței

cu lemne, cărbuni si combustibili

petrolieri

440.136

100.140

39.113

oj0207

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea servicii-

lor comunitare de evidenta a persoa-

nelor

0

357.230

357.230

3702

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT

10.086.000

25.288.960

16.030.380

370203

Subvenții primite de bugetele locale pentru

investiții finanțate parțial din împrumuturi externe

0

15.788.960

9.665.375

370215

Subvenții primite pentru finanțarea

acțiunilor privind reducerea riscului

seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuința

10.086.000

9.500.000

6.365.005

4002

DONAȚII SI SPONSORIZĂRI

200.000

700.000

0

400201

Donații si sponsorizări

200.000

700.000

0

4802

VENITURI PROPRII

1.185.816.000

1.267.532.000

1.279.650.984

5002

CHELTUIELI-TOTAL

1.313.105.436

1.460.061.270

1.395.547.250

5102

AUTORITATI PUBLICE

33.812.000

30.712.170

25.912.414

510205

Autoritati executive

33.812.000

28.592.000

23.958.461

510207

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

0

2.120.170

1.953.953

5502

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

NAȚIONALA

0

283.450

0

550209

Politia Comunitara

0

283.450

0

5702

INVATAMANT

17.000.000

3.200.000

1.551.451

570202

Invatamant preșcolar

1.180.000

120.000

75.816

570203

Invatamant primar si gimnazial

7.500.000

1.910.000

921.774

570204

Invatamant liceal

5.760.000

610.000

286.557

570208

Invatamant special

2.560.000

560.000

267.304

5802

SANATATE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

580250

Alte instituții si acțiuni sanitare

2.000.000

1.800.000

1.749.980

5902

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVA SI DE TINERET

63.630.500

79.473.440

73.923.837

590203

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale si județene

0 4?§S|(|.OOO

6.292.600

6.261.325

590204

Muzee    f

11.104.833

9.790.986

Hot. nr,

ANEXA 6

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INC AS ARI Z PLĂTI

A

B

1

2

3

590205

Teatre si instituții profesioniste de spectacole

si concerte

38.465.500

47.197.207

44.035.086

590206

Scoli populare de arta si meserii

93.000

171.500

171.231

590210

Centre pentru conservarea si promo-

varea culturii tradiționale

239.000

225.250

199.153

Oa0215

Culte religioase

4.742.500

4.815.600

4.596.886

590250

Alte instituții si acțiuni privind

cultura, religia si activitatea sportiva

si de tineret

6.349.500

9.666.450

8.869.170

6002

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI INDEMNIZAȚII

6.266.136

6.426.140

4.732.107

600206

Centre de recuperare si reabilitare

neuropsihiatrica

3.200.000

3.200.000

3.197.427

600209

Ajutor social

440.136

100.140

39.112

600250

Alte acțiuni privind asistenta sociala,

alocații, pensii, ajutoare si indemnizații

2.626.000

3.126.000

1.495.568

6302

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

511.794.000

703.337.250

678.721.128

630203

Iluminat

60.000.000

60.800.000

60.800.000

630208

Locuințe

27.356.000

28.510.000

21.804.382

630209

Alimentari cu apa si statii de

pompare

5.700.000

5.280.000

3.317.840

630210

Rețele, centrale si puncte termice

276.000.000

458.632.710

453.693.958

630250

Alte acțiuni privind dezvoltare

publica si locuințe

142.738.000

150.114.540

139.104.948

6402

MEDIU SI APE

6.440.000

10.790.000

5.126.481

640206

Salubritate

4.240.000

3.751.000

2.721.248

640208

Colectare si statii de epurare pentru

ape uzate

2.200.000

7.039.000

2.405.233

6702

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

3.076.800

2.793.340

2.747.765

670204

Combaterea dăunătorilor si bolilor

in sectorul vegetal - servicii publice

de protecție a plantelor

2.863.000

2.733.000

2.687.425

670213

Centre județene si locale de consultanta

agricola

213.800

60.340

60.340

6802

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

622.047.000

572.303.250

554.464.204

680207

Transportul in comun

389.000.000

338.850.000

337.194.261

680212

Străzi

233.453.250

217.269.943

7202

ALTE ACȚIUNI    a

\    13.079.000

11.255.128

720202

Centre militare    Hz

758.000

62.377

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

A

B

1

2

3

720207

Protecție civila

1.985.000

1.635.000

1.270.923

720250

Alte cheltuieli

6.796.000

10.686.000

9.921.828

7602

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

/60201

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat

1.500.000

1.500.000

1.500.000

8802

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

SI ALTE CHELTUIELI

0

363.230

358.483

880203

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul imprumuturilor

0

363.230

358.483

9002

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

900204

Rambursarea imprumuturilor externe pentru investiții

31.000.000

34.000.000

33.504.272

9502

FONDURI DE REZERVA

5.000.000

0

0

950205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția consiliilor locale si județene

5.000.000

0

0

9802

EXCEDENT

0

0

66.351.229

980201

Excedent

0

0

66.351.229

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

ANUALE

DEFINITIVE

INCASARI/PLATI

A

B

1

2

05077

IV. C.G.M.B. (buget propriu)

VENITURI TOTAL

1.460.061.270

1.461.898.479

05078

Venituri proprii

1.267.532.000

1.279.650.984

05079

-venituri curente

165.332.000

169.684.111

05080

-venituri din capital

4.350.000

5.645.897

05081

-cote defalcate din impozitul pe salarii

50.000

0

05082

-cote defalcate din impozitul pe venit

1.037.700.000

1.043.821.790

05083

-sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

60.100.000

60.499.186

05084

Sume defalcate din TVA pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centre județene si locale de consultanta agricola precum si pentru susținerea sistemului de protecție a copilului

60.340

60.340

05085

Sume defalcate pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

109.342.800

109.342.800

05086

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuție a energiei termice

49.600.000

49.556.546

05088

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale

7.079.800

6.861.086

05089

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

100.140

39.113

05090

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor

357.230

357.230

05091

Subvenții primite din bugetul de stat

25.288.960

16.030.380

05093

Donații si sponsorizări

700.000

0

05097

CHELTUIELI TOTAL

1.460.061.270

1.395.547.250

05098

Excedent din care pentru:

0

66.351.229

05099

-fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale

66.351.229

05102

V. TOTAL C.G.M.B.

VENITURI TOTAL    1

1.461.898.479

VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV - TERITORIALE

LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

ANUALE

DEFINITIVE

INCASARI/PLATI

A

B

1

2

05103

Venituri proprii

1.267.532.000

1.279.650.984

05104

-venituri curente

165.332.000

169.684.111

05105

-venituri din capital

4.350.000

5.645.897

05106

-cote defalcate din impozitul pe salarii

50.000

0

05107

-cote defalcate din impozitul pe venit

1.037.700.000

1.043.821.790

05108

-sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale

60.100.000

60.499.186

05109

Sume defalcate din TVA pentru instituțiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centre județene si locale de consultanta agricola precum si pentru susținerea sistemului de protecție a copilului

60.340

60.340

05110

Sume defalcate pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

109.342.800

109.342.800

05111

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distribuție a energiei termice

49.600.000

49.556.546

05113

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale

7.079.800

6.861.086

05114

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

100.140

39.113

05115

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor

357.230

357.230

05116

Subvenții primite din bugetul de stat

25.288.960

16.030.380

05118

Donații si sponsorizări

700.000

0

05122

CHELTUIELI TOTAL

1.460.061.270

1.395.547.250

05123

Excedent din care pentru:

0

66.351.229

05124

-fond de rulment propriu al unitatii administrativ-teritoriale

0

66.351.229

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

5102

AUTORITATI PUBLICE

33.812.000

30.712.170

25.912.414

01

A.CHELTUIELI CURENTE

28.112.000

25.632.170

22.649.106

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.000.000

15.429.920

15.132.635

10

Cheltuieli cu salariile

16.400.000

11.386.410

11.344.001

1001

Fond aferent salariilor de baza

8.700.000

6.699.530

6.669.029

1002

Salarii de merit

320.000

340.000

337.932

1003

Indemnizații de conducere

460.000

415.000

412.717

1004

Spor de vechime

1.640.000

1.140.000

1.137.856

1005

Sporuri pentru condiții de munca

0

66.000

65.414

1006

Alte sporuri

0

5.845

5.845

1007

Ore suplimentare

3.380.000

1.430.000

1.425.179

1008

Fond de premii

1.270.000

485.550

485.549

1013

Indemnizații plătite unor persoane din afara

unitatii

630.000

495.160

495.159

1014

Alte drepturi salariate

0

309.325

309.321

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

3.623.640

2.514.740

2.376.449

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

494.160

379.310

326.473

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

1.149.800

837.060

830.786

14

Deplasări, detasari, transferări

250.000

250.000

201.846

1401

Deplasări, detasari, transferări

in tara

187.500

197.500

157.425

1402

Deplasări in străinătate

62.500

52.500

44.421

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

82.400

62.400

53.080

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.112.000

7.120.540

4.681.340

24

Cheltuieli pentru întreținere si

gospodărie

3.313.600

4.115.600

2.537.767

2401

încălzit

200.000

205.000

168.470

2402

Iluminat si forța motrica

500.000

500.000

316.031

2403

Apa, canal, salubritate

150.000

150.000

98.735

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

800.000

670.000

383.949

2405

Furnituri de birou

288.600

858.600

136.054

2407

Alte materiale si prestări de servicii

1.375.000

1.732.000

1.434.528

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

723.000

763.000

759.193

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

216.000

142.891olj—


COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

2602

Echipament

0

5.000

4.490

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

135.000

211.000

138.401

27

Reparații curente

792.600

335.140

219.864

29

Cârti si publicații

100.450

93.450

73.230

30

Alte cheltuieli

1.047.350

1.597.350

948.395

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

767.350

737.350

340.623

3002

Protocol

30.000

30.000

29.899

3003

Protecția muncii

100.000

100.000

57.058

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

150.000

730.000

520.815

34

SUBVENȚII

0

3.081.710

2.835.131

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

0

3.081.710

2.835.131

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

5.700.000

5.080.000

3.263.308

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.700.000

5.080.000

3.263.308

5502

ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA

NAȚIONALA

0

283.450

0

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

283.450

0

34

SUBVENȚII

0

283.450

0

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

0

283.450

0

5702

INVATAMANT

17.000.000

3.200.000

1.551.451

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

100.000

0

38

TRANSFERURI

0

100.000

0

40

Transferuri neconsolidabile

0

100.000

0

4080

Alte transferuri

0

100.000

0

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

17.000.000

3.100.000

1.551.451

72

Investiții ale instituțiilor publice

17.000.000

3.100.000

1.551.451

5802

SANATATE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.000.000

1.800.000

1.749.980

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.000.000

1.800.000

1.749.980

21

Drepturi cu caracter social

2.000.000

1.800.000

1.749.980

2104

Drepturi pentru donatorii de sânge

2.000.000

1.800.000

1.749.980

5902

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET

63.630.500

79.473.440

73.923.837

01

A.CHELTUIELI CURENTE

59J330.500

74.359.940

71.184.924

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

KoWW

3.309.390

3.291.916

2COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

10

Cheltuieli cu salariile

2.442.857

2.467.710

2.456.132

1001

Fond aferent salariilor de baza

1.346.895

1.448.760

1.447.320

1002

Salarii de merit

57.808

52.250

51.468

1003

Indemnizații de conducere

76.073

71.580

70.668

1004

Spor de vechime

306.054

296.850

295.422

1005

Sporuri pentru condiții de munca

146.422

130.500

129.675

1006

Alte sporuri

100.422

139.800

138.129

1007

Ore suplimentare

46.747

30.700

29.887

1008

Fond de premii

168.425

123.770

121.267

1010

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

194.011

173.500

172.296

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

537.429

556.870

554.376

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

73.286

72.390

70.070

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

171.026

179.670

179.003

14

Deplasări, detasari, transferări

3.974

430

430

1401

Deplasări, detasari, transferări

in tara

3.974

430

430

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

24.428

32.320

31.905

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.776.500

2.753.660

2.663.739

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

444.000

406.000

382.606

2401

încălzit

176.600

145.633

142.288

2402

Iluminat si forța motrica

61.000

57.320

52.260

2403

Apa, canal, salubritate

11.300

17.580

14.509

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

67.600

67.510

63.794

2405

Furnituri de birou

13.300

18.310

16.449

2406

Materiale pentru curățenie

11.500

12.740

10.296

2407

Alte materiale si prestări de servicii

102.700

86.907

83.010

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

112.000

300.000

271.900

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

74.500

111.500

105.799

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata

74.500

111.500

105.799

27

Reparații curente

186.500

976.500

969.192

29

Cârti si publicații

808.500

830.540

829.951

30

Alte cheltuieli

151.000

129.120

104.291

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

10.000

7.550

7.550

3003

Protecția muncii

25.000

1.620

1.620

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

116.000

119.950

95.121

34

SUBVENȚII

49.258.500

63.481.290

60.632.383

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

49.258.500

63.481.290

60.632.383

38

TRANSFERURI

4.742.500

4.815.600

4.596.886

40

Transferuri neconsolidabile

4.742.500

4.815.600

4.596.886

4072

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

4.742.500

4.815.600

4.596.886

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

4.600.000

5.113.500

2.738.913

72

Investiții ale instituțiilor publice

4.600.000

5.113.500

2.738.913

6002

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI INDEMNIZAȚII

6.266.136

6.426.140

4.732.107

01

A.CHELTUIELI CURENTE

2.766.136

2.911.140

1.263.596

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.118.000

680.760

612.897

10

Cheltuieli cu salariile

760.760

497.680

454.697

1001

Fond aferent salariilor de baza

470.760

326.680

302.583

1002

Salarii de merit

25.000

18.000

15.023

1003

Indemnizații de conducere

50.000

36.000

33.799

1004

Spor de vechime

50.000

30.000

28.671

1007

Ore suplimentare

120.000

71.000

59.259

i008

Fond de premii

45.000

16.000

15.362

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

167.360

111.180

101.293

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

22.823

15.440

14.110

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

53.253

35.920

32.919

14

Deplasări, detasari, transferări

110.000

18.000

7.578

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

30.000

8.000

5.667

1402

Deplasări in străinătate

80.000

10.000

1.911

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

3.804

2.540

2.300

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

508.000

530.240

287.221

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

350?0S.ff

150.000

48.033

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

2401

încălzit

40.000

4.000

1.205

2402

Iluminat si forța motrica

40.000

4.000

760

2403

Apa, canal, salubritate

40.000

4.000

713

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

40.000

29.000

18.967

2405

Furnituri de birou

120.000

67.000

16.958

2407

Alte materiale si prestări de servicii

70.000

42.000

9.430

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

40.000

15.000

3.915

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

60.000

20.000

3.996

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata

60.000

20.000

3.996

27

Reparații curente

12.000

223.000

147.909

29

Cârti si publicații

6.000

6.000

2.438

30

Alte cheltuieli

40.000

116.240

80.930

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea

profesionala a salariatilor

38.000

50.000

40.830

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile

legale

2.000

66.240

40.100

38

TRANSFERURI

1.140.136

1.700.140

363.478

40

Transferuri neconsolidabile

1.140.136

1.700.140

363.478

4008

Ajutoare sociale

440.136

100.140

39.112

4009

Alte ajutoare, alocații si indemnizații

0

1.500.000

303.166

1041

Asociații si fundații

300.000

0

0

4094

Programe cu finanțare nerambursabila

400.000

100.000

21.200

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

3.500.000

3.515.000

3.468.511

72

Investiții ale instituțiilor publice

3.500.000

3.515.000

3.468.511

6302

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

511.794.000

703.337.250

678.721.128

01

A.CHELTUIELI CURENTE

467.838.000

594.844.540

591.032.321

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

4.520.600

4.207.600

3.928.789

10

Cheltuieli cu salariile

3.342.500

3.128.200

2.914.880

1001

Fond aferent salariilor de baza

2.224.700

2.091.980

1.967.136

1002

Salarii de merit

79.500

75.000

60.510

1003

Indemnizații de conducere

86.000

80.000

63.388

1004

Spor de vechime

390.000

365.000

327.457

1006

Alte sporuri

40.000

40.000

36.172

1007

Ore suplimentare

455.000

430.000

416.827

1008

Fond de premii

30.300

25.720

25.715

1010

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.500

9.730

Hot. nr. kftZXA 8.1

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

1014

Alte drepturi salariale

15.000

10.000

7.945

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

736.700

689.700

669.637

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

100.400

97.400

90.658

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

234.300

224.300

217.410

14

Deplasări, detasari, transferări

90.000

47.000

18.605

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

50.000

24.000

3.854

1402

Deplasări in străinătate

40.000

23.000

14.751

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

16.700

21.000

17.599

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

95.227.400

97.090.400

96.679.140

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

670.700

570.700

541.503

2401

încălzit

88.500

63.500

56.448

2402

Iluminat si forța motrica

97.500

92.500

87.420

2403

Apa, canal, salubritate

24.000

24.000

18.215

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

158.500

109.500

106.519

2405

Furnituri de birou

144.000

124.000

122.401

2406

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

1.096

2407

Alte materiale si prestări de servicii

156.200

155.200

149.404

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

62.189.600

63.686.700

63.676.057

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

67.000

67.000

34.095

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

67.000

67.000

34.095

27

Reparații curente

1.561.600

1.545.000

1.461.575

29

Cârti si publicații

15.000

15.000

11.175

30

Alte cheltuieli

30.723.500

31.206.000

30.954.735

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

35.000

35.000

24.450

3003

Protecția muncii

5.000

5.000

565

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

30.683.500

31.166.000

30.929.720

34

SUBVENȚII

368.090.000

493.532.540

490.416.723

3501

Subvenții de la buget pentru instituțiile publice

98.09(^000.

105.832.540

102.741.654

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

3503

Subvenții pentru acoperirea

diferentelor de preț si tarif

270.000.000

387.700.000

387.675.069

38

TRANSFERURI

0

14.000

7.669

40

Transferuri neconsolidabile

0

14.000

7.669

4080

Alte transferuri

0

14.000

7.669

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

43.956.000

108.492.710

87.688.807

72

Investiții ale instituțiilor publice

37.656.000

46.754.450

29.163.846

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților

si companiilor naționale si societăți

comerciale cu capital majoritar de stat

6.300.000

61.738.260

58.524.961

6402

MEDIU SI APE

6.440.000

10.790.000

5.126.481

01

A.CHELTUIELI CURENTE

1.390.000

990.000

639.982

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.390.000

990.000

639.982

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

0

6.310

879

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata

0

6.310

879

30

Alte cheltuieli

1.390.000

983.690

639.103

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile

legale

1.390.000

983.690

639.103

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

5.050.000

9.800.000

4.486.499

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.050.000

9.800.000

4.486.499

6702

AGRICULTURA SI SILVICULTURA

3.076.800

2.793.340

2.747.765

01

A.CHELTUIELI CURENTE

3.076.800

2.793.340

2.747.765

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.099.300

615.499

603.380

10

Cheltuieli cu salariile

820.800

457.062

456.920

1001

Fond aferent salariilor de baza

611.050

288.510

288.368

1002

Salarii de merit

17.319

16.046

16.046

1003

Indemnizații de conducere

20.746

15.879

15.879

1004

Spor de vechime

58.364

44.733

44.733

1005

Sporuri pentru condiții de munca

18.626

18.626

18.626

1006

Alte sporuri

8.948

7.686

7.686

1007

Ore suplimentare

31.540

31.540

31.540

1008

Fond de premii

43.789

32.108

32.108

1014

Alte drepturi salariale

10.418

1.934

1.934

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

178.500

99.080

96.923

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

24.775

13.460

12.099

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

xCnî

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

sanatate

57.775

31.837

31.191

14

Deplasări, detasari, transferări

13.338

11.240

4.039

1401

Deplasări, detasari, transferări

in tara

13.338

11.240

4.039

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

4.112

2.820

2.208

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

1.977.500

2.177.841

2.144.385

24

Cheltuieli pentru întreținere si

gospodărie

256.000

243.349

243.013

2401

încălzit

6.597

5.637

5.637

2402

Iluminat si forța motrica

11.972

9.311

9.311

2403

Apa, canal, salubritate

5.077

4.655

4.655

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

26.654

23.151

23.151

2405

Furnituri de birou

16.289

15.914

15.914

2406

Materiale pentru curățenie

3.605

3.205

3.205

2407

Alte materiale si prestări de servicii

185.806

181.476

181.140

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

1.402.800

1.620.554

1.620.295

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

80.800

80.038

78.443

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata

80.800

80.038

78.443

27

Reparații curente

171.000

170.000

169.816

29

Cârti si publicații

3.400

3.000

2.961

30

Alte cheltuieli

63.500

60.900

29.857

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea

profesionala a salariatilor

23.500

20.900

6.287

3003

Protecția muncii

40.000

40.000

23.570

6802

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

622.047.000

572.303.250

554.464.204

01

A.CHELTUIELI CURENTE

510.547.000

543.488.850

530.453.180

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

5.961.000

4.930.930

4.681.779

10

Cheltuieli cu salariile

4.499.000

3.743.540

3.557.341

1001

Fond aferent salariilor de baza

2.985.261

2.641.700

2.495.409

1002

Salarii de merit

99.177

79.030

70.141

1003

Indemnizații de conducere

75.791

57.720

53.537

1004

Spor de vechime

600.633

417.620

409.634

1005

Sporuri pentru condiții de munca

96.578

81.120

74.206

1006

Alte sporuri

333.424

347.110

335.174

1007

Ore suplimentare

3J>m

119.240

119.240

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

989.780

791.050

747.882

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

134.970

113.310

107.609

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

314.930

264.380

251.270

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

22.320

18.650

17.677

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

224.586.000

221.057.920

208.271.401

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

560.000

288.980

271.193

2401

încălzit

158.001

67.078

65.489

2402

Iluminat si forța motrica

31.000

20.916

17.782

2403

Apa, canal, salubritate

20.700

7.327

7.327

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

180.501

105.245

96.981

2405

Furnituri de birou

115.799

62.981

59.906

2406

Materiale pentru curățenie

53.999

25.433

23.708

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

16.700.000

8.434.063

6.697.663

26

Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament

130.000

108.880

105.002

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata

130.000

108.880

105.002

27

Reparații curente

207.000.000

212.000.000

201.005.120

29

Cârti si publicații

6.000

10.997

10.142

30

Alte cheltuieli

190.000

215.000

182.281

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea

profesionala a salariatilor

4.000

5.466

5.466

3003

Protecția muncii

18.000

20.000

9.160

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile

legale

168.000

189.534

167.655

34

SUBVENȚII

280.000.000

317.500.000

317.500.000

3503

Subvenții pentru acoperirea

diferentelor de preț si tarif

280.000.000

317.500.000

317.500.000

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

111.500.000

28.814.400

24.011.024

72

Investiții ale instituțiilor publice

5.500.000

8.964.400

5.379.363

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților

si companiilor naționale si societăți

comerciale cu capital majoritar de stat

106.000.000

r-^9 850 OOP

18.631.661

7202

ALTE ACȚIUNI

9.53^g^

UOț^.ooo

11.255.128

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

01

A.CHELTUIELI CURENTE

8.714.000

12.247.000

10.481.689

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

1.695.000

1.254.500

1.048.642

10

Cheltuieli cu salariile

1.247.900

915.400

799.450

1001

Fond aferent salariilor de baza

732.000

500.500

458.034

1002

Salarii de merit

26.500

28.500

17.314

i003

Indemnizații de conducere

35.000

38.000

25.790

1004

Spor de vechime

138.000

110.000

89.476

1005

Sporuri pentru condiții de munca

0

5.000

3.570

1006

Alte sporuri

55.500

4.000

3.104

1007

Ore suplimentare

153.900

121.500

107.239

1008

Fond de premii

70.000

56.330

47.706

1014

Alte drepturi salariale

37.000

51.570

47.217

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

275.372

211.670

166.586

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

37.548

28.550

22.672

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

87.892

69.390

54.470

14

Deplasări, detasari, transferări

42.000

23.500

1.440

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

42.000

23.500

1.440

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

4.288

5.990

4.024

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

6.169.000

9.202.500

7.707.286

24

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie

486.400

486.400

211.313

2401

încălzit

81.000

80.000

33.752

2402

Iluminat si forța motrica

62.500

63.500

27.737

2403

Apa, canal, salubritate

43.400

40.400

16.562

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

90.000

92.500

49.497

2405

Furnituri de birou

43.500

54.500

38.589

2406

Materiale pentru curățenie

27.500

27.500

17.323

2407

Alte materiale si prestări de servicii

138.500

128.000

27.853

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

229.450

229.450

240.545

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

80.000

180.000

37.547

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

80.000

180.000

37.547

27

Reparații curente

835.990,

^*-*^730.990

248.757

Hot. nr.

ANEXA 8.1

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

29

Cârti si publicații

47.600

47.600

15.905

30

Alte cheltuieli

4.489.560

7.528.060

6.953.219

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

46.560

85.060

53.189

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

4.443.000

7.443.000

6.900.030

38

TRANSFERURI

850.000

1.790.000

1.725.761

40

Transferuri neconsolidabile

850.000

1.790.000

1.725.761

4080

Alte transferuri

850.000

1.790.000

1.725.761

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

825.000

832.000

773.439

72

Investiții ale instituțiilor publice

825.000

832.000

773.439

7602

FOND PENTRU GARANTAREA ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBÂNZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

1.500.000

1.500.000

1.500.000

86

Rambursări de credite externe, plăti de dobânzi si comisioane aferente acestora

1.500.000

1.500.000

1.500.000

8602

Plăti de dobânzi si comisioane din fondul de garantare

1.500.000

1.500.000

1.500.000

8802

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

SI ALTE CHELTUIELI

0

363.230

358.483

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

363.230

358.483

49

DOBÂNZI

0

363.230

358.483

50

Dobânzi aferente datoriei publice locale

0

363.230

358.483

5003

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul împrumuturilor

0

363.230

358.483

9002

RAMBURSĂRI DE ÎMPRUMUTURI ACORDATE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

78

C.OPERATIUNI FINANCIARE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

84

RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE

DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE

31.000.000

34.000.000

33.504.272

87

Rambursare imprumuturi

31.000.000

34.000.000

33.504.272

8705

Rambursare imprumuturi externe pentru investiții

31.000.000

34.000.000

33.504.272

9502

FONDURI DE REZERVA

5.000.000

0

0

90

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

5.000.000

0

0

91

REZERVE

5.000.000

0

0

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005


RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

5103

AUTORITATI PUBLICE

0

3.641.310

2.857.345

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

2.874.900

2.094.546

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

0

813.230

774.525

10

Cheltuieli cu salariile

0

609.140

595.485

1001

Fond aferent salariilor de baza

0

429.000

428.201

1002

Salarii de merit

0

5.000

4.904

1003

Indemnizații de conducere

0

43.800

43.038

1004

Spor de vechime

0

51.070

50.792

1005

Sporuri pentru condiții de munca

0

3.700

3.654

1006

Alte sporuri

0

4.100

3.951

1007

Ore suplimentare

0

72.470

60.945

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

0

0

131.070

112.632

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

0

17.580

15.782

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

0

0

43.410

42.318

14

Deplasări, detasari, transferări

0

8.390

5.194

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

0

0

2.000

1.347

1402

Deplasări in străinătate

0

6.390

3.847

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

0

0

3.640

3.114

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

0

2.061.670

1.320.021

22

Hrana

0

6.430

7.405

2201

Hrana pentru oameni

0

6.430

7.405

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

0

0

246.000

129.600

2401

încălzit

0

8.000

5.359

2402

Iluminat si forța motrica

0

14.500

7.422

2403

Apa, canal, salubritate

0

2.200

1.356

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

0

46.500

38.280

2405

Furnituri de birou

0

26.500

17.278

2406

Materiale pentru curățenie

0

6.000

3.356

2407

Alte materiale si prestări de servicii

0

142.300

56.549

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT» PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005


COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

25

Materiale si prestări de servicii

0

cu caracter funcțional

0

922.080

341.974

26

Obiecte de inventar de mica valoare

0

sau scurta durata si echipament

0

165.500

148.372

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare

0

sau scurta durata

0

165.500

148.372

27

Reparații curente

0

535.660

520.228

29

Cârti si publicații

0

8.000

2.973

30

Alte cheltuieli

0

178.000

169.469

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea

0

profesionala a salariatilor

0

60.370

53.502

3003

Protecția muncii

0

2.000

1.565

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile

0

legale

0

115.630

114.402

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

766.410

762.799

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

0

766.410

762.799

5503

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0

5.500.000

585.336

01

A.CHELTUIELI CURENTE

0

4.500.000

584.127

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

0

4.000.000

560.935

10

Cheltuieli cu salariile

0

3.000.000

424.915

1001

Fond aferent salariilor de baza

0

2.084.780

271.805

1002

Salarii de merit

0

15.340

5.309

1003

Indemnizații de conducere

0

28.390

5.385

1004

Spor de vechime

0

288.600

46.414

1005

Sporuri pentru condiții de munca

0

376.930

54.387

1006

Alte sporuri

0

44.540

7.123

1007

Ore suplimentare

0

89.790

34.492

1008

Fond de premii

0

71.630

0

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

0

600.000

91.765

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

0

280.000

12.400

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

0

100.000

29.746

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITAT! FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

14

Deplasări, detasari, transferări

0

10.000

0

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

0

5.330

0

1402

Deplasări in străinătate

0

4.670

0

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

0

10.000

2.109

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

0

500.000

23.192

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

0

200.000

13.238

2401

încălzit

0

17.600

1.342

2402

Iluminat si forța motrica

0

11.440

265

2403

Apa, canal, salubritate

0

7.620

364

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

0

23.460

2.153

2405

Furnituri de birou

0

17.600

1.122

2406

Materiale pentru curățenie

0

5.280

0

2407

Alte materiale si prestări de servicii

0

117.000

7.992

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

0

30.000

0

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

0

200.000

0

2602

Echipament

0

187.500

0

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

0

12.500

0

27

Reparații curente

0

5.000

0

29

Cârti si publicații

0

5.000

3.187

30

Alte cheltuieli

0

60.000

6.767

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

0

1.610

0

3002

Protocol

0

5.160

1.100

3003

Protecția muncii

0

8.060

0

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

0

45.170

5.667

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

1.000.000

1.209

74

Investiții ale instituțiilor publice si

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT» PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

activitatilor autofinantate

0

1.000.000

1.209

5903

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

57.111.520

71.989.920

69.320.469

01

A.CHELTUIELI CURENTE

52.171.520

64.163.340

62.754.020

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.327.500

23.301.220

22.869.820

10

Cheltuieli cu salariile

16.757.970

17.307.510

17.095.998

1001

Fond aferent salariilor de baza

10.963.479

11.249.227

11.087.457

1002

Salarii de merit

448.400

403.492

397.618

1003

Indemnizații de conducere

381.320

414.947

408.676

1004

Spor de vechime

2.004.160

2.151.662

2.155.018

1005

Sporuri pentru condiții de munca

560.800

594.336

590.573

1006

Alte sporuri

93.350

95.637

93.634

1007

Ore suplimentare

355.150

396.712

391.457

1008

Fond de premii

971.323

858.744

854.197

1010

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

418.650

524.043

514.096

1013

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

9.000

8.500

8.010

1014

Alte drepturi salariale

552.338

610.210

595.262

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

3.686.752

3.913.570

3.776.343

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

502.739

528.110

510.237

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

1.173.058

1.267.280

1.231.760

14

Deplasări, detasari, transferări

39.400

35.670

16.212

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

38.400

34.670

16.212

1402

Deplasări in străinătate

1.000

1.000

0

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

167.581

249.080

239.270

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

29.844.020

40.862.120

39.884.200

22

Hrana

200.000

477.510

478.760

2202

Hrana pentru animale

200.000

477.510

478.760

23

Medicamente si materiale sanitare

14.000

9.920

9.920

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

2302

Materiale sanitare

14.000

9.920

9.920

24

Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie

5.458.500

5.923.340

5.813.936

2401

încălzit

1.035.300

1.079.319

1.053.115

2402

Iluminat si forța motrica

1.048.890

1.105.802

1.087.848

2403

Apa, canal, salubritate

363.450

378.860

373.741

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

601.020

654.708

650.545

2405

Furnituri de birou

183.790

201.094

196.698

2406

Materiale pentru curățenie

229.940

218.602

199.943

2407

Alte materiale si prestări de servicii

1.996.110

2.284.955

2.252.046

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.756.712

2.086.640

2.081.916

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

1.903.000

1.917.610

1.834.945

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

1.903.000

1.917.610

1.834.945

27

Reparații curente

1.527.000

4.965.950

4.685.341

28

Reparații capitale

40.000

477.500

419.727

29

Cârti si publicații

147.639

141.000

132.525

30

Alte cheltuieli

18.797.169

24.862.650

24.427.130

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

50.810

41.833

36.662

3002

Protocol

5.000

4.391

3.791

3003

Protecția muncii

72.300

62.091

51.948

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

18.669.059

24.754.335

24.334.729

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

4.940.000

7.826.580

6.566.449

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

4.940.000

7.826.580

6.566.449

6303

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICAȘI LOCUINȚE

104.956.000

117.198.540

113.305.380

01

A.CHELTUIELI CURENTE

95.601.000

109.427.820

106.336.501

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

22.997.000

20.192.790

19.775.603

10

Cheltuieli cu salariile

17.249.440

15.094.750

14.849.778

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

1001

Fond aferent salariilor de baza

11.467.240

9.236.200

9.147.247

1002

Salarii de merit

302.000

301.300

298.079

1003

Indemnizații de conducere

194.600

174.500

168.461

1004

Spor de vechime

1.306.900

1.564.500

1.512.636

1005

Sporuri pentru condiții de munca

510.500

525.100

519.306

1006

Alte sporuri

14.200

14.200

9.616

1007

Ore suplimentare

1.149.600

1.960.500

1.939.705

1008

Fond de premii

1.816.700

888.250

870.693

1010

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

4.000

9.500

-39.658

1011

Fond aferent plătii cu ora

15.000

0

0

1013

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0

1.000

260

1014

Alte drepturi salariale

468.700

419.700

423.433

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

3.828.900

3.351.660

3.231.107

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

518.450

471.790

452.760

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

1.211.450

1.092.530

1.070.266

14

Deplasări, detasari, transferări

102.500

98.840

92.619

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

102.500

98.840

92.619

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

86.260

83.220

79.073

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

72.604.000

89.235.030

86.560.898

22

Hrana

2.620.000

1.380.000

1.377.958

2202

Hrana pentru animale

2.620.000

1.380.000

1.377.958

23

Medicamente si materiale sanitare

400.000

300.000

289.783

2301

Medicamente

225.000

175.000

168.852

2302

Materiale sanitare

175.000

125.000

120.931

24

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie

7.650.000

14.015.000

13.782.211

2401

încălzit

1.398.000

1.180.000

1.151.274

2402

Iluminat si forța motrica

1.190.000

1.760.000

1.733.792

2403

Apa, canal, salubritate

760.000

2.658.000

2.601.030

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL LA 31.12.2005

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

495.000

525.000

492.642

2405

Furnituri de birou

595.000

405.000

369.273

2406

Materiale pentru curățenie

525.000

738.500

710.878

2407

Alte materiale si prestări de servicii

2.687.000

6.748.500

6.723.322

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

21.300.000

28.203.000

27.310.720

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

4.500.000

3.000.000

2.966.201

2601

Lenjerie si accesorii de pat

50.000

100.000

98.004

2602

Echipament

1.120.000

489.000

483.229

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

3.330.000

2.411.000

2.384.968

27

Reparații curente

15.887.000

19.180.000

18.769.466

28

Reparații capitale

18.833.500

21.246.530

20.437.586

29

Cârti si publicații

54.000

59.000

30.248

30

Alte cheltuieli

1.359.500

1.851.500

1.596.725

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

181.000

158.000

117.228

3003

Protecția muncii

544.000

547.000

503.707

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

634.500

1.146.500

975.790

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

9.355.000

7.770.720

6.968.879

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

9.355.000

7.770.720

6.968.879

Hot. nr. d


ANEXA 8.3


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

5509

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

33.822.524

27.872.524

10.320.311

1

A.CHELTUIELI CURENTE

32.332.524

26.832.524

10.290.283

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

29.523.323

24.523.323

9.638.886

10

Cheltuieli cu salariile

20.744.017

16.744.017

6.616.627

1001

Fond aferent salariilor de baza

14.414.400

11.633.900

4.388.686

1002

Salarii de merit

195.620

157.890

78.166

1003

Indemnizații de conducere

196.301

158.430

78.173

1004

Spor de vechime

1.995.570

1.610.630

774.098

1005

Sporuri pentru condiții de munca

2.606.520

2.103.730

940.728

1006

Alte sporuri

307.960

250.017

108.773

1007

Ore suplimentare

620.901

501.130

246.222

1008

Fond de premii

406.745

328.290

1.781

11

Contribuții pentru asigurări

sociale de stat

4.563.684

3.963.684

1.424.719

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

622.321

342.321

193.949

13

Contribuții pentru asigurările sociale de

sanatate

1.452.081

1.352.081

463.094

14

Deplasări, detasari, transferări

37.500

27.500

1.512

1401

Deplasări, detasari, transferări

in tara

20.000

20.000

1.512

1402

Deplasări in străinătate

17.500

7.500

0

15

Tichete de masa

2.000.000

2.000.000

906.229

16

Contribuții pentru asigurările de accidente

de munca si boli profesionale

103.720

93.720

32.756

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

2.809.201

2.309.201

651.397

24

Cheltuieli pentru intretinere si

gospodărie

682.000

482.000

175.126

2401

încălzit

60.000

42.430

16.609

2402

Iluminat si forța motrica

38.500

27.230

9.780

2403

Apa, canal, salubritate

26.000

18.390

3.270

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

80.000

56.580

25.090

2405

Furnituri de birou

60.000

42.430

13.444

2406

Materiale pentru curățenie

17.500

12.380

728

2407

Alte materiale si prestări de servicii

400.000

282.560

106.205

25

Materiale si prestări de servicii

cu caracter funcțional

130.201

100.201

0

26

Obiecte de inventar de mica valoare

Hot. nr.


ANEXA 8.3


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUȚII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

sau scurta durata si echipament

1.600.000

1.400.000

354.487

2602

Echipament

1.500.000

1.313.490

336.208

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

100.000

86.510

18.279

27

Reparații curente

0

-5.000

0

29

Cârti si publicații

25.000

20.000

4.858

30

Alte cheltuieli

372.000

312.000

116.926

3001

Calificarea, perfecționarea si specializarea profesionala a salariatilor

10.000

8.390

350

3002

Protocol

32.000

26.850

17.123

3003

Protecția muncii

50.000

41.950

0

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

280.000

234.810

99.453

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

1.490.000

1.040.000

30.028

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

1.490.000

1.040.000

30.028

5909

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

1.076.000

1.076.000

863.482

1

A.CHELTUIELI CURENTE

1.031.000

1.031.000

858.552

2

CHELTUIELI DE PERSONAL

346.893

346.893

243.245

10

Cheltuieli cu salariile

240.674

240.674

164.420

1001

Fond aferent salariilor de baza

143.774

143.774

92.927

1002

Salarii de merit

2.000

2.000

1.879

1003

Indemnizații de conducere

6.400

6.400

6.260

1004

Spor de vechime

21.000

21.000

21.374

1006

Alte sporuri

1.200

1.200

1.178

1007

Ore suplimentare

10.500

10.500

9.546

1008

Fond de premii

27.800

27.800

8.849

1010

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

17.000

17.000

16.931

1014

Alte drepturi salariale

11.000

11.000

5.476

11

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

50.088

50.088

35.302

12

Contribuții pentru asigurările pentru șomaj

7.030

7.030

4.412

13

Contribuții pentru asigurările sociale de sanatate

16.237

16.237

11.261

14

Deplasări, detasari, transferări

3.600

3.600

510

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT» PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2005

COD

DENUMIRE INDICATORI

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

1401

Deplasări, detasari, transferări in tara

3.600

3.600

510

15

Tichete de masa

28.026

28.026

25.887

16

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

1.238

1.238

1.453

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

684.107

684.107

615.307

24

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie

183.007

183.007

127.687

2401

încălzit

48.000

48.000

32.797

2402

Iluminat si forța motrica

50.000

50.000

34.507

2403

Apa, canal, salubritate

5.500

5.500

5.921

2404

Posta, telefon, telex, radio, televizor,telefax

34.000

34.000

22.714

2405

Furnituri de birou

11.000

11.000

7.842

2406

Materiale pentru curățenie

5.500

5.500

1.118

2407

Alte materiale si prestări de servicii

29.007

29.007

22.788

25

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

17.000

17.000

14.969

26

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament

27.500

27.500

7.029

2603

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

27.500

27.500

7.029

27

Reparații curente

18.000

18.000

17.768

29

Cârti si publicații

6.000

6.000

2.249

30

Alte cheltuieli

432.600

432.600

445.605

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

432.600

432.600

445.605

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

45.000

45.000

4.930

74

Investiții ale instituțiilor publice si activitatilor autofinantate

45.000

45.000

4.930

DETALIEREA CHELTUIELILOR LA 31.12.2005 (ÎMPRUMUTURI EXTERNE)

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

5114

AUTORITATI PUBLICE

8.100.000

17.600.000

1.561.017

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

8.100.000

17.600.000

1.561.017

72

Investiții ale instituțiilor publice

8.100.000

17.600.000

1.561.017

5714

INVATAMANT

226.237.200

19.050.000

4.274.839

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

226.237.200

19.050.000

4.274.839

72

Investiții ale instituțiilor publice

226.237.200

19.050.000

4.274.839

5914

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

0

5.000.000

844.232

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

5.000.000

844.232

72

Investiții ale instituțiilor publice

0

5.000.000

844.232

6014

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII,

PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

0

4.000.000

3.999.923

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

4.000.000

3.999.923

72

Investiții ale instituțiilor publice

0

4.000.000

3.999.923

6314

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

150.041.359

65.293.530

24.598.383

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

150.041.359

65.293.530

24.598.383

72

Investiții ale instituțiilor publice

71.550.041

49.998.040

10.464.233

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților si companiilor naționale si societăți comerciale cu capital majoritar de stat

78.491.318

15.295.490

14.134.150

6814

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

117.518.638

151.944.860

94.486.317

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

117.518.638

151.944.860

94.486.317

72

Investiții ale instituțiilor publice

63.154.858

48.144.860

18.636.506

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților si companiilor naționale si societăți comerciale cu capital majoritar de stat

54.363.780

103.800.000

75.849.811

ANEXA 8.5

DETALIEREA CHELTUIELILOR LA 31.12.2005

(FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE)

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

6330

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

15.041.031

1.500.000

570.163

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

15.041.031

1.500.000

570.163

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților si companiilor naționale si societăți comerciale cu capital majoritar de stat

15.041.031

1.500.000

570.163

6430

MEDIU SI APE

390.000

390.000

250.315

01

A.CHELTUIELI CURENTE

390.000

390.000

250.315

20

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

390.000

390.000

250.315

30

Alte cheltuieli

390.000

390.000

250.315

3007

Alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile legale

390.000

390.000

250.315

643006

Salubritate

390.000

390.000

250.315

6830

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

48.000

48.000

0

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

48.000

48.000

0

72

Investiții ale instituțiilor publice

48.000

48.000

0

7230

ALTE ACȚIUNI

266

266

0

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

266

266

0

72

Investiții ale instituțiilor publice

266

266

0

'.a

DETALIEREA CHELTUIELILOR LA 31.12.2005

(FONDURI EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL)

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

6331

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

27.200.000

27.200.000

12.476.578

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

27.200.000

27.200.000

12.476.578

72

Investiții ale instituțiilor publice

27.200.000

27.200.000

12.476.578

6431

MEDIU SI APE

0

650.000

173.210

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

0

650.000

173.210

72

Investiții ale instituțiilor publice

0

650.000

173.210

6831

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

60.000.000

55.850.000

51.206.556

70

B.CHELTUIELI DE CAPITAL

60.000.000

55.850.000

51.206.556

73

Investiții ale regiilor autonome, societăților si companiilor naționale si societăți comerciale cu capital majoritar de stat

60.000.000

55.850.000

51.206.556

SITUAȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIATI PENTRU CARE SE RAPORTEAZĂ CHELTUIELILE CU SALARIILE LA 31.12.2005


nr. salariati

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

49001

CHELTUIELI BUGETE LOCALE

1.859

49002

51.02 Autoritati publice

744

49005

59.02 Cultura, religie si acțiuni privind

activitatea sportiva si de tineret

260

49006

60.02 Asistenta sociala, alocații, pensii,

ajutoare si indemnizații

40

49007

63.02 Servicii si dezvoltare publica si locuințe

279

49009

67.02 Agricultura si silvicultura

42

49010

68.02 Transporturi si comunicații

403

49012

72.02 Alte acțiuni

91

49013

CHELTUIELI DIN VENITURI EXTRABUGETARE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII

3.777

490131

51.03 Autoritati publice

99

49017

59.03 Cultura, religie si acțiuni privind activitatea

sportiva si de tineret

1.842

49019

63.03 Servicii si dezvoltare publica si locuințe

1.836

49023

CHELTUIELI DIN VENITURI EXTRABUGETARE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

1.057

49024

55.09 Ordinea publica si siguranța naționala

1.038

49027

59.09 Cultura, religie si acțiuni privind activitatea

sportiva si de tineret

19

49033

TOTAL

6.693

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA LA 31.12.2005

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

DISPONIBIL

LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

INCASARI

PLĂTI

DISPONIBIL

LA

SFÂRȘITUL

ANULUI

A

B

1

2

3

4

04001

TOTAL, din care:

531.079

1.044.678.240

1.044.575.123

634.196

04006

-Sume primite ca donații si sponsorizări (ct. 119.01.10 si 118/analitic "Donații si sponsorizări")

170.729

125.668

136.686

159.711

■'4007

-Garanții materiale reținute gestionarilor cf. Legii nr.22/1969 (ct 119.01.11)

360.336

88.969

71.141

378.164

04016

-Alte fonduri speciale (ct.119.01.39)

14

1.044.463.603

1.044.367.296

96.321

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE LA 31.12.2005


RON

COD

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

EXISTENT LA 31.12.2005

SOLD LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA sfârșitul anului

VALOAREA

AMORTIZATA

CUMULATA

VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT

VALOAREA AFERENTA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

HA

NR.

TOTAL

DIN CARE: DIFERENTE DIN

REEVALUARE (RULAJ CREDITOR CONT 305)

TOTAL

DIN CARE: DEZMEMBRĂRI SI CASARI

TOTAL

DIN CARE:

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL U.A.T.

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL U.A.T.

A

B

C

C

1

2

3

4

5

6=1+2-4

7

8

9=6-7-8

10

11

10001

ACTIVE FIXE CORPORALE

X

X

1.169.277.576

196.401.909

54.157.833

106.955.960

3.287.198

1.258.723.525

386.707.785

314.063.025

557.952.715

151.007.671

2.934.778

I0002

Terenuri (ct.011)

21,03

X

6.139.096

291.445

0

0

0

6.430.541

0

0

6.430.541

3.495.763

2.934.778

I0004

Construcții (ct.013.01), din care:

X

X

594.570.148

87.006.087

54.154.909

70.745.001

2.246.121

610.831.234

246.267.608

224.053.587

140.510.039

140.510.039

0

I0005

- locuințe

X

9.239

419.506.133

68.610.044

58.723.402

59.819.804

0

428.296.373

229.618.135

198.678.230

8

8

0

I0008

Instalații tehnice,mijloace de

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

transport, animale si plantații

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(ct.013.02)

X

X

66.987.345

24.529.651

323

11.903.874

1.008.823

79.613.122

41.285.039

38.079.374

248.709

248.709

0

I0009

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

protecție a valorilor umane si materiale si

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

alte active corporale (ct.013.03)

X

X

160.762.918

10.877.001

2.601

13.801.557

32.254

157.838.362

99.155.137

51.930.064

6.753.160

6.753.160

0

10010

Active fixe corporale in curs (ct.062)

X

X

340.818.069

73.697.725

0

10.505.528

0

404.010.266

0

0

404.010.266

0

0

10011

TOTAL

X

X

1.169.277.576

196.401.909

54.157.833

106.955.960

3.287.198

1.258.723.525

386.707.785

314.063.025

557.952.715

151.007.671

2.934.778

10012

ACTIVE FIXE NECORPORALE (ct.02)

X

X

46.734.648

49.087.242

0

125.891

0

95.695.999

16.853.759

15.177.532

63.664.708

0

0

10013

Cheltuieli de dezvoltare (ct.02)

X

X

356.568

208.679

0

0

0

565.247

151.227

414.020

0

0

0

10014

Brevete, certificate de inregistrare,

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mărci,alte titluri de protecție a

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

drepturilor de proprietate intelectuala,

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

licențe si alte valori similare (ct.02)

X

X

390.977

12.527

0

0

0

403.504

118.468

285.036

0

0

0

10015

Alte active necorporale (inclusiv

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

programe informatice)(ct.02)

X

X

9.156.076

21.906.464

0

0

0

31.062.540

16.584.064

14.478.476

0

0

0

10016

înregistrări ale reprezetatiilor teatrale,

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

programe de radio sau televiziune, lucrări

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COD

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE

EXISTENT LA 31.12.2005

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

CREȘTERI

REDUCERI

SOLD LA SFÂRȘITUL ANULUI

VALOAREA

AMORTIZATA

CUMULATA

VALOAREA RAMASA DE AMORTIZAT

VALOAREA AFERENTA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

HA

NR.

TOTAL

DIN CARE: DIFERENTE

DIN

REEVALUARE (RULAJ CREDITOR CONT 305)

TOTAL

DIN CARE:

DEZMEMBRĂRI SI

CASARI

TOTAL

DIN CARE:

DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SAU AL U.A.T.

DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI SAU AL U.A.T.

A

B

C

C

1

2

3

4

5

6=1+2-4

7

8

9=6-7-8

10

11

muzicale, evenimente sportive, lucrări

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

literare, artistice ori recreative efectuate

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pe pelicule, benzi magnetice sau alte

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

suporturi (ct.02)

X

X

118.843

0

0

110.385

. 0

8.458

0

0

8.458

0

0

10017

Active fixe necorporale in curs (ct.061)

X

X

36.712.184

26.959.572

0

15.506

0

63.656.250

0

0

63.656.250

0

0

10018

TOTAL

X

X

46.734.648

49.087.242

0

125.891

0

95.695.999

16.853.759

15.177.532

63.664.708

0

0

10019

ACTIVE FINANCIARE

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Participatii la capitalul social (ct.03+07)

X

X

12.334.949

2.057.145

0

0

0

14.392.094

0

0

14.392.094

0

0

I0020

TOTAL ACTIVE FIXE

X

X

1.228.347.173

247.546.296

54.157.833

107.081.851

3.287.198

1.368.811.618

403.561.544

329.240.557

636.009.517

151.007.671

2.934.778

Hot. nr. ANEXA 12.1

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA31.12.2005 - TOTAL -

CREANȚE

RON

3OD

CREANȚE

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de lichiditate

a activului

sub 1 an

peste 1 an

004

Debitori (ct.220), din care:

498.689.193

603.830.567

576.256.492

27.574.075

005

Debitori din sume ce urmeaza a fi încasate la buget

470.075.300

576.232.451

576.076.245

156.206

OL

Clienti (ct.225)

148.224.022

231.830.268

27.575.757

204.254.511

008

TVA de recuperat (ct.232.34)

116.388

143.813

33.615

110.198

010

Alte creanțe (ct.232, 233, 235, etc.)

0

39.745

0

39.745

012

TOTAL

647.029.603

835.844.393

603.865.864

231.978.529

DATORII

RON

COD

DATORII

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

i001

împrumuturi pentru investiții (ct.205)

10.199.499

1.750.209.785

0

7.405.741

1.742.804.044

I003

Decontări cu salariatii (ct.230)

1.334.714

172.142

172.142

0

0

I004

Creditori (ct.231)

2.109.159

2.954.583

542.677

2.262.507

149.399

>005

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

12.990.056

14.009.181

4.167.088

2.311.850

7.530.243

I006

TVA de plata (ct.232.33)

684.675

711.564

711.564

0

0

S0Q7

Decontări privind asigurările sociale (ct.233)

1.912.151

100.150

100.150

0

0

S0

Furnizori (ct.234)

4.936.765

5.817.767

288.724

5.228.814

300.229

S009

Decontări privind contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.235)

151.782

7.970

7.970

0

0

5013

Finanțări din credite externe cu garanția statului (ct.707)

108.874.667

125.824.839

0

0

125.824.839

5016

TOTAL

143.193.468

1.899.807.981

5.990.315

17.208.912

1.876.608.754

5F

Hot. nr. U

ANEXA 12.2

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2005 (alocații bugetare)

CREANȚE

RON

COD

CREANȚE

SOLD LA ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de lichiditate

a activului

sub 1 an

peste 1 an

004

Debitori (ct.220), din care:

11.318.191

13.340.771

242.406

13.098.365

005

Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget

226.568

301.567

145.361

156.206

007

Clienti (ct.225)

57.526.593

145.525.028

37.103

145.487.925

O"1

Alte creanțe (ct.232, 233, 235, etc.)

0

39.745

0

39.745

012

TOTAL

68.844.784

158.905.544

279.509

158.626.035

DATORII

RON

COD

DATORII

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

S001

împrumuturi pentru investiții (ct.205)

10.199.499

1.750.209.785

0

7.405.741

1.742.804.044

S003

Decontări cu salariatii (ct.230)

1.332.552

169.511

169.511

0

0

S004

Creditori (ct.231)

729.708

1.352.335

245.395

1.106.940

0

5005

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

550.681

84.503

84.503

0

0

5006

TVA de plata (ct.232.33)

0

160.739

160.739

0

0

5007

Decontări privind asigurările sociale (ct.233)

1.906.832

96.743

96.743

0

0

5008

Furnizori (ct.234)

4.929.485

5.450.717

221.903

5.228.814

0

5009

Decontări privind contribuția pentru bugetul

asigurărilor pentru șomaj (ct.235)

151.375

7.740

7.740

0

0

301.

Finanțări din credite externe cu garanția statului

(ct.707)

108.874.667

125.824.839

0

0

125.824.839

3016

TOTAL

128.674.799

1.883.356.912

986.534

13.741.495

1.868.628.883

Hot. nr.


ANEXA 12.3


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2005 (venituri proprii)

CREANȚE

RON

COD

CREANȚE

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de lichiditate

a activului

sub 1 an

peste 1 an

21004

Debitori (ct.220), din care:

16.572.381

14.150.278

1.753.426

12.396.852

21005

Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget

1.129.070

1.668.244

1.668.244

0

21007

Clienti (ct.225)

206.180

211.736

208.361

3.375

'1008

TVA de recuperat (ct.232.34)

116.388

143.813

33.615

110.198

41012

TOTAL

16.894.949

14.505.827

1.995.402

12.510.425

DATORIIRON

COD

DATORII

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

24003

Decontări cu salariatii (ct.230)

2.162

2.631

2.631

0

0

24004

Creditori (ct.231)

4.398

2.359

2.359

0

0

24005

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

1.736

24.505

24.505

0

0

24007

Decontări privind asigurările sociale (ct.233)

5.319

3.407

3.407

0

0

24008

Furnizori (ct.234)

7.280

65.723

65.723

0

0

24009

Decontări privind contribuția pentru bugetul

asigurărilor pentru șomaj (ct.235)

407

230

230

0

0

24016

TOTAL

21.302

98.855

98.855

0

0

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2005 (fonduri speciale)

CREANȚE

RON

COD

CREANȚE

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de lichiditate

a activului

sub 1 an

peste 1 an

22004

Debitori (ct.220), din care:

2.078.959

-1.980

-1.980

0

22012

TOTAL

2.078.959

-1.980

-1.980

0

DATORII

RON

COD

DATORII

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de exigibilitate a pasivului

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

25004

Creditori (ct.231)

357.548

367.551

23.073

195.079

149.399

25005

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

-302

-269

-269

0

0

25006

TVA de plata (ct.232.33)

152.871

0

0

0

0

25016

TOTAL

510.117

367.282

22.804

195.079

149.399

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2005 (alte surse)

CREANȚE

RON

COD

CREANȚE

SOLD LA

ÎNCEPUTUL

ANULUI

SOLD LA

FINELE

PERIOADEI

Termen de lichiditate

a activului

sub 1 an

peste 1 an

26004

Debitori (ct.220), din care:

468.719.662

576.341.498

574.262.640

2.078.858

26005

Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget

468.719.662

574.262.640

574.262.640

0

26007

Clienti (ct.225)

90.491.249

86.093.504

27.330.293

58.763.211

26012

TOTAL

559.210.911

662.435.002

601.592.933

60.842.069

DATORII

RON

SOLD LA

SOLD LA

Termen de exigibilitate

COD

DATORII

ÎNCEPUTUL

FINELE

a pasivului

ANULUI

PERIOADEI

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

27004

Creditori (ct.231)

1.017.505

1.232.338

271.850

960.488

0

27005

Decontări cu bugetul statului (ct.232)

12.437.941

13.900.442

4.058.349

2.311.850

7.530.243

27006

TVA de plata (ct.232.33)

531.804

550.825

550.825

0

0

27008

Furnizori (ct.234)

0

301.327

1.098

0

300.229

27016

TOTAL

13.987.250

15.984.932

4.882.122

3.272.338

7.830.472

SITUAȚIA PLĂȚILOR RESTANTE LA 31.12.2005 (TOTAL)

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

din care:

pentru

activitatea

curenta

pentru

investiții

A

B

1

2

3

40001

PLĂTI RESTANTE - TOTAL, din care:

10.800

10.800

40002

Plăti restante către furnizori - Total,

din care:

10.800

10.800

40005

- peste 1 an

10.800

10.800

SITUAȚIA PLĂȚILOR RESTANTE LA 31.12.2005

(alocații bugetare)

RON

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

din care:

pentru

activitatea

curenta

pentru

investiții

A

B

1

2

3

41001

PLĂTI RESTANTE - TOTAL, din care:

10.800

10.800

41002

Plăti restante către furnizori - Total,

din care:

10.800

10.800

41005

- peste 1 an

10.800

10.800

CONTUL DE EXECUȚIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31 DECEMBRIE 2005

COD

RÂND

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

BUGETARE

APROBATE

INIȚIAL

PREVEDERI

BUGETARE

DEFINITIVE

INCASARI

REALIZATE

PLĂTI

EFECTUATE

SUME

RESTITUITE

11001

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru:

213.800

60.340

60.340

60.340

0

11004

- centre județene si locale de consultanta agricola

213.800

60.340

60.340

60.340

0

11006

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

109.342.800

109.342.800

109.342.800

109.342.800

0

11007

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producție si distribuție a energiei termice

0

49.600.000

49.600.000

49.556.546

43.454

11009

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru:

7.006.700

7.079.800

7.079.800

6.861.086

218.714

11011

- cultura si culte

7.006.700

7.079.800

7.079.800

6.861.086

218.714

11013

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri

440.136

100.140

92.473

39.113

53.360

11014

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea serviciilor comunitare si evidenta a persoanelor

0

357.230

357.230

357.230

0

11015

TOTAL

117.003.436

166.540.310

166.532.643

166.217.115

315.528

Hot. nr. h Anexa 15

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE LA 31.12.2005

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

PLĂTI

EFECTUATE

A

B

1

2

3

5014

ÎMPRUMUTURI EXTERNE

501.897.197

262.888.390

129.764.711

5114

AUTORITATI PUBLICE

8.100.000

17.600.000

1.561.017

511405

Autoritati executive

8.100.000

17.600.000

1.561.017

5714

INVATAMANT

226.237.200

19.050.000

4.274.839

571402

Invatamant preșcolar

8.517.400

881.600

66.340

571403

Invatamant primar si gimnazial

121.190.200

11.278.400

2.649.238

571404

Invatamant liceal

60.260.200

3.606.800

974.592

571408

Invatamant special

36.269.400

3.283.200

584.669

5914

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

SI DE TINERET

0

5.000.000

844.232

591405

Teatre si instituții profesioniste de spectacole si concerte

0

5.000.000

844.232

6014

ASISTENTA SOCIALA, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAȚII

0

4.000.000

3.999.923

601406

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica

0

4.000.000

3.999.923

6314

SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

150.041.359

65.293.530

24.598.383

631410

Rețele, centrale si puncte termice

123.498.359

60.302.530

22.423.819

631450

Alte acțiuni privind dezvoltarea publica si locuințe

26.543.000

4.991.000

2.174.564

6814

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

117.518.638

151.944.860

94.486.317

681407

Transport in comun

97.183.780

106.610.000

76.617.027

681412

Străzi

20.334.858

45.334.860

17.869.290

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE LA 31.12.2005

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

A

B

1

2

3

000130

VENITURI - TOTAL

15.479.297

1.938.266

899.440

2230

DIVERSE VENITURI

15.479.297

1.938.266

899.440

223030

Incasari din alte surse

15.479.297

1.938.266

899.440

5030

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

15.479.297

1.938.266

820.478

6330

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

15.041.031

1.500.000

570.163

633010

Rețele, centrale si puncte termice

15.041.031

1.500.000

570.163

6430

MEDIU SI APE

390.000

390.000

250.315

643006

Salubritate

390.000

390.000

250.315

6830

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

48.000

48.000

0

683007

Transport in comun

48.000

48.000

0

7230

ALTE ACȚIUNI

266

266

0

723050

Alte cheltuieli

266

266

0

9830

EXCEDENT

0

0

78.962

983000

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

78.962

983001

Excedent

0

0

78.962

CONTUL DE EXECUȚIE A VENUTURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

LA 31.12.2005

RON

COD

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI

INIȚIALE

PREVEDERI

DEFINITIVE

INCASARI / PLĂTI

A

B

1

2

3

000131

VENITURI - TOTAL

87.200.000

83.700.000

108.338.106

2231

DIVERSE VENITURI

87.200.000

83.700.000

108.338.106

223133

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

13.200.000

13.200.000

18.191.173

223135

Fond de rulment

74.000.000

70.500.000

90.146.933

5031

CHELTUIELI-TOTAL

87.200.000

83.700.000

63.856.344

6331

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINȚE

27.200.000

27.200.000

12.476.578

633108

Locuințe

27.200.000

27.200.000

12.476.578

6431

MEDIU SI APE

0

650.000

173.210

643108

Colectoare si statii de epurare pentru ape uzate

0

650.000

173.210

6831

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

60.000.000

55.850.000

51.206.556

683107

Transportul in comun

60.000.000

55.850.000

51.206.556

9831

EXCEDENT

0

0

44.481.762

983100

EXCEDENT/DEFICIT

0

0

44.481.762

983101

Excedent

0

0

44.481.762